SOL·LICITUD BONO-BUS SOLICITUD BONO

Anuncio
Segell d’entrada / sello de entrada
SOL·LICITUD
BONO-BUS
SOLICITUD
BONO-BUS
REPRESENTANTE
REPRESENTANT
INTERESSAT
INTERESADO
Nom i Cognoms / NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI / NIE / PASS./ CIF
ADREÇA de notificació / DOMICILIO de notificación:
CÓD. POSTAL
Població/Población
E-MAIL
Província / Provincia
Nom i Cognoms o MERCANTIL / NOMBRE Y APELLIDOS o MERCANTIL:
ADREÇA de notificació / DOMICILIO de notificación:
CÓD. POSTAL
Població/Población
Telèfon / Teléfono
DNI / NIE / PASS.
E-MAIL
Província / Provincia
Telèfon / Teléfono
EXPOSA: / EXPONE:
Sol·licito el carné BONO-BUS, per a majors de 65 anys; i jubilats i pensionistes menors de 65 anys, amb ingresos
inferior al salari mínim interprofesional; o amb invalidesa permanent o gran invalidesa amb ingresos inferiors al
salari mínim interprofesional, en tots els casos que sigan Residents ( empadronats) a Guardamar.
Solicito el carné BONO-BUS, para mayores de 65 años; y jubilados y pensionistas menores de 65 años, con ingresos
inferiores al salario mínimo interprofesional; o personas que tengan reconocida movilidad reducida que tengan ingresos
inferiores al salario mínimo interprofesional, en todos los casos que sean residentes(empadronados) en Guardamar.
Per a majors de 65 anys / Para mayores de 65 años 
Per a menors de 65 anys / Para menores de 65 años
ADJUNT /ADJUNTO : ( En tots els casos / En todos los casos):
DNI / NIE / PASS./ CIF
1 FOTOGRAFÍA
VOLANT D’EMPADRONAMENT / VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO
En el cas de menors de 65 anys, a més/ En en el caso de menores de 65 años además:
Certificat de la pensió rebuda / Certificado de la pensión recibida, expedido por la Administración
competente.
Certificat reconeguent la invalidesa absoluta o gran invalidesa / Certificado reconociendo la invalidez
absoluta o gran invalidez, expedido por la Administración competente.
Certificat reconoguent la movilitat reduïda / Certificado reconociendo la movilidad reducida, expedido por
la Administración competente.
Per tot açò, sol·licite que la meua petició siga considerada per la persona i/o òrgan competent.
Por todo lo expuesto, solicito que mi petición sea considerada por la persona y/u órgano competente.
Guardamar del Segura,
de/d’
201__
Signatura / Firma: _______________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
En compliment del que disposa la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament de Guardamar del Segura li informa que les seues
dades personals obtingudes per mitjà de l'ompliment d'esta sol·licitud seran incorporats a un fitxer automatitzat per al seu tractament, no sent cedits a tercers.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se enviant una comunicació a este Ajuntament.
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura le informa que sus
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento, no siendo cedidos a terceros.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a este Ayuntamiento.
Plaça de la Constitució, 5 / Plaza de la Constitución, 5 c.p. 03140 Guardamar del Segura (Alacant - Alicante) Tlf: 96 572 90 14 Fax: 96 672 81 95
Descargar
Fichas aleatorios
tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Sunotel S.L

15 Tarjetas JOHAN Eriksson

“DIDÁCTICA PASADO Y PRESENTE

0 Tarjetas BENILDA RINCON PEÑA

Crear fichas