Subido por Pablo Espinar

especies-interes-piscicola-guia-pescador-riu

Anuncio
sin sobreimpresión
Guia del pescador de riu
Guia del pescador de riu
I. Escorihuela, Josep, ed. II. Capdevila, Joel, ed. III. Llobet,
Toni, 1975- il. IV. Catalunya. Departament de Medi Ambient
i Habitatge
1. Peixos d’aigua dolça – Catalunya – Manuals, guies,
etc. 2. Pesca – Catalunya – Manuals, guies, etc.
597(467.1)(036)
Índex
Què necessito per practicar la pesca a Catalunya? ................................................................................................................................... 2
Obtenció de la llicència de pesca recreativa ...................................................................................................................................................... 3
Obtenció del permís de pesca ............................................................................................................................................................................................ 3
Característiques morfològiques d’un peix ............................................................................................................................................................. 4
Delimitació de les masses d’aigua ............................................................................................................................................................................... 5
Espècies pescables ........................................................................................................................................................................................................................ 6
Espècies introduïdes ................................................................................................................................................................................................................. 25
Espècies protegides o no pescables ....................................................................................................................................................................... 48
Adreces d’interès ......................................................................................................................................................................................................................... 62
Informació legal d’interès .................................................................................................................................................................................................... 64
Notes .......................................................................................................................................................................................................................................................... 66
2
Què necessito per practicar la pesca a Catalunya?
Cal disposar d’una de les llicències de pesca recreativa de superfície següents:
• Llicència de pesca recreativa per a 1 dia, 15 dies, 1, 2, 3 o 4 anys
• Llicència de pesca recreativa per a menors de 18 anys, majors de 65 anys o incapacitats
Qualsevol d’aquests tipus de llicència habilita per a la pesca a les zones lliures sense mort
Recordeu, a més, que si voleu pescar en una zona de pesca controlada (ZPC) necessiteu el permís de
pesca corresponent. Els diferents tipus de ZPC i la vigència dels permisos són:
• Ciprínids sense mort (anual/diari)
⇒ Permís setmanal només a la ZPC EB-01, embassament de Riba-roja i Flix
• Salmònids amb mort/Sense mort (diari)
• Intensiu amb mort/Sense mort (diari)
Llicència de pesca
Permís de pesca
3
Obtenció de la llicència de pesca recreativa
• Serveis Territorials i Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
• Mitjançant Internet, al web següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits
Obtenció del permís de pesca
• Serveis Territorials i Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
• Mitjançant Internet, al web següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits
4
Característiques morfològiques d’un peix
Ull
Primera aleta dorsal
Segona aleta dorsal
Aleta adiposa
Aleta caudal
Aleta anal
Línia lateral
Aleta pectoral
Aleta ventral
L
L’aleta adiposa, només la presenten els salmònids i també el peix gat.
La mida dels peixos és la distància existent des de l’extrem anterior del musell superior fins al punt
mitjà de la part posterior de l’aleta caudal amb la cua estesa.
Opercle
5
Delimitació de les masses d’aigua
• Salmònids d’alta muntanya: trams de riu on habita predominantment la truita comuna. Les aigües són més fredes
que en la baixa muntanya.
• Salmònids de baixa muntanya: trams de riu on habita predominantment la truita comuna.
• Ciprínids: trams mitjans i baixos de rius on predominen
espècies de la família dels ciprínids (barbs, bagres, carpes...).
La pesca en cadascuna d’aquestes masses d’aigua té un
període hàbil de pesca associat, que, a més, pot variar si
el tram és amb mort o sense mort. Hi ha més informació al
final d’aquesta guia.
7
Truita comuna
Salmo trutta
Com la pots identificar? Cos amb taques vermelles, carbasses i negres.
Presenta aleta adiposa. Cua sense taques.
Autòctona
Mida> és un peix de mida
mitjana, que rarament arriba
als 60 cm
Longevitat> 6-7 anys
Reproducció> entre novembre i
gener, quan la temperatura
de l’aigua assoleix els 5-13º C
Hàbitat> altituds superiors a
500 m (temperatura de l’aigua
inferior a 22º C)
Distribució> a la conca de
l’Ebre, i a les parts altes
de la Muga, el Ter, la Tordera i el
Llobregat. Sovint hibridada
8
Barb de Graells
Autòctona
Luciobarbus graellsii
Detall de l’aleta
dorsal de la carpa
Com el pots identificar? Cos allargat. L’aleta dorsal és igual de llarga que d’alta.
Amb dos parells de barbetes i sense taques.
Cal recordar que es pesca en la modalitat Sense mort.
Mida> màxim de 70 a 80 cm
i un pes aproximat de 2,5 kg
Longevitat> mascles, uns 11
o 12 anys, i femelles, uns 16
Reproducció> entre abril i
juliol. Fa la fresa sobre fons
pedregosos
Hàbitat> prop del fons, en
el tram mitjà i baix dels rius.
Gregari
Distribució> endèmic de la
península Ibèrica, on ocupa
bàsicament la conca de l’Ebre
9
Detall
de les barbetes
del barb cua-roig
Barb de muntanya
Barbus meridionalis
Com el pots identificar? L’aleta dorsal és igual de llarga que d’alta. Amb dos
parells de barbetes i amb taques negres al dors i a les aletes. El segon parell de
barbetes no arriba al marge posterior de l’ull com en el cas del barb cua-roig.
