INSTÀNCIA RECLAMACIÓ

Anuncio
Registre d’entrada
Instància Reclamació a processos de selecció de personal
Borsa de Treball:
Neteja
Auxiliar de Serveis
Dades personals
Nom i cognoms
Data de naixement
DNI/NIE
Nacionalitat
Sexe (H/D)
Núm. Pis
Porta
Domicili a efectes de notificacions
Província
Municipi i Codi Postal
Registre
d’entrada
Adreça Correu
electrònic
Telèfon
Exposo:
Documents que s’acompanyen:
Demano: Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti i se’m reconegui el
dret a
Barberà del Vallès, .........de.......................de 20.....
Signatura de la persona sol·licitant
Descargar