EXAMEN Impost Societats. Setembre 2009 L`empresa X

Anuncio
EXAMEN Impost Societats.
Setembre 2009
L’empresa X, SA es dedica a la fabricació i instal·lació de màquines industrials. L’any
2008 va facturar un total de 12 milions d’euros i 14 milions de euros aquest any. Va
obtenir uns beneficis de 250.000 €.
Del seu balanç podem destacar les partides següents:
a) S’han efectuat les provisions següents:
- Per a les reparacions en garantia: 12.000 € (els tres anys anteriors va gastar en
garanties un total de 15.000€, 20.000€ i 18.000€, mentre que les facturacions
dels anys anteriors ha estat de 10 milions, 11 milions i 12 milions d’euros).
- Per al pagament de l’impost de societats: 15.000 €.
b) Una pèrdua per deteriorament per insolvències per un deute pendent de cobrar
des de l’1 de setembre de 2.009: 10.000 €.
c) En el balanç figura la retribució dels fons propis per import de 250.000 €.
d) Ha amortitzat 3.000 € d’una maquinària adquirida el dia 1 de gener de 2008 per
10.000 € que té previst amortitzar en 7 anys pel sistema dels números dígits.
e) La despesa en formació durant l’any 2009 ha estat de 22.000 €. La mitjana dels
dos anys anteriors ha estat de 15.000€. D’aquests 22.000€, 4.000€ provenen
d’una subvenció de la Generalitat.
f)
Els dividends cobrats d’una societat espanyola que cotitza en Borsa ascendeixen
a 5.000 € bruts. En aquesta societat té una participació de l’1% des de fa 12 anys.
g) Té pendents de compensar unes pèrdues de l’any 2002 de 20.000€.
Calculeu la liquidació de l’impost de societats per l’exercici de l’any 2009.
EXAMEN IMPOST SOCIETATS setembre 2009 Facturación > 8 millones por lo tanto no es de reducida dimensión. a) Provisiones: ‐ Por las reparaciones en garantia se puede hacer una provisión con el límite del porcentage de los gastos por esas reparaciones en el año en curso y los dos anteriores, por tanto, 15.000+20.000+18000/10.000.000+11.000.000+12.000.000 = 0,16% 0,16% x 14.000.000 = 22.484’84 Como 12000€ < 22.484’84 estamos dentro del límite y no hay que hacer ajuste. ‐ La prov Impto sociedades no es gasto deducible por tanto Ajuste + 15.000 b) Pérdida por deterioro, como el vencimiento es inferior a seis meses, es no deducible y por tanto tendremos Ajuste +10.000 c) Si entendemos que quiere decir que se han contabilizado como gasto, es no deducible i por tanto habria que hacer una ajuste positivo. (tendría que hablarme de cuenta de resultados) Si entendemos que son los dividendos pendientes de pago, no estaría contablizado como gasto que es lo correcto y entonces no tendríamos que hacer ajuste. d) Amortización Amortización contable = 3.000 Amortización correctal = 6 x 10.000/1+2+3+4+5+6+7 = 2142’85 Ajuste + 142’85 e) Deducción por gastos de formación Base de deducción = 22.000 ‐ 0.65 x 4.000 = 19.400 Deducción = 1% x 15.000 + 2% x 4.400 = 238 f) Deducción por doble imposición interna Como tiene menos del 5% Deduccción = 50% x 30% x 5.000 = 975 Retención = 19% x 5.000 = 950 g) Compensación pérdidas años anteriores = 20.000 ( tiene 15 años) LIQUIDACIÓN IMPUESTO: Resultado Contable a) Ajuste b) Ajuste c) No hay ajuste d) Amortización Base Imponible previa Compensación pérdidas Base Imponible X 30% Cuota íntegra Deducciones doble imposición ‐ Interna Cuota íntegra minorada Deducciones por inversiones (con límite) Gastos formación 238 238 Límite 35% x 75.592’86 > 238 Cuota líquida positiva ‐retenciones, ing a cta Cuota a ingresar 250.000 +15.000 +10.000 +142’85 275.142’85 ‐20.000 255.142’85 76.542’86 975 75.567,86 ‐238 75.329’86 950 74.379’86 
Descargar