Subido por Lorena Del Moral

01 LA BIOSFERA

Anuncio
01 LA BIOSFERA
La biosfera és la part de la Terra on hi ha vida, i que formen tots els éssers vius que hi habiten. Es troba entre la part
inferior de l’atmosfera, la hidrosfera i la part superior de la geosfera. Hi han llocs amb molta varietat d’espècies i
molt poblats, com la selva tropical i d’altres amb poca varietat i poc poblats com el pol Nord.
La Terra té unes característiques especials que permeten la vida:
-El 71% de la superficie terrestre es aigua líquida.
-La capa d’ozó de l’atmosfera fa de filtre i absorbeix la radiació ultraviolada, que és perjudicial.
-L’oxigen de l’atmosfera fa possible la respiració dels essers vius. El diòxid de carboni permet fer la fotosíntesis.
- La distància adequada del Sol a la Terra permet una temperatura adient per viure.
02 ELS ÉSSERS INERTS I ELS ÉSSERS VIUS
Els éssers inerts estan formats per matèria inorgànica com l’aigua I els minerals.
Els éssers vius estan formats per matèria orgànica i inorgànica.
-
Matèria inorgánica: aigua i sals minerals.
Matèria orgànica: compostos orgànics formats per Carboni, Hidrogen, Oxigen, Nitrogen
Proteïnes (ajuden al creixement de les cèl.lules)
Lípids (actuen com a reserva energética i material de construcción)
Glúcids (s’utilitzen com font d’energia de les cèl.lules)
Àcids nucleics (controlen el funcionament de les cèl.lules i
informació hereditaria)
Característiques dels éssers vius:
-
Tots estan formats per cèl.lules.
Es nodreixen.
Es relacionen entre si i amb el medi.
Es reprodueixen.
03 LES FUNCIONS VITALS
Tots els organismos vius fan tres funcions vitals: Nutrició, relació i reproducció.
1. La nutrició: obtenció de substàncies del medi i transformación en energía.
Nutrició autótrofa: Plantes, algues i alguns bacteris. Ells mateixos fabriquen els compostos orgànics per alimentar-se,
com les plantes que fan la fotosíntesis amb l’ajuda de la llum o les algues que fan la quimiosíntesi.
Nutrició heterótrofa: Es dona en animals, fongs i alguns microorganismes. Ells NO elaboren compostos orgànics, sino
que s’alimenten d’altres organismes. Si s’alimenten de plantes són herbívors. Si s’alimenten d’animals són carnívors.
Si s’alimenten de les dues coses son omnívors.
També hi han els sapròfits s’alimenten d’organismes morts i els paràsits s’alimenten d’organismes vius perjudican’tlos.
2. La relació: capacitat dels éssers vius de percebre estímuls o canvis al medi i de generar respostes.
Les plantes i els organismes unicel.lulars NO tenen òrgans dels sentits ni sistema nerviós, però si responen amb
moviments davant de la llum, la gravetat i les substàncies químiques.
Els animals tenen òrgans dels sentits (per percebre estímuls) i òrgans efectors (per responder, músculs). El Sistema
nerviós i el Sistema endocrí coordinen els estímuls i les respostes.
3. La reproducción: procés que permet als éssers vius producir nous individus que se’ls assemblin. Hi ha dos
tipus:
Reproducció asexual. Intervé un sol individu. Quan la cél.lula es divideix en dos (bipartició) la cél.lula mare es
converteix en dues cèl.lules filles idèntiques. Es una reproducción molt ràpida pero els individus són poc resistents
perque només tenen característiques d’un progenitor.
Reproducció sexual intervenen dos individus de sexe diferent. Consisteix en la unió d’unes cèl.lules (gàmetes), que
originen descendents amb les característiques dels dos progenitors.
Les espècies hermafrodites, tenen òrgans masculí i femení. (plantes amb flors).
04 LA CÈL.LULA
Tots els éssers vius estem formats per cèl.lules. Aquestes cèl.lules s’originen a partir de la divisió d’altres cèl.lules.
Segons el nombre de cèl.lules, els éssers vius poden ser unicel.lulars o pluricel.lulars.
Organismes unicel.lulars Formats per una sola cèl.lula que fa totes les funcions vitals. Són els protozous(eucariota),
els llevat i els bacteris(procariota).
Organismes pluricel.lulars (eucariotas) Formats per moltes cèl.lules que s’agrupen en teixits, òrgans i sistemes amb
funcions vitals. Són els fongs, les plantes i els animals.
TOTES les cèl.lules tenen:
-Membrana plasmática. Capa que embolcalla la cèl.lula, per on intercanvia nutrients, energía i informació.
-Citoplasma. Medi aquós on es troben els orgànuls i alteres substàncies.
-Material genetic. ADN.
Tipus de cèl.lules:
La cèl.lula procariota es exclusiva dels bacteris i algunes algues. És petita i senzilla i conté el ADN dispers en el
citoplasma. Parts: Paret cel.lular / Membrana plasmática / Material genètic (ADN) / Citoplasma /Ribosomes
(fabriquen proteïnes).
La cèl.lula eucariota la tenen TOTS els organismes pluricel.lulars i també alguns organismes unicel.lulars. El ADN
es troba al nucli. Hi ha dos tipus:
-
Cèl.lula animal. La tenen el animals i els protozous.
Cèl.lula vegetal. La tenen les plantes i les algues.
Descargar