B.O.P. de Castelló núm. 80

Anuncio
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
BOP 80 - 30 de junio de 2015
-1-
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
05232-2015
CASTELLÓN/CASTELLÓ
Determinació de les arees de govern i regidories delegades i nomenament dels tinents d'alcalde delegats i
delegades d'area i dels regidors i regidores delegats i delegades.
En data 18 de juny de 2015 l’Excma. Sra. Alcaldessa ha dictat el següent decret (4381/2015):
“Després de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015, el 13 de juny es va procedir, en sessió extraordinària, a la
constitució de la nova corporació municipal. En aquesta sessió es va triar la nova alcaldessa.
Constituïda la nova Corporació Municipal procedix establir l’organització i estructura de l’Administració Municipal executiva.
Segons l’art. 44 del Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament de l’Administració Municipal, les Àrees de Govern constitueixen els nivells essencials de l’organització municipal i comprenen, cadascuna d’elles, un o diversos sectors funcionalment homogenis de l’activitat administrativa municipal.
Segons l’art. 45 de l’esmentat Reglament, el número, la denominació i la competència de les Àrees de Govern seran determinats per
Resolució de l’Alcaldia.
Al front de cada àrea de Govern i com a cap superior de la mateixa estarà un regidor o regidora, designat o designada per
l’Alcaldessa i nomenats mitjançant Un Decret d’entre els membres de la Junta de Govern Local (art. 47 ROGAM). Correspon als regidors
i regidores delegats i delegades de Govern la direcció dels àmbits de l’activitat administrativa integrats en la seua àrea i, en particular, les
ressenyades en l’art. 48 del ROGAM.
Segons l’art. 49 ROGAM, les regidories delegades constitueixen el segon nivell essencial de l’organització municipal, comprenen un
o diversos àmbits de competència municipal funcionalment homogenis i estaran integrades en l’estructura organitzativa d’una àrea de
govern. El número, la denominació i les competències de les Regidories Delegades es determinaran per l’Alcaldessa per mitjà de decret.
Als regidors i regidores delegats i delegades els correspon la direcció dels àmbits de l’activitat administrativa integrats en la seua
regidoria referits al seu àmbit de competència i sense perjuí de la superior direcció i representació que correspon als Delegats d’Àrea.
Correspon als Regidors/as Delegats les funcions ressenyades en l’art. 50 ROGAM.
Per tot això, i de conformitat amb la normativa ressenyada anteriorment, RESOLC
PRIMER.- Determinar com a nivells essencials de l’organització municipal, les següents Àrees de Govern:
1.- Àrea de Govern Obert i Participació.
2.- Àrea d’Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana.
3.- Àrea de Drets i Serveis.
SEGON.- Designar als Delegats i Delegades d’Àrea de Govern com a Caps Superiors de les mateixes:
1.- De l’Àrea de Govern Obert i Participació a Enric Nomdedéu Biosca, qui en cas d’absència, malaltia o causa d’abstenció serà substituït per Antonio Lorenzo Górriz.
2.- De l’Àrea d’Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana a Patricia Puerta Barberá qui en cas d’absència, malaltia o causa
d’abstenció serà substituïda per Enric Porcar Mallen.
3.- De l’Àrea de Drets i Serveis a Rafael Simó Sancho qui en cas d’absència, malaltia o causa d’abstenció serà substituït per Alicia
Brancal Mas.
Correspondrà als Delegats i Delegades d’Àrea de Govern, i si és el cas als que els substituïsquen, la direcció dels àmbits de l’activitat
administrativa integrats en la seua àrea i, en particular, les funcions assenyalades en l’art. 48 del ROGAM.
TERCER.- L’àrea de Govern Obert i Participació estarà integrada per les delegacions següents:
1.- Gestió Municipal, amb competències en matèria de Patrimoni i Contractació; Hisenda i Recursos Humans.
2.- Transparència i Modernització.
3.- Participació Ciutadana.
4.- Normalització Lingüística.
5.-Agermanaments i Relacions Institucionals.
