Subido por Manel Vazquez

Doc 1030 Annex 2 Certificat final i especificacions tecniques installacio ACS

Anuncio
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat
ANNEX 2. CERTIFICAT FINAL I D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE PER ACS.
DADES DEL PROMOTOR / TITULAR DE LES INSTAL·LACIONS:
Nom o raó social del titular
Adreça de la instal·lació
Codi postal
DNI o NIF
telèfon
adreça electrònica
DADES GENERALS
INSTAL·LACIÓ
Nova
S’adjunta plànol o esquema
Ampliació
Reforma
Calefacció
Climatització
OBJECTE
ACS
Piscina
LOCALS o EDIFICIS
Ús:
Habitatge
Terciari:
Altres:
ACTUACIÓ
Rehabilitació integral
Nova planta
Rehabilitació integral
Canvi d’ús
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ
SOLAR TÈRMICA
SOLAR FOTOVOLTAICA
BIOMASSA
GEOTÈRMIA
ALTRES (captadors híbrids, eòlica, etc.), descripció:
ENERGIA DE RECOLZAMENT:
Aerotèrmia
Escalfador elèctric
Biomassa
Potència instal·lada de l’equip de recolzament:
Gasoil
kW
Gas natural
COP:
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
Solar tèrmica
Captadors
Núm. d’homologació:
Marca i model captadors:
Superfície total:
Número de captadors:
Orientació:
m2
Configuració:
Inclinació:
Coberta plana
Tipus de captador:
Doc. 1030-1-01/2019
Coberta inclinada
Pla vidriat
Sense coberta
Termosifó
Circulació forçada
Tubs de buit
Altres:
Microcogeneració
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat
Acumulador
Volum total d’acumulació:
Número d’acumuladors:
litres
Marca i model acumulador:
Configuració acumulador:
Col·lectiu
Individual
Litres / m2 (instal·lació solar tèrmica):
Proteccions
Anticongelant
Grau de protecció:
Dissipador
Tipus:
ºC
Marca i model:
Altres:
Sistema de control
Control diferencial
Unitats:
Marca i model:
Altres
Unitats:
Marca i model:
Solar fotovoltaica
Panells solars
Núm. d’homologació:
Marca i model panells solars:
Superfície total:
Número de panells:
Orientació:
Inclinació:
Coberta plana
m2
Configuració:
Potència nominal (fotovoltàica):
kWn
Coberta inclinada
Tipus d’instal·lació
Exportació
Autoconsum
kWh/any exportats
Elements extres de la instal·lació
Bateria per excedent d’energia
Vida útil:
Tipus:
anys
Bateria tèrmica (per acumular ACS)
Punt de connexió de vehicle elèctric
Inversor
Marca i model:
Número d’inversors:
Potència total inversors:
kW
Biomassa
Marca i model:
Biocombustible:
Pèl·let
Volum dipòsit d’ACS:
Estella forestal
litres
Altres:
Potència caldera:
kW
S’adjunta formulari de posada en servei d’instal·lacions tèrmiques en edificis (ww.canalempresa.cat)
S’adjunta declaració responsable per a instal·lacions tèrmiques en edificis (ww.canalempresa.cat)
Doc. 1030-1-01/2019
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat
Geotèrmia
Marca i model:
Tipus:
Sistema obert
Sistema tancat
Perforacions: Número:
Volum dipòsit d’ACS:
Profunditat:
litres
Potència instal·lada:
kW
S’adjunta sol·licitud autorització per un sistema de geotèrmia obert o tancat (H0397) (ACA)
COMPTADORS DE L’ENERGIA
Unitats:
Marca i model:
Ubicació en els circuits (especificar lloc d’ubicació ):
Ubicació als habitatges (especificar pis i porta):
LOCAL TÈCNIC
Ubicació:
Superficie:
Sota coberta
Badalot
Ventilació:
m2
Altres
Passiva
Forçada
MESURES DE SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR
Accés per espai comunitari
Accés per habitatge particular
Accés des de l’interior de l’edifici mitjançant porta i escala fixa (no requereix cap mesura de
seguretat addicional).
Escala amb protecció de seguretat per accedir als equips.
Línia de vida a la zona dels equips.
Passeres en la zona dels equips (coberta inclinada).
DADES DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA
PRODUCCIÓ ENERGÈTICA
Mes
Demanda ACS
Litres
kWh
Energia solar
produïda (1)
Consum energia
primaria (2)
Fracció
solar
kWh
kWh
%
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL
(1)
(2)
En el cas d’instal·lacions de biomassa i geotèrmia indicar l’energia total produïda
En el cas d’aerotèrmia, indicar el consum elèctric especific per la producció d’ACS, tenint en compte el COP de la màquina.
Doc. 1030-1-01/2019
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat
EMPRESA INSTAL·LADORA - MANTENIDORA
Nom o raó social
Adreça
Codi postal
Núm de registre RASIC
DNI o NIF
Població
Especialitat
OBSERVACIONS
CERTIFICACIÓ
(Nom i cognom)
, instal·lador-mantenidor de l’empresa instal·ladora-mantenidora indicada al
capdamunt, amb número de carnet
especialitat
, i (Nom i cognom)
, tècnic
responsable de la direcció d’obra, inscrit al col·legi professional
, amb número de col·legiat
,
CERTIFIQUEN: Que, d’acord amb les seves mesures i les proves realitzades, els resultats de les quals
adjunten, han realitzat la instal·lació referida segons els reglaments i les disposicions vigents que l’afecten, i
especialment de conformitat amb el CTE (DB SE; DB SE-AE; DB HS; DB HE).
I, perquè així consti, signen aquest certificat.
A
,
d
de 20
Segell i signatura de l’empresa instal·ladora-mantenidora
Signatura del tècnic responsable
Doc. 1030-1-01/2019
Descargar