Subido por Ivan Mansilla

Apoderament Consell

Anuncio
NÚMERO
PODER
A Barcelona, la meva residència, a __________ de 2020.
Davant meu,__________________________________ , Notari
del Col·legi de Notari de Catalunya. ---------------
===============COMPAREIX:================
El
Sr.
__________,
major
d’edat,
casat,
veí
de___________, amb D.N.I. número __________ --------Intervé en nom i interès propi.
Té, a judici meu, la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
===============MANIFESTA:================
Amb caràcter previ, manifesta expressament i sota la
seva exclusiva responsabilitat que és la seva voluntat que
aquest apoderament valgui i subsisteixi únicament en cas
d’incapacitat o de malaltia greu o deficiència persistent de
caràcter físic i psíquic. -------------------------Per
acreditar
tal
circumstància
serà
necessari
que
l’apoderat obtingui un certificat mèdic que acrediti la
situació
d’incapacitat
o
deficiència
persistent
poderdant. -----------------------------------------
del
Tanmateix,
manifesta
que
aquest
apoderament
es
farà
servir en la seva condició de conseller dins de l’entitat
mercantil
(en
endavant,
l’entitat.
L’entitat
està
domiciliada a ________, inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, al tom_____, foli_____, fulla número _______i amb
N.I.F.______). El poderdant va ser nomenat com a conseller
de l’entitat en virtut de l’escriptura del Notari de _____,
sota el nº. de protocol______, amb data_______, causant de
la inscripció ___ a la fulla social de l’entitat. -Segons manifesta, el present apoderament s’ha atorgat a
un apoderat que és alhora conseller de l’entitat, donant
compliment
al
que
s’estableix
als
Estatuts
Socials
de
l’entitat. ----------------------------------------Jo, el Notari, li faig els advertiments legals, de les
que manifesta quedar plenament assabentat. --------===============ATORGA:================
Que CONFEREIX PODER especial, tan ampli i bastant com
sigui en dret es requereixi i calgui a favor de _________,
major d’edat, casat, veí de ____________________, amb D.N.I.
número _____________. El Sr.________ va ser nomenat com a
conseller de l’entitat en virtut de l’escriptura del Notari
de _____, sota el nº. de protocol______, amb data_______,
causant de la inscripció ___ a la fulla social de l’entitat.
----------------------------------------------------
Aquest
apoderat
actuarà
en
nom
i
representació
del
poderdant i podrà exercir les següents: -----------===============FACULTATS:================
a) Exercitar el drets d’assistència, veu i vot a les
reunions
del
Consell
d’Administració
de
l’entitat,
qualssevol que siguin els assumptes i els acords que s’hagin
sotmès a decisió, tanmateix com realitzar pel poderdant les
formalitats necessàries per fer efectiu aquests drets en la
seva condició de conseller de l’entitat. -----------b) Autoritzar o dispensar les obligacions derivades del
deure de lleialtat conforme al que s’estableix a l’article
230 de la Llei de Societats de Capital. -----------c) Formular les comptes anuals de l’entitat i presentació
de les mateixes a la Junta General. ---------------d) Formular qualsevol classe d’informe exigit per la
llei a l’òrgan d’administració sempre que l’operació a que
es faci referència no es pugui delegar. -----------e) Convocar la Junta General de l’entitat i elaboració
de l’ordre del dia de la Junta General. -----------f) Decidir sobre les qüestions relatives a la remuneració
dels consellers, dintre del marc estatutari, i de la política
de remuneració a la seu del Consell d’Administració.
g) Exercitar el vot per escrit i sense sessió del Consell
d’Administració mentre que cap conseller s’oposi a aquest
procediment. ---------------------------------------
h) Nomenar i destituir el(s) conseller(s) delegat(s) de
l’entitat, així com l’establiment de les condicions del
contracte del conseller(s) delegat(s). ------------i) Sol·licitar convocatòria de les reunions del Consell
d’Administració,
indicant
l’ordre
del
dia
per
la
seva
celebració, mentre que s’hagin donat les causes que estableix
la Llei de Societats de Capitals. -----------------j) En general, dur a terme totes les facultats que la
llei li atorgui com a membre del Consell d’Administració a
la seu de la mateixa i, sobretot, en relació a l’adopció
dels acords a les reunions del Consell d’Administració.
k) Tanmateix, atorgar i firmar, sense cap limitació,
quants documents públics i/o privats siguin necessaris o
precisos
per
dur
a
terme
i
executar
les
facultats
anteriorment descrites així com per l’exercici d’esmena,
aclariment, ratificació, rectificació, o complement d’una
altra, tot i que incideixi a la figura d’autocontractació,
múltiple representació i contraposició d’interessos.
TRACTAMENT DE DADES.- D'acord amb el que s'estableix en
la
Llei
orgànica
3/2018,
el
senyor
compareixent
queda
informat i accepta la incorporació de les seves dades als
fitxers automatitzats existents en la Notaria, dades que es
conservaran en aquesta, amb caràcter confidencial, en estar
emparats pel secret del Protocol, sense perjudici de les
remissions d'obligat compliment imposades per la normativa
vigent. -------------------------------------------Així
ho
diu,
i llegida
per
mi,
el
Notari,
aquesta
escriptura el compareixent, per haver renunciat al seu dret
de fer-ho per si, presta el seu consentiment i signatura amb
mi, que dono fe d’haver identificat pel seu document nacional
d’identitat ressenyat en la compareixença i del contingut
d’aquest instrument públic, estès en _____ folis de paper
exclusiu per a documents notarials, números el del present
i els _____ anteriors en ordre correlatiu.
Descargar