Subido por nelluch

03 TEMA 3 disseny

Anuncio
TÉCNIQUES D’AUDITORIA
Grau de Relacions Laborals i Recurssos Humans
TEMA 3. LES TÉCNIQUES DE DISSENY
3.1. ELS OBJECTIUS DE L’AUDITORIA
EXERCICI PRÀCTIC:
AMB L’INFORMACIÓ QUE TENS DELS TEMES
ANTERIORS, DETERMINA QUIN ÉS L’OBJECTIU-S
PRINCIPAL-S D’UNA AUDITORIA SOCIOLABORAL I
QUE ES NECESSARI DEMANAR-LI A
L’ORGANITZACIÓ AUDITADA PER ESCOMENÇAR.
3.2. EL CONTRACTE O CARTA D’ENCÀRREC
Previ a redactar el CONTRACTE O
Caldrà mantindre reunions
CARTA D’ENCÀRREC
Conèixer l’interés real
de l’organització per
fer l’auditoria
Replegar información
bàsica necessària per
redactar el contracte o
la carta d’encàrrec
ETAPES DEL TREBALL D’AUDITORIA
• Definició dels objectius de l’auditoria (Etapa previa)
–
–
–
–
–
Nomenament de l’auditor-a i formació de l‘equip.
Planificació i elaboració de programes de treball.
Recopilació d’ informació.
Estudi de l’ informació, execució de proves.
Emissió de l’informe.
• Implantació de les recomanacions (Etapa post-auditoria)
– Dependrà de:
• El perfil i el caràcter de l’equip auditor.
• Les proves i l’origen dels coneiximents a utilitzar
• Temps requerit per a la realització de l’auditoria.
• Cost del treball.
• Tipus d’informe.
3.2. EL CONTRACTE O CARTA D’ENCÀRREC
S’adreçarà a la persona u orgàn que
tinga autoritat i capacitat legal per
formalitzar l’encàrrec.
És l’instrument més eficaç per
dilimitar el perìmetre de la
responsabilitat profesional del
auditor-a sociolaboral, així com
evitar equívocs o defraudar les
expectatives depositades en
l’auditoria per l’organització.
Inclourà:
•
L’objecte de l’auditoria.
•
Informació i responsabilitat de l’organització.
•
Gestió interna.
•
Declaracions de la Direcció.
•
Responsabilitat de l’auditor-a.
•
Independència de l’auditor-a.
•
Terminis i planificació.
•
Informe i colaboració.
•
Prohibició de publicació parcial.
•
Indicacions sobreinformació.
•
Honoraris i temps de dedicació.
•
Altres aspectes a considerar.
3.3. EL PLA GLOBAL DE L’AUDITORIA
Carta o Contracte d’encàrrec
PREPARACIÓ DEL PLA GLOBAL
Informació exhaustiva
Característiques sociolaborals de
l’entitat
Sobre l’organització de l’entitat
Sobre el sector en el qual
opera
Revisió documentació
preparatoria per a l’auditoria
Evaluació preliminar SGI
Plan Global
Programació
Planificació
3.3. EL PLA GLOBAL DE L’AUDITORIA
EXECUCIÓ DE L’AUDITORIA
Pla Global
Reunió preparatoria
Reunió d’apertura
Solicitut de documentació
Evaluació Exhaustiva Sistema de Gestió Intern
Treballs audit
Revisió
documental
Verificació de la informació
Proves d’auditoria
Recopilació de troballes
Preparació de les conclusions
Reunió de tancament i
alegacions de l’auditada
Preparació informe final
Distribució de l’informe final
Carta de
manifestacions
3.4. INDICADORS CLAU I ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA
Els indicadors són elements que cal tindre en compte a l’hora de ser revissats.
Aquests indicadors s’articulen mitjançant el que es
denominen: CHECK LISTS
És un formulari dissenyat amb la major
senzillesa posible.
Suposa una guía seqüèncial i llògica d’indicadors
sel·leccionats i pre-definits per l’auditor-a en
funció de l’objecte i abast de l’auditoria.
3.4. INDICADORS CLAU I ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA
Els Check lists es preparen previament amb indicadors propis de cada área de
risc a auditar.
La revisó de fets i documents resulta molt més
ràpida, senzilla i segura.
La replegada de les observacions i resenyes de les
evidències obtingudes estan més ordenades.
Cada auditor-a elabora els seus propis llistats
d’indicadors adaptat a cada situación laboral
concreta, àrees a auditar i contexte legal.
3.4. INDICADORS CLAU I ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA
EXERCICI PRÀCTIC:
ELABOREU PER A DIVERSES SITUACIONS
AUDITORES PROPOSADES, CHECK LISTS
D’INDICADORS CLAU.
3.5. PROVES D’AUDITORIA I INSTRUMENTS DE MEDICIÓ
Les proves de control o d’auditoria:
Estàn destinades a avaluar la eficàcia operativa dels controls
per a la prevenció, detecció i correcció de les incorreccions
materials en les afirmacions.
Apartat 4.b) de la NIA-ES 300
Es dirigeixen a replegar evidències
relatives al sistema de control
intern implantat
3.5. PROVES D’AUDITORIA I INSTRUMENTS DE MEDICIÓ
L’objectiu és obtindre evidències d’auditoria
relacionades amb l’integritat, exactitut i validessa de
la inormació i documentació facilitada per
l’organització auditada.
Cal obtindre respostes a si:
• Els fets i situacions es produiren com van ser registrats.
• Els fets i situacions registrats tingueren lloc en les dates
que es diuen.
• No existeixen fets, situacions o dades que no esten
degudament registrats.
• Els càlculs efectuats són correctes
3.5. PROVES D’AUDITORIA I INSTRUMENTS DE MEDICIÓ
Mètodes per a l’aplicació de proves i dels procediments
1. Inspecció
2. Observació
3. Indagació
4. Confirmació externa
5. Recàlculs
6. Reexecució
7. Tècniques d’examen
analític
Descargar