Subido por Laura Alvarez Bosch

GUIA DOCENT

Anuncio
GUIA DOCENT
CS1003 - Criminologia
Curs acadèmic
2018/2019
Titulació: Grau en Criminologia i Seguretat
1. Informació general de l'assignatura
Departament: Dep. de Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Penal
Departament: Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Caràcter: Formació bàsica
Curs: 1
Semestre: Anual
Crèdits: 9
Idiomes en què s'imparteix l'assignatura: Castellà
Professor responsable: Enrique Gimeno Ahis
Per a consultar el llistat de professorat que imparteix l'assignatura s'ha de consultar el SIA.
Horaris: Consultar apartat d'horaris en el SIA
2. Justificació
L'assignatura de Criminologia s'imparteix en el primer curs del grau en
Criminologia i Seguretat. Té caràcter de formació bàsica i consta de nou crèdits
que seran impartits per professorat de les àrees de Dret Penal (sis crèdits) i
Psicologia Social (tres crèdits). Permet, així, un enfocament interdisciplinari
d'acord amb la naturalesa d'aquesta disciplina.Es tracta d'una assignatura
anual que té com a objecte l'estudi del comportament delictiu i la reacció social
enfront del mateix. En funció del caràcter bàsic i instrumental de la mateixa, cal
dir que la sistemàtica triada, a més de donar a conèixer el que és el principal
objecte d'estudi d'aquesta disciplina – el delicte, el delinqüent, la víctima i el
control social del comportament desviat – possibilita l'adquisició d'uns
coneixements que seran desenvolupats per altres assignatures obligatòries o
optatives amb les quals presenta una estreta relació i que formen part
dels plans d'estudis del grau, com ara Prevenció i Intervenció Psicosocial amb
Delinqüents, Psicologia de la Conducta Criminal, Psiquiatria Forense, Dret
Penal, Víctima i Sistema de Justícia, Formes Específiques de Criminalitat,
Teoria de la Pena i Execució o Política Criminal.
3. Coneixements previs recomanables
No se'n requereix cap.
4. Competències i resultats d'aprenentatge
Competències genèriques i especifiques
CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG9 - Raonament crític.
C Coneixement i aplicació de les teories explicatives del fenomen de la delinqüència i
valoració de les estratègies davant del crim.
LB1 Capacitat d’oferir respostes de solució o minoració del problema de la criminalitat
des d’una perspectiva multidisciplinari.
LB3 Capacitat d’elaborar informes criminològics i estratègies politicocriminals.
Resultats d'aprenentatge
RAC7 Dominar els principals conceptes i categories de la Criminologia, així com el seu
mètode i les concretes tècniques d’investigació desenrotllades.
RAC8 Conéixer la informació científica i empírica actual sobre el problema criminal.
5. Continguts
Evolució històrica del pensament criminològic. Conceptes bàsics de la
criminologia. Models teòrics explicatius del comportament criminal. Anàlisi de
l'objecte de la criminologia: delicte, delinqüent, víctima i control social.
6. Temari
PART I
Concepte, mètode, objecte i funcions de la criminologia
TEMA 1. INTRODUCCIÓ
1. La criminologia com a ciència
2. El mètode criminològic: empirisme i interdisciplinarietat
3. Relació de la criminologia amb altres ciències. Especial referència al dret
penal i a la política criminal
TEMA 2 OBJECTE DE LA CRIMINOLOGIA
1. Delicte
2. Delinqüent
3. Víctima
4. Control social
TEMA 3 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL PENSAMENT CRIMINOLÒGIC
1. Els orígens de la criminologia com a ciència.
2. Etapa precientífica
3. Etapa científica
4. Positivisme criminològic a Espanya
5. La lluita d’escoles.
TEMA 4 FUNCIONS DE LA CRIMINOLOGIA
PART II
Escoles, teories i models sobre la criminalitat
TEMA 5
LA MODERNA CRIMINOLOGIA I ELS DIVERSOS MODELS
TEÒRICS EXPLICATIUS DEL COMPORTAMENT CRIMINAL
TEMA 6 ELS MODELS BIOLOGISTES
1. El component biològic de la conducta humana i la crisi del dogma de
l'equipotencialitat
2. Models biologistes radicals i moderats. Valoració crítica dels mateixos
3. Anàlisi de les principals investigacions criminològiques realitzades en els
diversos àmbits
TEMA 7 ELS MODELS PSICOLOGISTES
1. Psicoanàlisi, psiquiatria i psicologia (criminal): els respectius pressupòsits,
mètodes i postulats
a. Postulats de la teoria psicoanalítica ortodoxa
b. Altres tesis psicoanalítiques de rellevància criminològica
c. Valoració crítica de la teoria psicoanalítica
2. Models psiquiàtrics (psicopatologia) i psicològics
a. Problemàtica dels conceptes de salut i malaltia mental en l'àmbit de la
criminologia
b. Psicopatologia criminal: endarreriment mental (oligofrènia), trastorns
orgànics cognoscitius (delírium i demències); trastorns relacionats amb el
consum i la dependència de l'alcohol i drogues, esquizofrènia i uns altres
trastorns psicòtics, paranoia; trastorns de l'estat d'ànim i l'humor (el trastorn
bipolar i les depressions); trastorns d'ansietat: neurosis i altres trastorns
(somatomorfs, facticis i dissociatius); trastorns sexuals (particular referència a
les parafílies); trastorns en el control dels impulsos (cleptomania, piromania i
ludopatia), i trastorns de la personalitat (psicopaties).
