Salou.cat

Anuncio
Salou!
Recollida Recogida
de residus
comercials
de residuos
comerciales
Guia
Salou!
Benvolguts comerciants,
Queridos comerciantes:
L’any 2000 el municipi de Salou va apostar fortament
per la recollida selectiva en l’àmbit comercial. L’èxit
de la iniciativa va ser fruit de la col·laboració entre
l’Ajuntament i la Regidoria de Medi Ambient, i els
comerciants de Salou.
En el año 2000 el municipio de Salou
apostó muy fuerte por la recogida
selectiva en el ámbito comercial. El éxito
de la iniciativa fue fruto de la colaboración
entre el Ajuntament y la Regidoria de Medi
Ambient, y los comerciantes de Salou.
Com tots sabeu, encara avui continuem amb aquesta
col·laboració i tots coneixem la importància de la
recollida selectiva i la seva obligatorietat. Això comporta
un esforç dels establiments comercials, que des de
la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Salou intentem compensar a través de les subvencions
destinades a la gestió d’aquests residus, les quals
donen des de fa tres anys i arriben al 30% de la taxa.
Per exemple, l’any passat les bonificacions als
establiments comercials del municipi per aquest
concepte van arribar als 83.000 euros.
Per això, amb aquest petit llibret que teniu a les
vostres mans, des de la Regidoria de Medi Ambient
volem fomentar encara més la bona gestió dels
residus municipals, així com informar de forma clara
i visual dels aspectes més significatius d’aquestes
subvencions i del tractament dels residus, per
tal que esteu sempre informats de com actuar
en qualsevol cas.
Esperem que aquest manual us resulti una
bona ajuda per ala correcta gestió dels
residus.
Como todos saben, todavía hoy continuamos
con esta colaboración y todos conocemos la
importancia de la recogida selectiva y su
obligatoriedad. Esto conlleva un esfuerzo por parte
de los establecimientos comerciales, que desde la
Regidoria de Medi Ambient del Ajuntament de Salou
intentamos compensar a través de las subvenciones
destinadas a la gestión de estos residuos, las cuales
se dan desde hace tres años y llegan al 30% de la
tasa. Por ejemplo, el año pasado las bonificaciones
a los establecimientos comerciales del municipio por
este concepto ascendieron a 83.000 euros.
Por este motivo, con este pequeño libro que tienen
en sus manos, desde la Regidoria de Medi Ambient
queremos fomentar aún más la buena gestión de los
residuos municipales, así como informar de forma
clara y visual de los aspectos más significativos de
estas subvenciones y del trato de los residuos, para
que estén siempre informados de cómo actuar en
cualquier caso.
Esperamos que este manual les sea una gran ayuda
para la correcta gestión de los residuos.
Cordialment,
Cordialmente,
Montserrat Porter
Regidora de Sanitat i Medi
Ambient
Montserrat Porter
Regidora de Sanitat i Medi Ambient
Recollida de residus comercials
Salou! Recogida de residuos comerciales
Antecedents
La Llei 15/2003, de 13 de
juny, de modificació de la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus, té l’objectiu de regular
la gestió dels residus en l’àmbit
territorial de Catalunya, dins el marc de
les competències de la Generalitat en
matèria d’ordenació del territori, de
protecció del medi ambient i de preservació
de la natura.
La Llei defineix el concepte de residu
comercial i especifica que aquests han de
ser gestionats pel propi establiment. Donat
que la gestió individualitzada dels residus
per a la majoria dels establiments comercials
de Salou resulta complexa, l’Ajuntament
realitza el servei de recollida comercial
sempre que sigui compatible amb la recollida
dels residus municipals.
Tanmateix, la separació dels residus
valoritzables de les diferents categories (vidre,
paper i cartró, envasos lleugers i matèria
orgànica) és obligatòria per a tots els
establiments i ha de realitzar-se tal i com es
detalla en aquest manual.
