Subido por mar leblanc

pac4 emprenedoria

Anuncio

Objectius
o

o
Conèixer les principals aportacions de l'economia crítica, feminista i ecologista,
que introdueixen la importància de situar el benestar com a criteri fonamental de
l'organització d'un nou model laboral i social.
o
Analitzar de manera complexa la multidimensionalidad del fenomen de
l'emprenedoria i de les seves crítiques.
o
Conèixer la perspectiva dels temps socials i la seva utilitat per plantejar
alternatives al model de l'emprenedoria individualista.
Descripció de l'activitat
o
La primera tasca a realitzar és la lectura dels següents materials:
2. Mòdul 1. (pàg. 42-51)
3. Mòdul 4. "Recuperar el treball"
4. Gibson-Graham, J. K.; Cameron, J.; Healy, S. (2013). "Recuperar
el trabajo. Sobrevivir bien". Take back the economy.
Minneapolis: University of Minnesota Press. En materials trobareu la lectura
sota el títol "Recuperar la economía".
5. New Economics Foundation. 21 hores: 21 horas:
Por qué una semana laboral más corta puede ayudarnos a todos a prosperar en
el siglo XXI. (Llegir només les pàg. 8-11 i pàg. 21-39)
6. Mirar les propostas de la web http://sostevidabilidad.colaborabora.org/
En aquestes lectures es presenten diverses alternatives de transformació de la lògica de
la competitivitat i l'individualisme de l'emprenedor. Aquestes alternatives van des de les
pràctiques més quotidianes, realitzables a curt termini, fins a les mesures de
transformació socioeconòmica estructural, realitzable a llarg termini. El que caracteritza
aquestes alternatives és el seu emmarcament en estratègies col·lectives, a diferència de
les estratègies individualistes de l'emprenedor.
2. La segona i última tasca és redactar un breu assaig en el qual es discuteixin
algunes de les alternatives presentades en les lectures respecte al model neoliberal de
l'emprenedoria individualista que hem vist durant l'assignatura.
IMPORTANT: Recomanem realitzar aquest treball en grups de dues persones (no és
obligatori treballar en equip, però és altament recomanable i es valorarà
positivament). El mètode per triar un grup serà a través d'un fil de fòrum que es formarà
per aquest propòsit; cada persona es posarà lliurement d'acord amb una altra per a això.
La data límit per formar grups és el 7 de gener. Una persona, en representació de
l'equip, haurà d'enviar un missatge a la bústia personal del consultor indicant el nom i
cognoms de les persones que formen el grup.
CONTINGUT DE L'ASSAIG
Com hem vist al llarg de l'assignatura, el model de l'emprenedoria no és només una
qüestió econòmica o del mercat de treball, sinó que travessa totes les dimensions de
l'existència social. De manera simplificada, podem classificar-les així:
Dimensions de l'actual model de l'emprenedoria neoliberal
7. Econòmiques: mercat i competència com a maneres d'assignació de la riquesa.
8. Polítiques: neoliberalisme com a manera de govern (Estat fort que protegeix les
regles per a la creixent expansió del mercat i la competència, Estat feble per
redistribuir la riquesa).
9. Organizacionales: l'empresa com a principal model d'organització social.
10. Laborals: ruptura de la figura del treballador assalariat per compte d'altri i de les
