Inscripció a la prova d`accés als ciclesd`arts plàstiques i

Anuncio
Barranc de Na Lloba s/n · 03801 Alcoi
tlf. 965533675
www.easdalcoi.es
[email protected]
..
.. Inscripció a la prova d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny
..
.. A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
.
COGNOMS / APELLIDOS
DNI -NIE/ DNI - NIE
NOM / NOMBRE
DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO
dd/mm/aaaa
DOMICILI (CARRER /PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL
LOCALITAT / LOCALIDAD
TELÈFON / TELÉFONO
PROVÍNCIA / PROVINCIA
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
IMPORT DE LA PROVA / IMPORTE DE LA PRUEBA
CICLE MITJÀ / CICLO MEDIO
CICLE SUPERIOR / CICLO SUPERIOR
6,42 €
9,64 €
La inscripción no tendrá efecto sin el correspondiente pago de las tasas
B
INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS / INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO
L’alumne/a sol·licita la inscripció a la prova d’accés
El alumno/a solicita la inscripción a la prueba de acceso
2 juny / 4 juliol
GENÉRICA. Sense requisits acadèmics / Sin requisitos académicos
ESPECÍFICA. Amb la titulació requerida per la convocatòria / Con la titulación requerida por la convocatoria
Títol de/Título de :
C
13 juny / 11 juliol
CICLE QUE DESITJA CURSAR en 2016-2017 / CICLO QUE DESEA CURSAR en 2016-2017
CM ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÉS / ASISTENTE AL PRODUCTO GRÁFICO IMPRESO
CS GRÀFICA PUBLICITÀRIA / GRÁFICA PUBLICITARIA
CS IL·LUSTRACIÓ / ILUSTRACIÓN
CS ANIMACIÓ / ANIMACIÓN
CS PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES DE DECORACIÓ/PROYECTOS Y DIREC. OBRAS DECORACIÓN
CS ESTILISME D’INDUMENTÀRIA / ESTILISMO DE INDUMENTARIA
D
ACCÉS DIRECTE / ACCESO DIRECTO
L’alumne/a sol·licita l’accés directe al cicle per posseir el títol de
El alumno/a solicita el acceso directo al ciclo por poseer el título de _________________________________________
en l’especialitat de
en la especialidad de ______________________________________________________________________________ .
Alcoi, a
Esborrar dades
ENVIAR
Descargar