Cal recordar que es pesca en la modalitat Sense mort.
Autòctona
Mida> rarament supera els
30 cm
Longevitat> 7 o 8 anys
Reproducció> entre maig i juny
Hàbitat> cursos fluvials
d’aigües ràpides i oxigenades,
però també es pot trobar en
trams mitjans o baixos
Distribució> complementària
a la del barb cua-roig, en
determinats llocs arriben a
conviure i fins i tot a hibridar-se
10
Barb cua-roig
Autòctona
Barbus haasi
Detall de les
barbetes del barb
de muntanya
Com el pots identificar? Cap gros, amb dos parells de barbes que arriben al
marge posterior de l’ull.
Cal recordar que es pesca en la modalitat Sense mort.
Mida> fins a 30 cm
Reproducció> entre abril i juny
Longevitat> 7 o 8 anys
Hàbitat> cursos fluvials de
muntanya d’aigües ràpides i
oxigenades, però també es pot
trobar en trams mitjans i baixos
Distribució> endèmic de la
península Ibèrica, es troba
distribuït per tot Catalunya
11
Bagra
Squalius laietanus
Com la pots identificar? Sense taques. Boca terminal, escates grosses i
marcades, i cap relativament gran respecte del cos.
Cal recordar que es pesca en la modalitat Sense mort.
Autòctona
Mida> fins a 50 cm i un pes
de quasi 1 kg
Longevitat> fins a 13 anys
Reproducció> entre maig i
juny. Deixa els ous sobre fons
pedregosos
Hàbitat> necessita certa
profunditat, ja que ocupa la zona
mitjana de la columna d’aigua.
Hàbits nedadors
Distribució> a la conca de
l’Ebre i a les conques internes.
Ha desaparegut de diverses
zones. En franca regressió
12
Anguila
Autòctona
Anguilla anguilla
Com la pots identificar? Cos allargat i cilíndric. Les aletes dorsal, caudal i anal
estan fusionades. Mandíbula inferior prominent.
Cal recordar que exclusivament es pot pescar l’anguila en la modalitat Sense mort.
Mida> angula < 10 cm,
anguiló entre 10-35 cm,
anguila > 35 cm (pot arribar als
150 cm)
Longevitat> de 9 a 12 anys
Reproducció> peix catàdrom
que es reprodueix principalment
a la mar dels Sargassos. Mor
després de la posta
Distribució> estuaris i cursos
baixos o conques sense
barreres. Actualment en forta
regressió
13
Gobi
Gobio lozanoi
Com el pots identificar? L’aleta dorsal és igual de llarga que d’alta. Té un parell
de barbetes, escates grosses i l’aleta caudal molt formada.
Cal recordar que es pesca en la modalitat Sense mort.
Autòctona
Mida> màxim de 15 cm
Longevitat> de 5 a 6 anys
Reproducció> entre maig i
agost sobre fons sorrencs o
de grava fina
Hàbitat> en fons tous, coberts
de sediments
Distribució> originari dels rius
Ebre i Bidasoa. S’ha translocat a
la Muga, el Fluvià i el Llobregat
14
Madrilla
Autòctona
Parachondrostoma miegii
Detall de l’aleta
dorsal de l’alburn
Com la pots identificar? L’aleta dorsal no està desplaçada enrere respecte a la
ventral, a diferència de l’alburn. Boca ínfera amb llavis cornis.
Cal recordar que es pesca en la modalitat Sense mort.
Mida> fins als 30 cm
Longevitat> mascles, fins a 5
anys, femelles, fins a 7
Reproducció> entre abril i juny
Hàbitat> espècie gregària
d’aigües de corrent, a la
columna d’aigua
Distribució> a la conca de
l’Ebre. Translocada al Llobregat
i a la riera de Riudecanyes. En
forta regressió
15
Foxí, vairó o barb roig
Phoxinus bigerri
Com el pots identificar? Cos amb taques negres transversals i escates molt
petites. En època de zel, els mascles presenten tons rogencs als llavis i a les
parts inferiors del cos.
Autòctona
Mida> no sobrepassa els 12 cm
Reproducció> entre maig i
juliol
Longevitat> fins a 5-6 anys
Hàbitat> trams alts dels rius
amb aigües fredes i oxigenades.
Espècie gregària que forma
grans grups
Distribució> la Muga, el Ter, la
Tordera, el Llobregat, el Besòs i
la conca de l’Ebre
16
Carpí
Introduïda al segle XVII
Carassius auratus
Detall de
les barbetes
de la carpa
Com el pots identificar? L’aleta dorsal és més llarga que alta. Sense barbetes, a
diferència de la carpa. De colors rogencs o ataronjats en les varietats ornamentals
i platejats en els individus en llibertat.
Mida> fins a 45 cm de llargada
i 2 kg de pes
Reproducció> entre maig i juny
fa la posta entre la vegetació
aquàtica
Hàbitat> aigües poc profundes
de corrent lent, amb vegetació
abundant i fons tous
Distribució> originari d’Àsia i
l’Europa central, es troba en un
gran nombre de masses d’aigua
17
Tenca
Tinca tinca
Com la pots identificar? L’aleta dorsal és igual de llarga que d’alta. Té un parell
de barbetes, escates petites i l’aleta caudal recta.
