Subido por eugenio.primerano

BASES PREMIOS ELEMENTALES 19 20

Anuncio
CONSERVATORI PROFESSIONAL
DE MÚSICA DE VALÈNCIA
Edifici del Complex Educatiu de Velluters
Plaça de Viriato, s / n 46001 València
Tlf: 961207000
Edifici Sant Esteve
Plaça de Sant Esteve, 3
46003 València Tlf: 963.156.543
Codi Centre 46021691
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmvalencia/
PREMI ELEMENTAL DE MÚSICA
Amb la finalitat de distingir, incentivar i reconèixer el rendiment acadèmic i la cultura
del mèrit i l'excel·lència, dels i les estudiants que han cursat amb major èxit els estudis
dels Ensenyaments Elementals de Música, el Conservatori Professional de Música de
València, convoca la segona edició dels Premis Elementals de Música per a les totes
les especialitats instrumentals que imparteix el centre en l'etapa elemental, d'acord
amb les següents bases:
1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
El Premi es convoca obert a la participació de tot l'alumnat oficial del Conservatori
Professional de Música de València que estiga realitzant, durant aquest curs
2019/2020, els estudis de 4t dels Ensenyaments Elementals.
Podrà participar l'alumnat de totes especialitats instrumentals que imparteix el centre
en els Ensenyaments Elementals de Música.
2. REQUISITS D'INSCRIPCIÓ.
Modalitat Especialitats
Instrumentals
Alumnat de 4° curs que havent conclòs íntegrament les E. Elementals, hagen obtingut
la qualificació de 9 o 10 en l'especialitat instrumental i una nota mitjana general de 8
en l'expedient de qualificacions de l'últim curs acadèmic.
Nota: el sumatori per a traure les mitjanes aritmètiques inclou l'instrument.
Modalitat de Llenguatge Musical
Alumnat de 4° curs que havent conclòs íntegrament les E. Elementals, hagen obtingut
la qualificació de 9 o 10 en l'assignatura de L. Musical i una nota mitjana general de 8
en l'expedient de qualificacions de l'últim curs acadèmic.
1
Nota: el sumatori per a traure les mitjanes aritmètiques inclou el L. Musical.
3. PREMIS I TRIBUNALS
Es podrà concedir un premi i una menció per cada especialitat i per l'assignatura de L.
Musical podent ser tots dos ex aequo o quedar deserts. Els qui resulten premiats o
obtinguen una menció rebran un diploma acreditatiu d'aquesta distinció que serà
anotada en el seu expedient acadèmic.
Per a l'avaluació dels Premis es constituirà en el centre un tribunal per a cada
especialitat instrumental, designat pel director del centre i format per tres membres del
professorat del centre de l'especialitat instrumental o similar corresponent a la prova,
sense que puguen formar part d'ell els professors que durant el curs hagen impartit
classe als candidats de la prova. En la prova de Llenguatge Musical els membres
seran professors de l'assignatura de Llenguatge Musical o Fonaments de Composició.
Cada membre del tribunal tindrà un suplent que actuarà únicament en aquells supòsits
en què, per causes justificades, els titulars no puguen formar part d'aquests. La
composició dels tribunals amb els seus corresponents suplents, estarà exposada en
els taulers d'anuncis dels centres almenys tres dies abans de l'inici de les proves.
L'alumnat premiat podrà participar en el recital que se celebrarà amb motiu del
lliurament dels diplomes de premi i la data del qual es farà pública.
4. ESTRUCTURA DE LA PROVA
Per a les especialitats instrumentals.
Tindrà 2 fases no eliminatòries:
1. Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. El text contindrà les
dificultats tècniques dels continguts terminals dels ensenyaments elementals de
música.
2. Interpretació de dues obres de lliure elecció preferiblement d'estil diferents. La
duració màxima serà de 15 minuts en total. El nivell tècnic/instrumental obeirà als
continguts terminals dels ensenyaments elementals. Es valorarà l'execució de
memòria de les obres presentades.
Cadascun d'aquests exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una
qualificació mínima de 5 punts en cadascun d'ells per a superar-los. La qualificació final
serà la mitjana ponderada de totes dues proves sent el 70% el percentatge de la prova
2
d'interpretació i el 30% el de la prova de lectura a primera vista.
Per a Llenguatge Musical:
Tindrà 2 fases no eliminatòries:
1. Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. El text contindrà les
dificultats tècniques dels continguts terminals dels ensenyaments elementals de música.
2. Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric/pràctics del llenguatge musical. Els
exercicis a realitzar contindran les dificultats tècniques que es precisen per a iniciar els
ensenyaments professionals. Constarà d'exercici de Dictat musical a una veu, una lectura
a primera vista rítmica-entonada en clau de sol i de fa en quarta línia i un exercici escrit de
5 preguntes teòric practiques.
