RESOLUCIÓ d`11 de desembre de 2013, de la Direcció General de

Anuncio
Num. 7177 / 20.12.2013
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
35867
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2013, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria
d’ajudes per als centres d’educació especial, les unitats
d’educació especial en centres ordinaris i els centres d’acció educativa singular (CAES) de titularitat de corporacions locals i privats concertats per a l’adquisició de llibres
de text i de material didàctic i informàtic en el curs 20132014. [2013/12165]
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, de la convocatoria de ayudas para los centros de educación especial,
las unidades de educación especial en centros ordinarios
y los centros de acción educativa singular (CAES) de titularidad de corporaciones locales y privados concertados
para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático en el curso 2013-2014. [2013/12165]
Amb data 8 de novembre de 2013 es va publicar en el DOCV l’Orde 89/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, per la qual es convoquen ajudes per als centres d’educació
especial, les unitats d’educació especial en centres ordinaris i els centres
d’acció educativa singular (CAES) de titularitat de corporacions locals
i privats concertats per a l’adquisició de llibres de text i de material
didàctic i informàtic en el curs 2013-2014.
Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, verificades les
dades de matrícula dels centres sol·licitants i d’acord amb els criteris
establits en la base 6 de l’esmentada orde de convocatòria, en què s’indica que «a cada centre li correspondrà una dotació econòmica que serà
el resultat de multiplicar el nombre d’alumnes matriculats en el curs
2013-2014 per un mòdul econòmic de fins a un màxim de 105 euros»,
s’ha reunit la comissió avaluadora, prevista en l’annex I de la base 5 de
la dita orde, amb data 9 de desembre de 2013. Esta comissió ha emés un
informe de supervisió dels mencionats expedients en què concreta els
imports proposats als centres, amb una quantia de 105 € per alumne en
cada centre participant, la màxima prevista en l’orde de convocatòria.
D’acord amb l’annex I, base 7, de l’esmentada Orde 89/2013, el
Servici de Títols, Beques i Ajudes a l’Estudi, com a òrgan instructor del
procediment, vistos els expedients, l’informe de la Comissió Avaluadora
i que no han de ser tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions
ni proves que els ja adduïts pels centres participants, de conformitat
amb l’article 24, punt 4, de la Llei General de Subvencions, ha emés un
informe de conformitat i ha formulat la proposta de concessió i denegació de les dotacions per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic per al curs 2013-2014 al director general de Centres i
Personal Docent, a fi que en dicte la resolució.
Vista l’esmentada proposta de Resolució de data 9 de desembre de
2013 i fent ús de les atribucions que m’atorga la disposició addicional
de l’Orde 89/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, resolc:
Con fecha 8 de noviembre de 2013 se publicó en el DOCV la orden
89/2013, de 6 de noviembre, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se convocan ayudas para los centros de educación
especial, las unidades de educación especial en centros ordinarios y los
centros de acción educativa singular (CAES), de titularidad de corporaciones locales y privados concertados, para la adquisición de libros
de texto y de material didáctico e informático en el curso 2013-2014.
Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes, verificados
los datos de matrícula de los centros solicitantes y de acuerdo con los
criterios establecidos en la base 6 de la citada orden de convocatoria
en la que se indica que «a cada centro le corresponderá una dotación
económica que será el resultado de multiplicar el número de alumnos
matriculados en el curso 2013/2014 por un módulo económico de hasta
un máximo de 105 euros», se ha reunido la Comisión Evaluadora, prevista en el anexo I de la base 5 de dicha orden, con fecha 9 de diciembre
de 2013. Dicha comisión emite un informe de supervisión de dichos
expedientes en el que concreta los importes propuestos a los centros,
resultando una cuantía de 105 € por alumno de cada centro participante,
la máxima prevista en la orden de convocatoria.
De acuerdo con el anexo I base 7 de la citada orden 89/2013, el
Servicio de Títulos, Becas y Ayudas al Estudio, como órgano instructor
del procedimiento, vistos los expedientes, el informe de la Comisión
Evaluadora y que no han de ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las ya aducidas por los centros participantes,
de conformidad con el artículo 24, punto 4, de la Ley General de Subvenciones, emite un informe de conformidad y formula la propuesta de
concesión y denegación de las dotaciones para la adquisición de libros
de texto y material didáctico e informático para el curso 2013-2014 al
director general de Centros y Personal Docente para su resolución.
Vista la citada propuesta de resolución de fecha 9 de diciembre de
2013 y en uso de las atribuciones que me otorga la disposición adicional
de la orden 89/2013, de 6 de noviembre, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, resuelvo:
Primer
Concedir les ajudes per a atendre els gastos per a l’adquisició dels
llibres de text, material didàctic i informàtic de l’alumnat dels centres
d’educació especial específics, de les unitats específiques d’educació
especial en centres ordinaris i dels centres d’acció educativa singular
(CAES) de titularitat de corporacions locals i privats concertats que han
participat en la convocatòria i que es detallen en l’annex I i II d’esta
resolució per un import total de 305.865 €.
Primero
Conceder las ayudas para atender los gastos por la adquisición de
los libros de texto, material didáctico e informático del alumnado de los
centros de educación especial específicos, de unidades específicas de
educación especial en centros ordinarios y de centros de acción educativa singular (CAES), de titularidad de corporaciones locales y privados
concertados que han participado en la convocatoria y que se detallan
en el anexo I y II de esta resolución, por un importe total de 305.865 €.
Segon
Denegar als centres relacionats en l’annex III les ajudes sol·licitades
