Subido por Nina Escalante

Franquisme 1939-1959 Català

Anuncio
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Primer: Fase Totalitària
(1939-1959)
1. Característiques del règim.
2. Els suports del règim.
3. L’organització de l’estat.
3.1. Les lleis fonamentals.
3.2. La democràcia orgànica.
4. Autarquia econòmica.
5. Fases de l’etapa totalitària.
5.1. Segona Guerra Mundial.
5.2. Etapa d’aïllament (1945-1953).
5.3. Etapa del reconeixement internacional (1953-59)
6. El funcionament de la repressió.
7. L’oposició a la dictadura.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Segon: Fase Tecnocràtica i
de descomposició (1959-1975)
•
FASE TOTALITÀRIA (1939-1959)
Tema 5: El règim franquista (1939-1975)
C
o
n
t
e
x
t
Segona Guerra Mundial
(1939-45)
Guerra Freda (1947-1989)
Etapa Totalitària (1939-1959)
Aliança amb el
règims feixistes
(1939-45)
Aïllament
Internacional (1946-51)
Característiques
del Franquisme
Etapa
Tecnocràtica
Reconeixement internacional.
Acords amb els EEUU i el vaticà (1953-75)
Actituds davant
la dictadura
Repressió sistemàtica.
Centralisme i
uniformisme.
Integrisme catòlic.
Pilars
del règim
Autarquia
econòmica
Objectius
Dictadura Totalitària.
Cabdillisme.
Antidemocràcia.
Etapa de
Descomposició
Adhesió
Passivitat
Classes altes
i pagesia
rica i
mitjana
Classes
mitjanes i
populars
1.Exèrcit
espanyol
Resistència
Classes
treballadores
2.Església
espanyola
Intervenció
de l’estat
Autosuficiència
econòmica.
Discurs patriòtic en
matèria econòmica.
3. Movimiento
Nacional
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
1.Les característiques del règim.
a)Dictadura totalitària.
b)El cabdillisme.
c) El règim franquista defensava una Espanya unitària i
centralista de l’estat.
d)Repressió constant i planificada contra el
bàndol vençut.
e)Va instaurar una rígida censura.
f) Catolicisme integrista.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Fase totalitària (1939-1959)
1. Les característiques del règim.
a) Dictadura totalitària
La dictadura s’inspirava en els règims
feixistes alemany i italià.
L'Entrevista a Hendaia fou una trobada entre
Francisco Franco i Adolf Hitler el 23 d'octubre de
1940 a l'estació de tren de la localitat francesa
d'Hendaia prop de la frontera amb Espanya.
Totalitarisme: règim polític que exerceix una forta intervenció en tots els ordres de la vida d'una nació o
d'un estat i que, sense admetre cap forma d'oposició legal, concentra la totalitat dels poders estatals en
mans d'un grup o partit, no respectant o reduint els drets cívics i polítics i les llibertats públiques.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Fase totalitària (1939-1959)
1. Les característiques del règim.
b) El cabdillisme.
La figura de Franco concentrava tots els
poders en la seva persona.
Cabdill: líder carismàtic, especialment
militar i polític. Terme molt utilitzat a
Sud-Amèrica.
El 12 de febrer de 1941, Franco s'entrevista
amb Mussolini a Bordighera (Itàlia).
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Fase totalitària (1939-1959)
1. Les característiques del règim.
c) Concepció unitarista i
centralista de l’Estat.
El Franquisme va fomentar l’espanyolització
de tot el territori.
La idea de nació espanyola del
franquisme era exclusivista i no
admetia l’existència de cap altra
nacionalitat dins de l’Estat.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Fase totalitària (1939-1959)
1. Les característiques del règim.
d) Repressió constant i planificada
contra el bàndol vençut.
El Franquisme va crear un aparell legislatiu i
institucional encarregat d’eliminar els opositors.
Celebració d’una missa a la presó model
de Barcelona (1939)
Entre 1939 i 1975 el règim franquista va fer de la presó una peça clau de repressió de la ciutadania i aplicà de manera sistemàtica el
càstig i la tortura contra la disconformitat política. La mortalitat entre els presoners va ser molt alta deguda a les pèssimes
condicions higièniques, a la mala alimentació i a la gran concentració de gent. Molts dels reclusos van haver de formar part
dels batallons de treballadors, que eren aquells presoners que eren castigats realitzant treballs forçats com la reconstrucció de tots
els danys que es van produir durant la Guerra Civil.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Fase totalitària (1939-1959)
1. Les característiques del règim.
e) Control dels mitjans de
comunicació
Tot allò que es publicava a l’Espanya franquista
havia de passar una rígida censura.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
Fase totalitària (1939-1959)
1. Les característiques del règim.
f) Integrisme catòlic
La religió catòlica fou un element clau per
legitimar el règim franquista.
