DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la

Anuncio
Num. 7810 / 21.06.2016
16512
Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual
es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que
transporten persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda i se n’estableixen les condicions per a la
concessió. [2016/4641]
Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
DECRETO 72/2016, de 10 de junio, del Consell, por el
que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos
que transportan personas con discapacidad que presentan
movilidad reducida y se establecen las condiciones para
su concesión. [2016/4641]
PREÀMBUL
PREÁMBULO
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana assenyala, en
l’article 10, que l’actuació de la Generalitat se centrarà primordialment
en la defensa i promoció dels drets socials, en especial la no-discriminació i drets de les persones amb discapacitat i les seues famílies a la
igualtat d’oportunitats, a la integració i a l’accessibilitat universal en
qualsevol àmbit, tenint la competència exclusiva en matèria d’institucions públiques de protecció i ajuda de persones amb discapacitat, segons
assigna l’article 49.1.27.
La Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació,
estableix en els seus articles 15 i 25, que els ajuntaments hauran d’aprovar normatives amb disposicions especifiques a fi de facilitar que les
persones amb discapacitat que ho necessiten puguen estacionar el seu
vehicle sense veure’s obligades d’efectuar llargs desplaçaments. Alhora,
es preveu dotar les persones que puguen beneficiar-se de la norma prevista en aquesta llei d’una targeta que continga el símbol d’accessibilitat
i el nom de la persona titular, establint que correspon a la conselleria
amb competència en matèria d’assumptes socials regular la utilització
d’aquestes targetes d’estacionament.
Seguint la recomanació 98/376/CE, del Consell de la Unió Europea,
de 4 de juny de 1998, sobre la creació d’una targeta d’estacionament per
a persones amb discapacitat, modificada per Recomanació del Consell
de 3 de març de 2008, d’acord amb un model comunitari uniforme que
va aprovar l’Ordre d’11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar
Social, per la qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles
que transporten persones amb mobilitat reduïda, i se n’estableixen les
condicions per a la concessió.
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006, per l’Assemblea
General de les Nacions Unides, regula el dret a la mobilitat i consagra
els principis de respecte per la diferència i l’acceptació de les persones
amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes, que
han sigut assumits en l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General
de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social,
d’acord amb els instruments jurídics internacionals.
L’Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana señala, en el
artículo 10, que la actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en la defensa y promoción de los derechos sociales, en especial
la no-discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus
familias a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito, teniendo la competencia exclusiva
en materia de instituciones públicas de protección y ayuda de personas
con discapacidad, según establece el artículo 49.1.27.
La Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación, establece en sus artículos 15 y 25, que los ayuntamientos deberán
aprobar normativas con disposiciones especificas con el fin de facilitar
que las personas con discapacidad que lo necesiten puedan estacionar
su vehículo sin verse obligadas a efectuar largos desplazamientos. al
mismo tiempo, se prevé dotar a las personas que puedan beneficiarse
de la norma prevista en esta ley de una tarjeta que contenga el símbolo
de accesibilidad y el nombre de la persona titular, estableciendo que
corresponde en la conselleria con competencia en materia de asuntos
sociales regular la utilización de estas tarjetas de estacionamiento.
Siguiendo la Recomendación 98/376/CE, del Consejo de la Unión
Europea, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, modificada por Recomendación del Consejo de 3 de marzo de 2008, de acuerdo con un modelo
comunitario uniforme que aprobó la Orden de 11 de enero de 2001,
de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tarjeta de
estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad
reducida, y se establecen las condiciones para la concesión.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, regula el derecho a la movilidad
y consagra los principios de respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, que se han asumido en el artículo 3 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de acuerdo con los instrumentos jurídicos
internacionales.
Para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la participación e
inclusión llenas y efectivas en la sociedad, dicha ley establece, en el
artículo 7, que las administraciones públicas deben proteger de forma
especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad,
garantizando el pleno ejercicio de sus derechos, en concreto, entre otros
ámbitos, en materia de movilidad. Igualmente, en el artículo 30, dispone
que los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el
estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas
con problemas graves de movilidad por razón de su discapacitado.
El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, ha venido a determinar y
establecer las condiciones básicas del régimen jurídico aplicable a la
tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con
discapacidad que presentan movilidad reducida, otorgando en su disposición transitoria primera el plazo de un año a las administraciones
públicas competentes para adaptar sus normas a las previsiones de este
real decreto.
Básicamente, el citado Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, ha venido a ampliar el ámbito subjetivo de los titulares del derecho
a obtener la tarjeta de estacionamiento, de manera que no se consideran
únicamente las personas con discapacidad con movilidad reducida reconocida reglamentariamente, sino también las personas con una determi-
Per a fer efectiu el dret a la igualtat i la participació i inclusió plenes i efectives en la societat, la llei esmentada estableix, en l’article 7,
que les administracions públiques han de protegir de forma especialment intensa els drets de les persones amb discapacitat, garantint el ple
exercici dels seus drets, en concret, entre altres àmbits, en matèria de
mobilitat. Igualment, en l’article 30, disposa que els ajuntaments adoptaran les mesures adequades per a facilitar l’estacionament dels vehicles
automòbils pertanyents a persones amb problemes greus de mobilitat
per raó de la seua discapacitat.
El Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen
les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per
a persones amb discapacitat, ha vingut a determinar i establir les condicions bàsiques del règim jurídic aplicable a la targeta d’estacionament
de vehicles automòbils per a persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda, atorgant en la seua disposició transitòria primera el
termini d’un any a les administracions públiques competents per a adaptar les seues normes a les previsions d’aquest reial decret.
Bàsicament, el citat Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre,
ha vingut a ampliar l’àmbit subjectiu dels titulars del dret a obtindre
la targeta d’estacionament, de manera que no es consideren únicament
les persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda reconeguda reglamentàriament, sinó també les persones amb una determinada discapa-
Num. 7810 / 21.06.2016
16513
citat visual dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació
i reconeixement del grau de discapacitat, així com les persones físiques
i jurídiques que transporten en vehicles d’ús col·lectiu a persones amb
discapacitat.
A fi de garantir el dret de mobilitat, d’acord amb el que disposa
la citada normativa estatal i la Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la
Generalitat, d’Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la
Comunitat Valenciana, que en l’article 21 es refereix als estacionaments,
establint un percentatge de reserva d’estacionaments en les vies públiques urbanes per a persones amb problemes de mobilitat que reglamentàriament es determine, així com el procediment per a l’obtenció de les
esmentades autorització i la seua acreditació, escau l’oportuna adaptació
de la normativa autonòmica i dictar una nova disposició general amb
l’adequat rang reglamentari.
Han estat consultades les organitzacions més representatives de les
persones amb discapacitat, els ajuntaments de major població i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Finalment, es vol fer notar la utilització indistinta en aquest decret
dels termes «persona amb discapacitat» i «persona amb diversitat funcional», que més enllà d’una mera qüestió terminològica obeeix a la
necessitat, d’una banda, de mantindre la nomenclatura de les normes
nacionals i internacionals sobre la matèria i, per un altra, a la decidida
voluntat del Consell d’anar introduint, també en les normes jurídiques,
un terme alternatiu encunyat pel propi moviment associatiu de les persones afectades, amb un matís més integrador i positiu. Per tant, als
efectes d’aquest decret, han d’entendre’s com a sinònims els termes
«discapacitat» i «diversitat funcional».
nada discapacitado visual dictaminada por los equipos multiprofessionals de calificación y reconocimiento del grado de discapacitado, así
como las personas físicas y jurídicas que transportan en vehículos de
uso colectivo a personas con discapacidad.
