Informació pública de l`acord de suspensió de la tramitació i

Anuncio
Num. 7795 / 01.06.2016
Ajuntament de Petrer
14201
Ayuntamiento de Petrer
Informació pública de l’acord de suspensió de la tramitació i atorgament de llicències per a obres, instal·lació i
ambientals per a l’ús d’estacions i punts de subministrament de productes petrolífers a vehicles, a tot l’àmbit del
terme municipal de Petrer. [2016/3585]
Información pública del acuerdo de suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias para obras, instalación y ambientales para el uso de estaciones y puntos de
suministro de productos petrolíferos a vehículos, en todo
el ámbito del término municipal de Petrer. [2016/3585]
En compliment del que disposa l’article 64.4 de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i
paisatge, de la Comunitat Valenciana, es publica la part dispositiva de
l’acord del Ple de data 18 de maig de 2016, relatiu a la suspensió de
llicències d’estacions de serveis, que textualment diu:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.4 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, se publica la parte
dispositiva del acuerdo del Pleno de fecha 18 de mayo de 2016, relativo
a la suspensión de licencias de estaciones de servicios, que textualmente
dice:
«Primer. Suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències per a
obres, instal·lació i ambientals per a l’ús d’estacions i punts de subministrament de productes petrolífers a vehicles, a tot l’àmbit del terme
municipal de Petrer, pels motius exposats en la part expositiva d’aquest
acord.
Segon. Aquesta suspensió potestativa tindrà el termini màxim d’un
any, a comptar des de la publicació de l’acord en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, sense perjudici del termini de suspensió automàtica que comporta l’acord pel qual se sotmeta a exposició pública la
nova ordenació, si escau.
Tercer. Ordenar la interrupció del procediment d’atorgament de llicències per a obres, instal·lació i ambientals per a l’ús d’estacions i
punts de subministrament de productes petrolífers a vehicles, presentats
amb anterioritat a la publicació d’aquest acord, en cas que existisquen.
Quart. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, amb expressió dels recursos procedents en dret.»
«Primero. Suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias
para obras, instalación y ambientales para el uso de estaciones y puntos
de suministro de productos petrolíferos a vehículos, en todo el ámbito
del término municipal de Petrer, por los motivos expuestos en la parte
expositiva de este acuerdo.
Segundo. Esta suspensión potestativa tendrá el plazo máximo de un
año, a contar desde la publicación del acuerdo en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, sin perjuicio del plazo de suspensión automática
que conlleva el acuerdo por el que se someta a exposición pública la
nueva ordenación, en su caso.
Tercero. Ordenar la interrupción del procedimiento de otorgamiento
de licencias para obras, instalación y ambientales para el uso de estaciones y puntos de suministro de productos petrolíferos a vehículos,
presentados con anterioridad a la publicación de este acuerdo, caso de
existir.
Cuarto. Publicar este acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, con expresión de los recursos procedentes en derecho.»
Cosa que es publica perquè se’n prenga coneixement, i es fa saber
que contra aquest acord es poden interposar, amb caràcter potestatiu,
indistintament i alternativament, els recursos següents:
– De reposició, davant del mateix òrgan que ha dictat l’’acord, en
el termini d’’un mes, a partir de l’’endemà del dia de la notificació;
es considerarà prorrogable al següent dia hàbil el termini marcat quan
l’’últim dia recaiga en dissabte.
– Contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu d’Alacant, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà
de la notificació, i en el supòsit d’haver interposat amb anterioritat el
de reposició, comptats a partir de la notificació de la seua resolució
expressa o de la seua desestimació presumpta; s’entendrà desestimat el
recurs a falta de resolució i notificació expressa en el termini d’un mes
des de la seua interposició. En el termini per a la interposició d’aquest
recurs jurisdiccional no correrà el mes d’agost.
Lo que se publica para general conocimiento, significando que
contra el presente acuerdo puede interponer, con carácter potestativo,
indistinta y alternativamente, los siguientes recursos:
– De reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al que se le notifique, considerando
prorrogable al día siguiente hábil el plazo marcado cuando el último día
recayera en sábado.
– Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al que se le notifique, y en el supuesto de haber
interpuesto con anterioridad el de reposición, contados a partir de la
notificación de su resolución expresa o de su desestimación presunta,
entendiendo desestimado el mismo a falta de resolución y notificación
expresa en el plazo de un mes desde su interposición. Sin que para la
interposición de este recurso jurisdiccional corra plazo el mes de agosto.
Tot això, sense perjudici de poder utilitzar altres mitjans d’impugnació si ho estimeu convenient i del que disposa respecte a la competència
territorial dels jutjats i tribunals d’aquest orde que estableix l’article 14
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
Todo ello, sin perjuicio de poder utilizar otros medios de impugnación si lo estima conveniente y de lo previsto respecto a la competencia
territorial de los juzgados y tribunales de este orden que establece el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Petrer, 18 de maig de 2016.– L’alcalde: Alfonso Lacasa Escusol.
Petrer, 18 de mayo de 2016.– El alcalde: Alfonso Lacasa Escusol.
Descargar