Antecedentes
La Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación
de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de
los residuos, tiene como objetivo regular la
gestión de los residuos en el ámbito territorial
de Catalunya, dentro del marco de las
competencias de la Generalitat en materia de
ordenación del territorio, de protección del
medio ambiente y de preservación de la
naturaleza.
La Ley define el concepto de residuo comercial
y especifica que éstos deben ser gestionados
por el propio establecimiento. Dado que la
gestión individualizada de los residuos por parte
de la mayoría de los establecimientos
comerciales de Salou resulta compleja, el
Ayuntamiento realiza el servicio de recogida
comercial siempre que éste sea compatible
con la recogida de los residuos municipales.
Así mismo, la separación de los residuos
valorizables de las diferentes categorías
(vidrio, papel y cartón, envases ligeros
y materia orgánica) es obligatoria para
todos los establecimientos y tiene
que realizarse tal y como se detalla
en este manual.
Cordialmente,
Montserrat Porter
Regidora de Sanitat i Medi
Ambient
Montserrat Porter
Regidora de Sanitat i Medi Ambient
Salou!
Antecedentes
Establiments
beneficiaris de
la subvenció
Els establiments que realitzin una correcta
separació i lliurament de residus al servei de
recollida poden beneficiar-se d’una subvenció.
La subvenció pretén fomentar la separació
òptima dels residus valoritzables, és a dir,
tots aquells residus potencialment reciclables.
L’import pot ascendir al 30% de la quota a
pagar i serà aplicable a les categories 5a i
següents dels grups tarifaris establerts en
l’article 12 de l’ordenança fiscal número 20
(establiments de serveis de més de 500 m2,
comerços a partir de 150 m2 i tots els
establiments d’hostaleria i càmpings).
Aquells establiments que, tal i com marca la
Llei 15/2003, facin la gestió dels seus residus
individualment a través de gestors autoritzats,
també podran rebre les subvencions. No
obstant, per tal de poder rebre les subvencions,
l’establiment haurà d’informar, ja sigui
m itj an ç a n t ins tà n c ia o p e r e -m a il
([email protected]), de les fraccions
que el servei municipal no cal que reculli, així
com identificar el gestor autoritzat que se’n
fa càrrec.
Per rebre la subvenció l’establiment haurà de
demostrar que separa en origen cada fracció
valoritzable i que es fa la transferència
correctament. Per això, per tal de determinar
la qualitat de la recollida selectiva, el
departament de Medi Ambient, a través de la
seva Àrea d’inspecció, farà les anàlisis que
cregui convenients als establiments i recopilarà
tota la informació necessària.
La negativa de col·laboració d’un establiment
candidat a obtenir la subvenció serà causa
automàtica per a la seva denegació.
Salou!
Antecedentes
Establecimientos
beneficiarios de la
subvención
Los establecimientos que realicen una
correcta separación y entrega de residuos al
servicio de recogida pueden beneficiarse de
una subvención.
La subvención pretende fomentar la separación óptima de los residuos valorizables,
es decir, todos aquellos residuos potencialmente reciclables. El importe puede
ascender al 30% de la cuota a pagar y será
aplicable a las categorías 5ª y siguientes de
los grupos tarifarios establecidos en el artículo
12 de la ordenanza fiscal número 20
(establecimientos de servicios de más de 500
m2, comercios a partir de 150 m2 y todos los
establecimientos de hostelería y campings).
Aquellos establecimientos que, tal como
marca la Ley 15/2003, realicen la gestión de
sus residuos individualmente a través de
gestores autorizados también podrán recibir
las subvenciones. No obstante, para poder
percibir las subvenciones, el establecimiento
tendrá que informar, ya sea mediante
instancia o e-mail ([email protected]),
de las fracciones que el servicio municipal
no haga falta que recoja, así como identificar
el gestor autorizado que se hace cargo.
