Eu. D/Dna. , como pai, nai ou titor/a do neno/a

Anuncio
Eu. D/Dna._________________________________________, como pai, nai ou titor/a do
neno/a _______________________________________________, asino o presente
documento conforme o recollo na E.E.I. NOSA SEÑORA DO CARME de Marín sendo as __:__
horas do ___ de _______________ 201_.
E para que así conste asino o presente documento.
Asinado
Yo. D/Dña._________________________________________, como padre, madre o tutor/a
del niño/a __________________________________________ firmo el presente documento
conforme lo recojo en la E.E.I. NOSA SEÑORA DO CARME de Marín siendo las __:__ horas del
___ de _______________ 201_.
Y para que así conste firmo el presente documento.
asinado
Descargar