Resolució

Anuncio
Num. 6149 / 20.11.2009
Conselleria d’Educació
42102
Conselleria de Educación
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2009, del conseller
d’Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els directors dels centres integrats públics de Formació Professional dependents de la Conselleria d’Educació. [2009/13255]
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, del conseller
de Educación, por la que se delegan determinadas atribuciones en los directores de los centros integrados públicos
de Formación Profesional dependientes de la Conselleria
de Educación. [2009/13255]
El sistema de Formació Professional està constituït per dos subsistemes, el de Formació Professional inicial i el de Formació Professional per a l’ocupació.
Els centres integrats de Formació Professional tenen atribuïdes competències per a impartir ambdós subsistemes d’acord amb el
que preveu el Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es
regulen els centres integrats de Formació Professional a la Comunitat
Valenciana.
Els articles 9.6 i 13.3 del Decret 115/2008, d’1 d’agost, preveuen
la possibilitat de delegar competències en els òrgans de govern dels
centres integrats de titularitat pública la contractació d’experts i l’adquisició de béns, contractació d’obres, servicis i altres subministraments, amb els límits que en la normativa corresponent s’establisquen.
Pel que fa als centres integrats públics de Formació Professional
dependents de la Conselleria d’Educació, és necessari delegar en els
seus directors les atribucions necessàries per a gestionar les subvencions procedents d’altres administracions públiques destinades a sufragar les accions formatives corresponents al subsistema de Formació
Professional per a l’ocupació, per quant la gestió de les dites subvencions ha de ser directa per part de cada centre.
En virtut d’això, vista la proposta de la directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional
de data 9 de novembre de 2009, i de conformitat amb esta i el que
establixen els articles 28 i 63 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del
Consell, en els articles 13 i 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i en els articles 9.6 en relació amb el 13.3 del
Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de Formació Professional en la Comunitat Valenciana,
resolc:
El sistema de Formación Profesional está constituido por dos subsistemas, el de Formación Profesional inicial y el de Formación Profesional para el empleo.
Los centros integrados de Formación Profesional tienen atribuidas competencias para impartir ambos subsistemas de acuerdo con lo
previsto por el Decreto 115/2008, de 1 de agosto, del Consell, por el
que se regulan los centros integrados de Formación Profesional en la
Comunitat Valenciana.
Los artículos 9.6 y 13.3 del Decreto 115/2008, de 1 de agosto, prevén la posibilidad de delegar competencias en los órganos de gobierno de los centros integrados de titularidad pública la contratación de
expertos y la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y
otros suministros, con los límites que en la normativa correspondiente
se establezcan.
Por lo que respecta a los centros integrados públicos de Formación
Profesional dependientes de la Conselleria de Educación, es necesario
delegar en sus directores las atribuciones necesarias para gestionar las
subvenciones procedentes de otras administraciones públicas destinadas a sufragar las acciones formativas correspondientes al subsistema
de Formación Profesional para el empleo, por cuanto la gestión de
dichas subvenciones ha de ser directa por parte de cada centro.
En su virtud, vista la propuesta de la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional
de fecha 9 de noviembre de 2009, y de conformidad con la misma y lo
establecido en los artículos 28 y 63 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 9.6 en
relación con el 13.3 del Decreto 115/2008, de 1 de agosto, del Consell,
por el que se regulan los centros integrados de Formación Profesional
en la Comunitat Valenciana, resuelvo:
Primer
Delegar en els directors dels centres integrats públics de Formació
Professional dependents de la Conselleria d’Educació:
1. Les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa i de dret privat necessàries per a la gestió de les subvencions que
reben de qualsevol Administració pública diferent de l’educativa per a
accions formatives corresponents al subsistema de formació professional per a l’ocupació, dins dels límits legals i pressupostaris, així com
els corresponents actes de retenció de crèdit, autorització del gasto,
reconeixement de l’obligació i proposta de pagament relatius a esta
contractació.
