sol·licitud d`admissió en cicles formatius de grau superior solicitud

Anuncio
ANNEX I / ANEXO I
A
2n COGNOM / 2º APELLIDO
NOM / NOMBRE
EXTRAORDINARI
EXTRAORDINARIO
DATA NAIXEM. / FECHA NACIM.
NACIONALITAT / NACIONALIDAD
ADREÇA / DIRECCIÓN
MUNICIPI / MUNICIPIO
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (assenyaleu si és el cas):
ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (señalar si es el caso):
HOME
DONA
VARÓN
MUJER
TELÈFON / TELÉFONO
PROVÍNCIA / PROVINCIA
ALUMNE AMB DISCAPACITAT (assenyaleu si és el cas):
ALUMNO CON DISCAPACIDAD (señalar si es el caso):
(*) Aporteu certificat
Aportar certificado
TIPUS D'ACCÉS (2) (poseu una X en una única opció) / TIPO DE ACCESO (2) (ponga una X en una única opción)
DIRECTE. Titulació: / DIRECTO.Titulación:
Batxillerat LOE
Bachillerato LOE
Modalitat Batxillerat / Modalidad Bachillerato
Batxillerat LOGSE
Bachillerato LOGSE
Modalitat Batxillerat / Modalidad Bachillerato
Batxillerat experimental
Bachillerato experimental
Modalitat Batxillerat / Modalidad Bachillerato
Opció COU / Opción COU
COU
COU
CENTRE / CENTRO
2.
/ 20
NIA (1)
DNI / NIE
MUNICIPI DE NAIXEMENT / MUNICIPIO DE NACIMIENTO
1.
20
ORDINARI
ORDINARIO
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
1r COGNOM / 1º APELLIDO
B
PERÍODE / PERIODO
CURS ESCOLAR
CURSO ESCOLAR
MP031487
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
Altres (especifiqueu-les) / Otras (especifique)
MUNICIPI / MUNICIPIO
PER PROVA D'ACCÉS / POR PRUEBA DE ACCESO
Per a la qual s'ha inscrit a:
Para la que se ha inscrito en:
MUNICIPI / MUNICIPIO
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
De la qual compta amb certificació (adjunta) expedida per: / De la que cuenta con certificación (adjunta) expedida por:
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
MUNICIPI / MUNICIPIO
DATA / FECHA
Per superació de la prova d’accés a la universitat a majors de 25 anys / Por superación de la prueba de acceso a la universidad a mayores de 25 años
(2) Ompliu només si la sol·licitud és per a 1r curs / Rellenar sólo si la solicitud es para 1º curso
CURS PER AL QUAL SOL·LICITA L'ADMISSIÓ / CURSO PARA EL QUE SOLICITA LA ADMISIÓN
1r / 1º
D
2n / 2r
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
4
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
5
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
3
(*) Només cicles amb horari nocturn / Sólo ciclos con horario nocturno
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
2
4t / 4º (*)
LLOC ESCOLAR SOL·LICITAT (3) / PUESTO ESCOLAR SOLICITADO (3)
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
1
3r / 3º (*)
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
CE-DGITE
C
(**) Marqueu una opció / Marcar una opción
DOCUMENTACIÓ APORTADA (4) (Marqueu el que calga) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (4) (Marcar lo que proceda)
1.
Fotocòpia DNI / NIE (imprescindible) / Fotocopia DNI / NIE (imprescindible)
2.
Acreditació activitat laboral / Acreditación actividad laboral:
3.
Justificant acreditació horari de treball (només nocturn) / Justificante acreditación horario de trabajo (sólo nocturno)
4.
Justificant esportista d’elit / Justificante deportista de élite
Si se sol·licita horari nocturn o semipresencial/ Si se solicita horario nocturno o semipresencial (O 5.07.99, DOGV 21.07.99)
Empresa
Tresoreria General de la Seguretat Social / Tesorería General de la Seguridad Social
Només per als cicles de la família Activitats Físiques i Esportives / Sólo para los ciclos de la familia Actividades Físicas y Deportivas
DIN – A4
E
(4) La no-presentació invalidarà l’opció a què afecte / La no presentación invalidará la opción a la que afecte
F
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
La persona sol·licitant declara, a més, conéixer que la presentació de més d'una sol·licitud en centres distints o la falsedat de les dades declarades pot donar lloc a l'escolarització d'ofici de l'alumne.