Para recibir la subvención el establecimiento
tendrá que demostrar que separa en origen
cada fracción valorizable y que se hace la
transferencia correctamente. Por ello, para
determinar la cantidad de la recogida
selectiva, el departamento de Medi Ambient,
a través de su Área de inspección, hará los
análisis que crea convenientes a los
establecimientos y recopilará toda la
información necesaria.
La negativa de colaboración de un establecimiento candidato a obtener la subvención será causa automática de la denegación
de la misma.
Recollida de residus comercials Salou! Recogida de residuos comerciales
Servei de recollida de paper i cartró
Servicio de recogida de papel y cartón
Destinació
· Planta de triatge de paper i cartró. Vilallonga del Camp (Tarragonès).
Destino
· Planta de selección de papel y cartón. Vilallonga del Camp (Tarragonès).
Residus
admesos
·
·
·
·
Capses i embalatges de cartró
Paper d’embalar
Bosses de paper
Diaris i revistes
Residuos
admitidos
·
·
·
·
Cajas y embalajes de cartón
Papel de embalar
Bolsas de papel
Periódicos y revistas
Horari
· Estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre i Setmana Santa
De dilluns a dissabte, excepte festius, a partir de les 14 h
· Resta de l’any: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Dilluns, dimecres i divendres, excepte festius, a partir de les 14 h
Horario
· Verano: del 1 de junio al 30 de septiembre y Semana Santa
De lunes a sábado, excepto festivos, a partir de las 14 h
· Resto del año: del 1 de octubre al 31 de mayo
Lunes, miércoles y viernes, excepto festivos, a partir de las 14 h
Evolució de la
recollida selectiva
de paper i cartró
Evolución de la
recogida selectiva
de papel y cartón
Tones
Toneladas
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
paper i cartró / papel y cartón
Consells per a la recollida
· Cal que deixeu els cartrons ben
plegats i relligats amb cordill o cinta
adhesiva davant del comerç.
Podeu dipositar el paper en capses
de cartró.
· Està totalment prohibit utilitzar els
contenidors de carrer, ja que
aquests són específics per a la
recollida domèstica.
· Cal evitar tots els altres residus
que no siguin paper i cartró.
· El servei de recollida comercial
prestarà els seus serveis als productors ocasionals que de forma
puntual ho sol·licitin prèviament
(notaris, impremtes, despatxos
professionals…).
Consejos para la recogida
· Dejad los cartones bien doblados
y atados con una cuerda o cinta
adhesiva delante del comercio.
Podéis depositar el papel en cajas
de cartón.
· Está totalmente prohibido utilizar
los contenedores de calle, ya que
éstos son específicos para la
recogida doméstica.
· Evitad todos los demás residuos
que no sean papel y cartón.
· El servicio de recogida comercial
prestará sus servicios a los productores ocasionales que de forma
puntual lo soliciten previamente
(notarios, imprentas, despachos
profesionales...).
Bonificacions
Bonificaciones
8%
Cartró lliurat perfectament separat o amb la
presència de petites quantitats de plàstic
adherides.
Cartón entregado perfectamente separado o
con la presencia de pequeñas cantidades de
plástico adheridas.
6%
Establiments de la 9a categoria que no tinguin
compactadora per reduir el volum del cartró i
que disposin el cartró de forma òptima.
Establecimientos de la 9ª categoría que no
tengan compactadora para reducir el volumen
del cartón y que dispongan el cartón de forma
óptima.
4%
Cartró entregat amb una disposició que alteri
el normal funcionament del servei de recollida
selectiva, certificada i comprovada pel servei
d’inspecció.
Cartón entregado con una disposición que
altere el normal funcionamiento del servicio de
recogida selectiva, certificada y comprobada
por el servicio de inspección.
0%
Presència de substàncies de rebuig, plàstic i
altres envasos lleugers en grans quantitats,
que incrementin els costos de tractament a
les plantes de reciclatge.
Abocament de grans quantitats de cartró i/o
paper als contenidors de rebuig.
