Subido por alexis javier vargas

NAYLA VARGAS UNIDAD EDUCATIVA 2 DE AGOSTO LENGUA Y LITERATURA DEBER CANCION

Anuncio
t
l'f
'iEUR Il él\llt: nI'
,. _-Scpil�YY1bY1:
. .-.º�� l
I
1
¡Q__b-
.
1\
lJ'(� 1)-L.Cl{Y)O
\ e rno OY
-O
¡02¡20QT
-(\fi
:
j\Jaxnbrt: _
�
( 0i 11CJOY1
divtc+óYO-)
p\Jbl I co
os )
\Jo.Y[JOS
N
c�fi: mcd10- le i Cr'\VÍO un cmcJíot- '!
k
No'y\o._
Vla'.'iYCiToYO )
en
i::.'t'.\C.Xa
1.
-
ot_,c.1u.Dso saluda_
l LG.f'.í\_C.lado.s)
c.01'0po_i-�
3 NC\ jd. \Jo)Y9a.s c__sTud10xJe Je
- \\l\i:. P:1-eseriío son
�
1
fc
Ü-51;.sto c..1JYS0 de.cima o,_no
vn1ciad ed1Jc.u_t1\Jo. 2 de
o{ale\o ''0'1 '-+ ]es \Jo°'/ o.
1n+a
pretay
lJdl
terno.
· "iq scr11fo_ c10Yi ,
omb�r de. \5 1nst11uc._1 ú� ""'\) n1dad ed vc6T 1 "°'_)-je
11
N,Qosi:o
Jitrulo
1
Si-1;.mp'{(_
\
e:n \o
(:teído
�e__,
\'ii('.
1
\)
'-
\
\
\)1Je es. Ton Dleí\
q..vc
- \Jf tr LSk
i;¡.ec,
(Y)
le1 +ele
y_
t
Ü.u cu;
G1.1L CYeo e.y,¿_\ po-vo
\/ me.
V)af\ \Jend1dQ
t
1Ytstc__
Skmpié.
'00!:.
Qco.bo.
q_1J1eyo
SltY'np-ve. �
mol
rna-to:v
�
�ma\e5 fc\1cc.s___
lvtas dt \9 _q.ue. aebc.5, due.\c:.5,.__,; due�C.S
�. dili:k.s fon bien
:
O. uc: n_()..._Sd
q.ue 11 accL
,_
t
-t-
duLlt.s- 7 ciue\e's
+
df. q. uc. de.hes ) d u e te: s ' d uc \_es
b\J¿fes
Q_':,_
+
+
J
I_J_u_dt:s toY\ b1cn__T
\JC \'he. j ni ex I q..uÍ
eoni190
,_
+
t
l c_uí3a do'¡
+
a\cobJ
dr
+
t
:
t
_(U1
t
�
(ü\-dodo
7
l
oh o\ci ob
(_uidadQ_ me putdo_, �xu,
7
ov eq.uc. __ciuc\es J Jue\cs dudc;.s ,-
'4\!L dt!.tx'.s duc\es rch.i.e.\es
intc,x o �UC: _c�i50
de lo
uc me.
1
+
+
+
cuidado¡
dado)
¡_
+
Sabts? 1"\c -Sabts m�foY+ q_ur__1:.t
- \a._ __sn_bt_s) � t1c.rics_. C:ooimf
t
O d.o___ YY1 1 e St (l b JJn_J
I e s1n__d 0_
C:,a1\Jcl 'fílcrilol
Q�
+
't
doclts fo,n blé'.
Lt� oc;;l:i0 mol, y m1:.. c¡_v1e.Y-o roato.v p�Y:q.üe.
vc.1e.s.:¡ duc.L.s 1 rfuclc.s rna� & to �ur___de..bt.s
d1Jc!Cs +o.n bLCb
�vc.k, 1 cl.\Jc\cs
q.ue.. me. 1nLx1q_lli 0Dni190
+an bien_
+
Descargar