Con el fin de garantizar el derecho de movilidad, conforme a lo
dispuesto en la citada normativa estatal y la Ley 9/2009, de 20 de
noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema
de Transportes de la Comunidad Valenciana, que en el artículo 21 se
refiere a los estacionamientos, estableciendo un porcentaje de reserva
de estacionamientos en las vías públicas urbanas para personas con problemas de movilidad que reglamentariamente se determine, así como
el procedimiento para la obtención de las mencionadas autorización y
su acreditación, procede la oportuna adaptación de la normativa autonómica y dictar una nueva disposición general con el adecuado rango
reglamentario.
Han sido consultadas las organizaciones más representativas de las
personas con discapacidad, los ayuntamientos de mayor población y la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Finalmente, se quiere hacer notar la utilización indistinta en este
decreto de los términos «persona con discapacidad» y «persona con
diversidad funcional», que más allá de una mera cuestión terminológica
obedece a la necesidad, por una parte, de mantener la nomenclatura de
las normas nacionales e internacionales sobre la materia y, por otra, a la
decidida voluntad del Consell de ir introduciendo, también en las normas jurídicas, un término alternativo acuñado por el propio movimiento
asociativo de las personas afectadas, con un matiz más integrador y
positivo. Por tanto, a los efectos de este decreto, deben entenderse como
sinónimos los términos «discapacidad» y «diversidad funcional».
Per tot allò que s’ha exposat, a proposta de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, segons disposa l’article 28.c de
la Llei 30/1985, de 30 de desembre, del Consell, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació
prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de juny de 2016,
Por todo lo que se ha expuesto, a propuesta de la vicepresidenta y
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, según dispone el artículo
28.c de la Ley 30/1985, de 30 de diciembre, del Consell, conforme con
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y previa deliberación del Consell, en la reunión del 10 de junio de 2016,
DECRETE
DECRETO
CAPÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Article 1. Objecte
El present decret té per objecte regular la utilització i el procediment
per a l’atorgament de la targeta d’estacionament per als vehicles que
transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
Artículo 1. Objeto
El presente decreto tiene por objeto regular la utilización y el procedimiento para el otorgamiento de la tarjeta de estacionamiento para
los vehículos que transportan personas con discapacidad que presentan
movilidad reducida.
Article 2. Titulars del dret a obtindre la targeta d’estacionament
1. Podran obtindre la targeta d’estacionament les persones físiques
que tinguen reconeguda oficialment la condició de persona amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 4.2 del Text Refós de
la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua
inclusió social, que es troben en alguna de les situacions següents:
a) Que presenten mobilitat reduïda, conforme a l’annex 2 del Reial
Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, dictaminada
pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau
de discapacitat.
b) Que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys,
dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.
2. Alhora, podran obtindre la targeta d’estacionament les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament
al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que presten serveis
socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com els serveis socials a què es refereix el Text Refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió
social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Artículo 2. Titulares del derecho a obtener la tarjeta de estacionamiento
1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento les personas físicas
que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo 2 del
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad,
dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior
al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos,
dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
2. Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente
al transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a
la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Num. 7810 / 21.06.2016
16514
3. A més dels supòsits previstos en els apartats anteriors, podran
obtindre la targeta d’estacionament, amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, les persones físiques que presenten
mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que
supose fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que
es considera normal per a la seua edat i la resta de condicions personals,
i que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària
de la targeta d’estacionament, d’acord amb el que preveu la disposició
addicional primera del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre,
pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta
d’estacionament per a persones amb discapacitat.
3. Además de los supuestos previstos en los apartados anteriores,
podrán obtener la tarjeta de estacionamiento, con carácter excepcional y
provisional, por razones humanitarias, las personas físicas que presenten
movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que
suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de
vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud
ordinaria de la tarjeta de estacionamiento, conforme a lo previsto en la
disposición adicional primera del Real Decreto 1056/2014, de 12 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y
uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Article 3. Àmbit territorial
Les persones titulars de targetes d’estacionament expedides per una
administració pública no pertanyent a la Comunitat Valenciana, d’acord
amb la seua normativa aplicable, podran utilitzar-les en aquest territori amb els mateixos drets i obligacions previstos en la present norma,
d’acord amb la Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, del
Consell de la Unió Europea.
Artículo 3. Ámbito territorial
Las personas titulares de tarjetas de estacionamiento expedidas por
una administración pública no perteneciente a la Comunitat Valenciana, de acuerdo con su normativa aplicable, podrán utilizarlas en este
territorio con los mismos derechos y obligaciones previstos en la presente norma, conforme a la Recomendación 98/376/CE, de 4 de junio
de 1998, del Consejo de la Unión Europea.
Article 4. Característiques de la targeta d’estacionament
Les característiques de la targeta d’estacionament per a persones
amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, d’acord amb el model
comunitari, que figura com a annex, són les següents:
1. Tindrà forma rectangular, amb unes dimensions de 148 mm de
longitud i de 106 mm d’altura, i haurà d’estar plastificada.
2. El color serà blau clar, pantone 298, a excepció del símbol blanc
que representa una cadira de rodes sobre fons blau fosc, pantone rèflex.
Artículo 4. Características de la tarjeta de estacionamiento
Las características de la tarjeta de estacionamiento para personas
con discapacidad que presentan movilidad reducida, con arreglo al
modelo comunitario, que figura como anexo, son las siguientes:
1. Tendrá forma rectangular, con unas dimensiones de 148 mm de
longitud y de 106 mm de altura, y deberá estar plastificada.
2. El color será azul claro, pantone 298 con excepción del símbolo
blanco que representa una silla de ruedas sobre fondo azul oscuro pantone reflex.
3. El reverso y el anverso, estarán divididos verticalmente en dos
mitades. Los textos empleados utilizarán el castellano y el valenciano.
4. En la parte superior del anverso figurará:
– La inscripción «Tarjeta de estacionamiento para personas con
movilidad reducida» en los dos idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana.
5. En la mitad izquierda del anverso figurarán:
a) El símbolo de la silla de ruedas en blanco sobre fondo azul oscuro, el logotipo de la Generalitat Valenciana y un holograma.
b) El número de la tarjeta, compuesto por la serie numérica correspondiente precedida de las siguientes siglas:
CV/___, si se trata de personas con problemas de movilidad recogidas en el art. 2.1
TR/___, en el caso de tratarse de vehículos de transporte colectivo
recogido en el art. 2.2.
PR/___, en el caso de las personas recogidas en el art. 2.3.
c) La fecha de validez de la tarjeta.
d) El nombre y sello de la autoridad que expide la tarjeta de estacionamiento.
6. En la mitad derecha del anverso figurarán:
a) La inscripción «Tarjeta de estacionamiento para personas con
movilidad reducida» impresa en el resto de las lenguas oficiales del
Estado Español. A continuación, suficientemente separada y con caracteres pequeños, la inscripción «Tarjeta de estacionamiento» en las
demás lenguas oficiales de la Unión Europea.
b) De fondo y dentro del símbolo de la Unión Europea (el círculo de
doce estrellas), el indicativo del Estado Español (E).
c) La inscripción «Modelo de la Comunidad Europea» en las lenguas oficiales del Estado Español.