Presencia de sustancias de desecho, plástico
y otros envases ligeros en grandes cantidades,
que incrementen los costes de tratamiento en
las plantas de reciclaje.
Echar grandes cantidades de cartón y/o papel
en los contenedores de desecho.
Recollida de residus comercials Salou! Recogida de residuos comerciales
Servei de recollida de matèria orgànica
Servicio de recogida de materia orgánica
Destinació
· Planta de compostatge. Botarell (Baix Camp).
Destino
· Planta de compostaje. Botarell (Baix Camp).
Residus
admesos
·
·
·
·
·
Restes de fruita, verdura, carn i peix
Ossos, espines i menjar en mal estat
Closques d’ous, fruites seques i marisc
Marro de cafè i restes d’infusions
Taps de suro, serradures, paper de cuina,
tovallons i mocadors de paper usats
Residuos
admitidos
·
·
·
·
·
Restos de fruta, verdura, carne y pescado
Huesos, espinas y comida en mal estado
Cáscaras de huevos, frutos secos y marisco
Posos de café y restos de infusiones
Tapones de corcho, serrín, papel de cocina,
servilletas y pañuelos de papel usados
Horari
Horario
· De dilluns a diumenge, a partir de les 22 h.
Evolució de
la recollida
selectiva
de matèria
orgànica
Evolución de
la recogida
selectiva
de materia
orgánica
· De lunes a domingo, a partir de las 22 h.
Tones
Toneladas
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Echar grandes cantidades de cartón y/o papel
en los contenedores de desecho.
orgànica / orgánica
Consells per a la recollida
· Cal que dipositeu la brossa orgànica
en bosses lligades o tancades dins
dels vostres contenidors o dins dels
contenidors habituals de recollida
de matèria orgànica situats a la via
pública.
· Aquells comerços que siguin grans
productors d’aquest residu podran
sol·licitar un contenidor específic
que el servei de recollida els
facilitarà de forma gratuïta.
· És preferible que aquest contenidor
es trobi a l’interior del recinte de
l’establiment.
Bonificacions
Bonificaciones
13%
Matèria orgànica lliurada correctament o amb
la presència de restes de cartrons o caixes de
fusta en molt petites quantitats.
Materia orgánica entregada correctamente o
con la presencia de restos de cartones o cajas
de madera en muy pequeñas cantidades.
8%
Matèria orgànica trobada amb la presència de
5 o menys envasos de vidre.
Matèria orgànica trobada amb la presència de
restes d’envasos lleugers reciclables i de fàcil
discriminació a la planta de compostatge.
Materia orgánica encontrada con la presencia
de 5 o menos envases de vidrio.
Materia orgánica encontrada con la presencia
de restos de envases ligeros reciclables y de
fácil discriminación en la planta de compostaje.
7%
Establiments que desviïn partides de restes
orgàniques als contenidors de rebuig, sempre
i quan s’emprin correctament els contenidors
destinats a la recollida selectiva de matèria
orgànica per a la major part de l’orgànica
produïda.
Establecimientos que desvíen partidas de restos
orgánicos a los contenedores de desecho,
siempre y cuando se utilicen correctamente
los contenedores destinados a la recogida
selectiva de materia orgánica para la mayor
parte de la orgánica producida.
0%
Si entre les restes orgàniques es troben
més de 5 envasos de vidre, la presència de
materials de rebuig així com de residus
especials.
Presència de restes d’envasos lleugers
de difícil discriminació a la planta de compostatge de referència.
Si entre los restos orgánicos se encuentran
más de 5 envases de vidrio, la presencia de
materiales de desecho así como de residuos
especiales.
Presencia de restos de envases ligeros
de difícil discriminación en la planta de compostaje de referencia.
Consejos para la recogida
· Depositad la basura orgánica en
bolsas atadas o cerradas dentro
de vuestros contenedores o dentro
de los contenedores habituales de
recogida de materia orgánica
situados en la vía pública.