Cadascun d'aquests exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una
qualificació mínima de 5 punts en cadascun d'ells per a superar-los. La qualificació final serà
la mitjana aritmètica de les 2 puntuacions.
5. TERMINI D'INSCRIPCIÓ PER A TOTES LES ESPECIALITATS.
Tot l'alumnat que reunisca els requisits d'inscripció del punt 2 d'aquesta convocatòria
hauran de presentar la sol·licitud corresponent en la Secretaria del centre pel
procediment establert i en les dates que determine la Secretària el mes de juny del
centre una vegada acabat el període lectiu.
Els aspirants presentaran al costat de la inscripció 3 còpies de les obres a interpretar
per al tribunal.
6. PUBLICACIÓ DE LLISTAT D'ALUMNES/AS ADMESOS Al CONCURS.
Una vegada finalitzat el termini d'inscripció la Secretaria publicarà els llistats de
l'alumnat admés i s'obrirà un termini de reclamació a la llista provisional. La reclamació
s'efectuarà entregant una sol·licitud en la Secretària del Centre en el termini que es
determine a aquest efecte. Finalitzat el termini de reclamació, la Secretaria publicarà el
llistat definitiu.
7. REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Les proves es realitzaran després de les vacances d’estiu.
3
8. PUBLICACIÓ DE COMPONENTS DELS TRIBUNALS I CALENDARI DE
REALITZACIÓ DELS CONCURSOS DE CADA ESPECIALITAT.
Tres dies abans de la celebració de les proves, la Secretaria del Centre publicarà la
composició de cada tribunal i les dates de realització per a cada especialitat.
4
CONSERVATORI PROFESSIONAL
DE MÚSICA DE VALÈNCIA
Edifici del Complex Educatiu de Velluters
Plaça de Viriato, s / n 46001 València
Tlf: 961207000
Edifici Sant Esteve
Plaça de Sant Esteve, 3
46003 València Tlf: 963.156.543
Codi Centre 46021691
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmvalencia/
PREMIO ELEMENTAL DE MÚSICA
Con el fin de distinguir, incentivar y reconocer el rendimiento académico y la cultura del
mérito y la excelencia, de los estudiantes que han cursado con mayor brillantez los
estudios de las Enseñanzas Elementales de Música, el Conservatorio Profesional de
Música de Valencia, convoca la segunda edición de los Premios Elementales de
Música para las todas las especialidades instrumentales que imparte el centro en la
etapa elemental, de acuerdo a las siguientes bases:
1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
El Premio se convoca abierto a la participación de todo el alumnado oficial del
Conservatorio Profesional de Música de Valencia que esté realizando, durante este
curso 2019/2020, los estudios de 4º de las Enseñanzas Elementales.
Podrá participar el alumnado de todas especialidades instrumentales que imparte el
centro en las Enseñanzas Elementales de Música.
2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.
Modalidad Especialidades
Instrumentales
Alumnado de 4º curso que habiendo concluido en su totalidad las E. Elementales,
hayan obtenido la calificación de 9 o 10 en la especialidad instrumental y una nota
media general de 8 en el expediente de calificaciones del último curso académico.
Nota: el sumatorio para sacar las medias aritméticas incluye el instrumento.
Modalidad de Lenguaje Musical
Alumnado de 4º curso que habiendo concluido en su totalidad las E. Elementales,
hayan obtenido la calificación de 9 o 10 en la asignatura de L. Musical y una nota
media general de 8 en el expediente de calificaciones del último curso académico.
Nota: el sumatorio para sacar las medias aritméticas incluye el L. Musical.
5
3. PREMIOS Y TRIBUNALES
Se podrá conceder un premio y una mención por cada especialidad y por la asignatura
de L. Musical pudiendo ser ambos ex-aequo o quedar desiertos. Quienes resulten
premiados u obtengan una mención recibirán un diploma acreditativo de esta distinción
que será anotada en su expediente académico.
Para la evaluación de los Premios se constituirá en el centro un tribunal para cada
especialidad instrumental, designado por el director del centro y formados por tres
miembros de entre el profesorado del centro de la especialidad instrumental o similar
correspondiente a la prueba, sin que puedan formar parte de él los profesores que
durante el curso hayan impartido clase a los candidatos de la prueba. En la prueba de
Lenguaje Musical los miembros serán profesores de la asignatura de Lenguaje Musical
o Fundamentos de Composición.