7. En la parte central del anverso, en vertical constará el texto «Tarjeta de estacionamiento» en braille.
8. En la mitad izquierda del reverso figurarán:
a) Hueco para la fotografía del titular, para los casos señalados en
el artículo 2.1 y artículo 2.3.
b) Matrícula del vehículo, en el caso recogido en el artículo 2.2.
c) Nombre y apellidos del titular o la razón social, según proceda.
d) La firma del titular (persona física titular o representante legal,
en caso de menores o persona jurídica).
9. En la mitad derecha del reverso figurarán las siguientes indicaciones:
a) «Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de las facilidades de
estacionamiento vigentes en el Estado en que se encuentre».
3. El revers i l’anvers, estaran dividits verticalment en dues meitats.
Els textos emprats utilitzaran el castellà i el valencià.
4. En la part superior de l’anvers figurarà:
– La inscripció «Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda» en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
5. En la meitat esquerra de l’anvers figuraran:
a) El símbol de la cadira de rodes en blanc sobre fons blau fosc, el
logotip de la Generalitat Valenciana i un holograma.
b) El número de la targeta, compost per la sèrie numèrica corresponent precedida de les sigles següents:
CV/___, si es tracta de persones amb problemes de mobilitat arreplegades en l’art. 2.1
TR/___, en el cas de tractar-se de vehicles de transport col·lectiu
arreplegats en l’art. 2.2
PR/___, en el cas de les persones arreplegades en l’art. 2.3.
c) La data de validesa de la targeta.
d) El nom i segell de l’autoritat que expedeix la targeta d’estacionament.
6. En la meitat dreta de l’anvers figuraran:
a) La inscripció «Targeta d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda» impresa en la resta de les llengües oficials de l’Estat Espanyol. A continuació, prou separada i amb caràcters xicotets, la
inscripció «Targeta d’estacionament» en les altres llengües oficials de
la Unió Europea.
b) De fons i dins del símbol de la Unió Europea (el cercle de dotze
estels), l’indicatiu de l’Estat espanyol (E).
c) La inscripció «Model de la Comunitat Europea» en les llengües
oficials de l’Estat espanyol.
7. En la part central de l’anvers, en vertical constarà el text «Targeta
d’estacionament» en braille.
8. En la meitat esquerra del revers figuraran:
a) Buit per a la fotografia del titular, per als casos assenyalats en
l’article 2.1 i article 2.3.
b) Matrícula del vehicle, en el cas arreplegat en l’article 2.2.
c) Nom i cognoms del titular o la raó social, segons escaiga.
d) La signatura del titular (persona física titular o representant legal,
en cas de menors o persona jurídica).
9. En la meitat dreta del revers figuraran les indicacions següents:
a) «Aquesta targeta autoritza al seu titular a fer ús de les facilitats
d’estacionament vigents en l’Estat en què es trobe».
Num. 7810 / 21.06.2016
16515
b) «Quan s’utilitze aquesta targeta, haurà de col·locar-se en la part
davantera del vehicle de manera que l’anvers de la targeta siga clarament visible per al seu control».
b) «Cuando se utilice esta tarjeta, deberá colocarse en la parte delantera del vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente
visible para su control».
Article 5. Drets de les persones titulars i limitacions d’ús
1. Les persones titulars de la targeta d’estacionament tindran els
següents drets en tot el territori de la Comunitat Valenciana sempre que
exhibisquen de forma visible la targeta en l’interior del vehicle:
a) Reserva de plaça d’aparcament, prèvia l’oportuna sol·licitud a
l’administració corresponent i justificació de la necessitat, d’acord amb
les condicions que establisquen les administracions autonòmica o local,
en lloc pròxim al domicili o lloc de treball. La plaça haurà de senyalitzar-se amb el símbol internacional d’accessibilitat.
b) Estacionament en els llocs habilitats per a les persones amb discapacitat.
c) Estacionament en les zones d’aparcament de temps limitat durant
el temps necessari, sense perjuí del que estableix la Disposició transitòria tercera.
d) Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i
descàrrega, en els termes establerts per l’administració local, sempre
que no s’ocasionen perjuís als vianants o al trànsit.
e) Parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel
temps indispensable, sempre que no s’ocasionen perjuís als vianants o
al trànsit, i d’acord amb les instruccions dels agents de l’autoritat.
Artículo 5. Derechos de las personas titulares y limitaciones de uso
1. Las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los
siguientes derechos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo:
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud
a la administración correspondiente y justificación de la necesidad de
acuerdo con las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La
plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.
b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con
discapacidad.
c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado
durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria tercera.
d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y
descarga, en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.
e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por
el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los
peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes
de la autoridad.
f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de
esa zona.
2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso
supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos
peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar,
lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas
por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de
circulación.
f) Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a
residents sempre que la destinació es trobe en l’interior d’aqueixa zona.
2. La possessió de la targeta d’estacionament en cap cas no suposarà autorització per a estacionar en zones de vianants, en passos de
vianants, en els llocs i supòsits en què estiga prohibit parar, llocs que
obstruïsquen guals o eixides d’emergència, zones fitades per raons de
seguretat pública i espais que reduïsquen carrils de circulació.
Article 6. Obligacions de les persones titulars
1. La persona titular de la targeta d’estacionament està obligada a:
a) La seua utilització correcta, d’acord amb les condicions d’ús previstes en l’article 11.
b) Col·locar la targeta d’estacionament al tauler de control del
vehicle o adherir-la al parabrisa davanter per l’interior, sempre amb el
document original, de manera que resulte clarament visible i llegible
des de l’exterior.
c) Identificar-se quan així li ho requerisca un agent de l’autoritat, acreditant la seua identitat amb el document nacional d’identitat,
número d’identificació fiscal, targeta de residència o qualsevol altre
document oficial identificatiu, sense el qual no podrà fer ús de la targeta d’estacionament. Els menors de 14 anys podran acreditar la seua
identitat per mitjà de l’exhibició del document de reconeixement de
grau de discapacitat.
d) Col·laborar amb els agents de l’autoritat per a evitar, en el major
grau possible, els problemes de trànsit que pogueren ocasionar en exercitar els drets que els confereix la utilització de la targeta d’estacionament.
e) Tornar la targeta d’estacionament caducada en el moment de la
renovació o al final de la seua vigència.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la cancel·lació de la targeta d’estacionament o a la seua retirada temporal,
sense perjuí de les sancions previstes per l’ordenament jurídic.
Així mateix, la utilització fraudulenta de la targeta d’estacionament,
tant per persones físiques com per persones jurídiques, en donarà lloc a
la cancel·lació, sense perjuí de les sancions previstes per l’ordenament
jurídic.
Artículo 6. Obligaciones de las personas titulares
1. La persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones
de uso previstas en el artículo 11.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el
documento original, de forma que resulte claramente visible y legible
desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su identidad con el documento nacional de identidad,
número de identificación fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro
documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la
tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su
identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de
grado de discapacidad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor
grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento
de la renovación o al término de su vigencia.
