Subido por Judith Guillén

activitats tema 8

Anuncio
ACTIVITATS TEMA 8. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ.
1. Fes un esquema amb els supòsits de MODIFICACIÓ , SUSPENSIÓ i extinció de
les persones treballadores. (només els supòsits)
2. Digues quin el cas de modificació contractual que es tracta en aquest exemple
i si es legal.
a. Jaume, que és recepcionista , durant dos mesos serà el secretari de la
directora de Recursos humans.
b. Veronica que és comptable a l’empresa Editorial Bulevar 21 treballarà a la
secció de recursos humans de la mateixa empresa.
c. Laura que treballa com a professora de Matematiques haura de fer les
funcions de consergeria perquè el conserge està malalt durant dos setmanes.
d. Li modifiquen l’horari de treball a Margarida de forma unilateral. Abans
treballava de 8 a 2 i ara de 3 a 9 de la vesprada.
e. Li diuen a Panxo que a partir d’ara realitzara el treball a la seu de l’empresa
que està a Leon, durant 6 mesos. Ell treballava a Gandia.
f. Li han canviat el sistema de retribució a Elena i els seus companys
d’empresa.
3. Si l’empresari acorda una modificació substancial de les condicions de treball.
a. Si afecta a diverses persones treballadores, com es denomina?
b. Que pot fer la persona treballadora?
c. Si la persona treballadora no esta d’acord amb el canvi proposat i
decideix impugar, ha de seguir treballant? Quin termini té per reclamar?
4. Josep es deliniant, (grup 1) en una xicoteta empresa constructora. Esta
setmana la seua empresa espera una visita important d’uns clients i per això
es va a organitzar un acte de recepció i benvinguda. La direcció li ha demanat
que s’encarregeue dels preparatius, tasca que anava a realitzar el
recepcionista (grup 3) que ha patit un inesperat accident domestic i està de
baixa.
a. Quin salari deu percebre , el de les seues funcions o el del
recepcionista?
b. Esta obligat a acomplir l’encarrec de la direcció?
5. En una empresa de 225 persones treballadores, a partir de quin numero de
persones treballadores es considera trasllat col.lectiu? I en una empresa de
325?
6. Quina es la diferència entre ser una modificació del contracte de treball
individual i una col.lectiva? (dirigit a la resposta de la persona treballadora)
7. Emilia fa 6 anys que treballa en una empresa càrnica, situada a Alzira.
L’empresa s’expandeix i obre una nova factoria a Morella i notiica a la
treballadora que en un termini d’onze mesos s’haurà de traslladar a viure a
esta localitat, ja que la necessiten alli.
a. Pot negar-se a anar-hi?
b. En cas que es negue, quines opcions té?
8. Relaciona
9. Ompli els buits amb les dades que tens aci
-
No s’exigeix causa espeficica per a demanar-la
Cura de fill menor en situació de guarda o acolliment
Cura de familiar fins al 2n grau sense activitat retribuida per raons d’edat ,
accident, malaltia o discapacitat
Exercici d’un càrrec públic representatiu o funcions sindicals d’àmbit
provincial o superior
Termini màxim de 3 anys a comptar des de la data del part o resolució judicial
o administrativa
Termini màxim de 2 anys
Un termini no menor a 4 mesos i no major a 5 anys
El temps que estiga en aquesta situació.
Descargar