Introduïda a l'edat de bronze
Mida> pot arribar als 40 cm
Longevitat> fins als 17 anys
Reproducció> fresa a la
vegetació de juny a agost a una
temperatura de 20º C
Hàbitat> aigües amb poc
corrent i vegetació abundant
Distribució> pràcticament
inexistent a Catalunya
18
Llisses
Llissa calua Llissa galta-roja Llissa fusany o petita Llissa llobarrera Llissa vera
Liza ramada
Liza aurata
Liza saliens
Mugil cephalus
Autòctones
Liza ramada
Com les pots identificar? Cos esvelt, llarg i fusiforme. Cap curt i boca terminal.
Chelon labrosus
19
Llissa fusany o petita
Liza saliens
Llissa galta-roja
Liza aurata
Autòctones
Mida> no solen superar els
50 cm
Longevitat> fins a 15 anys
Hàbitat> zona costanera. Poden
fer incursions riu endins, ja que
toleren molt bé els canvis de
salinitat
Distribució> tota la
Mediterrània
20
Llobarro
Autòctones
Dicentrarchus labrax
Com el pots identificar? Peix fusiforme, amb el dors de color gris plom i el
ventre blanc. Boca grossa típica dels depredadors.
Mida> màxim 1,20 m
Longevitat> fins a 15 anys
Hàbitat> espècie eurihalina:
pot anar des de la mar als rius i
viceversa
Distribució> tota la
Mediterrània
21
Orada, aurada, moixarra
Sparus aurata
Com la pots identificar? Cos ovalat, comprimit per ambdós costats i de color
gris platejat al ventre, verd blavós al dors i groc grisenc als flancs. Té una gran
taca negra a l'origen de la línia lateral, una franja daurada entre els ulls i els
extrems de la cua vorejats de negre.
Autòctones
Mida> generalment 35 cm, tot i
que poden arribar als 70 cm
Reproducció> d’octubre a
desembre
Longevitat> fins a 11 anys
Hàbitat> al mar, sobre fons
sorrencs i de posidònies. A la
primavera pot entrar riu endins
depenent de la salinitat de
l’aigua
Distribució> espècie marina
present al mar Mediterrani.
Present a la part baixa d’alguns
rius com l’Ebre
22
Joell
Autòctona
Atherina boyeri
Com el pots identificar? Ulls grans, boca súpera proveïda de dents dèbils però
visibles, coloració translúcida i amb una franja platejada que recorre tot el cos.
Mida> fins a 10 cm
Reproducció> al riu d’abril al
juny, sobre vegetació aquàtica
Longevitat> fins a 3 anys
Hàbitat> tot i ser un peix marí,
tolera baixes concentracions
de sal, amb el què pot fer
incursions riu endins o entrar
als aiguamolls o albuferes. En
aquests casos prefereix aigües
lentes. Peix gregari
Distribució> mar Mediterrani i
tram baix del riu Ebre
23
Rèmol de riu
Platichthys flesus
Com el pots identificar? Peix pla, ovalat, amb els dos ulls al costat dret del
cos. De color gris marronós, amb taques taronges a la part superior. La part que
descansa sobre el fons és més blanca i també pot tenir taques taronges.
Autòctones
Mida> fins a 55 cm de longitud
Reproducció> al mar, de maig
a juny
Longevitat> fins a 15 anys
Hàbitat> espècie marina de
costums nocturnes que habita
els fons tous de graves i sorres.
Pot fer incursions riu endins
ja que tolera lleugerament les
variacions de salinitat
Distribució> mar Mediterrani
24
Agulleta de riu
Autòctona
Syngnathus abaster
Com la pots identificar? Cos molt allargat i prim. L'obertura branquial està
reduïda a un petit forat situat darrere el marge superior de l'opercle. Mandíbules
soldades en forma tubular amb una boca terminal molt petita i sense dents. Els
mascles tenen una bossa o cambra incubadora abdominal, on els ous, deixats per
la femella, s'obren i es desenvolupen.
Mida> fins als 21 cm
Reproducció> espècie
ovovivípara, manté els ous al
seu interior fins l’eclosió
Hàbitat> al mar, fins als 5
metres de fondària. Pot entrar
puntualment als estuaris i
aigües salines
Distribució> mar Mediterrani.
Present a la part baixa d’alguns
rius com l’Ebre
26
Truita irisada
Afectada per sentència 637/2016 del Tribunal Suprem
Introduïda l’any 1929
Oncorhynchus mykiss
Com la pots identificar? Cos amb taques negres i una banda lateral irisada.
Presenta aleta adiposa. Cua amb taques negres.
Mida> difícilment sobrepassa
els 50 cm
Longevitat> de 8 a 10 anys
Reproducció> en piscifactories,
però també al riu Matarranya i a
la riera de Grèixer
Hàbitat> ambients semblants
als de la truita comuna, però, en
ser menys exigent, pot ocupar
trams més baixos i degradats
Distribució> d’origen
nord-americà, està distribuïda
per totes les conques
27
Carpa
Com la pots identificar? L’aleta dorsal és més llarga que alta, amb el primer radi
espinós. Amb dos parells de barbetes.
