Subido por Thydiew

U2 P1 Instalacion dun Controlador de Dominio

Anuncio
Práctica
Instalación dun Controlador de Dominio e
un servidor DNS
Obxectivos
Instalar na máquina con Windows Server un Controlador de Dominio.
Situación de partida
Xa temos unha rede virtualizada con dous equipos:
•
Un equipo que vai ser servidor con Windows Server 2016
•
Un equipo que vai ser cliente con Windows 10
Temos dúas máquinas virtuais cos SO que imos a utilizar y co Sysprep aplicado.
•
Na imaxe de Windows Server aplicamos o Sysprep por medio do Administrador
de Arquivos
•
Na imaxe de Windows 10 aplicamos o Sysprep utilizando a liña de comandos e
un arquivo de respostas para facilitar a instalación das imaxes clonadas.
Creouse unha rede coas dúas máquinas.
Iniciamos xa os equipos e funcionan correctamente.
Pasos para facer a práctica
Maquinas virtuais
Coa máquina WSDC-01 creada, temos que crear unha instantánea chamada “Antes de DC” que
terá o Sistema no paso previo a instalación do Controlador de Dominio.
Instalación de creación do Controlador de Dominio
1. Instalar os servizos de dominio de Active Directory.
2. Promover o controlador a Controlador de Dominio Primario.
Instalar os servizos de dominio de Active Directory (AD)
Iniciar o proceso de
instalación do AD
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Ler o texto e evitar que está venta
informativa volva a aparecer
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Xa temos instalado o Servizo de Dominio de Active Directory e agora temos que promover o
servidor a Controlador de Dominio.
O Administrador de Servidor mostra una advertencia que indica que ainda faltan cousas por
facer na instalación do Servizo de Dominio de Active Directory.
Agregamos un novo bosque e lle
damos o nome de dominio da
empresa
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Temos que elixir o Nivel Funcional que vai determinar as posibilidades funcionais do Dominio.
Se usamos o sistema operativo 2016 non podemos ter Controladores de Dominio con versións
anteriores.
O contrasinal de modo de restauración de servizos de directorio DSRM é necesario no caso de
ter que restaurar unha copia de seguridade do Controlador de Domino.
(Na práctica poñemos como contrasinal o de sempre abc123.)
A configuración de DNS devolve un erro pero é normal pois está aínda non está na
configuración o servidor DNS.
A creación do servizo de Active Directory vai instalar tamén un servidor DNS que crea unha
zona para o dominio pesoapeso.local.
Como nome NETBIOS poñemos o mesmo
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Aceptamos as rutas de almacenamento dos arquivos da base de datos de AD, arquivos de
rexistro e SYSVOL.
•
•
•
Base de datos AD: contén os obxectos do dominio: Usuarios, Equipos, Grupos, etc.
Arquivos de rexistro: contén as actividades realizadas no AD.
SYSVOL: almacena a información común (scripts de inicio de sesión, directivas de
grupo, etc) do dominio que debe ser accesible para todos os usuarios
A instalación permite revisar o resultado da instalación.
Despois aparecen varias advertencias
actuación pola nosa parte.
que podemos ler pero non necesitan ningunha
Reiniciamos o equipo, xa no dominio.!!!
Analizar as configuracións no controlador de dominio
Temos que configurar o servidor DNS do dominio para que se dirixa a si mesmo:
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Configuración DNS
Nun servidor DNS podemos configurar:
•
•
•
Zona de Búsqueda Directa: procuramos un nome de equipo e devolve un enderezo IP.
Zona de Búsqueda Inversa: procuramos unha IP e devolve un nome de dominio.
Reenviador DNS: configúranse servidores DNS externos, aos que se lles preguntará en
caso de non poder resolver un equipo no servidor DNS local.
Iniciamos a ferramenta de administración do DNS
Inicialmente só se crea a zona de búsqueda directa na que só está dado de alta o propio servidor.
NSLOOKUP
NSLOOKUP.EXE é unha aplicación de Windows que se executa desde a liña de comandos e
permite realizar operación cos servidores DNS.
nslookup nombre_servidor → resolve a IP de nombre_servidor
nslookup IP → resolve o nome da IP
nslookup → mostra información do servidor predeterminado
Búsqueda directa
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Búsqueda indirecta
Como podemos observar a búsqueda directa funciona pero a inversa non pois non temos
definida unha zona para ela.
Se queremos que non se mostre esta mensaxe “Servidor: UnKnow Address ::1” temos que
desactivar IPv6 nas propiedades do adaptador de rede correspondente.
Proba a buscar a IP do nome de dominio xunta.es
Se configuramos un reenviador para que consulte as búsquedas nun servidor DNS alternativo,
cando non atope un dato irá buscalo ao DNS alternativo.
Proba agora a buscar a IP do nome de dominio xunta.es e indica o resultado da operación.
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Zona de búsqueda inversa
Creamos unha zona de busqueda inversa
Agora temos definida a zona de búsqueda inversa pero non temos ningún equipo dado de alta
nela.
Temos que crear un novo punteiro PTR por cada equipo que se quere incluír na zona de
búsqueda inversa, como vemos a continuación.
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Agora xa podemos facer busquedas por IP no servidor DNS... pero só do equipo dado de alta.
Os servidores DNS utilízanse tamén
•
•
•
No proceso de autenticanción no que o sistema consulta o DNS para atopar o servidor
Kerberos.
Cada vez que se utiliza un recurso para localizar o Catálogo Global que contén
información parcial de todos os obxectos do dominio-arbol-bosqe ao que pertence.
Para atopar os obxectos do dominio no Catálogo Global.
Contesta as seguintes cuestións
1. En qué se diferencia un dominio pasoapaso.com de pasoapaso.local
2. Explica o que é un nome de dominio NetBIOS
Instalación dun Controlador de Dominio e servidor DNS
Descargar