· Aquellos comercios que sean
grandes productores de este residuo podrán solicitar un contenedor
específico que el servicio de
recogida les facilitará de forma
gratuita. Es preferible que este
contenedor se encuentre en el
interior del recinto del establecimiento.
Recollida de residus comercials Salou! Recogida de residuos comerciales
Servei de recollida de vidre
Servicio de recogida de vidrio
Destinació
· Planta de triatge de vidre. Montblanc (Conca de Barberà).
Destino
· Planta de selección de vidrio. Montblanc (Conca de Barberà).
Residus
admesos
· Ampolles, pots i objectes de vidre sense tap ni xapa
· Tots els envasos de vidre amb el símbol
· ATENCIÓ: els gots, les copes trencades, els fluorescents, les
bombetes i la ceràmica, malgrat la seva aparença, no es poden
barrejar mai amb el vidre.
Residuos
admitidos
· Botellas, botes y objetos de vidrio sin tapa ni chapa
· Todos los envases de vidrio con el símbolo
· ATENCIÓN: los vasos, las copas rotas, los fluorescentes, las
bombillas y la cerámica, a pesar de su apariencia, no se
pueden mezclar nunca con el vidrio.
Horari
Horario
· Una recollida setmanal
Evolució de la
recollida selectiva
de vidre
Evolución de la
recogida selectiva
de vidrio
· Una recogida semanal
Tones
Toneladas
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
materiales de desecho así como de residuos
especiales.
Presencia de restos de envases ligeros
de difícil discriminación en la planta de compostaje de referencia.
vidre / vidrio
Consells per a la recollida
· Cal que dipositeu els envasos de
vidre dins del contenidor sense
introduir-hi ni sacs ni bosses.
· L’Ajuntament facilitarà de forma
gratuïta, a aquells establiments que
siguin grans productors d’aquest
residu, contenidors verds amb
rodes i retolats, amb una capacitat
de 360 a 1.000 litres depenent de
la disponibilitat interior de cada
local.
Bonificacions
Bonificaciones
6%
Vidre separat de forma òptima i íntegra.
Vidrio separado de forma óptima e íntegra.
4%
Vidre amb molt petites quantitats de matèria
orgànica adherida.
Vidrio con muy pequeñas cantidades de materia
orgánica adherida.
2%
Vidre ben separat amb la presència de cartrons
i envasos lleugers en petites quantitats i fàcilment
discriminables entre el contingut dels contenidors
destinats a la recollida selectiva de vidre.
Presència de quantitats de vidre als contenidors
habilitats per a la recollida de rebuig, sempre i
quan es faci una utilització òptima dels contenidors habilitats per a vidre.
Vidrio bien separado con la presencia de
cartones y envases ligeros en pequeñas
cantidades y fácilmente discriminables entre el
contenido de los contenedores destinados a la
recogida selectiva de vidrio.
Presencia de cantidades de vidrio en los
contenedores habilitados para la recogida de
desecho, siempre y cuando se haga un uso
óptimo de los contenedores habilitados para
vidrio.
0%
La presència d’elements de porcellana, ceràmica,
bombetes, làmpades i fluorescents.
Abocaments a dojo o en bosses de matèria
orgànica dins dels contenidors destinats a la
recollida selectiva de vidre. Introducció de cartrons,
envasos lleugers i substàncies de rebuig en format
i quantitats tals que invalidin els processos de
reciclatge o que encareixin els seus costos a les
plantes de reciclatge a càrrec de l’Ajuntament.
La presencia de elementos de porcelana,
cerámica, bombillas, lámparas y fluorescentes.
Vertidos en grandes cantidades o en bolsas de
materia orgánica dentro de los contenedores
destinados a la recogida selectiva de vidrio.
Introducción de cartones, envases ligeros y
sustancias de desecho en formato y cantidades
tales que invaliden los procesos de reciclaje o
que incrementen su coste en las plantas de
reciclaje a cargo del Ayuntamiento.