perquè no complixen els requisits establits en l’esmentada orde de convocatòria, pels motius que s’especifiquen en el dit annex.
Segundo
Denegar a los centros relacionados en el anexo III las ayudas solicitadas por no reunir los requisitos establecidos en la citada orden de
convocatoria, cuyos motivos se especifican en dicho anexo.
Tercer
Els dits imports s’abonaran a càrrec de la línia de subvenció
T0067000, capítol IV, de la secció, servici, centre gestor i programa
09.02.01.422.20 d’Ensenyança Primària, per a l’exercici 2013.
Tercero
Los citados importes se abonarán con cargo a la línea de subvención
T0067000, capítulo IV, de la sección, servicio, centro gestor y programa
09.02.01.422.20 de Enseñanza Primaria, para el ejercicio 2013.
Quart
D’acord amb el que establix la base 8 de l’annex I de l’orde de convocatòria la forma de justificar la subvenció concedida serà per mitjà
d’un compte justificatiu, que s’haurà de presentar en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el DOCV
davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent. El men-
Cuarto
De acuerdo con lo establecido en la base 8 del anexo I de la orden
de convocatoria el modo de justificar la subvención concedida será
mediante una cuenta justificativa, que deberá presentar en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOCV, ante la Dirección General de Centros y Personal
Num. 7177 / 20.12.2013
35868
cionat compte justificatiu es compon de la relació de factures, d’acord
amb el model que consta com a annex IV, i les factures abonades corresponents als gastos ocasionats per la compra de llibres de text i material
didàctic i informàtic per al curs 2013-2014. En les mencionades factures
han de constar la denominació del proveïdor, el seu NIF, el número
d’orde, la data i el concepte del gasto, l’IVA inclòs, i s’han de dirigir a
la titularitat del centre.
Tots els documents que s’aporten han de ser originals o fotocòpies
compulsades. Les compulses de les fotocòpies han de ser efectuades
pel registre on es presente la documentació, sempre que pertanga a
l’Administració General de l’Estat o a qualsevol administració de les
comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local, si en este últim cas s’hi ha subscrit el conveni oportú,
d’acord amb els articles 38.4, apartats a i b, i 38.5 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i amb l’article 6.3 del Decret 130/1998, de 8 de
setembre, del Govern Valencià, de registre d’entrada i eixida de sol·
licituds, escrits, comunicacions i documents de l’administració de la
Generalitat Valenciana.
Docente. Dicha cuenta justificativa se compone de: la relación de facturas, de acuerdo con el modelo que consta como anexo IV, y las facturas
abonadas, correspondientes a los gastos ocasionados por la compra de
libros de texto y material didáctico e informático para el curso 20132014. En dichas facturas han de constar la denominación del proveedor,
su NIF, número de orden, fecha y concepto del gasto, incluido el IVA, y
dirigida a la titularidad del centro.
Todos los documentos que se aporten deben ser originales o fotocopias compulsadas. Las compulsas de las fotocopias deben ser efectuadas por el registro donde se presente la documentación, siempre que
este pertenezca a la Administración General del Estado o a cualquier
administración de las comunidades autónomas, o a la de alguna de las
entidades que integran la Administración local, si en este último caso
se hubiese subscrito el oportuno convenio, de acuerdo con los artículos
38.4 apartados a y b y 38.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y con el artículo 6.3 del Decreto 130/1998, de 8 de septiembre,
del Gobierno Valenciano, de registro de entrada y salida de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos de la administración de la
Generalitat Valenciana.
Quint
Ordenar la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport:
<http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp>.
Els centres també publicaran en el seu tauler d’anuncis una còpia
d’esta resolució.
De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a
la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de
reposició directament un recurs contenciós administratiu en els terminis
i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la notificació a l’interessat.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació a l’interessat
o a partir de l’endemà del dia en què es notifique la resolució expressa
del recurs de reposició o en què el recurs es considere presumptament
desestimat.
Quinto
Ordenar la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente resolución y en la página web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte:
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp.
Los centros también publicarán en su tablón de anuncios una copia
de esta resolución.
De conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la presente resolución, que
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición o bien plantear directamente recurso contenciosoadministrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición habrá de interponerse ante la consellera
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación al interesado.
b) El recurso contencioso-administrativo habrá de plantearse ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación al
interesado o a partir del día siguiente en el que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
València, 11 de desembre de 2013.– El director general de Centros
i Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 11 de diciembre de 2013.– El director general de Centros
y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7177 / 20.12.2013
35869

































































































































































































Num. 7177 / 20.12.2013
35870




R0300035C

R0300102A

R0300342C

R0300069B

F98298169

G46175220

R4600120B

R4600389C





















COMPAÑIA DE JESÚS


OBISPADO DE ORIHUELA-ALACANT

HERMANAS CARMELITAS DE LA CARIDAD

OBISPADO DE ORIHUELA-ALACANT

MESTRES DE LA CREU, COOPERATIVA VALENCIANA

ASOCIACIÓN JUAN PABLO II-GITANOS I MARGINADOS

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

ARQUEBISBAT DE VALENCIA
Num. 7177 / 20.12.2013
35871

































































Descargar