seves condicions i drets laborals associats.
11. Socials: ruptura de llaços socials no basats en l'interès instrumental, augment de
les desigualtats.
12. Temporals: dedicació 100% al projecte laboral/econòmic, jornades laborals
interminables, polarització dels temps socials entre una part de la població
hiperocupada, i una altra part hiperdesocupada.
13. Culturals: individualització, consumisme, ètica del sacrifici en el treball.
14. Gènere: centramiento en el treball remunerat, divisió sexual dels treballs.
15. Subjectives: ser "empresari de si mateix", narcisisme competitiu, "gestió"
emocional.
16. Ecològiques: desbordi dels límits finits del planeta, creixement insostenible.
Encara que aquestes deu dimensions estan totes interrelacionades entre si i les seves
separacions són borroses, ens són útils per mostrar que, quan es critica el model actual
d'emprenedoria, això no es refereix només a la crítica d'una concepció de les polítiques
d'ocupació, sinó a una concepció general de com ha d'organitzar-se la vida en comú.
Com veureu en les lectures, aquestes deu dimensions s'assenyalen d'una o una altra
manera dins de les alternatives plantejades.
Per a aquest assaig final us proposem que escolliu de les lectures tres alternatives
possibles a l'emprenedoria individualista, i les analitzeu des del punt de vista de com
tals propostes podrien transformar algunes de les deu dimensions de l'actual model de
l'emprenedoria neoliberal. No es tracta de redactar "enumerant" alternatives i
transformacions, l'escriptura ha de ser fluïda.
Per exemple:
o
"la propuesta de reducción progresiva de la jornada laboral media puede
transformar el modelo actual porque permitiría redistribuir los tiempos sociales,
lo que reduciría el desempleo y las desigualdades, y paralelamente, ello
redundaría en transformaciones culturales enfocadas a una ética del"trabajar para
vivir" más que del "vivir para trabajar". Al producirse esta reducción del tiempo
dedicado a lo laboral, también podría dedicarse un tiempo mayor al trabajo de
cuidados, y de ese modo reducir las desigualdades de género en la dedicación
del tiempo a los cuidados. Se podrían producir resistencias especialmente de
aquellas empresas que quieren aumentar indefinidamente sus beneficios, pero
ello se podría solventar relativamente, por ejemplo, a través de medidas fiscales
que desincentivaran la lógica del beneficio por el beneficio."
Com s'exemplifica, les alternatives que treballareu poden relacionar-se entre si, i és
normal, perquè unes afecten a unes altres: per tant és important que pugueu explicitar
aquestes relacions en la redacció per desenvolupar una anàlisi complexa i
multidimensional. També, com apareix en l'exemple, heu de mostrar les possibles
resistències que poden sorgir en la implementació d'aquestes propostes, assenyalant
alguns mètodes possibles mitjançant els quals aquestes resistències podrien gestionar-se
(vegeu en les pàg. 33-4 de la lectura de les "21 hores", la forma en què els "problemes
de la transició" són analitzats).
Entre les alternatives que analitzeu, ha d'haver-hi:
18. Almenys una alternativa realitzable en la vida quotidiana a curt- mitjà termini,
19. Una alternativa realitzable a mig-llarg termini.