Consejos para la recogida
· Depositad los envases de vidrio
dentro del contenedor sin introducir
ni sacos ni bolsas.
· El Ayuntamiento facilitará de forma
gratuita, a aquellos establecimientos que sean grandes productores
de este residuo, contenedores
verdes con ruedas y rotulados, con
una capacidad de 360 a 1.000 litros
dependiendo de la disponibilidad
interior de cada local.
Recollida de residus comercials Salou! Recogida de residuos comerciales
Servei de recollida d’envasos
Servicio de recogida de envases
Destinació
· Planta de triatge d’envasos. Constantí (Tarragonès)
Destino
· Planta de selección de envases. Constantí (Tarragonès)
Residus
admesos
· Tota mena d’envasos i bosses de plàstic
· Tota mena de llaunes de productes alimentaris (begudes,
conserves, cafè...)
· Brics, embolcalls plastificats i d’alumini, safates de porexpan
· Qualsevol envàs amb el símbol
Residuos
admitidos
· Todo tipo de envases y bolsas de plástico
· Todo tipo de latas de productos alimentarios (bebidas,
conservas, café...)
· Brics, envoltorios plastificados y de aluminio, bandejas
de porexpan
· Cualquier envase con el símbolo de
Horari
Horario
· No hi ha horari específic de dipòsit
Evolució de la
recollida selectiva
d’envasos
Evolución de la
recogida selectiva
de envases
· No hay horario específico de depósito
Tones
Toneladas
250
300
250
200
150
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
materia orgánica dentro de los contenedores
destinados a la recogida selectiva de vidrio.
Introducción de cartones, envases ligeros y
sustancias de desecho en formato y cantidades
tales que invaliden los procesos de reciclaje o
que incrementen su coste en las plantas de
reciclaje a cargo del Ayuntamiento.
envasos / envases
Consells per a la recollida
· Cal que dipositeu els envasos
preferiblement nets dins del
contenidor.
· Aquells comerços que siguin grans
productors d’aquest residu podran
sol·licitar un contenidor específic que
el servei de recollida els facilitarà de
forma gratuïta.
· Els envasos que no passin per
l’obertura del contenidor queden
exclosos d’aquest servei de recollida
i s’han de retornar al proveïdor.
· Teniu diverses opcions per tal de
reduir els residus d’envasos que
consumiu:
· Retorn al vostre proveïdor
· Canvi de producte per promoure el
retorn i reutilització d’envasos
Bonificacions
Bonificaciones
3%
Envasos lleugers amb selecció i separació
òptima i íntegra, susceptibles de ser
recollits selectivament.
Envases ligeros con selección y separación
óptima e íntegra, susceptibles de ser
recogidos selectivamente.
1%
L’abocament de grans quantitats de cartró
als contenidors d’envasos lleugers que en
desvirtuïn la capacitat.
Grans quantitats d’envasos lleugers als
contenidors de rebuig que minvin la seva
capacitat.
La introducción de grandes cantidades de
cartón en los contenedores de envases
ligeros que disminuyan su capacidad.
Grandes cantidades de envases ligeros en
los contenedores de desecho que disminuyan su capacidad.
0%
Envasos amb presència de matèria
orgànica abocada o adherida en quantitats
significatives que invalidin o dificultin
significativament els processos de reciclatge.
Envasos amb presència de vidre i envasos
de residus especials que suposin un risc per
al personal de les plantes de tractament.
Envases con presencia de materia orgánica
en su interior o adherida en cantidades
significativas que invaliden o dificulten
significativamente los procesos de reciclaje.
Envases con presencia de vidrio y envases
de residuos especiales que representen
un riesgo para el personal de las plantas
de tratamiento.
Consejos para la recogida
· Depositad los envases preferiblemente limpios dentro del contenedor.
· Aquellos comercios que sean
grandes productores de este residuo
podrán solicitar un contenedor
específico que el servicio de recogida
les facilitará de forma gratuita.
