Subido por marcusvives

Presentació Tub Verd ajuntament Granollers

Anuncio
1.- MESSA: Qui és?
Empresa privada de titularitat pública constituïda per:
IDAE
Seu social Aigües de Mataró
(Ministerio de Turismo, Industria y
Comercio del Gobierno de España)
ICAEN
(Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya)
Aigües de Mataró, SA
(Ajuntament de Mataró)
• Constitució
• Capital social
13 d’octubre de 2001
4.200.000
OBJECTE SOCIAL:
a)
Producció elèctrica per cogeneració i venda d’electricitat en règim especial.
b)
Xarxa urbana de distribució (TUB VERD) de “FRED” i “CALOR” (energia tèrmica) que
aprofita l’energia sobrant d'infraestructures ambientals existents en la cuitat i la
cogeneració.
c)
Construcció, explotació, administració i manteniment d’altres infraestructures
relacionades amb l’estalvi d’energia i l’ús d’energies renovables.
2.- MESSA: On està?
Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)
Consorci Tractament Residus Sòlids Urbans Maresme (CTRSUM)
MATARÓ
Població: 122.000 hab.
Superfície urbana: 8 km2
3.- MESSA: Instal·lacions i equipaments
INSTAL·LACIONS CIRCUIT CALOR SITUADES A L’ EDAR i CTRSUM MATARÓ
COGENERACIÓ
MOTORS
BIOGÀS
BIOMETANITZACIÓ
RSU
CTRSUM
CALDERA DE GAS
NATURAL I BIOGÀS
DIGESTIÓ
ANAERÒBICA DE
FANGS (BIOGÀS)
TURBINA
BESCANVIADOR
VAPOR RSU
BOMBAMENT CALOR
SEU SOCIAL
PRODUCCIÓ FRED
4.- “TUB VERD”: Com funciona ?
Aprofita energia (sobrant) d’infraestructures ambientals de
Mataró:
FASE I
Recuperació
Energia sobrant
FASE II
Transformació
Producció
Energia tèrmica
FASE III
Distribució
als usuaris
• Estació Depuradora d’aigües residuals (EDAR)
• Consorci pel Tractament de Residus Sòlids
Urbans (CTRSUM)
Ús d’energies primàries bàsiques: electricitat i gas natural
Calor : Fonts
• Fums combustió i camises motores cogeneració EDAR.
• Biogàs EDAR.
• Vapor CTRSUM.
• Calor residual motors cogeneració CTRSUM
Fred: Chillers elèctrics condensats amb aigua
OBJECTE:
Mantenir la temperatura de cada circuit tancat.
• Transport del calor i fred fins a les instal·lacions dels
usuaris mitjançant circuits tancats d’aigua calenta i
freda.
• Un bescanviador de calor transfereix l’energia tèrmica
del Tub Verd al circuit d’aigua intern de l’usuari, sense
mesclar-les.
•D’aquesta manera es dóna servei, de manera
instantània, tant pel calentament d’aigua d’ús
domèstic com per a la climatització integral de edificis.
4.- “TUB VERD”: Com funciona ?
FASE I
FASE II
FASE III
BOMBAMENT
ELECTRICITAT
GAS
NATURAL
FANGS
EDAR
MOTORS
COGENERACIÓ
BIOGAS
DIGESTOR
DE FANGS
CALDERA
GAS
NATURAL
CALDERA
USUARIS FINALS CALOR
VAPOR ALTA
PRESSIÓ
RSU
CALDERA
USUARIS FINALS FRED I CALOR
VAPOR BAIXA
PRESSIÓ
TURBINA
ELECTRICITAT
RSU
DIGESTOR
FRAC. ORG
BIOGAS
CIRCUIT DE CALOR. CANONADA D'IMPULSIÓ
CIRCUIT DE CALOR. CANONADA DE RETORN
MOTORS
COGENERACIÓ
CHILLERS
DISSIPACIÓ CALOR
SOBRANT
CIRCUIT DE FRED. CANONADA D'IMPULSIÓ
CIRCUIT DE FRED. CANONADA DE RETORN
ELECTRICITAT
FASE I : Fonts d'energia
FASE II : Calentament xarxa de calor
Refredament xarxa de fred
Producció electricitat
FASE III: Distribució energía tèrmica mitjançant la xarxa soterrada
de calor i fred, i connexió clients
5.- “TUB VERD”: Objectius i avantatges
OBJECTIUS
•
•
Subministrar anualment 44.000 MWh d’energia tèrmica, equivalent al consum anual
de 7.000 famílies.
Reduir las emissions de CO2 en 10.800 Tn/any. Aquesta actuació té un efecte
equivalent a plantar 2.500 noves hectàrees de bosc, una superfície similar a quasi
quatre cops l’àrea urbana de Mataró.
AVANTATGES
•
•
•
•
Mediambientals: disminueix emissions de CO2 i evita el canvi climàtic.
Confort: no resseca l’ambient.
Tranquil·litat: inclou el manteniment
Estalvi econòmic: actual d’un 5-10 %, segons pautes de consum, i tendència futura
favorable.
