Subido por Sandro Vert

unitat-1-fitxes-teoria

Anuncio
13
1. FITXES DE TEORIA
FITXA 1 – NOTES MUSICALS
Les notes musicals ens indiquen l’altura dels sons. Tenim set notes diferents: do re mi fa sol la si
1. Copia l’escala de Do Major (ascendent i descendent), al pentagrama de sota:
2. Escriu el nom de les notes que falten:
3. Escriu el nom de les notes:
4.
Escriu el nom o dibuixa les notes on correspongui:
5. Dibuixa la clau de sol i escriu les notes al lloc que correspongui:
FA
DO
SOL
RE
LA
MI
SI
FA’
DO’
SOL’
RE’
14
FITXA 2 – FIGURES RÍTMIQUES
Les figures rítmiques ens indiquen la durada dels sons.
Les figures rítmiques són: rodona, blanca, negra, corxera i semicorxera.
Les figures consten de tres parts: cap, plica i corxet.
1. Escriu el nom de les figures rítmiques:
2. Escriu el nom de cada figura rítmica i després relaciona amb la seva pausa, amb fletxes:
3. Escriu quantes pulsacions val cada figura:
Quan diverses figures amb corxet estan seguides: unim els corxets.
4. Dibuixa les següents figures:


2 corxeres separades
..............................
4 semicorxeres separades ..............................
i ara 2 corxeres unides
..............................
i ara 4 semicorxeres unides ..............................
15
FITXA 3 – COMPASSOS
El compàs 2/4 és un compàs binari: té dos temps. Figura temps: negra. Figura compàs: blanca.
El compàs 3/4 és un compàs ternari: té tres temps. Figura temps: negra. Figura compàs: blanca amb punt.
El compàs 4/4 és un compàs quaternari: té quatre temps. Figura temps: negra. Figura compàs: rodona.
1. Analitza el compàs de 2/4:
a.
b.
c.
d.
Tipus de compàs:
Nombre de temps:
Figura temps:
Figura compàs:
2. Marca les pulsacions i col.loca les línies divisòries:
3. Analitza el compàs de 3/4:
a.
b.
c.
d.
Tipus de compàs:
Nombre de temps:
Figura temps:
Figura compàs:
4. Marca les pulsacions i col.loca les línies divisòries:
5. Analitza el compàs de 4/4:
a.
b.
c.
d.
Tipus de compàs:
Nombre de temps:
Figura temps:
Figura compàs:
6. Marca les pulsacions i col.loca les línies divisòries:
16
FITXA 4 – FIGURES RÍTMIQUES I COMPASSOS
1. Escriu al costat de cada figura (o grup) què és i quantes pulsacions val:
2. Completa els compassos de manera variada:
17
FITXA 5 – EL PUNTET
El puntet és un signe de prolongació que allarga les figures amb la meitat del seu valor.
1. Aquestes són algunes combinacions habituals de figures amb puntet. Completa el quadre:
2. Marca les pulsacions al següent fragment musical (ària del toreador de l’òpera “Carmen” de Georges
Bizet):
3. Melodia popular “Santa Nit”:
a. Marca les pulsacions a la partitura i compta’n el total
b. Dedueix el compàs i escriu-lo on correspongui
c. Col·loca les línies divisòries
18
FITXA 6 – TEST SOBRE EL PUNTET
1. Quant augmenta el puntet a una figura?
A. La meitat del seu valor
B. Mitja pulsació
C. Una pulsació i mitja
2. Quant val una blanca amb puntet?
A. 2,5 pulsacions
B. 3 pulsacions
C. 3,5 pulsacions
3. Quant val una negra amb puntet?
A. 1,5 pulsacions
B. 2 pulsacions
C. 2,5 pulsacions
4. Indica el valor total:
A. 10 pulsacions
B. 8 pulsacions
C. 9 pulsacions
5. Indica el valor total:
A. 2,5 pulsacions
B. 3,5 pulsacions
C. 4 pulsacions
6. Indica el valor total:
A. 6 pulsacions
B. 7 pulsacions
C. 7,5 pulsacions
7. Indica el valor total:
A. 6,5 pulsacions
B. 7 pulsacions
C. 7,5 pulsacions
19
FITXA 7 – FIGURES RÍTMIQUES
1. Assenyala les pulsacions i col·loca les línies divisòries:
2. Resol les següents operacions:
20
FITXA 8 – FIGURES RÍTMIQUES
1. Assenyala les pulsacions i col·loca les línies divisòries:
2. Omple els compassos amb figures rítmiques variades:
3. Resol les següents operacions:
21
FITXA 9 – FIGURES RÍTMIQUES
1.
Resol les següents operacions:
2. Resol les següents operacions:
22
FITXA 10 – LLIGADURES D’EXPRESSIÓ I DE PROLONGACIÓ
Quan uneix notes de diferent altura es tracta d’una lligadura d’expressió: ens indica que aquelles notes les