· Los envases que no pasen por la
abertura del contenedor quedan
excluidos de este servicio de recogida
y tienen que devolverse al proveedor.
· Tenéis diversas opciones para reducir
los residuos de envases que consumís:
· Devolución a vuestro proveedor
· Cambio de producto para promover
la devolución y reutilización de
envases
Recollida de residus comercials Salou! Recogida de residuos comerciales
Servei de recollida del rebuig
Servicio de recogida del desecho
Destinació
· Planta d’incineració. Tarragona (Tarragonès).
Destino
· Planta de incineración. Tarragona (Tarragonès).
Residus
admesos
·
·
·
·
·
·
Restes d’escombrar
Cendra i burilles de cigarretes
Excrements d’animals
Restes de ceràmica
Bolquers i compreses
Residus sanitaris o d’higiene personal (tovalloles humides, residus
de cures domèstiques, maquinetes d’afaitar...)
Residuos
admitidos
·
·
·
·
·
·
Restos de barrer
Ceniza y colillas de cigarrillos
Excrementos de animales
Restos de cerámica
Pañales y compresas
Residuos sanitarios o de higiene personal (toallitas húmedas,
residuos de curas domésticas, maquinillas de afeitar...)
Horari
Horario
· Diari, de 20 h a 22 h.
Consells per a la
recollida
· Llenceu al rebuig només aquells residus que no són reciclables.
· Cal que dipositeu el rebuig en bosses tancades dins del contenidor.
· Aquells comerços que siguin grans productors d’aquest residu
poden sol·licitar un contenidor específic que el servei de recollida
els facilitarà de forma gratuïta. Aquest contenidor es trobarà a
l’interior del recinte de l’establiment.
Consejos para la
recogida
· Desechad sólo aquellos residuos que no son reciclables.
· Depositad el desecho en bolsas cerradas dentro del contenedor.
· Aquellos comercios que sean grandes productores de este residuo
pueden solicitar un contenedor específico que el servicio de
recogida les facilitará de forma gratuita. Este contenedor se
encontrará en el interior del recinto del establecimiento.
· Diario, de 20 h a 22 h.
· Cambio de producto para promover
la devolución y reutilización de
envases
Salou!
Termini de
concessió de la
bonificació
Plazo de
concesión de la
bonificacion
Donat que el grau de la correcta gestió de
cada fracció valoritzable no es coneixerà fins
a final d’any, tots els establiments subjectes
a la taxa d’eliminació i retirada de residus
abonaran la quota corresponent al seu grup
tarifari. Una vegada a l’any, i com a màxim
al mes de gener, el departament de Medi
Ambient presentarà un informe proposant
les bonificacions a aplicar sobre la quota de
l’any anterior de tots els establiments
susceptibles de rebre la subvenció. Un cop
aprovades les subvencions per l’òrgan
competent, es procedirà al seu pagament.
Dado que el grado de la correcta gestión de
cada fracción valorizable no se conocerá
hasta final de año, todos los establecimientos
sujetos a la tasa de eliminación y retirada de
residuos abonarán la cuota correspondiente
a su grupo tarifario. Una vez al año, y como
máximo en el mes de enero, el departamento
de Medi Ambient presentará un informe
proponiendo las bonificaciones a aplicar
sobre la cuota del año anterior de todos los
establecimientos susceptibles de recibir la
subvención. Una vez aprobadas las subvenciones por el órgano competente, se procederá al pago de las mismas.
Per a qualsevol aclariment, no dubteu en
consultar la web o trucar al departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament i rebreu
la visita d’un tècnic per assessorar-vos.
Para cualquier aclaración, no dudéis en
consultar la web o llamad al departamento
de Medi Ambient del Ayuntamiento y
recibiréis la visita de un técnico para
asesoraros.
Salou!
S A L O U
Ajuntament de Salou
Passeig de la Segregació, 4
Tel. 977 309 213
Fax 977 309 220
[email protected]
www.salou.org
Descargar