6.- “TUB VERD”: La xarxa de canonades
Xarxa municipal de calor i fred a Mataró
Fases d’execució per circuits:
Circuits 1 i 2. Xarxa de calor. Subministra a equipaments municipals.
Circuit 3. Xarxa de fred i calor. Subministra a tot el barri.
2. Hospital i piscina
Implantació: 2006
1. El Sorrall + escoles
Implantació: 2003-2005
3. Escoles i
poliesportius
Implantació: 2007-2010
FONTS
DE CALOR I FRED
4. El Rengle.
TCM + geriàtric + ed. oficines El
Rengle + blocs vivendes...
Implantació: 2009-2012
6.- “TUB VERD”: Xarxa de calor
MATARÓ
CIRCUITS CALOR
Circuit 2
Població: 122.000 hab.
Superfície urbana: 8 km2
1- CIRCUIT 1 “EL SORRALL”
Traçat
(km)
Subministre
(MWh/any)
Clients
2.5
3.700
Equipaments : 3
Clients principals: Centre esportiu Sorrall 3.700 MWh/any
2- CIRCUIT 2 “NORD”
Circuit 1
Traçat
(km)
Subministre
(MWh/any)
Clients
5.1
4.200
Equipaments : 13
Clients principals : Hospital comarcal 2.200 MWh/any
Piscina Municipal 700 MWh/any
Circuit 3
6.- “TUB VERD”: Xarxa de calor i fred
CIRCUITS CALOR i FRED: “EL RENGLE”
3- CIRCUIT 3 CALOR “EL RENGLE”
Traçat
(km)
Subministre
(MWh/any)
Clients
1.2
1.100
Equipaments : 5
11 clients industrials i 51 domèstics
Clients principals: TCM 850 MWh/any
Circuit 3
3- CIRCUIT 3 FRED “EL RENGLE”
Traçat
(km)
Subministre
(MWh/any)
Clients
1.2
1.900
Equipaments : 4
10 clients industrials i 51 domèstics
Client principal: TCM 1.600 MWh/any
POTENCIAL DE CREIXEMENT CIRCUIT 3:
EL BARRI “EL RENGLE”, PREPARAT PER A LA CONNEXIÓ D’UN
TOTAL DE :
• Residencial : 37.169 m2
• Terciari
: 92.637 m2
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
MOTOGENERADORS (2x3 MWe)
Objecte: Generació eficient d’electricitat i calor (cogeneració)
• Explotació de dos
motores de 3 MW
elèctrics cadascun.
• Permeten una
recuperació de calor
màxima de:
• Fums 3,3 MW
•Camises 1,1 MW
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
RECUPERADORS CALOR FUMS MOTOGENERADORS (3.3 MW)
Objecte: Recuperació de calor dels motogeneradors
Recuperador 1.5MW
Fums-oli-aigua
Antiga sortida de fums sense
recuperador del Tub Verd
Tª sortida fums 250-300ºC
Tª sortida actual 150ºC
Recuperador 1.8MW
Fums-aigua
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
CALDERA DUAL : BIOGÀS – GAS NATURAL (2 MW)
OBJECTE: Producció de Calor
Gasòmetre biogàs EDAR
Caldera MESSA de doble
rampa Biogàs-GN
La producció excedentària de biogàs de l’EDAR és acumulada en un gasòmetre de
1.800 m3 i utilitzat com a combustible de MESSA en una caldera de 2MW tèrmics.
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
BESCANVIADOR CAMISES – DIGESTORS (1.1 MW)
OBJECTE: Dissipar calor camises motors i mantenir la temperatura dels digestors de
fangs de l’EDAR
MESSA consumeix el BIOGÀS excedentari produït
per l’EDAR.
Per minimitzar l’autoconsum de l’EDAR per
mantenir els digestors a una temperatura òptima
de procés (35-37ºC), es dissipa el calor de les
camises dels motogeneradors aportant-lo cap els
digestors, mitjançant un bescanviador de calor de
plaques.
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
CALDERA GAS NATURAL (2 MW)
OBJECTE: Producció de Calor
Caldera Gas Natural
Caldera de 2MW que s’utiliza en situacions excepcionals.
(puntes de demanda, reserva de garantia de servei, etc...)
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
BESCANVIADOR VAPOR - AIGUA (6.5 MW)
OBJECTE: Producció de Calor
INTERCAMBIADOR
Vapor
provinent
d’una
extracció controlada de
l’etapa intermitja a 3.7 bar(a)
de la nova turbina GTA2 de
la planta CTRSUM, que el Tub
Verd utilitza com a font de
calor directa mitjançant un
bescanviador de calor de
plaques.
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
BESCANVIADOR TUB VERD – BIOMETANITZACIÓ RSU (1.2 MW)
OBJECTE: Subministrament / Recuperació de Calor
Aprofitament del calor residual
sobrant produït pels motogeneradors
amb biogàs provinent de la
metanització de la fracció orgànica
del RSU.
En cas de mal funcionament dels
motors, aquest bescanviador també
pot aportar calor del Tub Verd cap
als diferents processos connectats al
circuit intern de la planta (digestors,
desulfurització, higenització, ...)