hem d’interpretar legato, sense interrompre el so. Aquest signe afecta l’EXPRESSIÓ.
Quan uneix notes de igual nom i altura, parlem de lligadura de prolongació: ens indica que el so l’hem
d’allargar mentre duri la suma de totes les notes lligades. Aquest signe afecta la DURADA.
1. Observa la partitura i respon:
Tipus de lligadura:
Què ens indica?
A què afecta aquest signe?
2. Observa la partitura i respon:
Tipus de lligadura:
Què ens indica?
A què afecta aquest signe?
3. Escriu al costat de cada número una LL.Exp. o una LL.Prol., segons si és una lligadura d’expressió o de
prolongació:
23
FITXA 11 – ESCALA DE DO MAJOR – TONS I SEMITONS
L’escala de Do Major està formada per les notes Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do’. Totes es porten una
distància de un to, excepte entre mi-fa i si-do que se’n porten només mig (un semitò)
1. Imatge de l’escala de Do M en un teclat. Copia-la a sota:
2. Copia l’escala de Do Major ascendent marcant les distàncies de to i semitò:
3. Ara escriu l’escala de Do Major descendent, marcant també les distàncies de to i semitò:
4. Entre quines notes hi ha una distància de semitò a l’escala de Do Major?
Ascendent:
____ i ____
____ i ____
Descendent:
____ i ____
____ i ____
24
FITXA 12 - ALTERACIONS
Les alteracions serveixen per a modificar l’altura d’una nota.
Tenim les següents alteracions:
 Sostingut: l’apuja un semitò
 Bemoll: l’abaixa un semitò
 Becaire: anul.la l’efecte de les alteracions.
Les alteracions accidentals s’escriuen davant de la nota.
Les alteracions pròpies s’indiquen a l’armadura, la qual s’escriu després del compàs.
1. Copia el contingut d’aquest quadre, al costat:
2. Copia el contingut d’aquest quadre:
25
FITXA 13 - ALTERACIONS
1. Relaciona amb fletxes:
2. On s’escriuen les alteracions? Assenyala la resposta correcta:
 Davant la nota
 Darrera la nota
 Al final del pentagrama
 Davant dels silencis
3. Altera cada nota amb un sostingut:
4. Altera cada nota amb un bemoll:
Quan dues notes sonen igual però tenen nom diferent, diem que són enharmòniques:
5. Escriu el nom de les parelles de notes enharmòniques que descobreixis en aquest teclat:
He trobat les següents notes enharmòniques:
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
26
FITXA 14 - ALTERACIONS
1. Observa la partitura de la Marxa Imperial de « Star Wars » de John Williams i respon:
a. Quin tipus d’alteracions hi ha a la partitura: pròpies o accidentals? ...............
b. La partitura té armadura?
c. Compta el nombre de notes alterades:
2. Observa el tema de la princesa Leia de « Star Wars » de John Williams i respon:
a. Quin tipus d’alteracions hi ha a la partitura: pròpies o accidentals? ...............
b. La partitura té armadura?
c. Compta el nombre de notes alterades:
27
FITXA 15 – TONALITAT
Tonalitat és el conjunt de relacions melòdiques i harmòniques
organitzades respecte la tònica d’una escala. La tonalitat es fonamenta
en set sons (anomenats graus), que escrivim en xifres romanes i que es
corresponen amb els set noms de les notes.
Cada grau d’una escala fa una funció i rep un nom determinat: tònica,
supertònica, mediant, subdominant, dominant, superdominant,
sensible, tònica.
1. Escriu el nom de les notes de la cançó “Els Picapedra”:
2. Pistes per reconèixer la tonalitat: la nota amb la que s’acaba una partitura normalment t’indica quina és
és la tonalitat. Ara respon:
a. Amb quina nota acaba la cançó: ............ Quantes vegades es repeteix aquesta nota al llarg de la
partitura: .................
b. Quina creus que és la tonalitat d’Els Picapedra? Encercla la resposta correcta:
Do Major
Re Major
Mi Major
Fa Major
Sol Major La Major
c. Escriu les notes de l’escala d’aquesta tonalitat:
d. Identifica quines notes de la tonalitat dels Picapedra corresponen a:



Tònica:
Subdominant:
Dominant:
Si Major
Descargar