2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin
perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a
su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
CAPÍTOL II
Procediment
CAPÍTULO II
Procedimiento
Article 7. Requisits
1. Podran ser titulars de la present targeta d’estacionament aquelles
persones físiques que residint a la Comunitat Valenciana reunisquen els
requisits següents:
Artículo 7. Requisitos
1. Podrán ser titulares de la presente tarjeta de estacionamiento
aquellas personas físicas que residiendo en la Comunitat Valenciana
reúnan los siguientes requisitos:
Num. 7810 / 21.06.2016
16516
a) Empadronament. Tindre l’empadranment en la localitat on formulen la sol·licitud.
b) Edat. Tindre una edat superior a 3 anys.
c) Condició de persona amb discapacitat. Disposar de la preceptiva
resolució de reconeixement de discapacitat, emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat dependent de l’òrgan competent de la
Generalitat o Comunitat Autònoma.
d) Acreditació de problemes de mobilitat, que vindrà determinada
d’acord amb el que estableix l’article 2 del present decret i, si és el cas,
en la disposició addicional primera del Reial Decret 1056/2014, de 12
de desembre.
2. En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles
destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, hauran d’estar inscrites en el Registre de Titulars d’Activitats,
Centres i Serveis d’Acció Social, de la conselleria competent en matèria
de persones amb discapacitat o diversitat funcional.
a) Empadronamiento. Tener el empadronamiento en la localidad
donde formulan la solicitud.
b) Edad. Tener una edad superior a 3 años.
c) Condición de persona con discapacidad. Disponer de la preceptiva resolución de reconocimiento de discapacidad, emitida por el Centro
de Valoración y Orientación de Discapacidad dependiente del órgano
competente de la Generalitat o comunidad autónoma.
d) Acreditación de problemas de movilidad, que vendrá determinada
conforme a lo establecido en el artículo 2 del presente decreto y, en su
caso, en la disposición adicional primera del Real Decreto 1056/2014,
de 12 de diciembre.
2. En el caso de personas físicas o jurídicas titulares de vehículos
destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, deberán estar inscritas en el Registro de Titulares de Actividades, Centros y Servicios de Acción Social, de la conselleria competente en materia de personas con discapacidad o diversidad funcional.
Article 8. Procediment per a la concessió de la targeta d’estacionament. Documentació
A l’ajuntament on residisca la persona interessada li correspon la
concessió de la targeta d’acord amb el procediment establit en els apartats següents:
1. L’expedient s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada per
mitjà d’imprès normalitzat municipal, que es presentarà en l’ajuntament
de residència de la persona sol·licitant, sense perjuí de poder presentar-la en els altres llocs previstos en la legislació aplicable en matèria
de procediment administratiu comú.
2. Podrà sol·licitar-la la pròpia personai titular o el seu representant
legal. La titularitat de la targeta, en tot cas, serà ostentada per la persona
que reunisca els requisits establits en l’article 2.
3. La documentació a presentar junt amb la sol·licitud, sempre que
no es trobe ja en poder de l’administració actuant, serà la següent:
a) En el cas de persones amb discapacitat:
1r. Còpia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat.
2n. Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la
condició de mobilitat reduïda i, si és el cas, del termini de revisió. O, si
és el cas, dictamen acreditatiu de la condició de persona amb ceguesa,
deficiència visual greu i sordceguesa, amb especificació del seu nivell
d’agudesa visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent. Aquest
dictamen ha de ser emès pels Centres de Valoració i Orientació de Discapacitat, d’acord amb allò que s’ha assenyalat en l’article 2.1.b del
present decret.
3r. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.
4t. Dos fotos mida de carnet del titular.
b) En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles
destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat:
1r. Fotocòpia del permís de circulació.
2n. Declaració responsable firmada pel seu titular de que l’entitat
es troba inscrita en el Registre de Titulars d’Activitats, Centres i Serveis d’Acció Social de la conselleria competent i el vehicle la matrícula
del qual s’indica està destinat exclusivament al transport col·lectiu de
persones amb discapacitat, que presten serveis socials de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a la dependència, així com els serveis
socials a què es refereix el Text Refós de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i d’inclusió social.
Artículo 8. Procedimiento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento. Documentación
Al ayuntamiento donde resida la persona interesada le corresponde
la concesión de la tarjeta, de acuerdo con el procedimiento establecido
en los siguientes apartados:
1. El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada
mediante impreso normalizado municipal, que se presentará en el ayuntamiento de residencia de la persona solicitante, sin perjuicio de poder
presentarla en los demás lugares previstos en la legislación aplicable en
materia de procedimiento administrativo común.
2. Podrá solicitarla la propia persona titular o su representante legal.
La titularidad de la tarjeta, en todo caso, será ostentada por la persona
que reúna los requisitos establecidos en el artículo 2.
3. La documentación a presentar junto a la solicitud, siempre que no
se encuentre ya en poder de la administración actuante, será la siguiente:
a) En el caso de personas con discapacidad:
1.º. Copia compulsada de la resolución de reconocimiento de la condición de persona con discapacidad.
2.º. Dictamen relativo a su movilidad, con especificación de la condición de movilidad reducida y, en su caso, del plazo de revisión. O, en
su caso, dictamen acreditativo de la condición de persona con ceguera,
deficiencia visual grave y sordoceguera, con especificación de su nivel
de agudeza visual y/o campo visual y de su carácter permanente. Este
dictamen debe ser emitido por los Centros de Valoración y Orientación
de Discapacidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.1.b de
presente decreto.
3.º. Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso.
4.º. Dos fotos tamaño carnet del titular.
b) En el caso de personas físicas o jurídicas titulares de vehículos
destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad:
1.º. Fotocopia del permiso de circulación.
2.º. Declaración responsable firmada por su titular de que la entidad
se encuentra inscrita en el Registro de Titulares de Actividades, Centros
y Servicios de Acción Social de la conselleria competente y el vehículo
cuya matrícula se indica está destinado exclusivamente al transporte
colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales
de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia,
así como los servicios sociales a los que se refiere el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
inclusión social.
3.º. Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso.
c) En el caso de personas que presenten movilidad reducida, aunque
esta no haya sido dictaminada oficialmente, para poder acceder a la tarjeta de estacionamiento con carácter excepcional y provisional:
1.º. Informe de médico especialista de los servicios públicos de
salud, que acredite la enfermedad o patología de extrema gravedad,
las carencias de movilidad y la reducción sustancial de la esperanza de
vida, que deberá ser verificado y validado por la inspección sanitaria.
2.º. Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso.
3.º. Dos fotos tamaño carnet del titular.
3r. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.
c) En el cas de persones que presenten mobilitat reduïda, encara que
aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per a poder accedir a la
targeta d’estacionament amb caràcter excepcional i provisional:
1r. Informe de metge especialista dels serveis públics de salut, que
acredite la malaltia o patologia d’extrema gravetat, les carències de
mobilitat i la reducció substancial de l’esperança de vida, que haurà de
ser verificat i validat per la inspecció sanitària.
2n. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.
3r. Dos fotos mida de carnet del titular.
Num. 7810 / 21.06.2016
16517
4. L’ajuntament verificarà la documentació i el compliment dels
requisits establits en el present decret.