Introduïda al segle XVII
Cyprinus carpio
Afectada per la sentència 637/2016 del Tribunal Suprem
Mida> pot arribar a fer 1 m de
llarg i sobrepassar els 20 kg
Longevitat> més de 15 anys
Reproducció> de maig a juliol
en aigües poc profundes. De
200.000 a 600.000 ous segons
la grandària de la femella
Hàbitat> s’adapta a diversos
hàbitats, generalment en
aigües de curs lent. Té una gran
resistència a la contaminació,
terbolesa, salinitat i manca
d’oxigen de l’aigua
Distribució> en totes les zones
baixes i mitjanes dels rius. Té
certs costums gregaris
28
Truita de rierol o salvel·lí
Introduïda l’any 1935
Salvelinus fontinalis
Com la pots identificar? Cos amb taques vermiculars blanquinoses sobre fons
verd fosc. Aletes pectorals, ventrals i anals amb una doble ratlla blanca i negra.
Part inferior del cos de color carbassa.
Mida> rarament sobrepassa
els 45 cm
Longevitat> fins als 10 anys
Reproducció> d’octubre a març
Hàbitat> molt territorial,
subsisteix a les regions d’alta
muntanya, ja que té uns
requeriments ecològics molt
específics
Distribució> solament en
alguns llacs del Pirineu
29
Rutil o madrilleta vera
Detall de l’ull
Rutilus rutilus
Com la pots identificar? Boca terminal i escates grosses. Cap petit amb una
línia vermella a l’ull.
Introduïda <1950
Mida> fins a 40 cm i gairebé
1 kg de pes
Longevitat> entre 10 i 12 anys
Reproducció> entre abril i juny
Hàbitat> rius, llacs i
embassaments. Aigües
tranquil·les
Distribució> molt abundant a
Europa, ha estat introduïda a
Catalunya però no a la resta de
la península Ibèrica
30
Gardí
Introduïda <1950
Scardinius erythrophthalmus
Com el pots identificar? Aleta dorsal lleugerament desplaçada enrere respecte
de les ventrals. Aletes vermelloses.
Mida> uns 20 cm i 500 g
de pes
Longevitat> la màxima
coneguda són 19 anys
Reproducció> entre abril i juny
Hàbitat> aigües tranquil·les
amb vegetació submergida
Distribució> originari de
l’Europa central, es troba a la
conca de l’Ebre, i puntualment a
la Muga i al Ter. En expansió
31
Alburn
Alburnus alburnus
Com el pots identificar? Aleta dorsal desplaçada enrere respecte de les ventrals.
Les escates es desprenen amb facilitat.
Introduïda l’any 1990
Mida> entre 12 i 15 cm, tot i
que pot arribar als 25 cm
Reproducció> entre novembre
i gener. Fresa a les ribes amb
graves
Hàbitat> forma moles a la
superfície. Prefereix aigües
tranquil·les
Distribució> introduït per a la
pesca del silur, es distribueix
per gairebé totes les conques de
Catalunya
32
Perca
Introduïda l’any 1990
Perca fluviatilis
Com la pots identificar? Cap arrodonit i petit en relació amb el cos. Coloració
verdosa, presenta de sis a nou bandes transversals fosques als costats i dues
aletes dorsals. Aletes ventrals, anals i caudal vermelloses.
Mida> fins a 50 cm i 5 kg
de pes
Longevitat> fins a 22 anys
Reproducció> de març a juny.
Diposita els ous sobre
les plantes aquàtiques en forma
de llargues cintes reticulars
Hàbitat> aigües clares sense
gaire corrent. Peix sedentari
Distribució> a la dècada
dels 80, va ser introduïda
puntualment a Catalunya
33
Perca americana o Black bass
Micropterus salmoides
Com la pots identificar? Cos allargat, travessat per una banda negra. Coloració
platejada o verdosa. Mandíbula inferior prominent i sobresortint respecte a la
superior.
Introduïda l’any 1955
Mida> normalment entre
20-40 cm
Longevitat> entre 9 i 10 anys
Reproducció> entre finals de
primavera i principis d’estiu
Hàbitat> embassaments i
llacunes o trams de riu de
corrent lent i de certa fondària.
Prefereix aigües càlides, amb
vegetació abundant i cobertures
on refugiar-se
Distribució> originària de
l’Amèrica del Nord, té una
àmplia distribució a les nostres
aigües
34
Peix sol
Introduïda l’any 1980
Lepomis gibbosus
Com el pots identificar? Les dues aletes dorsals no estan separades del tot.
Coloració groga verdosa ataronjada. Té una taca negre a l’alçada de l’opercle.
Mida> entre 8 i 20 cm
Longevitat> fins als 9 anys
Reproducció> entre maig
i juliol
Hàbitat> aigües lentes
de fondària variable i amb
vegetació aquàtica
Distribució> originari del
nord-est de l’Amèrica del Nord,
però també present a l’Àfrica i
Europa, actualment constitueix
una plaga en alguns països
35
Peix gat
Silur. 3 parells
de barbetes
Ameiurus melas
Com el pots identificar? Aleta dorsal i pectoral amb un radi espinós molt
resistent. Amb vuit barbes sensorials i amb aleta adiposa.