La persona solicitante declara, además, conocer que la presentación de más de una solicitud en centros distintos o la falsedad de los datos declarados puede dar lugar a que se proceda de oficio a
la escolarización del alumno.
,
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
La persona sol·licitant / La persona solicitante
Firma:
(1) NIA: És el número d’identificació de l’alumnat / Es el número de identificación del alumnado
(*) Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes
en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidas en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones propias que
tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm 298, de 14 de diciembre de 1999).
DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE
DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA DE ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
06/04/2010
IA -18434- 01 -E
(1/2) EXEMPLAR PER AL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL CENTRO
(3) Es recomana, dins de les preferències del sol·licitant, formular la major quantitat d'opcions possibles / Se recomienda, dentro de las preferencias del solicitante, formular la mayor cantidad de opciones
ANNEX I / ANEXO I
A
2n COGNOM / 2º APELLIDO
NOM / NOMBRE
EXTRAORDINARI
EXTRAORDINARIO
DATA NAIXEM. / FECHA NACIM.
NACIONALITAT / NACIONALIDAD
ADREÇA / DIRECCIÓN
MUNICIPI / MUNICIPIO
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (assenyaleu si és el cas):
ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (señalar si es el caso):
HOME
DONA
VARÓN
MUJER
TELÈFON / TELÉFONO
PROVÍNCIA / PROVINCIA
ALUMNE AMB DISCAPACITAT (assenyaleu si és el cas):
ALUMNO CON DISCAPACIDAD (señalar si es el caso):
(*) Aporteu certificat
Aportar certificado
TIPUS D'ACCÉS (2) (poseu una X en una única opció) / TIPO DE ACCESO (2) (ponga una X en una única opción)
DIRECTE. Titulació: / DIRECTO.Titulación:
Batxillerat LOE
Bachillerato LOE
Modalitat Batxillerat / Modalidad Bachillerato
Batxillerat LOGSE
Bachillerato LOGSE
Modalitat Batxillerat / Modalidad Bachillerato
Batxillerat experimental
Bachillerato experimental
Modalitat Batxillerat / Modalidad Bachillerato
Opció COU / Opción COU
COU
COU
CENTRE / CENTRO
2.
/ 20
NIA (1)
DNI / NIE
MUNICIPI DE NAIXEMENT / MUNICIPIO DE NACIMIENTO
1.
20
ORDINARI
ORDINARIO
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
1r COGNOM / 1º APELLIDO
B
PERÍODE / PERIODO
CURS ESCOLAR
CURSO ESCOLAR
MP031487
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
Altres (especifiqueu-les) / Otras (especifique)
MUNICIPI / MUNICIPIO
PER PROVA D'ACCÉS / POR PRUEBA DE ACCESO
Per a la qual s'ha inscrit a:
Para la que se ha inscrito en:
MUNICIPI / MUNICIPIO
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
De la qual compta amb certificació (adjunta) expedida per: / De la que cuenta con certificación (adjunta) expedida por:
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
MUNICIPI / MUNICIPIO
DATA / FECHA
Per superació de la prova d’accés a la universitat a majors de 25 anys / Por superación de la prueba de acceso a la universidad a mayores de 25 años
(2) Ompliu només si la sol·licitud és per a 1r curs / Rellenar sólo si la solicitud es para 1º curso
CURS PER AL QUAL SOL·LICITA L'ADMISSIÓ / CURSO PARA EL QUE SOLICITA LA ADMISIÓN
1r / 1º
D
2n / 2r
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
4
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
5
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
(3) Es recomana, dins de les preferències del sol·licitant, formular la major quantitat d'opcions possibles / Se recomienda, dentro de las preferencias del solicitante, formular la mayor cantidad de opciones
(**) Marqueu una opció / Marcar una opción
DOCUMENTACIÓ APORTADA (4) (Marqueu el que calga) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (4) (Marcar lo que proceda)
1.
Fotocòpia DNI / NIE (imprescindible) / Fotocopia DNI / NIE (imprescindible)
2.
Acreditació activitat laboral / Acreditación actividad laboral:
3.
Justificant acreditació horari de treball (només nocturn) / Justificante acreditación horario de trabajo (sólo nocturno)
4.