2. La contractació d’experts que hagen d’impartir les accions formatives corresponents al subsistema de formació professional per a
l’ocupació, que en tot cas hauran de ser seleccionats d’entre professorat del sistema educatiu que reunisca els requisits de titulació, experiència professional i docent que per a cada acció formativa exigisca el
fitxer d’especialitats formatives del Servici Públic d’Ocupació Estatal
(INEM) o els certificats de professionalitat, o bé d’entre la borsa d’experts del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).
Primero
Delegar en los directores de los centros integrados públicos de
Formación Profesional dependientes de la Conselleria de Educación:
1. Las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa y de derecho privado necesarias para la gestión de las subvenciones que reciban de cualquier Administración pública distinta de la
educativa para acciones formativas correspondientes al subsistema de
Formación Profesional para el Empleo, dentro de los límites legales y
presupuestarios, así como los correspondientes actos de retención de
crédito, autorización del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago relativos a esta contratación.
2. La contratación de expertos que deban impartir las acciones formativas correspondientes al subsistema de Formación Profesional para el
Empleo, que en todo caso deberán ser seleccionados de entre profesorado
del sistema educativo que reúna los requisitos de titulación, experiencia
profesional y docente que para cada acción formativa exija el fichero de
especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
o los certificados de profesionalidad, o bien de entre la bolsa de expertos
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
Segon
En cas d’absència, vacant o malaltia del director les atribucions
delegades seran exercides pel vicedirector i, si no n’hi ha, pel cap
d’estudis.
Segundo
En caso de ausencia, vacante o enfermedad del director las atribuciones delegadas serán ejercidas por el vicedirector y, en su defecto,
por el jefe de estudios.
Tercer
1. La present delegació d’atribucions podrà ser revocada en qualsevol moment per l’òrgan delegatori, d’acord amb el que disposa l’article 63.5 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
Tercero
1. La presente delegación de atribuciones podrá ser revocada en
cualquier momento por el órgano delegante, conforme a lo dispuesto
por el artículo 63.5 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.
Num. 6149 / 20.11.2009
42103
2. Les atribucions que es deleguen en la present resolució podran
ser avocades en els termes i amb els requisits que establix l’article 14
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans citada.
2. Las atribuciones que se delegan en la presente resolución podrán
ser avocadas en los términos y con los requisitos que establece el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.
Quart
1. Sempre que es faça ús d’esta delegació d’atribucions, haurà de
fer-se constar expressament en la resolució o acte que s’adopte, i es
consideraran dictats per l’òrgan delegatori.
2. Les atribucions que s’exercisquen per delegació no poden ser
objecte de delegació en un altre òrgan.
Cuarto
1. Siempre que se haga uso de esta delegación de atribuciones,
deberá hacerse constar expresamente en la resolución o acto que se
adopte, y se considerarán dictados por el órgano delegante.
2. Las atribuciones que se ejerzan por delegación no pueden ser
objeto de delegación en otro órgano.
Quint
Les propostes de contractació i d’actes de contingut econòmic que
es deleguen, podran ser formulades pels administradors/secretaris dels
respectius centres.
Quinto
Las propuestas de contratación y de actos de contenido económico
que se delegan, podrán ser formuladas por los administradores/secretarios de los respectivos centros.
Sext
La present resolució produirà efectes l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, els
interessats podran interposar recurs contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seua publicació,
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que establix
els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, o potestativament,
recurs de reposició davant del conseller d’Educació, en el termini d’un
mes, a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució,
de conformitat amb el que disposen els artícles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí que els
interessats puguen interposar qualsevol altre que estimen procedent.
Sexto
La presente resolución surtirá efectos al día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de Educación, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.
València, 9 de novembre de 2009.– El conseller d’Educació: Alejandro Font de Mora Turón.
Valencia, 9 de noviembre de 2009.– El conseller de Educación:
Alejandro Font de Mora Turón.
Descargar