Introduïda a començaments del segle XX
Mida> a Catalunya, els adults
no solen superar els 30-50 cm
de llarg
Reproducció> de maig a juliol
Hàbitat> d’activitat nocturna,
viu en aigües tranquil·les i amb
fons llimosos
Distribució> a l’estany de
Banyoles, la conca de l’Ebre i
altres rius nord-orientals
36
Luci o lluç de riu
Introduïda l’any 1949
Esox lucius
Com el pots identificar? Cap gros amb un musell allargat. Les aletes dorsal
i anal estan disposades simètricament a la part posterior del cos. Coloració
verdosa amb taques blanques.
Mida> pot arribar a fer més
d’1 m de llargada i superar els
10 kg de pes
Longevitat> fins als 14 o 15
anys
Reproducció> entre gener
i març, diposita els ous a la
vegetació
Hàbitat> llacs, embassaments
i zones baixes dels rius amb
vegetació abundant i corrent
escàs
Distribució> la conca de l’Ebre,
i, puntualment, la Muga, el Ter i
el Llobregat
37
Sandra o luciperca
Sander lucioperca
Com la pots identificar? Cos i cap allargats amb un musell llarg, agut i amb
dents. Presenta de vuit a deu bandes transversals fosques als costats. Té dues
aletes dorsals, amb radis espinosos a la primera.
Introduïda l’any 1990
Mida> màxim 1,30 m, encara
que la mida mitjana és
de 40-70 cm
Longevitat> fins a 20 anys
Reproducció> d’abril a maig en
zones gravoses. El mascle vigila
la posta
Hàbitat> viu a la columna
d’aigua, en zones profundes i
tranquil·les
Distribució> en molts
embassaments i en expansió
38
Silur
Introduïda l’any 1974
Silurus glanis
Com el pots identificar? Cap molt gros amb sis barbetes sensorials. L’aleta anal
és molt llarga i acaba molt a prop de la caudal.
Mida> és el peix més gros
de les aigües continentals
europees, amb exemplars
d’1-2 m de llargada, de 30 a
80 kg de pes
Longevitat> més de 30 anys
Reproducció> de maig a juliol
Hàbitat> d’hàbits nocturns.
De dia resta al seu amagatall.
A l’hivern, es retira a les zones
més fondes i arrecerades, i
limita molt l’activitat
Distribució> a la conca de
l’Ebre, del Ter i del Llobregat
39
Gambúsia
Gambusia holbrooki
Com la pots identificar? De cos llarg el mascle i amb panxa generalment la
femella. Tronc caudal llarg i comprimit.
Introduïda del 1921 al 1945
Mida> mascles, fins a 3,5 cm, i
femelles, fins a 6 cm
Reproducció> vivípara. Es
reprodueix amb molta facilitat
Hàbitat> tant en aigües dolces
com salades. Introduïda en
molts països per combatre les
plagues de mosquits, la seva
efectivitat no ha estat l’esperada
Distribució> originària dels
Estats Units, es distribueix pels
cursos baixos, els canals i les
llacunes de molts rius catalans
40
Brema blanca
Introduïda durant la dècada dels 90
Blicca bjoerkna
Com la pots identificar? Base de les aletes pectorals i ventrals rogenques o
ataronjades. Cos comprimit lateralment i aleta dorsal molt alta. Ulls grans i boca
petita.
Mida> generalment entre 15 i
25 cm
Longevitat> 5 anys
Reproducció> de maig a juliol
Hàbitat> aigües tranquil·les,
preferentment estanys i
embassaments
Distribució> present a
l’embassament de Talarn o Sant
Antoni des del 2009
41
Carpa herbívora
Ctenopharyngodon idella
Com la pots identificar? Llavis robustos sense barbetes, ulls petits i alineats
amb la boca. Cos allargat que recorda a les llises i cap gran. Escames amb el
marge fosc.
Introduïda cap a l’any 2000
Mida> fins 1,5 m i 45 kg de
pes, tot i que generalment són
més petites
Longevitat> més de 15 anys
Reproducció> en aigües amb
corrent i amb una temperatura
mínima de 27ºC
Hàbitat> grans rius amb
corrents lentes o embassaments
amb molta vegetació
Distribució> puntualment a la
conca de l’Ebre
42
Misgurn del Japó
Introduïda l’any 2001
Misgurnus anguillicaudatus
Com el pots identificar? Cos allargat i motejat amb taques fosques. Disposa de
10 barbetes i línia lateral lleugerament colorada. Presenten dimorfisme sexual en
època de fresa.
Mida> entre 20 i 25 cm
Longevitat> 3 anys
Reproducció> de març a juliol
Hàbitat> rius, llacs, pantans i
arrossars amb fons llimosos o
argilosos
Distribució> principalment al
delta de l’Ebre i al Ter. També
puntualment al Llobregat
43
Pseudorasbora
Pseudorasbora parva
Com la pots identificar? Presenta una línia horitzontal fosca a cada costat.
Escames platejades, d’una tonalitat marronosa i amb el marge fosc.
