1. Que la persona beneficiària compleix els requisits que donen dret

Anuncio
Esports
SOL·LICITUD DE MONITOR DE SUPORT DE NATACIÓ PER A INFANTS AMB DISCAPACITAT
SOLICITUD DE MONITOR DE APOYO DE NATACIÓN PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD
1. Dades de la persona beneficiària/Datos de la persona beneficiaria
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
Domicili/Domicilio
Núm./Nº
Municipi/Municipio
Pis/Piso
Porta/Puerta
Codi Postal/Código Postal
SANT ADRIÀ DE BESÒS
08930
DNI/targeta/passaport
Telèfon fix i mòbil/Teléfono fijo y móvil
2. Dades de la mare-pare-representant legal en cas de beneficiari menor d’edat o incapacitat
Datos de la madre-padre- representante legal en caso de beneficiario menor de edad o incapacitado
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
Domicili/Domicilio
Núm./Nº
Pis/Piso
Porta/Puerta
Municipi/Municipio
CP
DNI/targeta/passaport
Telèfon fix i mòbil/Teléfono fijo y móvil
EXPOSO/EXPONGO
1. Que la persona beneficiària compleix els requisits que donen dret a gaudir d’un
monitor de suport per a la natació:
Que la persona beneficiaria cumple los requisitos que dan derecho a disfrutar de un monitor de apoyo para la natación:
•
Tenir menys de 18 anys/Tener menos de 18 años
•
•
•
Tenir una discapacitat física que li impedeixi realitzar l’activitat de natació de forma autònoma.
Tener una discapacidad física que le impida realizar la actividad de natación de forma autónoma.
Requerir d’una atenció superior a la que tindria dins d’un curs normalitzat.
Requerir de una atención superior a la que tendria dentro de un curso normalizado.
Que el metge de capçalera o l’especialista recomani fer natació com a activitat rehabilitadora.
Que el médico de cabecera o especialista recomande hacer natación como actividad rehabilitadora.
2. Que vol realitzar natació al poliesportiu:/Que quiere realizar natación en el polideportivo:
Poliesportiu Marina-Besòs
Poliesportiu Besòs
Complex esportiu Ricart
3. Que coneix i accepta la normativa que regula la dotació de monitors de suport per a la natació per a infants amb
discapacitat/.Que conoce y acepta la normativa que regula la dotación de monitores de apoyo para la natación de niños con discapacidad.
Documentació a aportar/Documentación a aportar:
Data/Fecha
Fotocòpia del DNI del pare-mare o tutor
Fotocopia del DNI del padre-madre o tutor
Fotocòpia del llibre de família
Fotocopia del libro de familia
Certificat de disminució de la Generalitat de
Catalunya on consti el diagnòstic.
Certificado de disminución de la Generalitat de Catalunya
donde conste el diagnóstico
Informe mèdic de la xarxa pública de salut
Informe médico de la red pública de salud
Altres informes on s’especifiqui els aspectes
en què l’usuari necessita suport
Otros informes donde se especifiquen los aspectos en
que el usuario necesite apoyo
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Signatura mare-pare-representante legal
Firma madre-padre-representante legal
Esports
SOL·LICITUD DE MONITOR DE SUPORT DE NATACIÓ PER A INFANTS AMB DISCAPACITAT
SOLICITUD DE MONITOR DE NATACIÓN PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD
Aquest programa consisteix a assignar monitors de suport per a les activitats de natació a aquells infants que ho requereixin.
Este programa consiste en asignar monitores de apoyo para las actividades de natación a aquellos niños que lo requieran.
Objectiu: que les persones amb discapacitat tinguin el mateix dret a gaudir de les activitats de natació que la resta de població.
Objetivo: que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho a disfrutar de las actividades de natación que el resto de población.
Pel que fa a les persones adultes, es poden dirigir al programa Hospiesport. És per aquest motiu, que centrem el programa en
donar atenció als menors de 18 anys.