Cada miembro del tribunal tendrá un suplente que actuará únicamente en aquellos
supuestos en que, por causas justificadas, los titulares no puedan formar parte de los
mismos. La composición de los tribunales con sus correspondientes suplentes, estará
expuesta en los tablones de anuncios de los centros al menos tres días antes del inicio
de las pruebas.
El alumnado premiado podrán participar en el recital que se celebrará con motivo de la
entrega de los diplomas de premio y cuya fecha se hará pública.
4. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
Para las especialidades instrumentales.
Tendrá 2 fases no eliminatorias:
1. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto
contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de las enseñanzas
elementales de música.
2. Interpretación de dos obras de libre elección preferiblemente de estilo diferentes.
La duración máxima será de 15 minutos en total. El nivel técnico/instrumental
obedecerá a los contenidos terminales de las enseñanzas elementales. Se valorará
la ejecución de memoria de las obras presentadas.
Cada uno de estos ejercicios se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una
calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para superarlos. La calificación será
6
la media ponderada de ambas pruebas siendo el 70% el porcentaje de la prueba de
interpretación y el 30% el de la prueba de lectura a primera vista.
Para Lenguaje Musical:
Tendrá 2 fases no eliminatorias:
1. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto
contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de las enseñanzas
elementales de música.
2. Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje
musical. Los ejercicios a realizar contendrán las dificultades técnicas que se
precisan para iniciar las enseñanzas profesionales. Constará de ejercicio de Dictado
musical a una voz, una lectura a primera vista rítmica-entonada en clave de sol y de
fa en cuarta línea y un ejercicio escrito de 5 preguntas teórico practicas
Cada uno de estos ejercicios se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una
calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para superarlos. La calificación
final será la media aritmética de las 2 puntuaciones.
5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES.
Todo el alumnado que reúna los requisitos de inscripción del punto 2 de esta
convocatoria deberán presentar la solicitud correspondiente en la Secretaría del centro
por el procedimiento establecido y en las fechas que determine la Secretaria en el mes
de junio del centro una vez terminado el periodo lectivo.
Los aspirantes presentarán junto a la inscripción 3 copias de las obras a interpretar
para el tribunal.
6. PUBLICACIÓN DE LISTADO DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS AL CONCURSO.
Una vez finalizado el plazo de inscripción la Secretaría publicará los listados del
alumnado admitido y se abrirá un plazo de reclamación a la lista provisional. La
reclamación se efectuará entregando una solicitud en la Secretaria del Centro en el
plazo que se determine a tal efecto. Finalizado el plazo de reclamación, la Secretaría
publicará el listado definitivo.
7. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Las pruebas se realizarán durante después de las vacaciones de verano.
7
8.
PUBLICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS TRIBUNALES Y CALENDARIO
DE REALIZACIÓN DE LOS CONCURSOS DE CADA ESPECIALIDAD.
Tres días antes de la celebración de las pruebas, la Secretaría del Centro publicará la
composición de cada tribunal y las fechas de realización para cada especialidad.
8
CONSERVATORI PROFESSIONAL
DE MÚSICA DE VALÈNCIA
Edifici del Complex Educatiu de Velluters
Plaça de Viriato, s / n 46001 València
Tlf: 961207000
Edifici Sant Esteve
Plaça de Sant Esteve, 3
46003 València Tlf: 963.156.543
Codi Centre 46021691
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmvalencia/
INSCRIPCIÓN A PREMIO FIN DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES *
INSCRIPCIÓ A PREMI FI DE ENSENYANCES ELEMENTALS
CURSO 200
/
CURS
APELLIDOS
Cognoms
NOMBRE
Nom
DNI
DNI
DIRECCIÓN
Direcció
POBLACIÓN
Població
PROVINCIA
Província
CP
CP
TFNO
TFON
ESPECIALIDAD/ ASIGNATURA
Especialitat/Assignatura
PROFESOR:
Professor
* Aceptando y cumpliendo las bases de la convocatoria.
Acceptant i complint les bases de la convocatòria.
PRESENTA COMO PROGRAMA LIBRE AL EXAMEN A PREMIO FIN DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PRESENTA COM A PROGRAMA LLIURE A L’EXAMEN A PREMI FI DE ENSENYANCES ELEMENTALS
TÍTULO
TÍTOL
AUTOR
AUTOR
TÍTULO
TÍTOL
AUTOR
AUTOR
Valencia,
València
de
de
ACOMPAÑANTE/ES (nombre, apellidos y especialidad instrumental)
ACOMPANYANT/S (nom, cognoms i especialitat instrumental)
Firma del interesado
Signatura de l´interessat
DIRECTOR DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALENCIA
DIRECTOR DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE VALÈNCIA
9
Descargar