les sis regles d`o les sis regles d`or d`un bon - Bolsa de trabajo

Anuncio
LES SIS REGLES D'OR D'UN BON CURRICULUM
1 ª .- UN BON CURRICULUM S'ESCRIU EN UNA PÀGINA, COM A MÀXIM EN DUES
Uns consells útils:
* No empris dues paraules si ho pots dir en una. Per exemple: NO escriguis: "La meva funció com a Cap
de Manteniment és ...". ESCRIU: "Cap de Manteniment. Funcions :...". Les paraules "la meva funció" i
"com" no aporten res.
* No escriguis frases inútils que no aporten res. Per exemple: NO escriguis: "Quan vaig arribar no hi havia
un pla de manteniment preventiu i em vaig haver d'ocupar del seu desenvolupament i implantació".
ESCRIU: "Desenvolupament i implantació del pla de manteniment preventiu". 17 paraules front a 8 per a
expressar el mateix.
* Evita "frases fetes" i redundants. "Vull fer-li
fer coneixedor de ...",
* Expressa una idea en cada frase.
* Utilitza:
- Paraules curtes
- Frases curtes
- Paràgrafs curts
Això et farà estalviar el 30% dels teus problemes de comunicació escrita.
2a .- Reflexa en el CURRICULUM que reuneixes les EXIGÈNCIES
EXIGÈNCIES DEL LLOC DE TREBALL
Al igual que mai hi ha dues persones iguals, tampoc hi ha dues empreses iguals, i menys dos llocs de
treballs iguals.
Encara que les empreses siguin del mateix sector, tinguin la mateix tamany i, suposem que fins i tot
tenen
nen la mateixa cultura empresarial, sempre hi haurà un munt de coses que les diferencien i, entre les
més importants, hi ha el que les persones que les composen són diferents.
Per tant, si això és així, el teu currículum haurà de reflectir les diferències,
diferències, haurà de fer més èmfasi en
aquelles característiques, tant personals com professionals, que posseeixes i que et fan especialment
apte per al lloc.
3a .- EL CURRICULUM S'HA D'ENVIAR SEMPRE L'ORIGINAL
Oblida't de les fotocòpies. Hauràs d'imprimir un original per a cada sol licitud. Recorda que el Currículum
és, de moment, l'únic mirall que el seleccionador té de tu; per això, cuida molt la imatge i presentació.
Consells pràctics:
-Envia
Envia sempre una fotografia original. Les fotocòpies en color avui
avui en dia estan molt aconseguides, però
no són recomanables. És preferible no incloure-la
incloure -a menys que expressament la sol licitin-si
licitin aquesta no
pot ser original i recent.
-El tipus de paper escollit pot ser opcional, però això si, tria un paper consistent. (Normalment mida
DinA4). El color no té per què ser blanc. Pots optar per grocs, blaus; sempre tons molt discrets. Evita les
estridències.
-Cuida no només la presentació, sinó el disseny d'aquesta. Recorda que un Curriculum original pot dir
molt de la creativitat de la persona, i aquest aspecte avui en dia és valorat en tots els llocs.
4 ª .- UN BON CURRICULUM HA D'ESTAR BEN ESTRUCTURAT
Cada dada ha d'estar perfectament localitzat en el currículum, ha d'estar en l'apartat que li correspon
per tal que sigui fàcilment localitzable, perquè la interpretació sigui fàcil i no deixi lloc a cap dubte que ets
el candidat adequat.
Normalment els apartats d'un Currículum segueixen el següent ordre:
DADES PERSONALS:
- Cognoms i nom.
- Adreça: Carrer, número, pis, ciutat i districte postal.
- Telèfon: Preferiblement dos, el particular i un altre de contacte. Alguns consultors prefereixen trucar al
telèfon professional. En qualsevol cas específica, clarament, quin és quin.
- Adreça de correu electrònic. -E-mail -En cas de disposar.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Recorda't:
NOM DE L'EMPRESA. DATES DE PERMANÈNCIA. SECTOR DENOMINACIÓ DEL LLOC. FUNCIONS.
Pel que fa a reflectir la teva història professional pots utilitzar un ordre cronològic directe, des de la
primera empresa a la darrera, o un ordre cronològic invers, des de l'última a la primera, dependrà de
l'experiència que més t'interessi ressaltar.
FORMACIÓ ACADÈMICA
Ens referim als estudis oficials o ensenyament reglat. Només s'han de reflectir els de major rang. Si has
realitzat algun Màster ho has de reflectir en primer lloc, abans de posar l'ensenyament oficial.
La seqüència seria:
TÍTOL. CENTRE. CIUTAT. Data d'inici i final.
FORMACIÓ EXTRA ACADÈMICA
Reflecteix aquells cursos que tinguin una especial rellevància pel que fa al lloc de treball pel qual
t'interesses, o bé que tinguin un prestigi reconegut, o que siguin de llarga durada. No oblidis indicar les
hores de durada: 100h., ...
També pots afegir participació en seminaris o jornades, sempre i quan aquests tinguin una relació molt
directa amb el lloc sol licitat.
