Diligència de baixa

Anuncio
Restaura formulari
CONVENIS
DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
DILIGÈNCIA DE BAIXA
Número de conveni
-
-
Es fa constar que en relació als punts 2 i 4 del conveni de cooperació educativa entre la UPC,
l’empresa
amb NIF
, i l’estudiant
amb DNI
, s’ha complert de la manera que s’especifica a continuació:
2. El nombre total d’hores de dedicació de l’estudiant a aquest programa ha estat de
hores realitzades durant el període
a
4. L’empresa ha pagat a l’estudiant la quantitat total de
beca o d’ajut a l’estudi.
€, en concepte de
I en prova de conformitat, es signa aquesta diligència a
de
de
el
L’empresa
L’estudiant
Motiu de la baixa:
A efectes comptables, aquesta baixa, implica la minoració de l’import de la factura inicial. Indiqueu la
opció corresponent:
Abonament de reajust (*)
Compensació factura inicial amb abonament i generació de nova factura amb l’import correcte
(*) Aquest abonament el podreu compensar amb el pagament de factures.
En el cas que no hi hagi cap factura pendent amb la UPC, indiqueu el número de compte corrent on
hem de transferir l’import:
Entitat
Oficina
DC
Número de compte corrent
Descargar