Designar com a Regidors Delegats i Regidores Delegades:
1.- De Gestió Municipal a Antonio Lorenzo Górriz.
2.- De Transparència i Modernització a Enric Nomdedéu Biosca.
3.- De Participació Ciutadana a Alicia Brancal Mas.
4.- De Normalització Lingüística a Enric Nomdedéu Biosca.
5.- D’Agermanaments i Relacions Institucionals a Enric Nomdedéu Biosca.
Correspondrà als regidors delegats i regidores delegades ací designats la direcció dels àmbits de l’activitat administrativa integrats
en la seua regidoria i, en particular, les competències assenyalades per als delegats d’area de Govern referides al seu àmbit de competència, sense perjuí de la superior direcció i representació que correspon als delegats d’area en els termes de l’art. 50 ROGAM.
QUART.- L’Àrea d’Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana estarà integrada per les següents delegacions
1.- Impuls de l’Activitat Econòmica i l’Ocupació, amb competències en matèria de Comerç, consum i Mercats; Turisme; Pesca i Innovació.
2.- Festes
3.- Joventut
4.- Cultura
5.- Educació
6.- Esports.
Designar com a Regidors Delegats i Regidores Delegades
1.- D’Impuls de l’Activitat Econòmica i l’Ocupació a Patricia Puerta Barberá.
2.- De Festes a Carmen Oliver Carbonell.
3.- De Joventut a José Luis López Ibáñez.
4.- De Cultura a Verònica Ruiz Escrig.
5.- D’Educació a Enric Porcar Mallen.
6.- D’Esports a Enric Porcar Mallen.
Correspondrà als regidors delegats i regidores delegades ací designats la direcció dels àmbits de l’activitat administrativa integrats
en la seua regidoria i, en particular, les competències assenyalades per als delegats d’area de govern referides al seu àmbit de competència, sense perjuí de la superior direcció i representació que correspon als delegats d’area en els termes de l’art. 50 ROGAM.
CINQUÉ.- L’Àrea de Drets i Serveis estarà integrada per les següents delegacions;
1.- Ordenació del Territori, Mobilitat i Àrea Metropolitana, amb competències en matèria de Pla General i Control Urbanístic; Mobilitat i Serveis Públics.
2.- Gent Major.
3.- Benestar Social i Dependència amb competències en matèria de Servicis Socials; AMICS; Centres Socials i Família i Infància.
4.- Habitatge
5.- Igualtat.
6.- Sostenibilitat Ambiental, Agricultura i Salut Pública.
7.- Seguretat Ciutadana.
Designar com a Regidors Delegats i Regidores Delegades:
1.- D’Ordenació del Territori, Mobilitat i Àrea Metropolitana a Rafael Simó Sancho.
2.- De Gent Major a Carmen Oliver Carbonell.
3.- De Benestar Social i Dependència a José Luis López Ibáñez.
4.- D’Habitatge a Alicia Brancal Mas.
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
BOP 80 - 30 de junio de 2015
-2-
5.- D’Igualtat a Alicia Brancal Mas
6.- De Sostenibilitat Ambiental, Agricultura i Salut Pública a Sara Usó Alía.
7.- De Seguretat Ciutadana a Antonio Lorenzo Górriz.
Correspondrà als regidors delegats i regidores delegades ací designats la direcció dels àmbits de l’activitat administrativa integrats
en la seua regidoria i, en particular, les competències assenyalades per als delegats d’Àrea de Govern referides al seu àmbit de competència, sense perjuí de la superior direcció i representació que correspon als delegats d’area en els termes de l’art. 50 ROGAM.
SISÉ.- Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que accepten el seu nomenament.
SETÉ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament i a la Junta de Govern Local en la primera sessió que celebren.
HUITÉ.- Publicar anunci d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i portal web municipal.
NOVÉ.- Aquest nomenament serà efectiu des de l’endemà de la data d’aquesta resolució i substitueix i deixa sense efectes qualssevol altres actes i acords municipals dictats amb anterioritat respecte a això.