En cuanto a las persones adultas, pueden dirigirse al programa Hospiesport. Es por este motivo, que el programa se centra en dar atención a los
menores de 18 años.
Requisits/Requisitos
Atès que el pressupost de què disposem per aquest programa és limitat, s'assignarà monitor de suport a aquelles persones que
compleixin els següents requisits:
Dado que el presupuesto de que disponemos por este programa es limitado, se asignará monitor de apoyo a aquellas personas
que cumplan los requisitos siguientes:
•
•
•
•
Tenir menys de 18 anys/Tener menos de 18 años
Tenir una discapacitat física que impedeixi realitzar l’activitat de natació de forma autònoma
Tener una discapacidad física que impida realizar la actividad de natación de forma autónoma
Requerir d’una atenció superior a la que tindria dins d’un curs normalitzat
Requerir una atención superior a la que tendria dentro de un curso normalizado
Que el metge de capçalera o l’especialista recomani fer natació com a activitat rehabilitadora
Que el médico de cabecera o el especialista recomiende hacer natación como una actividad rehabilitadora
Documentació a aportar adjunta a a la sol·licitud:/Documentación a aportar adjunta a la solicitud
El model de sol·licitud normalitzat s'obté a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
El modelo de soliditud normalizado se obtiene en la Oficina de Atención Ciudadana.
Presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana la sol·licitud, degudament emplenada, amb la documentació següent adjunta:
Presentar en la Oficina de Atención Ciudadana la solicitud, debidamente cumplimentada, con la documentación siguiente adjunta:
•
fotocòpia del DNI de la mare-pare o tutor/fotocopia del DNI de la madre-padre o tutor
•
fotocòpia del llibre de família/fotocopia del libro de familia
•
certificat de disminució de la Generalitat de Catalunya on consti el diagnòstic
certificado de disminución de la Generalitat de Catalunya donde conste el diagnóstico
•
informe mèdic on consti la conveniència de fer natació/informe dédico donde conste la conveniencia de hacer natación
•
d’altres informes (fisioterapeuta,...) on s’especifiquin els aspectes en què l’usuari necessita suport
de otros informes (fisioterapeuta,...) donde se especifiquen los aspectos en que el usuario necesita apoyo
Procediment d'assignació de montior/Procedimiento de asignación de monitor
L'assignació del monitor s’aprovarà per a un curs (de setembre a juny) i per a un màxim d’1 hora setmanal. Un cop aprovat es
notificarà a la persona sol·licitant juntament amb la proposta d’horari.
El monitor se aprobará para un curso (de septiembre a junio) y con un máximo de 1 hora semanal. Una vez aprobado se notificará a la persona
solicitante junto con la propuesta de horario.
La sol·licitud s’ha de renovar cada setembre./La solicitud se debe renovar cada septiembre.
La dotació de monitors de suport estarà sempre subjecte a la disponibilitat pressupostària. En cas que no es puguin cobrir noves
sol·licituds, aquestes quedaran en llista d’espera per al curs següent, per al qual tindran prioritat.
La dotación de monitores de apoyo estará siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria. En caso de que no se puedan cubrir nuevas
solicitudes, estas quedarán en lista de espera para el siguiente curso, por lo cual tendrán prioridad.
La quota del curs anirà a càrrec de l’usuari i serà la que estableixi la instal·lació per als cursos d’una hora setmanal. El cost del
monitor de suport anirà a càrrec de l’Ajuntament.
La cuota del curso irá a cargo del usuario y será la que establezca la instalación para los cursos de una hora semanal. El coste del monitor de
apoyo irá a cargo del Ayuntamiento.
En cas que la persona amb discapacitat tingui una situació econòmica que li dificulti assumir l’import, ha de fer la sol·licitud de
reducció de la taxa seguint els criteris establerts per a tota la població amb dificultats econòmiques.
En caso de que la persona con discapacidad tenga una situación económica que le dificulte asumir el importe, tiene que hacer la
solicitud de reducción de la tasa siguiendo los criterios establecidos para toda la población con dificultades económicas.
Descargar