Així mateix, podrà establir la tramitació d’aquest procediment per
mitjans electrònics utilitzant els impresos i documents disposats en
l’adreça electrònica que establisca cada ajuntament. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona sol·licitant haurà de disposar
de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat
(persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans
(persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la
Comunitat Valenciana. En el cas de presentar un certificat digital de
persona física i que s’actue en representació d’una altra persona física
o jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat, per a la realització
de tràmit per via telemàtica, que habilite la representació electrònica,
segons es regula en l’article 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de
desembre, del Consell. Els documents a aportar junt amb la sol·licitud,
que no poden ser presentats de forma telemàtica, es presentaran per
registre d’entrada.
Igualment, es podrà prescindir de l’exigència de fotocòpies del DNI
previstes en aquest article, si aquesta informació pot ser consultada telemàticament, amb el consentiment de la persona interessada, arreplegat
en la sol·licitud, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
5. El procediment finalitzarà mitjançant una resolució dictada per
l’òrgan competent de l’ajuntament. El termini màxim per a resoldre i
notificar serà de tres mesos comptats des de la data en què la sol·licitud
haja tingut entrada en el registre de l’ajuntament; això sense perjuí de
la possibilitat de suspendre el procediment en els termes establits en la
norma de procediment administratiu. Transcorregut el termini màxim
establit sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud es podrà entendre estimada, sense que això eximisca de l’obligació
legal de resoldre.
6. La resolució posarà fi a la via administrativa.
4. El ayuntamiento verificará la documentación y el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el presente decreto.
Asimismo, podrá establecer la tramitación de este procedimiento
por medios electrónicos utilizando los impresos y documentos dispuestos en la dirección electrónica que establezca cada ayuntamiento. Para
poder acceder a este sistema telemático, la persona solicitante deberá
disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas) o bien con el certificado reconocido
para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoritat de
Certificació de la Comunitat Valenciana. En el caso de presentar un
certificado digital de persona física y que se actúe en representación
de otra persona física o jurídica, se deberá inscribir previamente en el
Registro de representaciones de carácter voluntario ante la Generalitat
para la realización de trámite por vía telemática, que habilite la representación electrónica, según se regula en el artículo 34 y siguientes del
Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell. Los documentos a
aportar junto con la solicitud, que no pueden ser presentados de forma
telemática, se presentarán a través del registro de entrada.
Igualmente, se podrá prescindir de la exigencia de fotocopias del DNI
previstas en esta artículo, si esta información puede ser consultada telemáticamente, con el consentimiento de la persona interesada, recogido en la
solicitud, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
5. El procedimiento finalizará mediante resolución dictada por el
órgano competente del ayuntamiento. El plazo máximo para resolver y
notificar será de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el registro del ayuntamiento; ello sin perjuicio de
la posibilidad de suspender el procedimiento en los términos establecidos en la norma de procedimiento administrativo. Transcurrido el plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa, la solicitud se podrá entender estimada, sin que ello exima de
la obligación legal de resolver.
6. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
CAPÍTOL III
Validesa i condicions d’ús
CAPÍTULO III
Validez y condiciones de uso
Article 9. Validesa
1. La validesa de la targeta ve especificada en aquella, i dependrà
de dos factors: edat de la persona titular i característiques del dictamen
sobre la mobilitat, en relació a si és permanent o temporal, en cas de
ser persona física.
2. Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10
anys a comptar de la data d’expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine l’existència d’una mobilitat reduïda o ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa amb caràcter permanent.
Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de
la targeta està marcada pel termini d’aquella.
3. En el cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 anys,
el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que la durada
de la mobilitat reduïda fixada en el dictamen assenyale un termini inferior, i en aquest cas haurà d’ajustar-s’hi.
4. Per a persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle
d’ús col·lectiu a persones amb discapacitat, el termini de validesa serà
com a màxim de 5 anys, sense perjuí de la seua renovació.
5. Per a persones físiques a què s’expedisca un targeta amb caràcter
excepcional i provisional, per raons humanitàries, la seua validesa tindrà
una durada màxima d’un any, podent prorrogar-se per un període igual,
sempre que es mantinguen les condicions inicials requerides per al seu
atorgament.
6. Les persones titulars de la targeta, els seus representants legals
o els seus hereus hauran de tornar a l’ajuntament la targeta d’estacionament al terme de la seua vigència i, si és el cas, per defunció o per
pèrdua dels requisits que en van motivar la concessió.
Artículo 9. Validez
1. La validez de la tarjeta viene especificada en la misma, y dependerá de dos factores: edad de la persona titular y características del dictamen sobre la movilidad, en relación a si es permanente o temporal, en
caso de ser persona física.
2. Para mayores de 18 años, el plazo de validez se fijará en 10 años
a contar desde la fecha de expedición de la tarjeta, siempre que el dictamen determine la existencia de una movilidad reducida o ceguera,
deficiencia visual grave y sordoceguera con carácter permanente.
Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal, la validez
de la tarjeta está marcada por el plazo de aquella.
3. En el caso de que la persona titular tenga una edad inferior a 18
años, el plazo de validez será como máximo de 5 años, salvo que la
duración de la movilidad reducida fijada en el dictamen señale un plazo
inferior, en cuyo caso deberá ajustarse a él.
4. Para personas físicas o jurídicas que transportan en vehículo de
uso colectivo a personas con discapacidad, el plazo de validez será
como máximo de 5 años, sin perjuicio de su renovación.
5. Para personas físicas a las que se expida un tarjeta con carácter
excepcional y provisional, por razones humanitarias, su validez tendrá
una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un periodo
igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas
para su otorgamiento.
6. Las personas titulares de la tarjeta, sus representantes legales o
sus herederos deberán devolver al ayuntamiento la tarjeta de estacionamiento al término de su vigencia y, en su caso, por fallecimiento o por
pérdida de los requisitos que motivaron su concesión.
Article 10. Renovació de la targeta
1. La renovació de la targeta està condicionada al següent:
a) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa amb dictamen permanent. Renovació
als 10 anys. L’ajuntament comprovarà els requisits de vida i empadronament i la persona interessada aportarà 2 fotografies de mida de carnet.
Artículo 10. Renovación de la tarjeta
1. La renovación de la tarjeta esta condicionada a lo siguiente:
a) Personas mayores de 18 años con movilidad reducida, ceguera, deficiencia visual grave y sordoceguera con dictamen permanente.
Renovación a los 10 años. El ayuntamiento comprobará los requisitos
de vida y empadronamiento y la persona interesada aportará 2 fotografías de tamaño carnet.
Num. 7810 / 21.06.2016
16518
b) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa amb dictamen temporal. Renovació
en la data en què finalitza la temporalitat. En aquest cas la renovació
exigeix per part de la persona interessada un nou dictamen de mobilitat
i 2 fotografies de mida de carnet. L’ajuntament comprovarà els requisits
de vida i d’empadronament.
c) Persones menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa. La renovació es produirà en la data
assenyalada per la temporalitat i no podrà ser superior a 5 anys i exigeix
que la persona interessada presente nou dictamen.
d) Persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d’ús
col·lectiu a persones amb discapacitat. L’ajuntament comprovarà els
requisits de condicions d’ús del transport col·lectiu esmentat a centres i
serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitats.
2. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació, si és el cas, tres mesos abans de la data de finalització de la validesa de l’anterior, per a poder disposar de la nova targeta, sense perjuí
del que estableix l’apartat següent.
3. D’acord amb el que disposa l’article 10 del Reial Decret
1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb
discapacitat:
a) La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta d’estacionament en el termini previst prorroga la validesa de l’emesa anteriorment fins la resolució del procediment.
b) En el cas que la sol·licitud es presente dins dels noranta dies
naturals posteriors a la data en què haja finalitzat la vigència de l’última
targeta emesa, s’entendrà que subsisteix la vigència esmentada fins a la
resolució del corresponent procediment de renovació.
c) En tot cas, per a renovar la targeta d’estacionament és imprescindible que la persona titular mantinga els requisits exigits per al seu
atorgament.
3. En tots els casos, l’entrega de la nova targeta requereix que la
persona interessada deposite en l’ajuntament l’antiga.
4. La renovació de la targeta també pot produir-se per sostracció,
deteriorament o pèrdua. En el cas de sostracció, exigirà que per part
de la persona interessada es presente justificació de la denúncia. En el
cas de deteriorament la persona interessada presentarà la targeta deteriorada. L’ajuntament emetrà la nova targeta amb la mateixa data de
validesa que l’anterior. Podrà emetre’s un justificant d’aquesta situació,
als efectes oportuns.
b) Personas mayores de 18 años con movilidad reducida, ceguera,
deficiencia visual grave y sordoceguera con dictamen temporal. Renovación en la fecha en que finaliza la temporalidad. En este caso la renovación exige por parte de la persona interesada un nuevo dictamen de
movilidad y 2 fotografías de tamaño carnet. El ayuntamiento comprobará los requisitos de vida y de empadronamiento.
c) Personas menores de 18 años con movilidad reducida, ceguera,
deficiencia visual grave y sordoceguera. La renovación se producirá en
la fecha señalada por la temporalidad y no podrá ser superior a 5 años y
exige que el interesado presente nuevo dictamen.
d) Personas físicas o jurídicas que transportan en vehículo de uso
colectivo a personas con discapacidad. El ayuntamiento comprobará los
requisitos de condiciones de uso de dicho transporte colectivo a centros
y servicios sociales especializados para personas con discapacidades.
2. La persona interesada deberá presentar la solicitud de renovación,
en su caso, tres meses antes de la fecha de finalización de la validez de
la anterior, para poder disponer de la nueva tarjeta, sin perjuicio de lo
que establece el apartado siguiente.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas
con discapacidad:
a) La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta de
estacionamiento en el plazo previsto prorroga la validez de la emitida
anteriormente hasta la resolución del procedimiento.
b) En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días
naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la
última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la
resolución del correspondiente procedimiento de renovación.
c) En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es
imprescindible que la persona titular mantenga los requisitos exigidos
para su otorgamiento.
3. En todos los casos, la entrega de la nueva tarjeta requiere que la
persona interesada deposite en el ayuntamiento la antigua.
4. La renovación de la tarjeta también puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso de sustracción, exigirá que por
parte de la persona interesada se presente justificación de la denuncia.
En el caso de deterioro la persona interesada presentará la tarjeta deteriorada. El ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la misma fecha de
validez que la anterior. Podrá emitirse un justificante de esta situación,
a los efectos oportunos.
Article 11. Condicions d’ús de la targeta d’estacionament
Les condicions generals d’ús de la targeta d’estacionament per a la
seua utilització són les següents:
1. La targeta d’estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat només pot utilitzar-se en format original, no tenint validesa
qualsevol tipus de fotocòpia o reproducció d’aquesta.
2. La targeta serà única, personal i intransferible, i només podrà ser
utilitzada quan el seu titular siga transportat en el vehicle o aquest siga
conduït per la persona amb discapacitat titular d’aquella.
3. La targeta d’estacionament expedida a favor de persona física o
jurídica a què es refereix l’article 2.2 estarà vinculada a un número de
matrícula de vehicle destinat al transport col·lectiu, i serà únicament
eficaç quan el vehicle transporte de forma efectiva les persones a què es
refereix l’article abans esmentat.
4. La targeta haurà de ser col·locada en el parabrisa davanter, de
manera que el seu anvers siga llegible des de l’exterior del vehicle i
exposar-se per al seu control, si l’autoritat competent així ho requerira.
5. L’ús de la targeta d’estacionament està subordinat que el seu titular mantinga els requisits exigits per al seu atorgament i condicions d’ús
establides reglamentàriament, d’acord amb el que disposa el present
decret i en l’article 6 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre,
pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta
d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Artículo 11. Condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento
Las condiciones generales de uso de la tarjeta de estacionamiento
para su utilización son las siguientes:
1. La tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
discapacidad solo puede utilizarse en formato original, careciendo de
validez cualquier tipo de fotocopia o reproducción de la misma.
2. La tarjeta será única, personal e intransferible, y solo podrá ser
utilizada cuando su titular sea transportado en el vehículo o este sea
conducido por la persona con discapacidad titular de aquella.
3. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o
jurídica a que se refiere el artículo 2.2 estará vinculada a un número de
matrícula de vehículo destinado al transporte colectivo y será únicamente eficaz cuando el vehículo transporte de forma efectiva a las personas
a que se refiere dicho artículo.
4. La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo
que su anverso sea legible desde el exterior del vehículo y exponerse
para su control, si la autoridad competente así lo requiriera.
5. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento y condiciones de uso establecidas reglamentariamente, conforme a lo dispuesto
en el presente decreto y en el artículo 6 del Real Decreto 1056/2014,
de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
6. La persona titular de la tarjeta deberá cumplir las indicaciones de
la Policía Municipal en caso de la aplicación de las condiciones específicas de cada municipio para cada espacio reservado.
6. La persona titular de la targeta haurà de complir les indicacions
de la Policia Municipal en cas de l’aplicació de les condicions específiques de cada municipi per a cada espai reservat.
Num. 7810 / 21.06.2016
16519
Article 12. Cancel·lació de la targeta d’estacionament
1. En el supòsit d’incompliment de les condicions d’ús, prèviament
constatat per agents municipals o de l’autoritat competent podrà produir-se la cancel·lació de l’ús de la targeta.
2. La mesura esmentada serà dictada per resolució de l’òrgan competent de l’ajuntament, a través del pertinent procediment contradictori, amb tràmit d’audiència a l’interessat, sense perjuí de la possible
obertura d’un procediment sancionador, en cas d’existència d’infracció,
conforme establisca l’ordenança municipal.
Artículo 12. Cancelación de la tarjeta de estacionamiento
1. En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de uso,
previamente constatado por agentes municipales o de la autoridad competente podrá producirse la cancelación del uso de la tarjeta.
2. Dicha medida será dictada por resolución del órgano competente
del ayuntamiento, a través del pertinente procedimiento contradictorio,
con trámite de audiencia a la persona interesada, sin perjuicio de la posible apertura de un procedimiento sancionador, en caso de existencia de
infracción, conforme establezca la ordenanza municipal.
