A enerxia eléctrica

Anuncio
Tema 7: a enerxÃ−a eléctrica
Que é a biomasa e de que xeitos se pode obter enerxÃ−a dela?
à unha das fontes de enerxÃ−a mais antigas. E renovable, e fácil de almacenar, pero ocupa un gran
volume. Pódese transformar en enerxÃ−a: queimadoa, aproveitando os gases que xera durante a
descomposición, fermentación para producir alcohol…
Define electricidade estática
à o exceso de carga electrica que acumulan alguns materiais, normalmente por frotamento.
Define corrente electrica
à o paso de cargas electricas através dun condutor. Prodúcese cando hai un desequilibrio de cargas entre
dous puntos dito conductor.
Que quere decir que un circuito electrico está pechado?
Os polos dun xenerador teñen que estar conectados de maneira que a corrente electrica que sale do
xenerador volva ao lugar do que procede.
Que é o magnetismo? Como funciona unha brúxula?
O magnetismo é a propiedade que teñen algúns obxetos para atraerse entre sÃ−. Unha brúxula
funciona gracias ao magnetismo.
Qué é o campo magnético?
à a zona do espacio onde se poden sentir os efectos dun imán
Define electromagnetismo
à cando as correntes magneticas xeran campos magneticos
Cal é a diferencia entre unha bobina e un electoimán
Unha bobina é un fio de alabmre enrolado polo que circula unha ocrrente electrica , por dentro pode ter aire
ou un material diferente...Un electroimán é un imán temporal formado por unha bobina que no seu
interior ten un núcleo de ferro aceiro ou outro material ferromagnético.
Diferencias entre corrente continua e alterna
A continua e aquela que se move no mesmo sentido sempre, a alterna cambia de sentido.
Fai un debuxo dun alternador marcando as suas partes, e explica o funcionamento.
Cales son as diferencias entre un dinamo e un alternador encanto a funcion e a forma.
O alternador xenera corrente alterna e o dinamo xenera corrente continua
1
Que funcions realiza a dinamo dunha bicicleta? Ã realmente unha dinamo?
Produce corrente alterna gracias ao movemento das cordas da bicicleta. Non, xa que xera corrente alterna, e
non continua, é dicir, e un alternador.
Debuxa un esquema dun motor electrico, marca as suas partes e describe con detalle o seu funcionamento:
Â
Os motores de corrente alterna e os motores de corrente continua baséanse no mesmo principio de
funcionamento, o cal establece que se un condutor polo cal circula unha corrente eléctrica atópase dentro
da acción dun campo magnético, este tende a desprazarse perpendicularmente ás liñas de acción do
campo magnético.
O condutor tende a funcionar como un electroimán debido á corrente eléctrica que circula polo mesmo
adquirindo deste xeito propiedades magnéticas, que provocan, debido á interacción cos polos ubicados
no estator, o movemento circular que se observa no rotor do motor.
Partindo do feito de que cando pasa corrente eléctrica por un conductor prodúcese un campo magnético,
ademais se o poñemos dentro da acción dun campo magnético potente, o producto da interacción de
ambos campos magnéticos fai que o conductor tenda a desprazarse producindo asÃ− a enerxÃ−a
mecánica. Devandita enerxÃ−a é comunicada ao exterior mediante un dispositivo chamado flecha.
Que é unha turbina?
Unha turbina consta de un conxunto de palas unidas a un eixe sobre o que se fai presión con un fluÃ−do,
para que asÃ− xire, e produza enerxÃ−a.
Describe que é a coxeneración
à unha forma de aproveitar os gases que producen as fábricas para quentar auga ou servir de calefacción
para a propia fabrica, aproveitando o calor que se xera ao botar os gases polas chemineas.
Tema 8
Enumera e define os compoñentes dun circuito electrico
Xenerador:crea e manten a tension para producir corrente
Conductores: Son vias por onde circula a corrente
Receptores: reciben enerxia electrica e transformana noutro tipo de enerxia
Elementos de maniobra e control: Permiten dirixir ou interrumpir o paso da corrente
2
Elementos de proteccion: protexen as persoas ou o circuito das posibles sobrecargas.
Diferencias entre conexión en serie e en paralelo:
Req en serie: R1 + R2
Req en paralelo: 1 : (1:r1)+(1:r2)
Compoñentes electricos:
Denominacion
Interruptor
Pila
BaterÃ−a
Bombilla
VoltÃ−metro
Mide intensidade.
Resistencia
Resistencia variable
motor
SÃ−mbolo
Explicación
Abre ou pecha o circuito de forma
permanente
Crea unha diferencia potencial
entre dous puntos
Conxunto de pilas
Transforma a enerxia electrica en
enerxia luminosa
Mide a diferencia potencial.
Colocase en paralelo
Mide a intensidade. Colocase en
serie
Provoca unha caida de tension no
circuito
Resistencia a que se lle pode variar
o valor
Transforma a enerxia electrica en
enerxÃ−a mecánica
3
Descargar