Solicitud y datos para permiso de armas

Anuncio
Segell d’entrada / sello de entrada
SOL·LICITUD
PERMÍS D'ARMES
SOLICITUD PERMISO
DE ARMAS
INTERESSAT
INTERESADO
Nom i Cognoms / NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI / NIE / PASS./ CIF
ADREÇA de notificació / DOMICILIO de notificación:
CÓD. POSTAL
Població/Población
Província / Provincia
Telèfon / Teléfono
Major d'edat, davant de V.S. compareix i EXPOSA / Mayor de edad, ante V.S. comparece y EXPONE:
Que recientemente he adquirido un arma, cuyos datos detallo a continuación:
Que recentment he adquirit una arma, les dades de la qual detalle a continuació:
DADES DE L’ARMA / DATOS DEL ARMA
MARCA/ MARCA:
MODEL / MODELO:
CALIBRE / CALIBRE:
NÚMERO DE SÈRIE / NÚMERO DE SERIE:
ADJUNT LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA/ ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Document d'identitat. Factura de compravenda. Contracte de compravenda. Declaració responsable. Altres
1: Documento de identidad.
2: Factura de compraventa.
3: Contrato de compraventa.
4: Declaración responsable.
4: Otros:__________________________________________
Que tenint per presentat este escrit, i la documentació que l'acompanya, es digne admetre-ho i, de
conformitat al Reglament d'Armes, es digne estendre la corresponent "TARJETA D'ARMES"
Que teniendo por presentado este escrito, y la documentación que lo acompaña, se digne admitirlo y, de
conformidad al Reglamento de Armas, se digne extender la correspondiente “TARJETA DE ARMAS”.
Per tot açò, sol·licite que la meua petició siga considerada per la persona i/o òrgan competent.
Por todo lo expuesto, solicito que mi petición sea considerada por la persona y/u órgano competente.
Guardamar del Segura,
de/d’
201__
Signatura / Firma: _______________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA
SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
En compliment del que disposa la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament de Guardamar del Segura li informa que les seues
dades personals obtingudes per mitjà de l'ompliment d'esta sol·licitud seran incorporats a un fitxer automatitzat per al seu tractament, no sent cedits a tercers.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se enviant una comunicació a este Ajuntament.
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura le informa que sus
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento, no siendo cedidos a terceros.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a este Ayuntamiento .
Plaça de la Constitució, 5 / Plaza de la Constitución, 5 c.p. 03140 Guardamar del Segura (Alacant - Alicante) Tlf: 96 572 90 14 Fax: 96 672 81 95
Descargar
Fichas aleatorios
test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Crear fichas