Justificant esportista d’elit / Justificante deportista de élite
Si se sol·licita horari nocturn o semipresencial/ Si se solicita horario nocturno o semipresencial (O 5.07.99, DOGV 21.07.99)
Empresa
Tresoreria General de la Seguretat Social / Tesorería General de la Seguridad Social
Només per als cicles de la família Activitats Físiques i Esportives / Sólo para los ciclos de la familia Actividades Físicas y Deportivas
DIN – A4
E
(4) La no-presentació invalidarà l’opció a què afecte / La no presentación invalidará la opción a la que afecte
F
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
La persona sol·licitant declara, a més, conéixer que la presentació de més d'una sol·licitud en centres distints o la falsedat de les dades declarades pot donar lloc a l'escolarització d'ofici de l'alumne.
La persona solicitante declara, además, conocer que la presentación de más de una solicitud en centros distintos o la falsedad de los datos declarados puede dar lugar a que se proceda de oficio a
la escolarización del alumno.
,
d
de
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
La persona sol·licitant / La persona solicitante
Firma:
(1) NIA: És el número d’identificació de l’alumnat / Es el número de identificación del alumnado
(*) Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes
en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidas en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones propias que
tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm 298, de 14 de diciembre de 1999).
DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE
DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA DE ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
I06/04/2010
IA -18434- 01 -E
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
MUNICIPI / MUNICIPIO
HORARI / HORARIO (**)
ORD.
NOCT.
A DIST.
MATÈRIA BATX. / MATERIA BACH.
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
3
(*) Només cicles amb horari nocturn / Sólo ciclos con horario nocturno
CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO
CENTRE / CENTRO
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
2
4t / 4º (*)
LLOC ESCOLAR SOL·LICITAT (3) / PUESTO ESCOLAR SOLICITADO (3)
CODI CICLE / CÓDIGO CICLO
1
3r / 3º (*)
CE-DGITE
C
442
Administració i Finances
Administración y Finanzas
441
Agències de Viatges
Agencias de Viajes
012
Anatomia Patològica i Citologia
Anatomía Patológica y Citología
020
Animació d'Ativitats Fisicoesportives
Animación de Actividades Físico-deportivas
543
Animació Sociocultural
Animación Sociocultural
547
Animació turística
Animación turística
629
Arquitectura Efímera
Arquitectura Efímera
533
Art Tèxtil
Arte Textil
604
Arts Aplicades de la Pedra
Artes Aplicadas de la Piedra
515
Arts Aplicades de l'Escultura
Artes Aplicadas de la Escultura
513
Assessoria d'Imatge Personal
Asesoría de Imagen Personal
491
Audiologia Protèsica
Audiología Protésica
720
Automoció
Automoción
032
Ceràmica Artística
Cerámica Artística
052
Comerç Internacional
Comercio Internacional
449
Construccions Metàl.liques
Construcciones Metalicas
074
Cultiu Aquicola
Cultivo Acuicola
445
Adobs
Curtidos
464
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
443
Desenvolupament de Productes de Fusteria i Moble
Desarrollo de Productos de Madera y Mueble
459
Desenvolupament de Productes Electrònics
Desarrollo de Productos Electrónicos
488
Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de
Fluids
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones, Térmicas y de
Fluidos
716
Desenvolupament de Projectes Mecànics
Desarrollo de Proyectos Mecánicos
461
Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions
Topogràfiques
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas
454
Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción
453
Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
541
Dietètica
Dietética
480
Disseny i Producció Editorial
Diseño y Producción Editorial
447
Documentació Sanitària
Documentación Sanitaria
485
Educació Infantil
Educación Infantil
548
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
712
(a)
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
(a)
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Administración de Sistemas Informáticos en Red
829
(a)
Agència de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Agencia de Viajes y Gestión de Eventos
827
a)
Disseny de Fabricació Mecànica
Diseño de Fabricación Mecánica
832
DIN – A4
Administració de Sistemes Informàtics
Administración de Sistemas Informáticos
SUBSTITUIT PER:
SUSTITUIDO POR:
CE-DGITE
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
IA -18434- 01 -E
CICLE
CICLO
MP031487
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
(RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS DISPONIBLES)
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DISPONIBLES)