Introduïda l’any 2002
Mida> de 4 a 6 cm, podent
arribar als 11 cm
Longevitat> 2 anys
Reproducció> d’abril a juny
Hàbitat> pot viure en diferents
ambients ja què és una espècie
molt tolerant. Preferentment en
aigües càlides
Distribució> espècie d’origen
asiàtic es troba present a la
conca de l’Ebre i al Ter. Gran
capacitat de colonització i
reproducció
44
Fúndul
Introduïda l’any 2005
Fundulus heteroclitus
Com el pots identificar? Cos comprimit amb la boca supera. Aleta dorsal situada
a la meitat posterior del cos i oposada a la aleta anal. Dimorfisme sexual; mascles
verdosos amb línies transversals platejades i ventre grogós. Les femelles tenen
un color més clar i no presenten bandes transversals.
Mida> fins a 15 cm
Longevitat> 2 anys
Reproducció> de la primavera
fins a la tardor. Sincronitza la
posta amb les marees
Hàbitat> en aigües salobroses,
principalment aiguamolls i
estuaris
Distribució> delta de l’Ebre
45
Cranc roig o americà
Detall de la closca
del cranc
Procambarus clarkii
Com el pots identificar? Tonalitat rogenca, de vegades castanya verdosa. La
closca presenta sutures longitudinals a diferència del cranc de riu ibèric.
Introduïda l’any 1974
Mida> 10-12 cm (pinces no
incloses)
Reproducció> 1.400 ous/any
en dos cicles reproductors
Hàbitat> prefereix aigües
amb vegetació, tot i que és
una espècie colonitzadora que
s’adapta fàcilment a qualsevol
lloc
Distribució> àmpliament
distribuït a Catalunya, resisteix
molt bé la contaminació.
Portador d’una malaltia letal
per al cranc de riu ibèric,
l’afanomicosi (no afecta els
humans)
46
Cranc del senyal o del Pacífic
Introduïda l’any 1974
Pacifastacus leniusculus
Com el pots identificar? Pinces grosses, amb una taca blanca. Part inferior de
les pinces de tonalitat rogenca.
Mida> més gros que l’autòcton
i l’americà. De 12 a 16 cm
Longevitat> fins a 16 anys
Reproducció> de 200 a 400
ous
Hàbitat> petits rius i rierols.
També en llacs
Distribució> originari del
nord-oest dels Estats Units.
Distribució molt puntual però en
forta expansió
47
Cranc americà ratllat
Orconectes limosus
Com el pots identificar? Cada segment de l’abdomen té com una mena de
ratlles que li donen el nom. Es caracteritza per la sutura del tòrax que és doble,
com el cranc autòcton i el cranc senyal. Presenta unes espines molt visibles al
costat del cefalotòrax i el rostre acaba en 3 puntes.
Introduïda l’any 2010
Mida> màxim 10 cm
Longevitat> 4 anys
Reproducció> Dos cops a l’any
(400 ous/posta)
Hàbitat> rius, llacs i
embassaments, prefereix aigües
càlides. Tolera la contaminació,
la eutròfia i baixos nivell
d’oxigen en comparació amb la
resta de crancs. Són omnívors
Distribució> a l’embassament
de Darnius Boadella, riu Muga
49
Fartet
Aphanius iberus
Com el pots identificar? El mascle presenta franges verticals grises argentines
que esdevenen més blavoses en època de reproducció. Les femelles solen
presentar línies verticals negres.
Autòctona
Mida> no arriba als 4,5 cm
de longitud total
Reproducció> entre maig i
agost, en postes fraccionades
Hàbitat> principalment viu
als aiguamolls, a les llacunes
litorals i a les salines. Dieta
omnívora. Desplaçat per la
gambúsia, és més freqüent en
zones salobres o hipersalines.
Sol formar grups petits
Distribució> als aiguamolls de
l’Empordà, al delta del Llobregat
i al delta de l’Ebre
50
Samaruc
Autòctona
Valencia hispanica
Com el pots identificar? Els mascles tenen els flancs travessats per franges
verticals fosques sobre un fons blavós i el ventre groc, i presenten una taca negra
darrere l’opercle. Les femelles tenen un color uniforme.
Mida> no sobrepassa els
7,5 cm
Reproducció> d’abril a juliol,
en postes reiterades
Hàbitat> a Catalunya es troba
únicament en petites llacunes
de la perifèria del delta de l’Ebre
Distribució> endèmica de
la costa mediterrània, té
poblacions a Catalunya, València
i Múrcia
51
Llop
Barbatula quignardi
Com el pots identificar? Boca ínfera amb tres parells de barbetes.
Autòctona
Mida> espècie que no
sobrepassa els 21 cm i els
200 g de pes
Longevitat> fins a 7 anys
Reproducció> entre abril i juny
amb postes d’entre 700 i 5.000
ous
Hàbitat> aigües corrents,
superficials i clares amb fons de
pedra, grava o sorra
Distribució> a la conca de
l’Ebre. Introduït al riu Ter i altres
conques internes
52
Llopet de riu
Autòctona
Cobitis paludica
Com el pots identificar? Té tres parells de barbetes. El cos presenta quatre
fileres de taques fosques i arrodonides. Té una petita espina a la fosseta de sota
l’ull.
Mida> no supera els 15 cm
Longevitat> 5-6 anys
Reproducció> la fresa
comença al maig i dura fins al
juliol. Freses de fins a 1.400 ous
fraccionadament
Hàbitat> viu a les parts baixes
i mitjanes dels rius amb poc
corrent, amb fons de graves i
sorres i amb vegetació
Distribució> conca de l’Ebre.
