Subido por nelluch

MARCO REGULADOR

Anuncio
TÉCNIQUES D’AUDITORIA
Grau de Relacions Laborals i Recurssos Humans
TEMA 2. EL MARC REGULADOR
NORMES APLICABLES A L’AUDITORIA
EXERCICI PRÀCTIC:
DETERMINACIÓ
NORMATIU
DEL
APLICABLE
MARC
A
L’AUDITORIA SOCIOLABORAL
QUINA NORMATIVA DETERMINA LA
REALITZACIÓ DE L’AUDITORIA?
2.1. PRINCIPIS GENERALS DE L’AUDITORIA
• DE FINALITAT: Depenent dels objectius i abast de l’auditoria
els criteris, mètodes i processos a utilitzar per l’auditor-a
tindrán que ser uns o altres
• EXPOSICIÓ: L’auditor-a ha d'arreplegar (reportar)
complet i amb claredat, amb veracitat i exactitut.
per
• UNIFORMITAT: Davant d’unes situacions de fets similars o
iguals cal adoptar la mateixa possició o juí profesional. No s’ha
d'experimentar cap variació respecte a l'exercici precedent.
• IMPORTANCIA O MATERIALITAT: Aquest és el criteri que ha
de presidir el treball de l'auditor-a: la importància econòmica o
materialitat de les partides. Deuen tindre un efecte
significatiu.
2.1. PRINCIPIS GENERALS DE L’AUDITORIA
• MODERACIÓ: De dos o més possibilitats igualment valides
s'ha de triar sempre la que done els resultats més
desfavorables o tinga un efecte significatiu més important.
• PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA: L’Informe d’auditoria tindrà
que contindre l’información necessaria per a la seua
comprensió. L’auditor-a te que garantir que disposa de la
suficient evidència que suporte les seues conclusions.
2.1. PRINCIPIS GENERALS DE L’AUDITORIA.
L’Informació necessària amb la qual es
poden emetre unes conclusions
Te que ser
Suficient
Adecuada
2.2. EL PROCÉS D’AUDITORIA.
Itinerari bàsic de l’auditoria
Contacte inicial
Informació preliminar
Carta o contracte d’encàrrec
Informació complementària
Evaluació primaria
Sistema de gestió intern
Plà Global d’Auditoria
Programació
Planificació
Evaluació sistema de control intern
Ejecució Audit
Informe Final
Visat
Carta de manifestacions
2.3. NORMES TÈCNIQUES APLICABLES.
La directriu 4.f) de la Norma Europea en ISO 19011:2011 sobre
"l’Auditoria dels sistemes de gestió", la versió de la qual a Espanya
va ser publicada el 14 de març i 2012, i que al seu voltant adopta
la Norma Internacional ISO 19001:2011,
L'enfocament de tota auditoria ha d'estar basat en l'evidència,
entesa com "el mètode racional per aconseguir conclusions
d’auditoria fiables i reproduïble en un procés d'auditoria
sistemàtic".
“L'evidència de l’auditoria hauria de ser verificable. En general
està basada en mostres de la informació disponible, ja que una
auditoria es duu a terme durant un període de temps determinat i
amb recursos finits. S'hauria d'aplicar un ús adequat del mostreig,
ja que aquest està estretament relacionat amb la confiança que
pot dipositar-se en les conclusions de l'auditoria".
2.3. NORMES TÈCNIQUES APLICABLES.
NORMES TÈCNIQUES
DEL AUDITOR-A
(codi ètic)
NORMES
TÈCNIQUES DE
LA EXECUCIÓ
DEL TREBALL
(metodologia)
Auditoria
sociolaboral
NORMES TÈCNIQUES
DEL RESULTAT DEL
TREBALL
(informe)
NORMES LEGALS
(internes o externes)
2.3. NORMES TÈCNIQUES APLICABLES.
NORMES
TÈCNIQUES DEL
AUDITOR-A
(codi ètic)
Codi deontològic
(professional)
• INTEGRITAT
• OBJECTIVITAT
• CONFIDENCIALITAT
• COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
2.3. NORMES TÈCNIQUES APLICABLES.
Auditoria de legalitat
(cumpliment)
+
Auditoria de gestió
(operativa)
Auditoria de direcció
(estratègica)
-
GRAU DE CONCRECIÓ DE LA
NORMATIVA APLICABLE
Segons el tipus d’auditoria
(objectiu que persiguix cadascuna)
NORMES LEGALS
(internes o externes)
2.3. NORMES TÈCNIQUES APLICABLES
FORMALITATS
(criteris de elaboració)
CONTINGUTS
(elements bàsics)
INFORME
NORMÈS TÈCNIQUES
DEL RESULTAT DEL
TREBALL
2.3. NORMES TÈCNIQUES APLICABLES.
• Mètode aplicat
• Metodologia
NORMES
TÉCNIQUES DE
LA EXECUCIÓ
DEL TREBALL
• Cientificitat dels indicadors
• Ferramentes (tècniques)
• fases del procés
• Validesa, fiabilitat, error
2.3.1. EL PROCÉS AUDITOR
EXERCICI PRÀCTIC:
QUÉ PRETENEM AMB L’AUDITORIA?
2.4. L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL D’AUDITORIA
RECURSSOS
PERSONES
equip auditor
competent?
MATERIALS
instruments?
TEMPS
cronograma?
Descargar