España durante o franquismo

Anuncio
España durante o franquismo.
Aspectos polÃ-ticos ata 1957
• Unha dictadura de difÃ-cil clasificación.
−Os vencedores implantaron un Estado forte e moi centralizado.
−O Novo Estado caracterÃ-zouse pola cocentración de prácticamente absoluta do poder na persoa de
Franco que era o xefre de Estado, do goberno, dos exércitos e do movemento nacional, recibiu o tÃ-tulo de
Caudillo.
−O Franquismo foi unha reacción extrema contra todo o que representaba a ilustración, o liberalismo e a
democracia e ademáis era tamén unha aposta por entroncar a verdadeira tradición española,
enchoupada de catolicismo.
• Coalición reaccionaria.
As forzas que se mantiveron en torno a Franco podÃ-an dividirse en 2 grupos:
• Familias institucionalizadas: A Igrexa que ocupou postos relevantes nas institucións e a Falanxe
que tivo un papel representativo nos medios de comunicación, nos sindicatos e no Ministerio de
Traballo.
• Familias polÃ-ticas: Os monárquicos que estaban ben situados nas élites sociais e os
tecnócratas do Opus Dei de carácter moi conservador.
• Destino dos vencidos.
O EXILIO
A Guerra Civil provocou a saÃ-da de españois que temÃ-an sufrir severas represalias, moitas persoas
cruzaron a fronteira con Francia e un número notable trasladouse a Hispanoamérica (México, Cuba,
Argentina) e á Unión Soviética.
Moitos dos que quedaron en Francia tiñeron que combater contra Alemaña na 2ª Guerra Mundial e non
poucos acabaron en campos de concentración nazis.
A REPRESIÓN
A represión pretendÃ-a un escarmento colectivo ós que se opuxeran ao réxime e anular calquera tipo de
resistencia.
Entre o 1939 e o 1945 morreron moitas persoas vÃ-ctimas da represión e moitos presos e funcionarios foron
depurados.
E ata nas zonas con lengua propia como Galicia, PaÃ-s Vasco ou Cataluña prohibironse a utilización
pública das súas lenguas.
• Réxime totalitario.
1
O réxime totalitario incrementouse no 1939 cunha lei que reforzaba a súa capacidade legislativa.
Desenvolveuse no contestada 2ª Guerra Mundial.
O PROTAGONISMO DA FALANXE.
O 9 de Agosto de 1039 contituÃ-use o 2º goberno de Franco, no que predominaban militares e católicos.
A falange en 1941 elaborou un Proxecto de Lei de Organización do Estado, pero Franco non o aprobou.
Franco promulgou a Lei de Cortes que deseñou unah cámara cormporativa non elidida directamente.
A ACTITUDE ANTE A 2ª GUERRA MUNDIAL.
España estaba en moi malas condicións para participar polo que franco declarou a neutralidade, aÃ-nda
asÃ- mostrou simpatÃ-a polas potencias do IESE.
En Xuño 1940 Franco proclamou o inicio da non beligerancia aÃ-nda que en realidade España non deixou
de colaborar son Alemaña con aprovisionamento e espionaxe.
En Outubro de 1940 produciuse un encontro que Franco mantivo con Hitler en Hendaya e finalmente
España non entro una guerra pero si mandou a División Azul contra os soviéticos.
2
Descargar