“Tras las elecciones municipales celebradas el 24 de mayo de 2015, el 13 de junio se procedió en sesión extraordinaria a la constitución de la nueva Corporación Municipal. En dicha sesión se eligió a la nueva Alcaldesa.
Constituida la nueva Corporación Municipal procede establecer la organización y estructura de la Administración Municipal ejecutiva.
Según el art. 44 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de la Administración Municipal, las Áreas de Gobierno
constituyen los niveles esenciales de la organización municipal y comprenden, cada una de ellas, uno o varios sectores funcionalmente
homogéneos de la actividad administrativa municipal.
Según el art. 45 del citado Reglamento, el número, la denominación y la competencia de las Áreas de Gobierno serán determinados
por Resolución de la Alcaldía.
Al frente de cada área de Gobierno y como Jefe o Jefa Superior de la misma estará un Concejal o Concejala, designado/a por la
Alcaldesa y nombrado/a mediante Decreto de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local (art. 47 ROGAM). Corresponde a los
Concejales y Concejalas Delegados/as de Gobierno la dirección de los ámbitos de la actividad administrativa integrados en su Área y, en
particular, las reseñadas en el art. 48 del ROGAM
Según el art. 49 ROGAM, las Concejalías Delegadas constituyen el segundo nivel esencial de la organización municipal, comprenden uno o varios ámbitos de competencia municipal funcionalmente homogéneos y estarán integradas en la estructura organizativa de
un área de gobierno. El número, la denominación y las competencias de las Concejalías Delegadas se determinarán por la Alcaldesa
mediante decreto.
A los concejales y concejalas delegados/as les corresponde la dirección de los ámbitos de la actividad administrativa integrados en
su concejalía referidas a su ámbito de competencia sin perjuicio de la superior dirección y representación que corresponde a los Delegados de Área. Corresponde a los Concejales/as Delegados las funciones reseñadas en el art. 50 ROGAM.
Por todo ello, y de conformidad con la normativa reseñada anteriormente, RESUELVO
PRIMERO.- Determinar como niveles esenciales de la organización municipal, las siguientes Áreas de Gobierno:
1.- Área de Gobierno Abierto y Participación.
2.- Área de Innovación, Empleo y Creatividad Ciudadana.
3.- Área de Derechos y Servicios.
SEGUNDO.- Designar a los Delegados y Delegadas de Área de Gobierno como Jefes/as Superiores de las mismas:
1.- Del Área de Gobierno Abierto y Participación a Enric Nomdedéu Biosca, quien en caso de ausencia, enfermedad o causa de abstención será sustituido por Antonio Lorenzo Górriz.
2.- Del Área de Innovación, Empleo y Creatividad Ciudadana a Patricia Puerta Barberá quien en caso de ausencia, enfermedad o
causa de abstención será sustituido por Enric Porcar Mallen.
3.- Del Área de Derechos y Servicios a Rafael Simó Sancho quien en caso de ausencia, enfermedad o causa de abstención será sustituido por Alicia Brancal Mas.
Corresponderá a los Delegados y Delegadas de Área de Gobierno, y en su caso a quienes les sustituyan, la dirección de los ámbitos
de la actividad administrativa integrados en su área y, en particular, las funciones señaladas en el art. 48 del ROGAM.
TERCERO.- El área de Gobierno Abierto y Participación estará integrada por las siguientes delegaciones:
1.- Gestión Municipal, con competencias en materia de Patrimonio y Contratación; Hacienda y Recursos Humanos.
2.- Transparencia y Modernización.
3.- Participación Ciudadana.
4.- Normalització Lingüística.
5.-Hermanamientos y Relaciones Institucionales.
Designar como Concejales y Concejalas Delegados/as:
1.- De Gestión Municipal a Antonio Lorenzo Górriz.
2.- De Transparencia y Modernización a Enric Nomdedéu Biosca.
3.- De Participación Ciudadana a Alicia Brancal Mas.
4.- De Normalització Lingüística a Enric Nomdedéu Biosca.