CAPÍTOL IV
Reglaments i ordenances municipals
CAPÍTULO IV
Reglamentos y ordenanzas municipales
Article 13. Normes en matèria de mobilitat
1. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana estan obligats, a més
d’emetre la targeta d’estacionament regulada en el present decret, a
facilitar als seus titulars l’estacionament dels vehicles d’ús privat que
els transporten, per a evitar llargs desplaçaments, havent d’aprovar les
corresponents normes en matèria de mobilitat, reglaments o ordenances
municipals que faciliten les actuacions esmentades.
2. Les normatives municipals a l’efecte contemplaran especificacions concretes que garantisquen, com a mínim els drets dels titulars de
la targeta establits en l’article 5 del present decret.
Artículo 13. Normas en materia de movilidad
1. Los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana están obligados,
además de emitir la tarjeta de estacionamiento regulada en el presente
decreto, a facilitar a las personas titulares de la misma el estacionamiento de los vehículos de uso privado que los transporten, para evitar
largos desplazamientos, debiendo aprobar las correspondientes normas
en materia de movilidad, reglamentos u ordenanzas municipales que
faciliten dichas actuaciones.
2. Las normativas municipales al efecto contemplarán especificaciones concretas que garanticen, como mínimo los derechos de los titulares
de la tarjeta establecidos en el artículo 5 de este decreto.
Article 14. Obligacions dels ajuntaments
1. Els ajuntaments, en el moment d’expedir la targeta d’estacionament, entregaran una còpia de l’ordenança municipal o resum de les
condicions d’utilització establertes en el municipi a la persona interessada.
2. L’ajuntament que concedisca la targeta d’estacionament, un cop
aquesta haja estat signada pel seu titular, se n’encarregarà de l’entrega
a la persona interessada.
3. Així mateix, a efectes estadístics i de control de les condicions
d’ús, informaran anualment la conselleria competent en matèria de persones amb discapacitat i diversitat funcional, sobre les targetes concedides (altes i renovades) i les targetes donades de baixa o cancel·lades.
Artículo 14. Obligaciones de los ayuntamientos
1. Los ayuntamientos, en el momento de expedir la tarjeta de estacionamiento, entregarán una copia de la ordenanza municipal o resumen de las condiciones de utilización establecidas en el municipio a la
persona interesada.
2. El ayuntamiento que conceda la tarjeta de estacionamiento, una
vez haya sido firmada esta por su titular, se encargará de su entrega a la
persona interesada.
3. Asimismo, a efectos estadísticos y de control de las condiciones
de uso, informarán anualmente a la conselleria competente en materia
de personas con discapacidad y diversidad funcional, sobre las tarjetas
concedidas (altas y renovadas) y las tarjetas dadas de baja o canceladas.
CAPÍTOL V
Registre autonòmic de targetes d’estacionament a favor de persones
amb discapacitat
CAPÍTULO V
Registro autonómico de tarjetas de estacionamiento a favor de
personas con discapacidad
Article 15. Registre autonòmic
1. S’establirà un registre supramunicipal de targetes d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten problemes de mobilitat, expedides per ajuntaments de la Comunitat Valenciana, com a mesura de control, a fi d’evitar duplicitats.
2. Reglamentàriament, es desenvoluparà mitjançant una Ordre de la
conselleria competent en matèria d’atenció a persones amb discapacitat
i diversitat funcional, la regulació del Registre esmentat i mesures de
control de les condicions d’expedició de les targetes d’estacionament
pels ajuntaments, per a garantir l’eficàcia d’aquesta norma i la seua
uniformitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Artículo 15. Registro autonómico
1. Se establecerá un registro supramunicipal de tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad
que presentan problemas de movilidad, expedidas por ayuntamientos
de la Comunitat Valenciana, como medida de control, a fin de evitar
duplicidades.
2. Reglamentariamente, se desarrollará mediante orden de la conselleria competente en materia de atención a personas con discapacidad y
diversidad funcional la regulación de dicho Registro y medidas de control de las condiciones de expedición de las tarjetas de estacionamiento
por los ayuntamientos para garantizar la eficacia de esta norma y su
uniformidad en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Places d’aparcament reservades a persones titulars de la
targeta d’estacionament
Tots els municipis de la Comunitat Valenciana hauran de disposar
d’un mínim d’una plaça d’aparcament reservada i dissenyada per al seu
ús per persones titulars de la targeta d’estacionament, per cada quaranta
places o fracció de places d’aparcament en el seu nucli urbà i, a més, la
mateixa proporció en els principals centres d’activitat d’aquests. Aquestes places hauran de complir les condicions reglamentàriament previstes
en la normativa d’accessibilitat.
Primera. Plazas de aparcamiento reservadas a personas titulares de
la tarjeta de estacionamiento
Todos los municipios de la Comunitat Valenciana deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada
para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por
cada cuarenta plazas o fracción de plazas de aparcamiento en su núcleo
urbano y, además, la misma proporción en los principales centros de
actividad de los mismos. Estas plazas deberán cumplir las condiciones
reglamentariamente previstas en la normativa de accesibilidad.
Segona. Reserva de places d’aparcament en nuclis urbans, establiments i centres d’activitat
Correspon als municipis habilitar els estacionaments i espais exclusius per a vehicles que transporten a persones amb discapacitat amb
Segunda. Reserva de plazas de aparcamiento en núcleos urbanos,
establecimientos y centros de actividad
Corresponde a los municipios habilitar los estacionamientos y espacios exclusivos para vehículos que transportan a personas con discapaci-
Num. 7810 / 21.06.2016
mobilitat reduïda, de manera que estiguen ubicats en número i condicions adequades en tot el nucli urbà i, en especial, en àrees dedicades a ús
educatiu, esportiu, cultural, d’oci, d’atenció a la salut, centres oficials,
establiments comercials i altres centres d’activitat. En tot cas, correspon
als ajuntaments, per mitjà d’ordenança, determinar les zones del nucli
urbà que tenen la condició de centre d’activitat.
En els serveis i establiments sanitaris es reservarà un nombre suficient de places per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat
reduïda, i les persones que disposen de la targeta d’estacionament provisional, que precisen tractaments, assistència i cures mèdiques amb
regularitat.
16520
dad con movilidad reducida, de forma que estén ubicados en número y
condiciones adecuadas en todo el casco urbano y, en especial, en áreas
dedicadas a uso educativo, deportivo, cultural, de ocio, de atención a la
salud, centros oficiales, establecimientos comerciales y otros centros
de actividad. En todo caso, corresponde a los ayuntamientos, mediante
ordenanza, determinar las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad.
En los servicios y establecimientos sanitarios se reservará un número suficiente de plazas para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida y las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional, que precisen tratamientos, asistencia y cuidados médicos con regularidad.
Tercera. Informes mèdics i oftalmològics
En el cas de persones amb ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa que complisquen els requisits per a accedir a una targeta d’estacionament, els equips multiprofessionals dels Centres de Valoració
i Orientació de Discapacitat podrà demanar de professionals d’altres
organismes els informes mèdics i oftalmològics pertinents per a la formulació del seu dictamen preceptiu, d’acord amb el que preveu l’article
9.2 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment
per a reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.
Tercera. Informes médicos y oftalmológicos
En el caso de personas con ceguera, deficiencia visual grave y
sordoceguera que cumplan los requisitos para acceder a una tarjeta de
estacionamiento, los equipos multiprofesionales de los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad podrá recabar de profesionales
de otros organismos los informes médicos y oftalmológicos pertinentes
para la formulación de su dictamen preceptivo, conforme a lo previsto
en el artículo 9.2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de
procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado
de discapacidad.
