Resolució de 23 d`abril de 2014, de la Direcció General d`Ordenació

Anuncio
Num. 7272 / 13.05.2014
Conselleria de Sanitat
Resolució de 23 d’abril de 2014, de la Direcció General
d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al
Pacient, per la qual se sotmet a informació pública l’expedient d’autorització sanitària per a un centre amb l’activitat de banc de teixits destinat a la crioconservació de
cèl·lules mare mesenquimàtiques. [2014/4061]
11121
Consellería de Sanidad
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad
y Atención al Paciente, por la que se somete a información pública el expediente de autorización sanitaria para
un centro con la actividad de banco de tejidos destinado
a la crioconservación de células madre mesenquimales.
[2014/4061]
En esta Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació,
Qualitat i Atenció al Pacient de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, s’instruïx un expedient promogut per Health Eugenia,
SL, amb vista a la sol·licitud del seu representant, José Manuel Cervera
Grau, sobre l’autorització sanitària per a un centre amb l’activitat de
banc de teixits destinat a la crioconservació de cèl·lules mare mesenquimàtiques.
Als efectes previstos en l’Orde de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de la
Comunitat Valenciana per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules, i en relació amb el que disposa
el Decret 4/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, resolc:
Sotmetre l’expedient indicat a informació pública, durant el termini
de 20 dies, a fi que els qui estiguen interessats puguen examinar l’expedient i formular les observacions que estimen oportunes dins del termini
esmentat, que començarà a comptar des de l’endemà de la publicació
d’esta resolució.
L’expedient es troba en el Servici d’Acreditació, Autorització i
Registre de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Direcció
General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al
Pacient d’esta conselleria, situat a València, carrer de Misser Mascó,
número 31, on les persones interessades podran examinar-lo. Les al·
legacions hauran de presentar-se per escrit en les dependències indicades de la Conselleria de Sanitat o en qualsevol òrgan administratiu dels
establits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
En esta Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente, de la Consellería de Sanidad de
la Generalitat Valenciana, se instruye expediente promovido por Health
Eugenia, SL, en orden a la solicitud de su representante, José Manuel
Cervera Grau, sobre la autorización sanitaria para un centro con la actividad de banco de tejidos destinado a la crioconservación de células
madre mesenquimales.
A los efectos previstos en la Orden de 26 de febrero de 2008, del
conseller de Sanidad, sobre autorización sanitaria de centros sanitarios de la Comunidad Valenciana para la práctica de actividades de
extracción y trasplante de órganos, tejidos y células y en relación con
lo dispuesto en el Decreto 4/2014, de 3 de enero, del Consell, por el
que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de
Sanidad, resuelvo:
Someter dicho expediente a información pública por término de 20
días, al objeto de que cuantos se hallen interesados puedan examinar el
expediente y formular las observaciones que estimen oportunas dentro
del citado plazo, que empezará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución.
El expediente se encuentra en el Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de
la Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad
y Atención al Paciente de esta consellería, sito en Valencia, calle de
Micer Mascó, 31, donde podrán examinarlo las personas interesadas.
Las alegaciones deberán presentarse por escrito en dichas dependencias
de la Consellería de Sanidad o en cualquier órgano administrativo de los
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
València, 23 d’abril de 2014.– La directora general d’Ordenació,
Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient: Teresa de Rojas
Galiana.
Valencia, 23 de abril de 2014.– La directora general de Ordenación,
Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente: Teresa de
Rojas Galiana.
Descargar