L'Església espanyola, que havia beneït el Movimiento com a Cruzada, va assolir una posició privilegiada dins la
societat: no només fou finançada per l'Estat, que proclamà la religió catòlica com a única i obligatòria per a
tothom, sinó que va tenir un paper decisiu de repressió ideològica i de control social i de la vida pública.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
2.Els suports del règim
Exèrcit
Institucionals
Església
Autors del cop d’estat.
Proclamen el caràcter de “croada” a la Guerra Civil.
Falange Española Tradicionalista i de las JONS
Elits polítiques
Frente de Juventudes
Socials
Classes mitjanes (passivitat)
Classes populars (resistència)
Coalició franquista:
falangistes, carlins i
monàrquics.
Polítiques
A partir dels anys 60.
Organitzacions catòliques:
ACNDP, Opus Dei...
Sección Femenina
Sindicato Español Universitario
Central Nacional Sindicalista
Movimiento Nacional
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
2.Els suports del règim
Grans comerciants
Els franquistes
catalans.
En contra
Les reformes de la República.
Industrials
Propietaris agraris
Financers
La Lliga
Catalana (alguns
membres).
Alguns
antics
lerrouxistes.
La revolució a la zona republicana
Els franquistes catalans van
ocupar llocs polítics secundaris.
Portada de Lavanguardia el dia de
l’entrada de les tropes franquistes a
Catalunya. 26/01/39
El general Yagüe, cap del cos del
exèrcit marroquí, el coronel Barrón i
Dioniso Ridruejo a la Plaça Catalunya
(1939).
Visita de Franco a Reus (1940)
Joan Antoni Samaranch (1920-2010) fou un
dirigent esportiu, polític i empresari català. Va ser
president del Comitè Olímpic Internacional entre
1980 i 2001. Afiliat a FET-JONS des de molt jove,
inicià la seva carrera política a l'Ajuntament de
Barcelona en ser nomenat regidor d'Esports.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.1 Les Lleis fonamentals.
Fuero del Trabajo (1938)
De clara inspiració feixista,
basada amb la Carta del
Lavoro italiana. Creació
d’un sindicat únic que
agrupava a treballadors i
empresaris.
El general Franco amb la seva esposa Carmen Polo. Filla
d'una família de la classe alta, es va casar amb Franco, tot i
l'oposició inicial de la seva família (1923) i tingueren una
única filla. No sembla que exercís gaire influència en la
política espanyola.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.1 Les Lleis fonamentals.
Llei Constitutiva de les
Corts (1942)
Establia la formació d'una
assemblea unicameral, les
Corts Espanyoles. Solament
tenia caràcter consultiu i
d’assessorament.
La llei definia les corts com a “òrgan superior
de participació del poble espanyol en les
tasques de l’estat”. Tots els seus representats
eren anomenats procuradors i eren designats
pel poder.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.1 Les Lleis fonamentals.
Fuero de los españoles
(1945)
Volia ser una mena de
constitució del règim per
tal d’aparentar una
obertura que no tenia.
Eren un conjunt de drets i
de deures dels espanyols.
Franco i els seus generals amb la mà alçada
durant el “desfile de la victòria”. Burgos (1939).
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.1 Les Lleis fonamentals.
Llei del referèndum
nacional (1945)
El cap d’estat podia
sotmetre a consulta
popular algunes de les
qüestions que considerés
oportunes.
Per ratificar les Lleis Fonamentals i donar una aparença
de legitimació popular, el règim franquista celebrà dos
referèndums, un per a votar la Ley de Sucesión (1947) a
la Jefatura del Estado i l’altre per a votar la Ley Organica
del Estado (1967)
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.1 Les Lleis fonamentals.
Llei de successió
(1947)
Establia Espanya com a
regne i preveia la
monarquia com a
successora del
franquisme.
L’any 1969, i d’acord amb el que estipulava la Llei de
Successió, Franco va designar com a successor, amb el
títol de Príncep d’Espanya, Joan Carles de Borbó.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.1 Les Lleis fonamentals.
Llei de “Principios del
Movimiento” (1958)
Actualitzava els principis
de l’estat. Tots els
funcionaris estaven
obligats a jurar els
“principios del
Movimiento”.
Visita del general Franco a Barcelona (1970). Al
costat del general Franco hi ha l’alcalde Porcioles.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.1 Les Lleis fonamentals.
Ley orgánica del estado
(1967).
Defineix el sistema polític
espanyol com “una
democracia orgánica”.
La llei introduïa retocs en algunes lleis fonamentals,
depurava el seu llenguatge de la retòrica feixista,
confirmava la institució monàrquica del règim i pretenia
deixar el futur “atado y bien atado”.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.2. La democràcia orgànica.
