Conselleria d`Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de

Anuncio
Num. 7869 / 09.09.2016
25603
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 6 de setembre de 2016, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats i projectes culturals i artístics. [2016/6936]
Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte
Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2016,
de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se convoca concurso público para la
concesión de subvenciones, para la realización de actividades y proyectos culturales y artísticos. [2016/6936]
BDNS (Identif.): 316584
BDNS (Identif.): 316584
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se
en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primer. Adjudicataris
Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades, en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l’art i la cultura.
Empreses privades i professionals autònoms, per l’organització
d’activitats culturals o artístiques no lucratives.
Primero. Adjudicatarios
Asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones privadas, en cuyos
estatutos figure como finalidad la promoción del arte y la cultura.
Empresas privadas y profesionales autónomos, por la organización
de actividades culturales o artísticas no lucrativas.
Segon. Objecte
L’organització o realització d’activitats culturals i artístiques com
ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres.
Segundo. Objeto
La organización o realización de actividades culturales y artísticas
tales como exposiciones, congresos, seminarios, jornadas, rutas e itinerarios culturales, publicaciones, eventos u otras.
Tercer. Bases reguladores
Ordre 35/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions, per al foment i el suport d’activitats
culturals i artístiques (DOCV 7837, 26.07.2016)
Tercero. Bases reguladoras
Orden 35/2016, de 21 de julio, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, aprueba las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, para fomento y apoyo de actividades
culturales y artísticas (DOCV 7837, 26.07.2016)
Quart. Quantia
L’import màxim global de les subvencions a concedir, serà de
260.000 €. L’import per adjudicatari, serà com a màxim de 12.000,00 €.
Cuarto. Cuantía
El importe máximo global de las subvenciones a conceder será
de 260.000 €. El importe por adjudicatario, será como máximo de
12.000,00 €.
Quint. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació serà d’un mes, a comptar de l’endemà
de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación será de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la resolución en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
Sext. Altres dades
Es podran presentar sol·licituds per a més d’una activitat.
Les sol·licituds hauran de presentar-se acompanyades del o dels
projectes, que inclouran els respectius pressupostos.
Sexto. Otros datos
Se podrán presentar solicitudes para más de una actividad.
Las solicitudes se habrán de presentar acompañadas del proyecto o
proyectos, que incluirán los respectivos presupuestos.
València, 6 de setembre de 2016.– El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.
Valencia, 6 de septiembre de 2016.– El conseller de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà Ibáñez.
La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diar
La convocatoria a la que hace referencia el presente extracto puede consultarse en este mismo diario
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/09/pdf/2016_6894.pdf
Descargar