Quarta. Revisió d’expedients de valoració de discapacitat de persones
amb ceguesa, deficiència visual i sordceguesa
En el cas de persones amb ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa que sol·liciten la revisió del seu expedient de reconeixement
de discapacitat, a fi d’acreditar els requisits per a accedir a una targeta
d’estacionament, podran acompanyar a la seua sol·licitud un informe
oftalmològic, emès per metge oftalmòleg col·legiat, en el qual es faça
constar expressament que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o inferior a 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10
graus o menys, amb pronòstic fefaent de no millora visual, als efectes
oportuns.
Cuarta. Revisión de expedientes de valoración de discapacidad de
personas con ceguera, deficiencia visual y sordoceguera
En el caso de personas con ceguera, deficiencia visual grave y sordoceguera que soliciten la revisión de su expediente de reconocimiento
de discapacidad, con el fin de acreditar los requisitos para acceder a una
tarjeta de estacionamiento, podrán acompañar a su solicitud un informe
oftalmológico, emitido por médico oftalmólogo colegiado, en el que se
haga constar expresamente que muestran en el mejor ojo una agudeza
visual igual o inferior a 0,1 con corrección, o un campo visual reducido
a 10 grados o menos, con pronóstico fehaciente de no mejoría visual, a
los efectos oportunos.
Cinquena. Incidència en les dotacions de despesa
L’aplicació i desenvolupament d’aquest decret no tindrà cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, sense
perjuí d’allò que el seu desenvolupament comporte, com a conseqüència
de l’establiment i creació del Registre Autonòmic de Targetes d’Estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat, que
serà regulat mitjançant una Ordre específica.
Quinta. Incidencia en las dotaciones de gasto
La aplicación y desarrollo de este decreto no tendrá incidencia
alguna en la dotación de los capítulos de gasto asignados a la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
sin perjuicio de lo que su desarrollo comporte como consecuencia del
establecimiento y creación del registro autonómico de tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad,
que será regulado a través de una orden específica.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Vigència de les targetes d’estacionament
Les actuals targetes d’estacionament emeses pels ajuntaments continuen vigents, conforme al termini de validesa establit en la corresponent
autorització municipal.
Primera. Vigencia de las tarjetas de estacionamiento
Las actuales tarjetas de estacionamiento emitidas por los ayuntamientos continúan vigentes, conforme al plazo de validez establecido
en la correspondiente autorización municipal.
Segona. Renovació de targetes d’estacionament
D’acord amb els terminis establerts per a la seua renovació, les persones titulars de targetes d’estacionament de vehicles per a persones
amb mobilitat reduïda tenen dret a la seua renovació i entrega de la nova
targeta, sempre que complisquen els requisits continguts en la present
disposició. En cas de renovació, la nova targeta haurà de complir les
característiques previstes en aquest decret i, quant al número de targeta
d’estacionament, vindrà precedit per les sigles CV/__, TR/__ o PR/__,
segons determine el registre autonòmic.
Segunda. Renovación de tarjetas de estacionamiento
De acuerdo con los plazos establecidos para su renovación, las personas titulares de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas
con movilidad reducida tienen derecho a su renovación y entrega de la
nueva tarjeta, siempre que cumplan los requisitos contenidos en la presente disposición. En caso de renovación, la nueva tarjeta deberá cumplir las características previstas en este decreto y, en cuanto al número
de tarjeta de estacionamiento, vendrá precedido por las siglas CV/__,
TR/__ o PR/__, según determine el registro autonómico.
Tercera. Drets de les persones titulars i limitacions d’ús
Els municipis en què s’aplicara, d’acord amb la corresponent ordenança, tarifes per l’estacionament en places d’aparcament de temps
limitat sense eximir als titulars de les targetes d’estacionament, podran
mantindre aquest règim per al supòsit esmentat, sempre que acrediten
el compliment de l’obligació de garantir el nombre mínim de places
d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda, prevista en la normativa que s’hi aplique.
Tercera. Derechos de las personas titulares y limitaciones de uso
Los municipios en los que se viniera aplicando, con arreglo a la
correspondiente ordenanza, tarifas por el estacionamiento en plazas de
aparcamiento de tiempo limitado sin eximir a los titulares de las tarjetas
de estacionamiento, podrán mantener este régimen para dicho supuesto,
siempre que acrediten el cumplimiento de la obligación de garantizar
el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para personas
con discapacidad que presenten movilidad reducida, prevista en la normativa que sea de aplicación.
Num. 7810 / 21.06.2016
16521
Quarta. Registre autonòmic de targetes d’estacionament
La persona titular de la conselleria amb competències en matèria de
diversitat funcional aprovarà l’ordre que regule el registre autonòmic de
targetes d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb
discapacitat que presenten problemes de mobilitat, per a la seua posada
en funcionament, en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de
l’entrada en vigor del present decret.
Cuarta. Registro autonómico de tarjetas de estacionamiento
La persona titular de la conselleria con competencias en materia de
diversitdad funcional aprobará la orden que regule el registro autonómico de tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad que presentan problemas de movilidad, para su
puesta en funcionamiento, en el plazo máximo de seis meses, a contar
desde la entrada en vigor de este decreto.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogació de disposicions i normes reglamentàries
Queda derogada l’Ordre d’11 de gener de 2001, de la Conselleria
de Benestar Social, per la qual es regula la targeta d’estacionament per
a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i s’estableixen les condicions per a la seua concessió, i totes les disposicions que
del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al contingut del present
decret.
Única. Derogación de disposiciones y normas reglamentarias
Queda derogada la Orden de 11 de enero de 2001, de la Conselleria
de Bienestar Social, por la que se regula la tarjeta de estacionamiento
para vehículos que transportan personas con movilidad reducida, y se
establecen las condiciones para su concesión, y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan al contenido de este decreto.
DISPOSICIÓ FINAL
DISPOSICIÓN FINAL
Primera. Habilitació normativa
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competència en
matèria de persones amb discapacitat i diversitat funcional per a modificar, mitjançant Ordre del seu departament, el que disposa l’article 4 i
el model de targeta d’estacionament que figura en l’annex, a fi de poder
introduir, tant en el paper com en la seua impressió, les mesures de
seguretat que s’hi consideren oportunes en cada moment, a fi d’impedir-ne la falsificació o ús fraudulent.
Primera. Habilitación normativa
Se faculta a la persona titular de la conselleria con competencia en
materia de personas con discapacidad y diversidad funcional para modificar, mediante orden de su departamento, lo dispuesto en el articulo 4 y
el modelo de tarjeta de estacionamiento que figura en el anexo, a fin de
poder introducir, tanto en el papel como en su impresión, las medidas
de seguridad que se consideren oportunas en cada momento, con el fin
de impedir su falsificación o uso fraudulento.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Segunda. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 10 de juny de 2016
Valencia, 10 de junio de 2016
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
MÓNICA OLTRA JARQUE
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
MÓNICA OLTRA JARQUE
Num. 7810 / 21.06.2016
16522
ANNEX / ANEXO
MODEL DE TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA
MODELO DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN MOVILIDAD REDUCIDA
Descargar