Treball que cal presentar
o
L'estructura del treball tindrà quatre parts:
1. Títol
2. Alternatives/propostes de superació de la lògica de l'emprenedoria individualista
3. Resistències a l'aplicació de les alternatives i possibles mecanismes de superació
d'aquests problemes
4. Conclusió general

Instruccions
o
– Extensió màxima: entre 1500 i 2000 paraules.
– Valoració: 30%
– Recomanem realitzar aquesta activitat en grups de dues persones (no és obligatori).
- Aquesta activitat és obligatòria si es vol tenir dret a la nota final d'AC.

Criteris d'Avaluació
o
– La metodologia crítica ha de ser rigorosa, per tant és molt important que sempre
s'expliqui detingudament sobre la base de quins elements i com se sustenten les vostres
crítiques. Així, heu d'evitar fer afirmacions massa generals en les vostres anàlisis i
justificar les afirmacions que esteu fent. Per exemple: no és correcte dir "el text que he
llegit és clarament un exemple neoliberal de promoció de l'emprenedoria" sense més
explicacions. Fa falta explicitar les raons de les vostres afirmacions dient, per exemple,
"en el punt on es parla de forma positiva de valors com el risc assumit de forma
individual pels treballadors, es pot apreciar una actitud de promoció neoliberal de
l'emprenedoria, ja que es justifica que d'ara endavant no siguin les empreses ni l'Estat
les responsables de garantir una sèrie de drets als treballadors..." En el cas que la lectura
que feu d'un concepte sigui diferent de la presentada en el material obligatori, és
necessari mostrar que heu entès les propostes de les autores de referència. Després, és
possible explicitar i justificar les diferències en la vostra comprensió.
– Si es lliura per error alguna PAC d'una altra assignatura o en blanc seran avaluades
amb un No Presentat. En aquests casos, si s'ha superat la data límit, no es donarà més
temps per lliurar la PAC corresponent. Si us plau, reviseu que la PAC que heu lliurat és
la que correspon a aquesta assignatura.
– Per avaluar la comprensió de les propostes de l'assignatura és molt important que en
vostres PACs quedin identificades clarament totes les cites. També les que s'extreuen
dels mòduls del material didàctic, d'altres publicacions, del debat o fòrum de l'aula o de
qualsevol altre espai on-line, així com d'altres materials com altres PACs antigues, etc.,
han d'aparèixer degudament identificades, emmarcades entre cometes i adequadament
referenciades. Com a mínim han d'aparèixer les següents dades: autor, any de
publicació, títol de l'obra, pàgina(s) citada(s).
– Les fonts que utilitzeu per fonamentar els vostres arguments, encara que no siguin
cites literals, han d'estar també degudament referenciades.
– Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels i de les estudiants és indispensable
que els treballs siguin ORIGINALS. Les activitats i les proves finals que es considerin
NO ORIGINALS, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de
l'estudiant, comportaran qualificar l'activitat d'avaluació contínua o la prova final amb
una D, i en el primer cas la nota de l'Avaluació Contínua serà d'una D. En cas de
reincidència, la UOC aplicarà sancions disciplinàries.
– No es poden modificar els enunciats de les PAC sense un acord previ amb el
consultor.
– El treball que es presenta ha de respondre a les peticions explicitades als enunciats de
les PACs i fer EXPLÍCITA referència a les lectures obligatòries per a la seva
realització.
– No fa falta realitzar resums dels textos, sinó EMPRAR correctament els termes teòrics
que es proposen en la bibliografia obligatòria per fer anàlisis personals i cites.
– S'avaluarà positivament l'ús adequat i argumentat dels conceptes que l'assignatura
ofereix com a indicadors del nivell d'anàlisi aconseguida.
– És imprescindible que l'expressió escrita sigui clara i comprensible perquè és l'única
manera que puguem valorar el domini que heu adquirit dels conceptes de l'assignatura.
Per tant, si en el text apareixen usos antagònics dels conceptes, aquests han de ser
justificats.
Aquí tenemos una guía práctica, de fácil manejo, que pretende ser útil para las personas
emprendedoras que quieran llevar a cabo sus proyectos profesionales sin descuidar la
gestión de sus vidas; es más, colocando La Vida en el centro. Porque ¿cómo están
siendo gestionadas las vidas de las personas que de forma consciente e inconsciente se
aventuran a emprender? ¿Se puede mejorar su calidad?
En las páginas que vienen a continuación hay herramientas, trucos y remedios para
transitar hacia una cultura del emprendimiento inclusiva y sostenible; diferentes
propuestas para ayudar a las personas emprendedoras a comprender y abordar las
necesidades que el emprendizaje lleva consigo, evitando la precariedad y la auto
explotación; una tabla de ejercicios para entrenar en hacer del autoempleo una opción
