SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE TAXES DE CURSOS DE NATACIÓ

Anuncio
Serveis Socials
SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE TAXES DE CURSOS DE NATACIÓ
SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE TASAS DE CURSOS DE NATACIÓN
1. Dades de la persona beneficiària/Datos de la persona beneficiaria
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
Domicili/ Domicilio
Municipi/Municipio
Núm./Nº
Pis/Piso
Porta/Puerta
Codi Postal/Código Postal
SANT ADRIÀ DE BESÒS
DNI/targeta/passaport
08930
Telèfon fix i mòbil/ Teléfono fijo y móvil
2. Dades de la mare-pare-representant legal en cas de beneficiari menor d’edat o incapacitat
Datos de la madre-padre-representante legal en caso de beneficiario menor de edad o incapacitado
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
Domicili/ Domicilio
Núm./Nº
Pis/Piso
Porta/Puerta
Municipi/Municipio
Codi Postal/Código Postal
DNI/targeta/passaport
Telèfon fix i mòbil/ Teléfono fijo y móvil
Exposo/expongo:
1.Que per problemes de salut he de fer natació.
Que por problemas de salud debo hacer natación.
2.Que tinc dificultats econòmiques per assumir l’import total de l’activitat.
Que tengo dificultades económicas para asumir el importe total de la actividad.
3.Que conec i accepto la normativa que regula la reducció de taxes per fer natació.
Que conozco y acepto la normativa que regula la reducción de tasas para hacer natación.
4.Que vull realitzar natació al poliesportiu: /Que quiero realizar natación al polideportivo:
Sol·licito/solicito:
Reducció de taxa per a l’ús lliure de la piscina perquè ja sé nedar.
Reducción de tasa para el uso libre de la piscina porque ya sé nadar.
Reducció de taxa per als cursos de natació.
Reducción de tasa para los cursos de natación.
Presento la documentació següent:
Data/Fecha
Presento la cocumentación siguiente:
Volant d’empadronament de convivència
Volante de empadronamiento de convivencia
Informe mèdic de la xarxa pública de salut
Informe médico de la red pública de salud
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Certificat d’ingressos de la unitat familiar
Certificado de ingresos de la unidad familiar
Signatura de la persona beneficiària
Firma de la persona beneficiaria
Signatura de la mare/pare/representant legal
Firma de la madre/padre/representante legal
Poliesportiu Marina-Besòs
Poliesportiu Besòs
Complex esportiu Ricart
Serveis Socials
SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE TAXES DE NATACIÓ
SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE TASAS DE NATACIÓN
Objectiu/Objetivo
Garantir l’accés a la pràctica esportiva de la natació a aquells usuaris que ho necessiten per problemes de salut i tenen dificultats
econòmiques per assumir la taxa general establerta.
Garantizar el acceso a la práctica deportiva de la natación a aquellos usuarios que lo necesitan por problemas de salud y tengan dificultades
económicas para asumir la tasa general establecida.
Requisits/Requisitos
•
Tenir la necessitat de fer activitats aquàtiques per problemes de salut, degudament certificat pel metge de capçalera o
especialista de la Seguretat Social.
Tener la necesidad de hacer actividades acuáticas por problemas de salud, debidamente certificado por el médico de cabecera
o especialista de la Seguridad Social.
•
Tenir dificultats econòmiques, és a dir, que la totalitat dels ingressos familiars dividits pel nombre de membres
sigui inferior a l’IPREM de l’any en curs.
Tener dificultades económicas, es decir, que la totalidad de los ingresos familiares divididos por el número de miembros sea
inferior al IPREM del año en curso.
•
Pel que fa als cursos, només se subvencionaran els d’iniciació per aquells casos en què no se sap nedar, i amb
un màxim de 3 trimestres.
En cuanto a los cursos, sólo se subvencionarán los de iniciación para aquellos casos en los que no se sabe nadar, y con un
máximo de 3 trimestres.
Taxa/Tasa
Els usuaris que compleixin els requisits establerts, pagaran una taxa única mensual de 6€ per a cada servei (ús lliure de la
instal·lació o curset d’iniciació).
Los usuarios que cumplan los requisitos establecidos, pagarán una tasa única mensual de 6€ para cada servicio (uso libre de la instalación o
cursillo de iniciación).
Procediment/Procedimiento
1. Recollir el model de sol·licitud normalitzat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Recoger el modelo de solicitud normalizado en la Oficina de Atención Ciudadana.
2. Presentar la sol·licitud, degudament emplenada, amb la documentació següent adjunta:
Presentar la solicitud, debidamente cumplimentada, con la siguiente documentación adjunta:
Volant d’empadronament de convivència que expedeix l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Volante de empadronamiento de convivencia que expide la Oficina de Atención Ciudadana.
Informe mèdic expedit pel metge de capçalera o especialista de la Seguretat Social, en què s’aconsella la
natació com a activitat rehabilitadora.
Informe médico expedido por el médico de cabecera o especialista de la Seguridad Social, en que se aconseja la
natación como actividad rehabilitadora.
Fotocòpia de l’última declaració de renda, o en el cas de no fer-la, certificat d’Hisenda on constin
els ingressos que es reben per tots els conceptes (treball, pensions, ...), tant de la persona sol·licitant
com de totes les persones majors de 16 anys que convisquin amb ella. (Delegació d’Hisenda de Badalona,
Via Augusta 22-24 tel. 933846214)
Fotocopia de la última declaración de renta, o en el caso de no hacerla, certificado de Hacienda donde consten los ingresos
que se reciben por todos los conceptos (trabajo, pensiones, ...), tanto de la persona solicitante cómo de todas las personas
mayores de 16 años que convivan con ella. (Delegación de Hacienda de Badalona, Via Augusta 22-24 tel. 933846214)
3. Un cop revisada la documentació, es notificarà a la persona interessada l’aprovació o denegació de la sol·licitud.
Una vez revisada la documentación, se notificará a la persona interesada la aprobación o denegación de la solicitud.
4. Amb la notificació d’aprovació, la persona sol·licitant ha de fer efectiva la seva inscripció a la piscina escollida.
Con la notificación de aprobación, la persona solicitante tiene que hacer efectiva su inscripción a la piscina escogida.
5. L’aprovació té vigència per a un curs (de setembre a juny). Cal renovar-la cada setembre.
La aprobación tiene vigencia para un curso (de septiembre a junio). Se ha de renovar cada septiembre.
6. L’aprovació dels expedients de reducció de taxes està sempre subjecte a la disponibilitat pressupostària. En el cas que no es
puguin cobrir noves sol·licituds, aquestes quedaran en llista d’espera per al curs següent, per al qual tindran prioritat.
La aprobación de los expedientes de reducción de tasas está siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria. En el supuesto de que no se
puedan cubrir nuevas solicitudes, estas quedarán en lista de espera para el curso siguiente, para el cual tendrán prioridad.
7. L’Ajuntament pot interrompre aquest servei en qualsevol moment per causes de força major o per falta d’assistència
injustificada.
El Ajuntament puede interrumpir este servicio en cualquier momento por causas de fuerza mayor o por falta de asistencia injustificada.
8. L'Ajuntament es reserva el dret d'acotar els horaris per saturació del servei.
El Ajuntament se reserva el derecho de acotar los horarios por saturación del servicio.
Descargar