Historia actual: Xornalismo

Anuncio
CUESTIÓNS:
1. ANTICOMUNISMO E MCARTHYSMO NOS ESTADOS UNIDOS DURANTE A GUERRA FRÍA.
2. TRAZOS BÁSICOS DA EVOLUCIÓN DA CUESTIÓN NACIONAL NO BLOCO DO LESTE
ENTRE 1968 E 1991.
3. COMENTARIO DE TEXTO.
"Stalin é o líder brillante e o mestre do Partido, o grande estratega da revolución socialista, o comandante
militar e o guieiro do Estado soviético. Características do seu estilo son unha actitude implacábel cara ós
inimigos do socialismo, unha fonda fidelidade cara ós principios, unha combinación de claras perspectivas
revolucionarias e de nitidez de obxectivos cunha firmeza extraordinaria e unha insistencia na prosecución das
metas, un liderado sabio e práctico, e máis un contacto íntimo coas masas. Despois de Lenin, ningún outro
dirixente mundial tivo que dirixir a masas tan inxentes de traballadores e labregos. Stalin ten unha irrepetíbel
facilidade para xeneralizar a constructiva experiencia revolucionaria das masas, para captar e desenvolver a
súa iniciativa, para aprender delas ó mesmo tempo que lles aprende, e para dirixilas cara á victoria.
En unión con leninistas escolleitos e probados, que son os seus colegas inmediatos, e á testa do gran Partido
Bolchevique, Stalin guía os destinos dun Estado socialista multinacional, un Estado de traballadores e
labregos que carece de precedentes na Historia. O seu traballo é extraordinario pola súa variedade e pola súa
enerxía, verdadeiramente sorprendentes. A amplitude dos problemas ós que adica a súa atención é inmensa.
Todo o mundo coñece a convincente e invencíbel forza da lóxica de Stalin, a cristaíña claridade da súa
mente, a súa vontade de ferro, a súa devoción ó Partido, a súa fe ardente e mailo seu amor polo pobo. Todo o
mundo coñece a súa modestia, a sinxeleza da súa conducta, a súa consideración polo pobo e maila súa
severidade despiadada cara ós inimigos deste. Stalin é o digno continuador da causa de Lenin ou, tal e como
se afirma no Partido, Stalin é o Lenin de hoxe."
EXAME DE HISTORIA ACTUAL PARA 1º DE XORNALISMO NA FACULTADE DE CIENCIAS DA
INFORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC). CURSO 2000−2001.
1
Descargar