Poblacions escasses
53
Cavilat
Cottus hispaniolensis
Com el pots identificar? Cap gros i aplanat amb una espina preopercular a cada
costat. Coloració variable amb taques fosques irregulars repartides per tot el cos.
Autòctona
Mida> no arriba als 18 cm
Longevitat> 5 anys
Reproducció> entre març i
juny. La posta de més de 3.000
ous és vigilada per les femelles
Hàbitat> cursos alts dels rius,
on l’aigua és clara i el fons
pedregós
Distribució> exclusivament a la
Val d’Aran
54
Espinós
Gasterosteus gymnurus
Femella d’espinós
Autòctona
Mascle d’espinós
Com el pots identificar? Manca d’escates, però presenta plaques dorsals i
laterals. La primera aleta dorsal presenta tres radis espinosos.
Mida> no sobrepassa els 5 cm
de longitud
Reproducció> entre abril i
maig, quan la temperatura
de l’aigua és de 14-16º C. La
femella diposita de 50 a 100 ous
que eclosionen als 6 dies. Hi ha
individus hermafrodites
Hàbitat> llacs i cursos baixos,
sempre que hi hagi aigües
tranquil·les i vegetació abundant
Distribució> en rius i rierols de
les comarques gironines
55
Bavosa de riu
Salaria fluviatilis
Com la pots identificar? Presenta un petit tentacle a la part superior de l’ull, i
la boca presenta dents sobre les dues mandíbules. No té escates. Cos comprimit
lateralment.
Autòctona
Mida> no sobrepassa els 15 cm
de longitud
Reproducció> de primavera
a estiu. Les femelles poden
fraccionar la fresa en el període
d’un mes. Fresa uns 500 ous
que són vigilats pel mascle
Hàbitat> rius amb una mica de
corrent i fons pedregós
Distribució> principalment al
Ter, el Matarranya, el Segre i les
dues Nogueres
56
Madrilleta roja
Autòctona
Achondrostoma arcasii
Com la pots identificar? Coloració rogenca a la base de les aletes ventrals i
pectorals. Aleta dorsal situada a la vertical de l’aleta ventral, línia lateral molt
marcada i coloració fosca al dors.
Mida> 10 cm
Longevitat> fins a 6 anys
Reproducció> de maig a juny
Hàbitat> llacs i rius de
muntanya i cursos baixos de riu
amb vegetació aquàtica
Distribució> en alguns
afluents del riu Ebre, la Noguera
Pallaresa i el Francolí
57
Guerxa
Alosa alosa
Com la pots identificar? Cos esvelt i fusiforme. Escames cicloides grans molt
característiques. Els ulls presenten parpelles adiposes
Autòctona
Mida> 80 cm i 4 kg de pes
Longevitat> 6 anys
Reproducció> entra als rius
per a fer la reproducció de maig
a juny. La posta la realitza de
nit. Alguns exemplars moren al
finalitzar la posta i altres tornen
al mar
Hàbitat> espècie marina
anàdroma. Entra als grans rius a
fer la posta
Distribució> mar Mediterrani
tram baix del riu Ebre
58
Saboga
Autòctona
Alosa fallax
Com la pots identificar? Cos aplanat lateralment, més petit que el de la guerxa.
Presenta de 5 a 10 taques negres a la part superior del cos que disminueixen de
mida al llarg del cos.
Mida> de 25 a 40 cm, tot i que
pot arribar als 55 cm. Fins 2 kg
Reproducció> espècie marina
que entra als rius al mes d’abril
per a fer la reproducció de maig
a juny. Realitza la posta de nit
Longevitat> indeterminada.
Més de 4 anys
Hàbitat> espècie marina, viu
prop de les desembocadures.
Espècie anàdroma
Distribució> mar Mediterrani
tram baix del riu Ebre
59
Esturió
Acipenser sturio
Com el pots identificar? No presenta escames i està cobert de cinc sèries
longitudinals d'escuts o plaques òssies. Musell pronunciat amb 4 barbetes.
Autòctona
Mida> fins a 3,5 m i 300 kg
de pes
Longevitat> fins als 100 anys
Reproducció> viu al mar i entra
als rius a reproduir-se de maig
a juny
Hàbitat> espècie d’aigües
marines i dolces. Viu entre els
5 i 60 m de fondària. Menja
crustacis, mol·luscs i peixos
petits que troba al fons
Distribució> mar Mediterrània
60
Llamprea de mar
Autòctona
Petromyzon marinus
Com la pots identificar? Ventosa bucal i cos cilíndric de color gris, gris-verdós
o marró. No té aletes parells. Presenta set orificis branquials visibles i un orifici
nasal imparell. Té una fase larvària cega.
Mida> de 50 a 100 cm i de 2
a 3 kg
Reproducció> la migració riu
amunt comença al febrer-maig
i la reproducció té lloc d’abril a
juny en zones de graves i sorra.
La larva viu enterrada i torna al
mar al cap de 4-5 anys
Longevitat> 9 anys
Hàbitat> viu als rius fins que
assoleix l’edat adulta, moment
en que migra cap al mar.
Espècie anàdroma. Al mar viu
a profunditat de 200-300 m.
