Requeriment esmenes - Conselleria d` Educació, Investigació

Anuncio
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA
Avda. Campanar, 32
46015 VALÈNCIA
Tel. 012
Esmena de documentació en relació a les
sol·licituds d'ajudes convocades per Resolució de
14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per a finançar el
foment d'activitats de la participació, associació i
formació d'alumnat
Subsanación de documentación en relación a las
solicitudes de ayudas convocadas por Resolución de 14
de julio de 2016, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte,
para financiar el
fomento de actividades de la participación, asociación y
formación de alumnado
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds
d'ajudes convocades per Resolució de 14 de juliol de
2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport, per a finançar el foment d'activitats de la
participació, associació i formació d'alumnat, realitzades
per les associacions d'alumnes de centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb
fons públics i les seues federacions, i de conformitat amb
l'apartat seté d'aquesta convocatòria, la Subdirecció
General d'Innovació i Qualitat Educativa, com a òrgan
instructor del procediment, acorda publicar la relació de
les entitats sol·licitants que han d'esmenar la sol·licitud o
adjuntar els documents preceptius que s'hi especifiquen,
i requerir a aquestes entitats perquè aporten la
documentació corresponent o al·leguen, si escau, el que
estimen oportú.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de
ayudas convocadas por Resolución de 14 de julio de 2016,
de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, para financiar el fomento de actividades de la
participación, asociación y formación de alumnado,
realizadas por las asociaciones de alumnos de centros
docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana
sostenidos con fondos públicos y sus federaciones, y de
conformidad con el apartado séptimo de esta convocatoria,
la Subdirección General de Innovación y Calidad Educativa,
como órgano instructor del procedimiento, acuerda publicar
la relación de las entidades solicitantes que deben
subsanar la solicitud o adjuntar los documentos preceptivos
que se especifican, y requerir a estas entidades para que
aporten la documentación correspondiente o aleguen, en
su caso, lo que estimen oportuno, según los siguientes
anexos:
La llista amb les entitats que han d'esmenar la sol·licitud
es publica com annex I a aquest requeriment.
El listado con las entidades que han de subsanar la
solicitud se publica como anexo I a este requerimiento.
Aquestes entitats hauran de presentar la documentació
requerida dins del termini de 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació
d'aquest requeriment en la pàgina web de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La
documentació s'adreçarà al Servei d'Innovació i Qualitat
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, en l'avinguda Campanar, 32, 46015-València. Si
no ho fan en el termini indicat, es considerarà que
desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució.
Estas entidades deberán presentar la documentación
requerida en el plazo de 10 días naturales, contados a
partir del día siguiente de la publicación de este
requerimiento en la página web de la Consellería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La
documentación se dirigirá al Servicio de Innovación y
Calidad de la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, en el avenida Campanar, 32, 46015Valencia. Si no lo hiciesen en el plazo indicado, se
considerará que desisten de su solicitud, previa resolución.
La resolució es notificarà a les persones interessades,
mitjançant la seua publicació en la pàgina web d'aquesta
conselleria. La publicació substituirà la notificació de
conformitat amb el que preveu la normativa vigent en
matèria de procediment administratiu.
La resolución se notificará a las personas interesadas,
mediante su publicación en la página web de esta consellería.
La publicación sustituirá a la notificación de conformidad con
lo previsto en la normativa vigente en materia de
procedimiento administrativo.
València, 2 de setembre de 2016
El subdirector general d'Innovació i Qualitat Educativa
Josep Lluís Ribes Ros
Descargar