CONSELL: No inundis el currículum de cursos breus i poc recents. Això pot ajudar el seleccionador a
despistar-lo de la informació que realment t'interessa ressaltar.
IDIOMES.
El que importa són els idiomes que coneixes i en quin grau els domines, baix, mitjà o alt; si només els
tradueixes, els parles o els pots escriure.
Pel que fa al grau de domini, sigues realista, no reflecteixis ni més ni menys que la realitat. Poden
posar-se a parlar en alemany enmig de l'entrevista!.
PUBLICACIONS I ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS.
S'han de seguir les mateixes regles que per l'experiència professional.
ALTRES DADES D'INTERÈS.
Aquest apartat és opcional. En ell pots incloure dades interessants de destacar, però difícilment
enquadrats en els apartats anteriors, tals com:
Mobilitat geogràfica i laboral: en cas d'acceptar el desplaçar temporalment o ubicarte en zones
geogràfiques diferents.
Carnet de Conduir: No oblidis indicar la categoria.
Possessió de vehicle propi, etc.
CONSELL: Fins fa temps, era habitual contemplar un apartat últim Hobbies o aficions. Ara això ha
caigut en desús, considerant -ho fins i tot infantil. Aquesta dada constitueix més una pregunta típica de
l'entrevista personal, que una dada a incloure en el currículum.
5a .- ÉS CONVENIENT QUE INCLOGUIS LA DATA EN EL CURRICULUM
Un detall que a molts passa desapercebut, és la conveniència d'incloure la data en el CV, ja que li
atorga una referència en el temps, tractant-se de la teva situació professional en aquest moment i podent
lògicament variar. Aquesta regla té més rellevància sobretot si es tracta d'una carta "en fred", que no
respon a una oferta concreta.
Un altre detall que aconsellem és que MAI firmis el Currículum, ja que la teva signatura queda ja inclosa
en la carta de presentació que adjuntes. Només en cas de lliurar el Currículum en mà i sense carta, pots
optar per signar-lo.
6a .- DESTACA TEVES QUALITATS, PERÒ MAI MENTEIXIS
RECORDA QUE UN BON CURRICULUM HA DE SER:
Clar, concret i concís, i l'extensió mínima i màxima ha de ser d'1 o 2 pàgines.
Facilita la seva lectura en tot el que puguis.
Mecanografiat (per ordinador), sense errors ni correccions
Espaiat i amb amplis marges
Remarca els titulars i els aspectes més importants o interessants
Cuida tots els detalls (abreviatures, dates, etc.)
LAS SEIS REGLAS DE ORO DE UN BUEN CURRICULUM
1ª.- UN BUEN CURRICULUM SE ESCRIBE EN UNA PÁGINA, A LO SUMO EN DOS
Unos consejos útiles:
* No emplees dos palabras para lo que puedas decir en una. Por ejemplo: NO escribas: "Mi función como
Jefe de Mantenimiento es...". ESCRIBE: "Jefe de Mantenimiento. Funciones:...". Las palabras "mi
función" y "como" no aportan nada.
* No escribas frases inútiles que no aportan nada. Por ejemplo: NO escribas: "Cuando llegué no había un
plan de mantenimiento preventivo y debí ocuparme de su desarrollo e implantación". ESCRIBE:
"Desarrollo e implantación del plan de mantenimiento preventivo". 17 palabras frente a 8 para expresar lo
mismo.
* Evita "frases hechas" y redundantes. "Quiero poner en su conocimiento que...",
* Expresa una idea en cada frase.
* Utiliza:
- Palabras cortas
- Frases cortas
- Párrafos cortos
Esto te va a ahorrar el 30% de tus problemas de comunicación escrita.
2ª.- REFLEJA EN EL CURRICULUM QUE REUNES LAS EXIGENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO
Al igual que nunca hay dos personas iguales, tampoco hay dos empresas iguales, y menos dos puestos
de trabajos iguales.
Aunque las empresas sean del mismo sector, tengan el mismo tamaño y, supongamos que hasta tienen
la misma cultura empresarial, siempre habrá un montón de cosas que las diferenciaran y, entre las más
importantes, está el que las personas que las componen son diferentes.
Por lo tanto, si esto es así, tu curriculum deberá reflejar las diferencias, deberá hacer mayor énfasis en
aquellas características, tanto personales como profesionales, que posees, que te hacen especialmente
apto para el puesto.
3ª.- EL CURRICULUM SE DEBE ENVIAR SIEMPRE EN ORIGINAL
Olvídate de las fotocopias. Deberás imprimir un original para cada solicitud. Recuerda que el Curriculum
es, por el momento, el único espejo que el seleccionador tiene de tí; por esto, cuida mucho la imagen y
presentación.
Consejos prácticos:
-Envía siempre una fotografía original. Las fotocopias en color hoy en día están muy logradas, pero no
son recomendables. Es preferible no incluirla –a menos que expresamente la soliciten- si esta no puede
ser original y reciente.