•
•
Recuperació màxima: 1.200 kW
Subministre màxim: 1.800kW.
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
ESTACIÓ DE BOMBAMENT D’AIGUA CALENTA CIRCUIT 1 i 3
OBJECTE: Transport de l’energia tèrmica produïda fins als punts de consum
•
Una bomba en servei i una
altra en reserva (seguretat
de servei)
•
Pre-instal·lació per a cinc
bombes en total (quatre en
servei i una en reserva)
•
Potencia motors 5 x 110 kW
•
5 vasos d'expansió de 3 m3
cadascun. Total 15 m3
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
ESTACIÓ DE BOMBAMENT D’AIGUA CALENTA CIRCUIT 2
OBJECTE: Transport de l’energia tèrmica produïda fins als punts de consum
•
2 bescanviadors de calor
de plaques de 1.8MW
cadascun
•
Grup de bombament: dos
bombes en servei i una en
reserva.
•
Potencia motors:
3 x 37 kW
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
EQUIPS REFRIGERADORS: 2 CHILLERS (3,3 MW i 1,6 MW)
OBJECTE: Producció de fred
•
Equips turbocompressors de
producció frigorífica,
condensats amb aigua
•
Pre-instal·lació per a vuit
màquines de producció de
fred en total
•
Potencia motors:
•
600 kW
•
300 kW
Rendiments COP 5-12
•
7.- “TUB VERD”: Instal·lacions i equipaments
ESTACIÓ DE BOMBAMENT D’AIGUA FREDA CIRCUIT 3
OBJECTE: Transport de l’energia tèrmica produïda fins als punts de consum
GRUPS DE BOMBAMENT:
1 bomba en servei + 1 en reserva
(preparat per 4 en servei + 1 en reserva)
•Bombes Impulsió
Transporta l’aigua refrigerada cap
els consumidors
Potència motor 200kW
•Bombes dissipació
Circuit intern dissipació/condensació
amb torres de refrigeració obertes
Potència motor 132 kW
•Bombes recirculació
Circuit intern per fer circular l’aigua a
refredar cap a les màquines.
Potència motor 45 kW
8.- “TUB VERD”: Distribució i transport
•
Xarxa doble de distribució i transport de
calor i fred, realitzada amb canonades
d’acer pre-aïllades tèrmicament, amb
sistema de detecció de fuites.
ESCOMESES
CLIENTS
•
Una canonada d’impulsió i una altra de
retorn, tant pel fred com el calor, formant
una anell tancat.
•
En el seu traçat per la ciutat es troba
soterrada a una profunditat mitja de 1.5 m.
•
Cada client té la seva escomesa pròpia des
de l’anell principal, i mitjançant un
bescanviador de calor es subministra
l’energia requerida instantàniament.
DISTRIBUCIÓ
PRINCIPAL
CANONADES
8.- “TUB VERD”: Distribució
SUBESTACIÓ DE BESCANVI TÈRMIC EN EDIFICIS
OBJECTE: Subministrament d’energia al client final
HOSPITAL DE MATARÓ: Calor
Climatització :
ACS
:
1.500 kW
600 kW
8.- “TUB VERD”: Distribució
SUBESTACIÓ DE BESCANVI TÈRMIC EN EDIFICIS
OBJECTE: Subministrament d’energia al client final
SORRALL: Calor i Fred
Calor :
Fred :
1.600 kW
254 kW
El fred del Sorrall es produeix “in situ”
amb una màquina d’absorció de simple
efecte alimentada directament pel
circuit de calor del Tub Verd.
L’equip és propietat de MESSA i situat a
les instal·lacions del Sorrall
Màquina absorció
8.- “TUB VERD”: Distribució
SUBESTACIÓ DE BESCANVI TÈRMIC EN EDIFICIS
OBJECTE: Subministrament d’energia al client final
TCM : Calor i Fred
Calor :
Fred:
1.814 kW
2.343 kW
8.- “TUB VERD”: Distribució
SUBESTACIÓ DE BESCANVI TÈRMIC EN VIVENDES
OBJECTE: Subministrament d’energia al client final
ACS instantània
Mòdul tèrmic
per vivenda
Climatització hivern estiu (calor i fred)
Comptadors d’energia
de calor i fred
Connexió amb fibra
òptica amb la central,
per un control i gestió
en temps real.
Arquetes d’accés
des de l’exterior
Distribució de la
xarxa soterrada
Sub-estació edifici
Edificis de vivendes connectades al Tub Verd en El Rengle
8.- “TUB VERD”: Mercat
100% ocupació
“El Rengle”
2013
m2 equivalents
Residencial
Terciari
5.355
37.169
163.576
217.694
Consum MWh/any
Residencial
Terciari
TOTAL
Calor
Fred
Calor
Fred
336
49
2.251
367
9.076
1.973
11.050
4.989
9.412
2.023
13.301
5.356
Moltes gràcies
Mataró Energia Sostenible SA
Carretera de Barcelona, 92
08302 Mataró
Tel. 93 741 61 00 Fax: 93 741 61 01
[email protected]
Descargar