triptic+objectius 2011_AVBV

Anuncio
Volpellerencs, ya tenemos una asociación
de vecinos.
La hemos creado como punto de partida y
debate de los temas que más nos preocupan y,
sobre todo, para ayudar al barrio a avanzar.
No queremos que quede a medias, ni que
acabe como un barrio dormitorio.
Volpellerencs, ja tenim una associació de
veïns.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI DE VOLPELLERES
Creiem que és important compartir l’espai
públic i coneixe’ns. Ens agradaria fomentar
les trobades a la fresca i les petites xerrades
entre veïns. En aquest sentit, volem fer
activitats d’esbargiment per a grans i petits.
Només així aconseguirem crear teixit social en
aquest barri tant nou.
Creemos que es importante compartir el
espacio público y conocernos. Nos gustaría
fomentar los encuentros a la “fresca” y las
pequeñas charlas entre vecinos. En este
sentido, queremos hacer actividades para niños
y adultos. Sólo así conseguiremos crear tejido
social en este barrio tan nuevo.
Volpelleres es una de las zonas de Sant Cugat que
más sufre la crisis económica. Por eso en nuestro
barrio nos encontramos con equipamientos
municipales construidos que no están en
funcionamiento, como el mercado, o bien con
otros que aún están pendientes de realizar: la
residencia para mayores, la guardería, el centro
cívico deportivo, a parte de los locales municipales
sin comercializar, los solares sucios, o el defectuoso
estado de las aceras y del mobiliario urbano.
Queremos mejorar nuestro Barrio y para ello te
necesitamos. Nos gustaría oír lo que piensas y
que nos eches una mano. PARTICIPA Y
ASÓCIATE. La cuota anual es de 10€ y para los
menores de 18 años es gratuito.
L’hem creat com a punt de trobada i debat
dels temes que més ens amoïnen i, sobretot,
per ajudar al barri a tirar endavant. No volem
que quedi a mig fer, ni que acabi com un
barri dormitori.
Posa’t en contacte amb nosaltres:
www.volpelleres.santcugatentitats.net
[email protected]
grup de facebook: “veïns de volpelleres”
L’AVBV està inscrita al Registre d’Associacions del
Departament de Justícia amb el núm. 44143 i al Registre
d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb el
núm. 361.
CIF G65534489
Volpelleres és una de les zones de Sant Cugat
que més pateix la crisi econòmica. Per això,
ens trobem amb equipaments municipals
construïts que no estan en marxa, com ara el
mercat, o bé amb els que encara s’han de fer:
la residència per a la gent gran, l’escola
bressol o el centre cívic esportiu, a banda dels
locals municipals sense comercialitzar, els solars
bruts o el deficitari estat de les voreres i del
mobiliari urbà.
Volem fer del nostre Barri un lloc millor i per això
et necessitem. Volem sentir el que tens a dir i
que ens donis un cop de mà. PARTICIPA I
ASSOCIA’T. La quota anual és de 10 €, i pels
menors de 18 anys és gratuït.
Què
volem?
En
què
estem
treballant?
1. La neteja i el tancat de solars, i la retirada
de banderoles i de cartells publicitaris de
promocions immobiliàries que no comptin amb
permís municipal.
2. Impulsar la comercialització de locals i del
Mercat Municipal de Volpelleres.
3. L'explotació de solars municipals, el
desenvolupament urbanístic dels quals no
estigui previst dur a terme en un curt període de
temps, per a fins d'interès general dels veïns
(horts urbans, activitats lúdiques i d'esbarjo, etc).
4. La reposició de voreres, paviment i resta de
mobiliari urbà deteriorat.
5. La integració del Bosc de Volpelleres a la
vida del Barri.
6. L'increment de les zones verdes i jardins i la
millora de les zones d'esbarjo infantil, així com la
implantació de noves instal.lacions esportives
de lliure accés (camp de futbol, cistelles de
bàsquet, taules de ping-pong, etc).
7. L'augment de la freqüència dels serveis de
manteniment del Barri, la millora de la
il—luminació viària i la senyalització de les
parades d'autobús.
8. La implantació de nous serveis necessaris
per al Barri: llar d'infants, biblioteca, etc.
9. L'increment de les rondes de vigilància al
Barri per part de Mossos d'Esquadra i de la
Policia Local.
10. La implantació de mesures per a la
reducció de la contaminació acústica als
principals eixos viaris (Avinguda de la Clota).
11. La promoció d'activitats culturals, infantils i
de lleure al Barri.
¿Qué queremos? ¿En qué estamos trabajando?
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI DE VOLPELLERES
Posa’t en contacte amb nosaltres:
www.volpelleres.santcugatentitats.net
[email protected]
grup de facebook: “veïns de volpelleres”
L’AVBV està inscrita al Registre d’Associacions del
Departament de Justícia amb el núm. 44143 i al Registre
d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb el
núm. 361.
CIF G65534489
1. La limpieza y el vallado de solares, y la
retirada de banderolas y de carteles
publicitarios de promociones inmobiliarias que
no cuenten con permiso municipal.
2. Impulsar la comercialización de locales y
del Mercado Municipal de Volpelleres.
3. La explotación de solares municipales, cuyo
desarrollo urbanístico no este previsto llevar a
cabo en un corto periodo de tiempo, para fines
de interés general de los vecinos (huertos
urbanos, actividades lúdicas y de recreo, etc).
4. La reposición de aceras, pavimento y resto
de mobiliario urbano deteriorado.
5. La integración del Bosque de Volpelleres a
la vida del barrio.
6. El incremento de las zonas verdes y jardines,
y la mejora de las zonas de recreo infantil, así
como la implantación de nuevas instalaciones
deportivas de libre acceso (campo de fútbol,
canastas de baloncesto, mesas de ping-pong,
etc).
7. El aumento de la frecuencia de los servicios
de mantenimiento del Barrio, la mejora de la
iluminación viaria, y la señalización de las
paradas de autobús.
8. La implantación de nuevos servicios
necesarios para el Barrio: guardería, biblioteca,
etc.
9. El incremento de las rondas de vigilancia en
el barrio por parte de Mossos d'Esquadra y la
Policía Local.
10. La implantación de medidas para la
reducción de la contaminación acústica a los
principales ejes viarios (Avenida de la Clota).
11. La promoción de actividades culturales,
infantiles y de ocio en el Barrio.
Descargar