S’alimenta parasitant altres
peixos
Distribució> mar Mediterrani i
tram baix del riu Ebre
61
Cranc de riu ibèric
Austropotamobius pallipes
Com el pots identificar? Coloració bruna verdosa amb la closca llisa i sense
sutures.
Autòctona
Mida> pot arribar als 13 cm
de longitud
Longevitat> uns 10 anys
Reproducció> uns 140 ous per
femella
Hàbitat> rius, rierols i torrents
de mitja muntanya
Distribució> per tot Catalunya.
La població és en retrocés a
causa del fong Aphanomyces
astaci transportat pel cranc roig
i el cranc de senyal
62
Adreces d’interès
Àrea de Pesca Continental
Direcció General de Forests
Carrer del Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel.: 93 567 42 00, fax: 93 567 41 84
Serveis Territorials del DARP
a Barcelona
Avinguda Meridiana, 38
08018 Barcelona
Tel.: 93 409 20 90
Serveis Territorials del DARP a Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la
Generalitat)
17002 Girona
Tel.: 872 97 50 00
Serveis Territorials del DARP a Lleida
Carrer del Camp de Mart, 35
25004 Lleida
Tel.: 973 24 66 50
Agents Rurals
Finca Torreferrussa. Carretera de Sabadell a
Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel.: 93 567 00 36
Serveis Territorials del DARP
a Tarragona
Avinguda Països Catalans, 5-7
43007 Tarragona
Tel.: 977 25 08 45
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel.: 93 567 28 00
Serveis Territorials del DARP
a les Terres de l’Ebre
Plaça d’Alfons XII, 7, 4t. 2a.
43500 Tortosa
Tel.: 977 44 21 16
Federació Catalana de Pesca
Esportiva i Càsting (FCPEiC)
Rambla Guipúscoa, 23-25
08018, Barcelona
Tel.: 93 289 33 00, Mòb.: 656 74 57 70
63
Per qualsevol consulta referent a la normativa, als períodes
hàbils de pesca, a les taxes, al pla de repoblacions en zones
intensives i d’altres temes relacionats amb la pesca, us podeu
adreçar al web de Pesca Continental, dins l’enllaç següent:
www.gencat.cat/pesca/continental
Podeu consultar els plans tècnics de gestió piscícola i la ubicació
de les zones de pesca controlada i zones lliures sense mort al
visor cartogràfic de caça i pesca, dins del mateix enllaç.
Per informacions relatives a les mesures de prevenció del
musclo zebrat consulteu la web de l’Agència Catalana de
l’Aigua www.gencat.cat/aca, secció “Espècies invasores” a la
plana “Gestió del Medi”.
64
Informació legal d’interès
Segons la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (DOGC núm. 5536-30/12/2009) s’estableix
el següent règim jurídic:
Resum de les infraccions lleus
• Pescar sense el permís de pesca o la llicència de pesca pertinents.
• Pescar utilitzant hams amb arponet en una zona de pesca sense mort.
• Ultrapassar el nombre de captures autoritzades en un percentatge inferior al 30%.
• Utilitzar qualsevol tipus de xarxa, llevat dels casos en què ho autoritza aquesta llei.
• Retornar a les aigües de procedència qualsevol exemplar d’espècie introduïda.
Resum de les infraccions greus
• Pescar de manera reincident sense el permís de pesca o la llicència de pesca pertinents.
• Pescar en els trams on estigui prohibit fer-ho.
• Pescar utilitzant armes de foc o d’aire comprimit, arcs o ballestes.
• Ultrapassar el nombre de captures autoritzades en un percentatge igual o superior al 30%.
• Utilitzar com a esquer qualsevol peix, crustaci o mol·lusc viu, llevat dels casos autoritzats per aquesta llei.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
65
Resum de les infraccions molt greus
• Practicar la repoblació, la introducció, la reintroducció o la translocació sense l’autorització pertinent o incomplint-ne els termes.
• Reduir el cabal d’un curs d’aigua o un tram o esgotar una massa d’aigua sense haver elaborat el pla de salvament corresponent.
• Pescar fent ús d’explosius, d’aparells electrocutants, acústics, percutors o paralitzants, de fonts lluminoses artificials, o de qualsevol
substància tòxica, verinosa o desoxigenadora de les aigües i substàncies paralitzants, tranquil·litzants o repel·lents.
• Construir o explotar centres de recuperació de la fauna sense les autoritzacions corresponents.
Sancions
Les infraccions tipificades per aquesta llei són sancionades amb multes de 60 a 120.000 euros, d’acord amb l’escala següent:
• Les infraccions lleus, amb una multa de 60 a 300 euros.
• Les infraccions greus, amb una multa de 301 a 3.000 euros.
• Les infraccions molt greus, amb una multa de 3.001 a 120.000 euros.
La comissió d’infraccions greus i molt greus porta aparellada la retirada de la llicència de pesca recreativa d’un mes a tres anys.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
66
Notes
Guia del pescador de riu
© Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General de Forests
Edició: agost de 2016 (tercera edició)
Tiratge: 1.470 exemplars
Coordinació: Àrea de Pesca Continental
Concha Marchante, Joel Capdevila
Il·lustració portada i disseny gràfic: Richard Martin
Il·lustracions: Toni Llobet
Col·laboració: Carolina Ramos i Joan Baraut
Maquetació i impressió: Norprint, SA
DL: L-514-2010
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Descargar