Zergatik ez ziren entzun Ekonomia Kontrolerako Bulegoaren

Anuncio
KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
LEGEBILTZARREKO EKIMENA
Izenburua
Espediente zenbakia
Ekimen mota
Proposatzaileak
Taldea
Nori zuzendua
Lege-gordailuko funts bibliografikoak eta ezbibliografikoak zaintzeko eta babesteko zerbitzuaren
kontratazioari buruz
09\10\05\03\5178
Idatziz erantzuteko galdera
Urkiola Alustiza, Ane
Euzko Abertzaleak
Kultura Sailburua
Zergatik ez ziren entzun Ekonomia Kontrolerako Bulegoaren oharrak,
kontratua esleitu baino lehen egin zuten ez eteteko ezezko txostenean
jasotakoak?
Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena beste dokumentu bat da, beste
batzuen artean, 1994ko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak (Euskal Autonomia
Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko 14/1994 Legea)
eta 2000ko uztailaren 28ko 148/2000 Dekretuak (aurretiko fiskalizazioa behar
duten espedienteei dagozkien gastu mota bakoitzeko zenbatekoak zehazten
dituen uztailaren 28ko 148/2000 Dekretua) aurreikusten duten aurretiko
fiskalizazioaren izapidetzan. Txosten horrek ezin du prozesua eten eta, beraz,
ez da bidezkoa lizitazioa bertan behera uztea, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak
berak dagoeneko tramitatu baitu D dokumentua.
Dena den, eskaintza ekonomikoa baloratzeko esleipen-irizpidetik argi
ondorioztatzen da zein den baloratzeko modua, hitzez hitz dioelako prezio
baxuenei puntuazio altuena eman behar zaiela, eta gainerako prezioei dagokien
puntuazioa, aurrez finkaturiko formula baten arabera.
Hori dela eta, aplikatutako irizpidea argi gera dadin, karatulako 33.2 puntuak
honako hau ezartzen du:
“33.2.- Eskaintzak baloratzeko hainbat irizpide daudenean.
a) Adierazi zeintzuk diren prezioa anormaltzat edo neurriz kanpokotzat jotzeko
aukera ematen duten kopuru-mugak: Onartutako eskaintzen batezbesteko
aritmetikoaren % 20aren azpitik garatzen diren prezioak.”
Beraz, eskaintza ekonomikoari dagokion puntuazioa ematean justiziaz,
zuzentasunez eta berdintasunez jokatu da, zeren eta puntuazio altuena eman
baitzaio kontzeptu guztietan preziorik baxuenak aurkeztu dituen eskaintzari,
eta hori ezin da objektiboki ukatu.
KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Bestalde, komeni da esatea eskaintzak aurkezteko epean enpresa batek ere ez
zuela kontsultarik egin edo argibiderik eskatu irizpide ekonomikoa aplikatzeko
moduaz. Era berean, eskaintzak irekitzeko ekitaldian ere, lizitaziora aurkeztu
ziren eta bertan zeuden enpresen artean batek ere ez zuen ezer esan horren
inguruan.
Zergatik ez zen arrazoitu K-02/2011 kontratua esleitzeko ebazpenean,
hartutako erabakia, Ekonomia Kontrolerako Bulegoaren txostenean
jasotakoarekin bat?
Ebazpena emateko, espedienteko dokumentazio osoa hartzen da aintzat,
besteak beste Kontrol Ekonomikoko bulegoaren txostena.
Prezioaren ikuspuntutik, irizpide objektiboa baita, eskaintzarik
kontzeptu guztien aldetik enpresa esleipendunarena izan da.
onena
Azkenik, ekonomikoki eskaintza abantailatsuenaren aldeko esleipena egin da,
puntuaziorik onena lortu baitu bi loteetan, hau da, balio-judizioen bidez
lortutako irizpideak eta formula bidez lortutako irizpideak batuz osaturiko
puntuazioa.
Vitoria-Gasteiz, 2012ko urtarrilren 16a
BLANCA URGELL
Kultura sailburua
KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
INICIATIVA PARLAMENTARIA
Título de la iniciativa
Número de expediente
Tipo de iniciativa
Proponentes
Grupo
Destinatario
En relación con la contratación del servicio de guarda y
custodia de los fondos bibliográficos y no bibliográficos de
depósito legal
09\10\05\03\5178
Pregunta para su respuesta escrita
Urkiola Alustiza, Ane
Nacionalistas Vascos
Consejera de Cultura
¿Por qué no se atendieron las indicaciones de la Oficina de Control
Económico contenidas en el informe negativo no suspensivo antes de la
adjudicación del contrato?
El informe de la Oficina de Control Económico (OCE) es un documento más de
los incluidos en el trámite de fiscalización previa que prevén la Ley 14/1994, de
30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, y el Decreto 148/2000, de 28 de julio, por el que se fijan los
importes unitarios por tipo de gasto correspondientes a expedientes sujetos a
fiscalización previa. Este informe de la OCE no tiene carácter suspensivo, por lo
que no procede paralizar la licitación, habiéndose tramitado el documento
contable “D” por la propia Oficina de Control Económico.
En todo caso, del criterio de adjudicación de valoración de la oferta económica
se deduce claramente la forma de valoración según su sentido literal, que es
otorgar a los precios más bajos la mejor puntuación y a los demás precios la
puntuación que obtengan según una fórmula prefijada.
A este respecto, y para que quede claro el criterio aplicado, el punto 33.2 de la
carátula señala lo siguiente:
“33.2.- En el supuesto de pluralidad de criterios de valoración de las ofertas: si
procede.
a) Indicar los límites que permiten apreciar el carácter anormal o
desproporcionado en cuanto al precio: Porcentaje de baja respecto a la media
aritmética de las ofertas admitidas: 20 % por cada precio.”
Por tanto, en la aplicación de la puntuación correspondiente a la oferta
económica se ha actuado con justicia, equidad e igualdad, ya que se ha
otorgado la mayor puntuación a la oferta que ha presentado los precios más
bajos para todos los conceptos, lo cual es objetivamente innegable.
KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Por lo demás, conviene señalar que durante el plazo de presentación de ofertas
ninguna empresa realizó consultas ni solicitó aclaraciones en relación a la forma
de aplicación del criterio económico. Así mismo, en el acto público de apertura,
ninguna de las empresas presentadas a la licitación, y que se encontraban
presentes en el acto, realizaron manifestación alguna al respecto.
¿Por qué no se motivó en la resolución de adjudicación del contrato
K-02/2011 la decisión adoptada, de conformidad con el contenido del
informe de la Oficina de Control Económico?
La resolución se dicta teniendo en cuenta toda la documentación obrante en el
expediente, en donde está incluido el informe de la Oficina de Control
Económico.
Desde el punto de vista del precio, que es un criterio objetivo, la mejor oferta
para todos los conceptos ha sido la de la empresa adjudicataria.
Finalmente, la adjudicación se ha realizado a favor de la oferta económicamente
más ventajosa, que ha obtenido la mayor puntuación para los 2 lotes sumando
los criterios evaluables mediante juicios de valor y los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas.
Vitoria-Gasteiz, a 16 de enero de 2011
BLANCA URGELL
Consejera de Cultura
Descargar