~Todasas especies vivas na Rede

Anuncio
-
o.
II
—l
1
~Todas
as especies vivas na Rede
Irnos contar
forrnigas
«Fucíclopedía da vida da os seus prímeiros pasos e pretende colgar en Internet máis
Je 300 miilons dc p ixín ~snun praío estimado de dei anos
Reí miabas semenas presentumnae en Wstbíuigtoni a
Eaciclopcdia da vida.sun colíasal pmoecetus que ten
por obxíactis’o ceumdc todos mus coñacemenías cuspaAubles sobre mme 1,8 milióna de especies que babilen ría
Torre nuoba ónice base de datasm que será accesible de
formagmamíte desde Iniernee. Alude que ea podemos
atapar nmnníecosas tases de dan os en libe que traten
sobre disníatos grapas zoalusadeas mía rina sc rafiren
a detecnninadas doablías seográficos, minore entes se
expuxere a poelbilidade dc xunnac toda a imafomnación
das especies aun única sitio tato debiese, por usaba
bande, ama descomunal treteflis que roqaire, e por míanra, aguo ouímí exisuía o dreenvolvemenlo lecnolóídco
necesario pata afrontar esto praxeclo geta, umusha vez
desenvoladrio podada repmsscnear un cambio radical
na forma de investigar a vide rumí naso plenema.
((ada especie merá unlís flcbuí ~ondiferentes mvems
de complexidade. desde os aspectos naulisolementais
ateos últimos avuinces ciení Mece 6505to xeitma, pranéndese gui’ puilde cesuilmmr diC rente para oía nana que
desexus satisfacer mí sús curiosidada acerca dna oscarevaUa que atapan no palio do caloxio, coma partí oía
imnícetigadar que buscaestadía ierenlaspubldcacións
sobro o xcnuímmí dan poboacióman de goethe pecegrñe
mine vagabuadeasí palas osaras mies mumadía
u..
-...~
‘—“an-
.
-
-s-”--’ír.....
•~tíi*.
A rebeca visible do pro-
~i*iIS~.
.tt.tt serte é o eminente bio-
ísa5amieaícOn-eaías,.,,
POLAR BEAR
mesen
useseu.sa
¡
.tj~íu
—
HABITAT
entunes
ji
~_ _ _ _ ~_ _
teírafdcssanmesciaa arr
>
Eíi Internet
a
j
-‘‘
u iiEncyclopedia Of
Lites. Podedes cotecer
os últimos avances do prorecto, cómo se financie. a
súe estnuítura, e mesmo
veralgunhas fichas de
esemplo: http:/I
www.eol.org
• Para coñecer abiografía
duns dos máis eminentes
biólogos contemporáneos,
especialista en ecolución
e... en formigas, des que
aprendeu, sen duibída, e laboniosídade que guisa
toda a íóa vida. E. O. Wíl-
son, naWíkipedie: http://
es.wikipedia.org/wíkí!
Edward_Osborne_Wilson
Cl iMáis de en millón dasespericí acísais ese inaectoal (Véxase abasícontar fíanmigeamil
UNA HISTORIA INTERMIN,\BLE
¿Pero cantas especies hai?
.3.
do sontas pesen aproximadamente e mesmo que lodos os seres humanos».
Formato «wiki»
Dada a loxente cannidade de uimutuas a óaanexac, os
ecos creadores iiplíiCtiti por un formato tascado mies
siuamesssseuee
camacetítía ssílkí, híerecida ea ría ~uCildpedia,alada quía
non lodo cm míandís podará intríadacir infarmarióma. Os
mi
afeccionados podarán actepar una mene canseneartas
cuí raptucos determinadas, lucro ca chetuiliescientíñnos
..íiite
-muíaussee
correrán a carpende cupecíailsíes A muiferenze domínica
5í’,’ii,
r,e..’xiaumnt a,mua,n.smní
basen, a Enmciciuípediuí da inicia ciaporá rina sistema ríe
apregadliso munusvador que permitirá crímbinar inforisaecióndc diferentes Bínmea, manteesgua un grupmm ríe
Este senda sipectoque tenán es fichasse pánica ~eb da«Enepriopedie de almimaise
expertos supervisará mí proceso. (uímatusmá edemísais cnn
ampia soporte níaltímusedme: mapa urcas características
REINO
_______
__- -~
ESPECIES DESCRITAS
ría Googiebertb, fímnogreflas, s’íceos, así como enlaces
Bacterias_______
_______
_
-5000
mí webs externes de xenaussas, puf-lícacióna cieuueóicas
Fnotsctittat
lemas. protozpgg¿icéteraL ___________
80.000
5
e repraducióna da libros busmóciu;os.
í ínímeis: sertetiados
52.000
___
Para facérmonos anise ideun ga-dóce das dimansióna
l,niínmans:invertesratíost.j
1.272000
Fumugea
__
______
~
-72.000
270000
do praxacta, os seas reeporísab en recorreron tu mía
Plantas _______
exaníplo immíadnaria: sea enciclopedialuragresa comíais
______descritas -~
1.750.000 __ ___
Telal de especies
_________
se espere, dabenímí cuotee un tíasmul ríe 300 mnillóna día
Intel pos bie~ con iímclssiánu de eppeciesdescoñecinas
14000.000
páxiesas, que do sen colocadas manta xtmata aurce líe
daríais dóas voltean á’lisrca polis icaedor
Coite 55ti-WCMC Oste
5 Antonio P. Cníbeiro
logo E. 0. Wilson. Entre os
seas prestiniosos traballos
convén demíacar que toi
un dos primemos en contar
—por métodos indirectos—
es especiesvivas ectuela,
cifra que eatímou en
L400.O00. No seu libro
«Viese áe formigas» narre:
«Estimase nun trillón onómero de insectos vivos. Se,
para tomar unhe cifra moderade,consideremos que
o 1% son formigas, a ada
poboacién total e de des
mii millóna. Cada obreira
pesa, muísomm menos, enEne 1 e 5miligramos, segundo e especie. Sumadas,
todas es tormiges do omun-
Os impulsoresda enciciopedie espinan a
quena desde principios do 2008 estea
operativa. cínda que estiman que se necesitarán une des anos para compietale, é dicir,
pera chegar ene 1,8 millón»de especias.
Pensemos que para lograr este obsectivo haberla que introducir os datoscompletuma dc
500 especies cada die de todos eses anos,
sendescanso r~ngún.
E iso non ótodo. Cada dia descóbneimse
novas especies sun ritmo tal que candeos
trebaitos finalicenhabená de novo unmillón
de especies pendentesde catalogar. É máis,
o Programa Ambiental de Asesoramenlo
Global da Biodiversidade, de Nacióna unidas IUNEP-GBA), calcule que son nada menos que14 millóna es especies que conviven
bose en diana Terra.
Para cumplkar máis a cuestión, consideremos que nalguns grupos o concepto tradí-
cínnal de especie non esta nade claro (caso
das bacterias>, que moilas das especies non
son tales, senón subespecies <oupoboacióna en proceso de especiación) e que por
iso á descomunal tanela de catalogar onovo
hai que engedir que nin seqeeraes fictas
re finai’.zades se poden considerartraballo
terminado, pois sempre beberá rovisióní
que facer, ectuelizacións que incluir.
Ainda que é oportuno comentar estas vicisitudes para que así valoremos na séa
restemedida o carácter épicodo proxecto,
non deben sermotivo de desmoralización,
sanón en centrano, de argumento para que
todos os que poidan botar unha mee echeguen o seu greniiio de area ce que caí cenittío de ser unha das melotes aventuras cientítices do século XXI.
Descargar