Esquema del llibre (ed. Vicens Vives) pàgina 311.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
3. Organització de l’estat.
3.2. La democràcia orgànica.
El franquisme, com a règim totalitari, rebutjava obertament el
sistema democràtic basat en la voluntat popular expressada
mitjançant el sufragi universal. Per això, en la construcció del
Nuevo Estado va inspirar-se en el model corporativista del feixisme
italià, el qual organitzava la participació popular a partir de tres
unitats bàsiques artificioses: la família, el municipi i el sindicat.
Democràcia Orgànica
El nom fou una invenció del franquisme, el qual pretenia donar legitimitat democràtica al règim.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Substitució del lliure
mercat per la intervenció
de l’estat.
OBJECTIUS
PRINCIPALS DEL
FRANQUISME EN
MATÈRIA
ECONÒMICA
Política aïllament econòmic.
Autosuficiència econòmica.
Equiparar-se al discurs
feixista d’Itàlia en matèria
econòmica.
Buscar un discurs patriòtic
en matèria econòmica.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Àmbits d’actuació:
Reglamentació del comerç exterior.
Reducció de les
importacions.
Encariment de productes
considerats vitals.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Àmbits d’actuació:
Foment de la Indústria.
ENHER (1946)
Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (1941)
Instituto Nacional
de Industria (1941)
Compañía Telefónica
Nacional de España (CTNE)
SEAT (1950)
IBERIA
(1943)
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Àmbits d’actuació:
Intervenció estatal en el sector primari.
Baixada oficial de preus.
L’estat va passar a regular la producció, la comercialització,
el consum de la majoria de productes i els preus.
Baixada de producció.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Conseqüències
1r. Espanya va patir un estancament econòmic molt
dur. La modernització de l’economia espanyola es
va frenar.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Conseqüències
2n Els productes agrícoles estaven controlats per
l’estat. Manca d’abastament d’aliments i
racionament dels productes (cartilla fins 1952).
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Conseqüències
3r Existència d’un mercat negre d’aliments, matèries
primeres i productes industrials.
Matèries primeres
Productes industrials
Mercat il·legal
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
4. Autarquia econòmica (1939-1959)
Conseqüències
4t Greus conseqüències sociosanitàries.
Esperança de vida/home 47 anys (1945)
Esperança de vida/dona 53 anys (1945)
Taxa de mortalitat 18,7 (per mil)
Taxa de mortalitat infantil 143 (per mil)
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59).
5.1. Segona Guerra Mundial (1939-1945).
Entrevista Hendaia, 1940.
Entrevista Bordighera, 1941.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
5.1. Segona Guerra Mundial (1939-1945).
Nom donat a la División
Española de Voluntarios que
lluità al front soviètic al costat
dels alemanys des de l’octubre
del 1941 fins el 1943. Els
combatents espanyols al front
soviètic foren, en conjunt, uns
40.000 dels quals 4000 van
morir al front. A mesura que
Hitler va anar perdent la Guerra,
el règim va retirar els seus
soldats.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59).
5.2. Etapa d’aïllament (1945-53).
Durant els anys 1945-47 el règim va
quedar
totalment
aïllat
internacionalment. Les Nacions Unides
van condemnar el règim. França va
tancar les fronteres i fins i tot les
Nacions Unides van recomanar la
retirada dels ambaixadors de Madrid.
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59).
5.3.
L’Etapa
del reconeixement
(1953-59)
Finalment l’any 1953, Franco
va obtenir el reconeixement
internacional
amb
la
signatura dels acords dels
EEUU
oficial
Franco rep Eisenhower, president dels
EEUU a Madrid (1959).
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59).
5.3. L’Etapa del reconeixement oficial
(1953-59)
Signatura del concordat amb la Santa Seu
(restabliment de la confessionalitat de l’estat i
estatus de privilegi per a l’Església Catòlica).
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59).
5.3. L’Etapa del reconeixement oficial
(1953-59)
Tractat entre EEUU i España (1953).
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
6. El funcionament de la repressió
Institucionalització
de la repressió.
Llei de Responsabilitats
polítiques (1939)
Llei de repressió del
comunisme i de la
maçoneria (1940)
Depuració de
l’administració pública.
Repressió cultural
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
6. El funcionament de la repressió
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
7. L’oposició a la dictadura.
Reorganització
EXILI
Govern i corts a l’exili
Febleses i divisions
Govern de la
Generalitat
Tema 5: El Franquisme (1939-1975).
7. L’oposició a la dictadura.
Reconstrucció
INTERIOR
Maquis
L’esperança
perduda
Nova conflictivitat
social.
Descargar