Informació pública de l`acord del Ple, de 24 de setembre de 2015

Anuncio
Num. 7628 / 02.10.2015
Ajuntament de Petrer
26778
Ayuntamiento de Petrer
Informació pública de l’acord del Ple, de 24 de setembre
de 2015, relatiu a suspensió de llicències de parcel·lació
de terrenys. [2015/7896]
Información pública del acuerdo del Pleno, de 24 de septiembre de 2015, relativo a suspensión de licencias de parcelación de terrenos. [2015/7896]
En compliment del que disposa l’article 64.4 de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i
paisatge, es publica la part dispositiva de l’Acord de Ple de data 24 de
setembre de 2015, relatiu a la suspensió de llicències de parcel·lació de
terrenys, que textualment diu:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.4 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje, se publica la parte dispositiva del Acuerdo de
Pleno de fecha 24 de septiembre de 2015, relativo a la suspensión de
licencias de parcelación de terrenos, que textualmente dice:
«Primer. Suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, així com d’acords aprovatoris de programes, en
el sòl classificat pel Pla General de Petrer com no urbanitzable comú,
tipus A, B, C, D i E, a l’objecte d’estudi de la modificació del règim de
parcel·lacions previst en l’esmentat instrument de planejament general.
Segon. Aquesta suspensió potestativa tindrà el termini màxim d’un
any, comptador des de la publicació de l’acord en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, sense perjudici del termini de suspensió automàtica que comporta l’acord pel qual se sotmeta a exposició pública la
nova ordenació, si és el cas.
Tercer. Ordenar la interrupció del procediment d’atorgament de llicències de parcel·lació, i d’acords aprovatoris de programes, presentats
amb anterioritat a la publicació d’aquest acord en el sòl no urbanitzable
comú, si n’hi ha.
Quart. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, amb expressió dels recursos que pertoquen segons dret.»
«Primero. Suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias
de parcelación de terrenos, así como de acuerdos aprobatorios de programas, en el suelo clasificado por el Plan General de Petrer como no
urbanizable común, tipos A, B, C, D y E, al objeto de estudio de la
modificación del régimen de parcelaciones previsto en el citado instrumento de planeamiento general.
Segundo. Esta suspensión potestativa tendrá el plazo máximo de un
año, a contar desde la publicación del acuerdo en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, sin perjuicio del plazo de suspensión automática
que conlleva el acuerdo por el que se someta a exposición pública la
nueva ordenación, en su caso.
Tercero. Ordenar la interrupción del procedimiento de otorgamiento
de licencias de parcelación, y de acuerdos aprobatorios de programas,
presentados con anterioridad a la publicación de este acuerdo en el suelo
no urbanizable común, caso de existir.
Cuarto. Publicar este acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, con expresión de los recursos procedentes en derecho.»
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement, i es fa saber
que contra aquest acord es pot interposar, amb caràcter potestatiu, indistinta i alternativament, els recursos següents:
–De reposició, davant del mateix òrgan que ha dictat l’acord, en
el termini d’un mes, a partir de l’endemà del dia que se li notifique,
es considerarà prorrogable al següent dia hàbil el termini marcat quan
l’últim dia recaiga en dissabte.
–Contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu d’Alacant, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà
que se li notifique, i en el supòsit d’haver interposat amb anterioritat el
de reposició, comptadors des de la notificació de la resolució expressa
o de la desestimació presumpta, i aquest s’entendrà desestimat si no hi
ha resolució i notificació expressa en el termini d’un mes des de la interposició. Sense que per a la interposició d’aquest recurs jurisdiccional
córrega termini el mes d’agost.
Tot això, sense perjudici que pugueu utilitzar altres mitjans d’impugnació si ho estimeu convenient, i sense perjudici del que disposa,
respecte a la competència territorial dels jutjats i tribunals d’aquest
ordre l’article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
Lo que se publica para general conocimiento, significando que
contra el presente acuerdo puede interponer, con carácter potestativo,
indistinta y alternativamente, los siguientes recursos:
– De reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al que se le notifique, considerando
prorrogable al día siguiente hábil el plazo marcado cuando el último día
recayera en sábado.
– Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al que se le notifique, y en el supuesto de haber
interpuesto con anterioridad el de reposición, contados a partir de la
notificación de su resolución expresa o de su desestimación presunta,
entendiendo desestimado el mismo a falta de resolución y notificación
expresa en el plazo de un mes desde su interposición. Sin que para la
interposición de este recurso jurisdiccional corra plazo el mes de agosto.
Todo ello, sin perjuicio de poder utilizar otros medios de impugnación si lo estima conveniente, y de lo previsto respecto a la competencia
territorial de los juzgados y tribunales de este orden que establece el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Petrer, 25 de setembre de 2015.– L’alcalde: Alfonso Lacasa Escusol.
Petrer, 25 de septiembre de 2015.– El alcalde: Alfonso Lacasa Escusol.
Descargar