CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de mayo 2009, de la

Anuncio
Num. 6027 / 03.06.2009
Conselleria d’Educació
22205
Conselleria de Educación
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 19 de maig 2009,
de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió de l’alumnat en els centres docents de la Comunitat
Valenciana, públics i privats amb ensenyances concertades, per a cursar ensenyances de Formació Professional
de Grau Superior. [2009/6407]
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de mayo
2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la admisión del alumnado en los centros docentes de la
Comunitat Valenciana, públicos y privados con enseñanzas concertadas, para cursar enseñanzas de Formación
Profesional de Grado Superior. [2009/6407]
S’ha observat una errada en la publicació de l’ordre esmentada
(DOCV núm. 6025, d’01.06.2009), que consisteix a l’omissió de les
pàgines de l’annex que es reprodueixen tot seguit:
Se ha observado un error en la publicación de la citada orden
(DOCV núm. 6025, de 01.06.2009), que consiste en la omisión de las
páginas del anexo que se reproducen a continuación:
Num. 6027 / 03.06.2009
22206
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
(RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS DISPONIBLES)
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DISPONIBLES)
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
528
Fabricació de Productes Farmacéutics i Afins
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
408
Fabricació i Transformació de Productes de Vidre
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
542
Fotografia Artística
Fotografía Artística
526
Gestió Comercial i Màrqueting
Gestión Comercial y Márqueting
450
Gestió del Transport
Gestión del Transporte
451
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuaries
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias
600
Gestió i Organització de Recursos Naturals
Gestión y Organización de Recursos Naturales
601
Gràfica Publicitària
Gráfica Publicitaria
525
Higiene Bucodental
Higiene Bucodental
481
Il·lustració
Ilustración
368
Imatge
Imagen
537
Imatge per al Diagnòstic
Imagen para el Diagnóstico
486
Indústria Alimentària
Industria Alimentaria
182
Indústries de Procés de Pasta i Paper
Industria de Proceso de Pasta y Papel
409
Indústries de Procés Químic
Industria de Proceso Químico
410
Informació i Comercialització Turística
Información y Comercialización Turística
457
Instal·lacions Electrotècniques
Instalaciones Electrotécnicas
489
Integració Social
Integración Social
550
Interpretació de la Llengua de Signes
Interpretación de la Lengua de Signos
549
Joieria Artística
Joyería Artística
518
Laboratori de Diagnòstic Clínic
Laboratorio de Diagnóstico Clínico
482
Manteniment Aeromecànic
Mantenimiento Aeromecánico
478
Manteniment d'Aviònica
Mantenimiento de Aviónica
479
Manteniment d'Equip Industrial
Mantenimiento de Equipo Industrial
545
Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Proceso
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
546
Modelisme i Maquetisme
Modelismo y Maquetismo
522
Modelismes d’Indumentària
Modelismo de Indumentaria
529
Navegació, Pesca i Transport Marítim
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo
444
Òptica i Protètica Ocular
Óptica de Anteojeria
261
Ortoprotèsica
Ortoprotésica
484
Patronatge
Patronaje
465
Processos de Confecció Industrial
Procesos de Confección Industrial
466
(a)
Implanta 1r curs l’any acadèmic 2009/10
Implanta 1º curso el año académico 2009/10
(a)
Química Industrial
Química Industrial
719
(a)
Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
717
(a)
Patronatge i Moda
Patronaje y Moda
721
CE-DGITE
131
Estilisme d’Indumentària
Estilismo de Indumentaria
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
(b)
Cicle de nova implantació l’any acadèmic 2009/10
Ciclo de nueva implantación el año académico 2009/10
08/05/2009
DIN – A4
Estètica
Estética
SUBSTITUIT PER:
SUSTITUIDO POR:
IA -18434 - 01 -E
CICLE
CICLO
MP031487
ANNEX / ANEXO
Num. 6027 / 03.06.2009
22207
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
(RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS DISPONIBLES)
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DISPONIBLES)
SUBSTITUIT PER:
SUSTITUIDO POR:
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
411
Prevenció de Riscos Laborals
Prevención de Riesgos Profesionales
631
Processos d'Ennobliment Tèxtil
Procesos de Ennoblecimiento Textil
467
Processos Tèxtils de Filatura i Teixidoria de Calada
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
468
Processos Tèxtils de Teixidoria de Punt
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
469
Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos
538
Producció de Fusta i Moble
Producción de Madera y Mueble
460
Producció en Indústries d'Arts Gràfiques
Producción en Industrias de Artes Gráficas
448
Producció per Fundició i Pulvimetal·lúrgia
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
462
Producció per Mecanitzat
Producción por Mecanizado
463
Projectes i Direcció d’Obres de Decoració
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración
536
Pròtesis Dentals
Prótesis Dentales
483
Química Ambiental
Química Ambiental
412
Radioteràpia
Radioterapia
296
Realització d'Audiovisuals i Espectacles
Realización de Audiovisuales y Espectáculos
539
Realització i Plans d'Obra
Realización y Planes de Obra
455
Restauració
Restauración
458
Salut Ambiental
Salud Ambiental
307
Secretariat
Secretariado
312
Serveis al Consumidor
Servicios al Consumidor
452
Sistemes de Regulació i Control Automàtic
Sistemas de Regulación y Control Automático
487
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
490
So
Sonido
540
Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
446
(a)
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Programación de la producción en fabricación mecánica
713
(b)
Vitivinicultura
Vitivinicultura
715
(a)
Implanta 1r curs l’any acadèmic 2009/10
Implanta 1º curso el año académico 2009/10
(b)
Cicle de nova implantació l’any acadèmic 2009/10
Ciclo de nueva implantación el año académico 2009/10
08/05/2009
IA -18434 - 01 -E
DIN – A4
Plàstics i Cautxú
Plásticos y Caucho
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
CE-DGITE
CICLE
CICLO
MP031487
ANNEX / ANEXOV
Descargar