anexo 7 barem/baremo - Ayuntamiento de Benicàssim

Anuncio
ANEXO 7
BAREM/BAREMO
1.a).PONDERACIÓ DE L’AUTONOMIA FÍSICA I PSÍQUICA/ PONDERACIÓN DE LA AUTONOMÍA FÍSICA Y
PSÍQUICA
MOBILITAT/MOVILIDAD
1-Camina amb normalitat/Camina con normalidad
2-Camina amb dificultat o amb ajuda de bastó/
Camina con dificultad o con ayuda de bastón
3-Camina amb ajuda de crosses, caminador, etc./
Camina con ayuda de muletas, andador, etc.
4-En cadira de rodes o en llit/En silla de ruedas o encamado
VESTIMENTA
5-Es vesteix sense ajuda i correctament/
Se viste sin ayuda y correctamente
6-Es vesteix a soles però incorrectament/
Se viste solo pero incorrectamente
7-Necessita ajuda per vestir-se/
Precisa alguna ayuda para vestirse
8-Incapaç de vestir-se sense ajuda/
Incapaz de vestirse sin ayuda
ASEO
9-Es renta sense ajuda/ Se asea sin ayuda
10-Es renta a soles però incorrectament/
Se asea solo pero incorrectamente
11-Necessita ajuda per a rentar-se/
Precisa ayuda para asearse
12-Incapaç de rentar-se sense ajuda/
Incapaz de asearse sin ayuda
ALIMENTACIÓ/ALIMENTACIÓN
13-S’alimenta correctament i sense ajuda/
Se alimenta correctamente y sin ayuda
14-S’alimenta amb ajuda mínima/
Se alimenta con ayuda mínima
15-Necessita ajuda amb freqüència/
Precisa ayuda con frecuencia
16-És incapaç d’alimentar-se, necessita ajuda
sempre/
Es incapaz de alimentarse, precisando ayuda
siempre
CONTINÈNCIA
D’ESFINTERES/CONTINENCIA
DE ESFÍNTERES
17-Continència completa/ Continencia completa
18-Incontinència ocasional/Incontinencia ocasional
19-Incontinència freqüent/Incontinencia frecuente
20-Incontinència completa/Incontinencia completa
LIMITACIÓ VISUAL/ LIMITACIÓN VISUAL
21-Ninguna o lleu/Ninguna o leve
22-Moderada/ Moderada
23-Important/Importante
24-Total /Total
0
2
4
6
27-Important/ Importante
28-Total/Total
1
2
ORIENTACIÓ EN EL TEMPS I EN L’ESPAI/ ORIENTACIÓN
EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
29-Completament orientat /Completamente orientado
0
30-Desorientat ocasional/ Desorientación ocasional
1
31-Desorientació freqüent / Desorientación frecuente
2
32-Completament desorientat/ Completamente desorientado 3
0
2
3
4
0
2
INCOHERÈNCIES EN LA
COMUNICACIÓ/INCOHERENCIAS EN LA COMUNICACIÓN
33-Ninguna o lleu/ Ninguna o leve
0
34-Moderada/ Moderada
1
35-Important/Importante
2
36-Total /Total
3
ESTAT EMOCIONAL/ESTADO EMOCIONAL
37-Normal/ Normal
38-Inestable/ Inestable
39-Alterat/ Alterado
40-Depressiu/ Depresivo
0
1
2
3
3
4
0
2
3
4
0
2
3
4
0
0,50
1
2
TRASTORNS EN LA CONDUCTA/TRASTORNOS EN LA
CONDUCTA
41-Cap/ Ninguno
0
42-Lleugers/ Ligeros
2
43-Moderats/ Moderados
3
44-Importants/ Importantes
4
TRASTORNS EN LA MEMÒRIA/TRASTORNOS EN LA
MEMORIA
45-Cap/ Ninguno
0
46-Lleugers/ Ligeros
0,50
47-Moderats/ Moderados
0,75
48-Importants/ Importantes
1
ESTABILITAT DE L’ESTAT DE SALUT/ESTABILIDAD
ESTADO DE SALUD
49-Deteriorament progressiu lent/
Deterioro progresivo lento
50-Deteriorament progressiu moderat/
Deterioro progresivo moderado
51-Deteriorament progressiu accelerat/
Deterioro progresivo acelerado
52-Deteriorament progressiu molt accelerat/
Deterioro progresivo muy acelerado
DEL
0
1
2
3
Per altres situacions no especificades en apartats anteriors que es
desprenguen del diagnòstic mèdic.