5.- De Hermanamientos y Relaciones Institucionales a Enric Nomdedéu Biosca.
Corresponderá a los concejales y concejalas delegados/as aquí designados la dirección de los ámbitos de la actividad administrativa
integrados en su concejalía y, en particular, las competencias señaladas para los Delegados de Área de Gobierno referidas a su ámbito
de competencia, sin perjuicio de la superior dirección y representación que corresponde a los Delegados de Área en los términos del art.
50 ROGAM.
CUARTO.- El Área de Innovación, Empleo y Creatividad Ciudadana estará integrada por las siguientes Delegaciones
1.- Impulso de la Actividad Económica y el Empleo, con competencias en materia de Comercio, consumo y Mercados; Turismo; Pesca
e Innovación.
2.- Fiestas
3.- Juventud
4.- Cultura
5.- Educación
6.- Deportes.
Designar como Concejales y Concejalas Delegados/as:
1.- De Impulso de la Actividad Económica y el Empleo a Patricia Puerta Barberá.
2.- De Fiestas a Carmen Oliver Carbonell.
3.- De Juventud a José Luis López Ibáñez.
4.- De Cultura a Verònica Ruiz Escrig.
5.- De Educación a Enric Porcar Mallen.
6.- De Deportes a Enric Porcar Mallen.
Corresponderá a los concejales y concejalas delegados/as aquí designados la dirección de los ámbitos de la actividad administrativa
integrados en su concejalía y, en particular, las competencias señaladas para los Delegados de Área de Gobierno referidas a su ámbito
de competencia, sin perjuicio de la superior dirección y representación que corresponde a los Delegados de Área en los términos del art.
50 ROGAM.
QUINTO.- El Área de Derechos y Servicios estará integrada por las siguientes delegaciones
1.- Ordenación del Territorio, Movilidad y Área Metropolitana, con competencias en materia de Plan General y Control Urbanístico;
Movilidad y Servicios Públicos.
2.- Gente Mayor.
3.- Bienestar Social y Dependencia con competencias en materia de Servicios Sociales; AMICS; Centros Sociales y Familia e Infancia.
4.- Vivienda.
5.- Igualdad.
6.- Sostenibilidad Ambiental, Agricultura y Salud Pública.
7.- Seguridad Ciudadana.
Designar como Concejales y Concejalas Delegados/as:
1.- De Ordenación del Territorio, Movilidad y Área Metropolitana a Rafael Simó Sancho.
2.- De Gente Mayor a Carmen Oliver Carbonell .
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
BOP 80 - 30 de junio de 2015
-3-
3.- De Bienestar Social y Dependencia a José Luis López Ibáñez.
4.- De Vivienda a Alicia Brancal Mas.
5.- De Igualdad a Alicia Brancal Mas.
6.- De Sostenibilidad Ambiental, Agricultura y Salud Pública a Sara Usó Alía.
7.- De Seguridad Ciudadana a Antonio Lorenzo Górriz.
Corresponderá a los concejales y concejalas delegados/as aquí designados la dirección de los ámbitos de la actividad administrativa
integrados en su concejalía y, en particular, las competencias señaladas para los Delegados de Área de Gobierno referidas a su ámbito
de competencia, sin perjuicio de la superior dirección y representación que corresponde a los Delegados de Área en los términos del art.
50 ROGAM.
SEXTO- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten la aceptación de su nombramiento.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que
celebren
OCTAVO.- Publicar anuncio de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
portal web municipal.
NOVENO- El presente nombramiento producirá efectos desde el día siguiente a la fecha de esta resolución y sustituye y deja sin
efecto cualesquiera otros actos y acuerdos municipales dictados con anterioridad al respecto.
El que es fa públic per a general coneixement de conformitat amb el que disposa l’article 11.3 del Reglament Orgànic d’Organització
i Funcionament del Govern i l’Administració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.
Castelló de la Plana, 19 de juny de 2015
El Secretari General de l’ Administració Municipal, Eduardo G. Pozo Bouzas.
Descargar