Relació contable de Compromisos de despeses Núm. AD/2015/0366

Anuncio
NÎ OPERAC.
TERCERO
P£gina
AD/2015/0366
CøDIGO DE PROYECTO
22015115646
22015115648
22015115743
22015115744
22015115745
22015115746
08.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
1 FORM.DESOC.
1 CONTRACTACIO
1 NETEJA EDIF
1 JOVENTUT
1 JOVENTUT
1 PATRIMONI
1 PATRIMONI
X1914695Z NESCH JOACHIM GUNTER
EXP.9937/2014 - COS DOCENT CURS 1189/14 "ALE
2015.2.SOC001.01.00
FORMACIÓ TREBALLADORS DES
B07472095 CARPINTERIA ALUMINIO GUERRERO SL
EXP.12246/2015 - MODIFICAR 6 FINESTRES DEPAR
A07109556 INSTALACIONES ELECTRICAS VICENTE GU
EXP.10669/2015 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL
EXP.10668/2015 - EXTENSIÓ XARXA ELÈCTRICA BA
2015
2009.2.PRO003.01.00
INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO
2009.2.PRO003.01.00
INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO
51389492V ESCUDERO ABADIA CRISTINA
EXP.11683/2015 - SERVEI 18 AGOST A 20 SETEMB
2015
2015
2015
B57733768 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAMOS MAT
EXP.12131/2015 - INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA JA
2015
TOTALES ...............
DILIGENCIA: Sentada en el LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD GENERAL.
LA INTERVENTORA,
2015
2015
B57253130 MARIPOL & ROYAL SL
EXP.11323/2015 - SUBMINISTRAMENT PRODUCTES N
EL CONCEJAL DELEGADO,
1
APLICACIONES
CøDIGO
22015115647
Ildefonso Molina Jiménez (2 de 2)
Regidor
Data Signatura: 08/09/2015
HASH: a5138243ffe704e09c9ef3ff6aaece70
FECHA
GL069
24120 22799
92001 21200
92004 22110
16500 6090009
16500 6090009
33600 22799
33600 68200
IMPORTE
IMPORTE TOTAL
5.900,00
5.900,00
**********5.900,00
820,99
820,99
************820,99
11.157,76
11.157,76
*********11.157,76
8.111,69
8.111,69
**********8.111,69
8.702,55
8.702,55
**********8.702,55
3.363,80
3.363,80
**********3.363,80
4.406,09
4.406,09
**********4.406,09
42.462,88
*********42.462,88
Codi Validació: 7TWGHXWLQPZ9JGTAQHM2Z4TE7 | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1
Margarita Riera Torres (1 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 08/09/2015
HASH: 409483dc932d42733730a4a1e5ac90b4
EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2015
RELACIøN CONTABLE DE COMPROMISOS DE GASTOS NþM.
Descargar