compatible con La Vida, siempre desde la singularidad de nuestras situaciones
particulares
sí, introduciendo pequeñas modificaciones en nuestras rutinas del día a día, poco a
poco, de manera colectiva y por efecto mariposa, creemos que se pueden producir
cambios a gran escala, transformaciones más profundas.
En muchos sentidos arrastramos esquemas laborales heredados de épocas arcaicas,
donde se ponían en el centro la producción, los beneficios, el capital. La diversidad del
mercado de trabajo actual nos obliga a crear un nuevo lenguaje en torno a la aventura de
emprender, de apostar por un proyecto personal o colectivo... pero propio; uno con el
cual nos identificamos, donde nos implicamos y cuidamos / valoramos otros aspectos
más allá de los estrictamente monetarios. Por esto mismo, esta guía es un material
pionero, avanzado, al que se ha llegado tras un largo proceso de investigación y cocreación.
En los capítulos centrales vas a encontrar una serie de fichas metodológicas para que
puedas hacer de manera única y exclusiva tu diagnóstico, para que diseñes un plan de
sosteVIDAbilidad a tu medida.
Uno de los primeros conflictos que se debe afrontar a la hora de emprender es la de
poner límites al trabajo, límites en cuanto a los tiempos de dedicación para mejorar o
mantener la calidad de vida. La vida tiene sus propios límites, nuestro cuerpo también
(al igual que los otros cuerpos con los que trabajamos); necesitamos, como seres
humanos que somos, afecto, relax, descubrimiento, diversión... Además nuestro cuerpo
se encarga de que atendamos estas necesidades de descanso, amor, higiene, nutrición a
diferentes niveles... Reconocemos esos límites, pero parece que las fronteras de nuestros
proyectos profesionales, de nuestros emprendizajes, de nuestros trabajos o nuestras
colaboraciones, se desdibujan. Limitar los tiempos de reunión o de producción, las
horas de responder correos... ¡nos cuesta infinitamente más! Parece que trabajar en un
proyecto de emprendizaje a veces no tiene fin y, para cuando nos queremos dar cuenta,
nos hemos olvidado de poner la vida en el centro, de VIVIR.
Tenemos que lidiar todavía con la (falsa) creencia de que trabajando más se obtienen
mejores resultados, y que trabajar duro es el camino directo al éxito. Esto no es más que
mitología empresarialcapitalista, ya que no hay evidencias de que tener extensas
jornadas laborales influya directamente en mejorar los ingresos. En cambio sí está
comprobado que produce fatiga profesional y baja el rendimiento. Este nudo se muestra
en toda su amplitud entre las personas emprendedoras. Si el exceso de trabajo conduce a
unos resultados más pobres, ¿cómo atajar esto cuando eres una persona autónoma,
empresaria, te encargas de todo y vives un poco en la sobre-ocupación?
En este apartado se incluyen herramientas que tratan de ayudar a poner límites a los
tiempos, tratan de apoyar la flexibilización de los horarios y los tiempos de dedicación,
ayudan a las personas emprendedoras a tomar consciencia de dónde se van los tiempos,
y esperan servir de inspiración para que cada cual establezca su propio plan.
No podemos estandarizarnos porque cada caso es único y así debemos entenderlo y
abordarlo. Las herramientas que se plantean a continuación ayudan a organizarse y
planificarse mejor, pero no nos van a servir a todas para por igual. Después cada
persona deberá trazar su propio recorrido, encontrar la solución que le resulte más
práctica y creativa.
«El cambio empieza en tu escritorio, en tu horario, en la organización de tu tiempo»
«¿Emprender para vivir o vivir para emprender? Esa es la cuestión»
omos cuerpOs y cuerpAs, organismos vivos en interacción, que trabajamos, que
emprendemos. Tenemos necesidades, deseos, fortalezas, y también somos vulnerables,
formamos redes (multiculturales, intergeneracionales...) y nos reproducimos. Quiźas las
tareas reproductivas de las personas emprendedoras sean las más invisibles de todo este
proceso. Quizás afecte esto más a las mujeres. Pero quizás no.
Definición básica de trabajo productivo y reproductivo: Trabajo reproductivo: Trabajo
de la reproducción o trabajo de cuidados. Desde la economía feminista, se utiliza en
relación con la desigualdad de género, y se refiere tanto al trabajo necesario para la
reproducción humana realizado por la mujer a lo largo de la historia, como al conjunto
de atenciones y cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida y la supervivencia
humana: alimentación, cuidados físicos y sanitarios, educación, formación, relaciones
sociales, apoyo afectivo y psicológico, mantenimiento de los espacios y bienes
domésticos. El trabajo reproductivo no se reconoce ni económica ni socialmente.
Trabajo productivo: Trabajo para la producción de bienes y servicios. Frente al trabajo
productivo, asalariado y reconocido socialmente en las sociedades industrializadas.
Descargar