Implanta 1r curs l’any acadèmic 2010/2011
Implanta 1º curso el año académico 2010/2011
06/04/2010
131
Estilisme d’Indumentària
Estilismo de Indumentaria
528
Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
408
Fabricació i Transformació de Productes de Vidre
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
542
Fotografia Artística
Fotografía Artística
526
Gestió d’Allotjaments Turístics
Gestión de Alojamientos Turísticos
714
Gestió Comercial i Màrqueting
Gestión Comercial y Márqueting
450
Gestió del Transport
Gestión del Transporte
451
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries
Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias
600
Gestió i Organització de Recursos Naturals
Gestión y Organización de Recursos Naturales
601
Gràfica Publicitària
Gráfica Publicitaria
525
Higiene Bucodental
Higiene Bucodental
481
Il·lustració
Ilustración
368
Imatge
Imagen
537
Imatge per al Diagnòstic
Imagen para el Diagnóstico
486
Indústria Alimentària
Industria Alimentaria
182
Indústries de Procés de Pasta i Paper
Industria de Proceso de Pasta y Papel
409
Informació i Comercialització Turística
Información y Comercialización Turística
457
Instal·lacions Electrotècniques
Instalaciones Electrotécnicas
489
Integració Social
Integración Social
550
Interpretació de la Llengua de Signes
Interpretación de la Lengua de Signos
549
Joieria Artística
Joyería Artística
518
Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
704
Laboratori de Diagnòstic Clínic
Laboratorio de Diagnóstico Clínico
482
Manteniment Aeromecànic
Mantenimiento Aeromecánico
478
Manteniment d'Aviònica
Mantenimiento de Aviónica
479
Manteniment d'Equip Industrial
Mantenimiento de Equipo Industrial
545
Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
717
Modelisme i Maquetisme
Modelismo y Maquetismo
522
Modelismes d’Indumentària
Modelismo de Indumentaria
529
Navegació, Pesca i Transport Marítim
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo
444
Òptica i Protètica Ocular
Óptica de Anteojeria
261
Ortoprotèsica
Ortoprotésica
484
Patronatge i Moda
Patronaje y Moda
721
(a)
(a)
Guia, Informació i Assistència Turístiques
Guía, Información y Asistencia Turísticas
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
828
CE-DGITE
Estètica
Estética
SUBSTITUIT PER:
SUSTITUIDO POR:
DIN – A4
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
IA -18434 - 01 -E
CICLE
CICLO
MP031487
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
(RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS DISPONIBLES)
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DISPONIBLES)
Implanta 1r curs l’any acadèmic 2010/2011
Implanta 1º curso el año académico 2010/2011
06/04/2010
411
Prevenció de Riscos Laborals
Prevención de Riesgos Profesionales
631
Processos d'Ennobliment Tèxtil
Procesos de Ennoblecimiento Textil
467
Processos Tèxtils de Filatura i Teixidoria de Calada
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
468
Processos Tèxtils de Teixidoria de Punt
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
469
Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos
538
Producció de Fusta i Moble
Producción de Madera y Mueble
460
Producció en Indústries d'Arts Gràfiques
Producción en Industrias de Artes Gráficas
448
Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
462
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Programación de la producción en fabricación mecánica
713
Projectes i Direcció d’Obres de Decoració
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración
536
Pròtesis Dentals
Prótesis Dentales
483
Química Ambiental
Química Ambiental
412
Química Industrial
Química Industrial
719
Radioteràpia
Radioterapia
296
Realització d'Audiovisuals i Espectacles
Realización de Audiovisuales y Espectáculos
539
Realització i Plans d'Obra
Realización y Planes de Obra
455
Restauració
Restauración
458
Salut Ambiental
Salud Ambiental
307
Secretariat
Secretariado
312
Serveis al Consumidor
Servicios al Consumidor
452
Sistemes de Regulació i Control Automàtic
Sistemas de Regulación y Control Automático
487
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
490
So
Sonido
540
Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque
446
Vitivinicultura
Vitivinicultura
715
(a)
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
CE-DGITE
Plàstics i Cautxú
Plásticos y Caucho
SUBSTITUIT PER:
SUSTITUIDO POR:
DIN – A4
CODI CICLE
CÓDIGO CICLO
IA -18434 - 01 -E
CICLE
CICLO
MP031487
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
(RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS DISPONIBLES)
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(RELACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DISPONIBLES)
Implanta 1r curs l’any acadèmic 2010/2011
Implanta 1º curso el año académico 2010/2011
06/04/2010
Descargar