Fins 7
Por otras situaciones no especificadas en apartados anteriores
que se desprendan del diagnóstico médico
Hasta 7
LIMITACIÓ AUDITIVA/ LIMITACIÓN AUDITIVA
25-Ninguna o lleu/Ninguna o leve
0
TOTAL
26-Moderada/ Moderada
0,50
1.b) PONDERACIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL/ PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL
50
ANEXO 7
I.-AJUDA QUE NECESSITA PER A REALITZAR LES ACTIVITATS INSTRUMENTLS DE LA VIDA DIÀRIA/AYUDA
QUE NECESITA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA
Cobertura de les necessitats primàries/Cobertura de las necesidades primarias:
1-Totalment dependent/Totalmente dependiente
2-Necessita ajuda quasi a diari/Necesita ayuda casi a diario
3-Necessita ajuda mínima/Necesita ayuda mínima
8 puntos
6 puntos
1 punto
Realització de les tasques domèstiques/Realización de las tareas domésticas
4-Totalment dependent/Totalmente dependiente
5-Necessita ajuda quasi a diari/Necesita ayuda casi a diario
6-Necessita ajuda mínima/Necesita ayuda mínima
5 puntos
4 puntos
1 punto
Comunicació social/Comunicación social
7-Totalment dependent/Totalmente dependiente
8-Necessita ajuda quasi a diari/Necesita ayuda casi a diario
9-Necessita ajuda mínima/Necesita ayuda mínima
3 puntos
2 puntos
1 punto
II.-SUPORT SOCIAL QUE REP/APOYO SOCIAL QUE RECIBE
10-Cap/Ninguno
11-Escàs suport/Escaso apoyo
12-Suport insuficient i extern/Apoyo insuficiente y externo
16 puntos
14 puntos
8 puntos
III.-POSSIBILITATS D’ATENCIÓ FAMILIAR DIRECTA/POSIBILIDADES DE ATENCIÓN FAMILIAR DIRECTA
13-Conflicte familiar/Conflicto familiar
14-Males relacions familiars/Malas relaciones familiares
15-Càrregues familiars greus/Cargas familiares graves
16-Obligat/ada a rotar per domicilis/Obligado/a a rotar por domicilios
8 puntos
6 puntos
4 puntos
4 puntos
IV.-PER ALTRES CIRCUMSTÀNCIES NO CONSIDERADES ALS APARTATS ANTERIORS QUE ES DESPRENGUEN
DE L’INFORME SOCIAL/POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS NO CONSIDERADAS EN APARTADOS ANTERIORES QUE
SE DESPRENDAN DEL INFORME SOCIAL
Fins a 10 punts/ Hasta 10
puntos
1.c) PONDERACIÓ DE NECESSITATS ESPECIALS/PONDERACIÓN DE NECESIDADES ESPECIALES
VIVENDA/VIVIENDA
17-Sense vivenda/Sin vivienda
18-Vivenda amb escasses condicions/Vivienda con escasas condiciones
19-Vivenda amb barreres/Vivienda con barreras
20 puntos
10 puntos
5 puntos
PER TINDRE MÉS DE 80 ANYS/POR TENER MÁS DE 80 AÑOS
15 puntos
PER NO TINDRE FILLS/ES/POR NO TENER HIJOS/AS
10 puntos
AGRUPACIÓ FAMILIAR/AGRUPACIÓN FAMILIAR
20-Ingressar amb familiar assistit/da/Ingresar con familiar asistido/a
TOTAL
AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM/AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM
5 puntos
50 PUNTS/PUNTOS
Descargar