TEMA 8 ELS MODELS SOCIOLÒGICS
1. Teories psicosocials de la conducta criminal
a. La conducta criminal com a procés d'aprenentatge social
b. La conducta criminal com a cerca de l'equilibri cognitiu
c. Conducta criminal com a procés motivacional en la reducció de la
dissonància cognitiva
2. Variables socioculturals mediadores en la conducta criminal
a. La construcció social de la conducta criminal
- La interpretació de la conducta individual com a agressiva
- Influència social i poder coercitiu
- Processos d'atribució i agressió
2. Les normes socials com reguladores de la conducta criminal
- La injustícia percebuda i la norma de reciprocitat
- El paper de les normes en l'agressió interpersonal i violència col·lectiva
- Agressió grupal i societal
- La violència política com a conseqüència de la privació relativa
TEMA 9 ANÀLISIS SOCIOLÒGIC DEL DELICTE
1. El delicte com a fenomen social
2. Teoria multifactorial
3. Escola de Chicago
4. Teoria de l'anomia
5. Teoria del conflicte
6. Teories subculturals
PART III
Prevenció del crim i reacció davant del delicte
TEMA 10 LA PREVENCIÓ DEL CRIM
1. Concepte de prevenció
2. Models de prevenció
3. Programes de prevenció
TEMA 10 ANÀLISI CRIMINOLÒGICA DELS DIVERSOS MODELS I
SISTEMES DE REACCIÓ AL DELICTE
1. El model dissuasiu
2. El model resocialitzador
3. El model integrador
4. El model de 'seguretat ciutadana'
TEMA 12 EL SISTEMA PENAL: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I
DELINQÜÈNCIA
TEMA 13. PROBLEMES I TENDÈNCIES DE LA CRIMINOLOGIA ACTUAL
1. Criminologia 'positivista' versus criminologia 'crítica'
2. Cap a una nova concepció criminológica
7. Bibliografia
7.1. Bibliografia bàsica
FERNÁNDEZ DOLS, M., CARRERA LEVILLAÍN, P., OCEJA FERNÁNDEZ,
L.V., i BERENGUER SANTIAGO, J., Tratado de psicología social. Vol.II.
Interacción
social.
Ed.
Síntesis
Psicología.
MORALES, J.F., i MOYA, M.C., Tratado de Psicología Social. Vol., I. Procesos
básicos. Ed. Síntesis Psicología.
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., Tratado de Criminología. Ed. Tirant lo
Blanch.
Valencia,
2009.
GARRIDO / STANGELAND /REDONDO, Principios de Criminología. Ed. Tirant
lo Blanch. Valencia, 2006.
7.2. Bibliografia complementària
CID MOLINÉ, J., i LARRAURI PIJOAN, E., Teorías criminológicas. Ed. Bosch.
Barcelona,
2001.
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., Criminología. Una introducción a sus
fundamentos
teóricos.
Ed.
Tirant
lo
Blanch.
Valencia,
2005.
MUMMENDEY, A. Conducta agresiva, en M. Hewstone, W. Stroebe, J. P.
Codol i G. M., 1992.
PÁEZ, D., i UBILLOS, S., Agesión, en D. Páez i cols. (eds.), Psicología Social,
Cultura y Educación. Madrid: Prentice Hall, 2003.
SERRANO MAÍLLO, A., Introducción a la Criminología. Ed. Dykinson. Madrid,
2009
VÁZQUEZ, F., i MUÑOZ, J., La memoria social como construcción colectiva.
Compartiendo y engendrando significados y acciones, en F. Vázquez (coord.)
(2003), Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona, 2003.
7.3. Adreces web d'interès
7.4. Altres recursos
8. Metodologia didàctica
Els continguts teòrics de l'assignatura s'exposen mitjançant el mètode
magistral. Es fomenta i valora la participació activa de l'alumnat; participació
que ha de ser d'especial importància en el desenvolupament de les classes
pràctiques. Precisament, a fi de fer un millor seguiment de la participació, es
dividirà la classe en dos subgrups de pràctiques. A més, s'ha previst la
realització de diversos seminaris i altres activitats formatives, com ara
l'assistència a conferències, tutories, participació en debats, exposició dels
treballs acadèmicament dirigits, tallers, etc., que es programaran al llarg del
curs i que s'anunciaran amb suficient antelació.
9. Planificació d'activitats
Activitats
Hores presencials Hores no presencials
Ensenyaments teòrics
56
0
Ensenyaments pràctics (problemes) 25
0
Seminaris
4
0
Tutories
2
0
Avaluació
3
0
Treball personal
0
70
Treball de preparació dels exàmens 0
65
90
Hores totals (num. crèdits * 25)
225
135
10. Sistema d'avaluació
10.1. Tipus de prova
Tipus de prova
Ponderació
Elaboració de treballs acadèmics
50
Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 50
100
10.2. Criteris de superació de l'assignatura
a) El 50% de la nota és la suma del 30% corresponent a l'elaboració d'un treball
d'investigació pròpiament dit més un 20%, que no será recuperable, que
consistirà en l'avaluació de la participació i aprofitament de les distintes
activitats formatives realitzades. L'altre 50% s'adquirirà mitjançant la realització
d'un examen escrit. Per a superar l'assignatura, la nota mínima de cada una de
les proves (treball i examen) ha de ser de 2,5.
b) S'entén que l'estudiant o estudianta es presenta a l'assignatura quan
assistisca a l'examen.
11. Altra informació
Realització fraudulenta de proves d’avaluació:
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i
autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la
realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en
l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació
donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de
“zero”.
12. Programari específic
Vicerectorat d'Estudis i Docència
Descargar