-El tipo de papel elegido puede ser opcional, pero eso si, elige un papel consistente. (Normalmente
tamaño DinA4). El color no tiene por qué ser blanco. Puedes optar por amarillos, azules; siempre tonos
muy discretos. Evita las estridencias.
-Cuida no solo la presentación, sino el diseño de ésta. Recuerda que un Curriculum original puede
decirnos mucho de la creatividad de la persona, y este aspecto hoy en día es valorado en todos los
puestos.
4ª.- UN BUEN CURRICULUM DEBE ESTAR BIEN ESTRUCTURADO
Cada dato debe estar perfectamente localizado en el curriculum, debe estar en el apartado que le
corresponde para que sea fácilmente localizable, para que la interpretación sea fácil y no deje lugar a
ninguna duda de que eres el candidato adecuado.
Normalmente los apartados de un Curriculum siguen el siguiente orden:
DATOS PERSONALES:
- Apellidos y nombre.
- Dirección: Calle, número, piso, ciudad y distrito postal.
- Teléfono: Preferiblemente dos, el particular y otro de contacto. Algunos consultores prefieren llamar al
teléfono profesional. En cualquier caso especifica, claramente, cuál es cuál.
- Dirección de correo electrónico. –E-mail- En caso de disponer.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Acuérdate:
NOMBRE DE LA EMPRESA. FECHAS DE PERMANENCIA. SECTOR
PUESTO. FUNCIONES.
DENOMINACION DEL
Con respecto a reflejar tu historia profesional puedes utilizar un orden cronológico directo, desde la
primera empresa a la última, o un orden cronológico inverso, desde la última a la primera, dependerá de
la experiencia que más te interese resaltar.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Nos estamos refiriendo a los estudios oficiales o enseñanza reglada. Sólo se deben reflejar los de mayor
rango. Si has realizado algún Master lo debes reflejar en primer lugar, antes de poner la enseñanza
oficial.
La secuencia seria:
TITULO. CENTRO. CIUDAD. FECHAS DE INICIO Y FIN.
FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA
Refleja aquellos cursos que tengan una especial relevancia con respecto al puesto de trabajo por el que
te interesas, o bien que tengan un prestigio reconocido, o que sean de larga duración. No olvides indicar
las horas de duración: 100h., ...
También puedes añadir participación en seminarios o jornadas, siempre y cuando estos tengan una
relación muy directa con el puesto solicitado.
CONSEJO: No inundes el curriculum de cursos breves y poco recientes. Esto puede ayudar al
seleccionador a despistarse de la información que realmente te interesa resaltar.
IDIOMAS.
Lo que importa son los idiomas que conoces y en que grado los dominas, bajo, medio, o alto; si
solamente los traduces, los hablas o puedes escribirlos.
Con respecto al grado de dominio, sé realista, no reflejes ni más ni menos que la realidad. ¡Pueden
ponerse a hablarte en alemán en mitad de la entrevista!.
PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES.
Se deben seguir las mismas reglas que para la experiencia profesional.
OTROS DATOS DE INTERÉS.
Este apartado es opcional. En él puedes incluir datos interesantes de destacar, pero difícilmente
encuadrables en los apartados anteriores, tales como:
Movilidad geográfica y laboral: en caso de aceptar el desplazarte temporalmente o ubicarte en zonas
geográficas diferentes.
Carnet de Conducir: No olvides indicar la categoría.
Posesión de vehículo propio, etc.
CONSEJO: Hasta hace tiempo, era habitual contemplar un apartado último de Hobbies o aficiones; sin
duda influencia de los países anglosajones. Actualmente esto ha caído en desuso, considerándose
incluso infantil. Este dato constituye mas una pregunta típica de la entrevista personal, que un dato a
incluir en el currículum.
5ª.- ES CONVENIENTE QUE FECHES EL CURRICULUM
Un detalle que a muchos pasa desapercibido, es la conveniencia de incluir la fecha en el C.V., ya que le
otorga una referencia en el tiempo, tratándose de tu situación profesional en este momento y pudiendo
lógicamente variar. Esta regla cobra mayor sentido sobre todo si se trata de una carta “en frío”, que no
responde a una oferta concreta.
Otro detalle que aconsejamos es que NUNCA firmes el Curriculum, ya que tu firma queda ya incluida en
la carta de presentación que adjuntas. Solo en caso de entregar el Currículum en mano y sin carta,
puedes optar por firmarlo.
6ª.- DESTACA TUS CUALIDADES, PERO NUNCA MIENTAS
RECUERDA QUE UN BUEN CURRICULUM DEBE SER:
· Claro, concreto y conciso, la extensión mínima y máxima debe ser de 1 ó 2 páginas.
· Facilita su lectura en todo lo que puedas.
· Mecanografiado (por ordenador), sin errores ni correcciones
· Espaciado y con amplios márgenes
· Remarca los titulares y aspectos más importantes o interesantes
· Cuida todos los detalles (abreviaturas, fechas, etc.)
Descargar
Fichas aleatorios
Explore flashcards