Subido por Daniel Montero Román

T2. Los gases

Anuncio
UD2: ELS GASOS
Daniel Montero Román
𝑝1 𝑝2
=
𝑇1 𝑇2
𝑉1 𝑉2
=
𝑇 1 𝑇2
𝑉1 · 𝑝1 𝑉2 · 𝑝2
=
𝑇1
𝑇2
Ex. 15, 16, 17 i 18. pag57
2. ECUACIÓ D’ESTAT DELS GASOS IDEALS
Què és un gas ideal?
Un gas ideal és un conjunt de molècules que es mouen lliurement sense
interaccions. La pressió exercida pel gas es deu, únicament, a la interacció entre les
molècules i les parets del recipient. Els gasos ideals no existeixen però certs gasos
poden comportar-se “com un gas ideal” a p baixes i T llunyanes a la d’ebullició.
A partir de l‘equació dels gasos ideals es dedueix això:
𝑉1·𝑝1
𝑇1
=cte
Si comprovem el resultat d’aquesta equació per a un mol de qualsevol gas, obtenim que el resultat es sempre
0,082 atm·L/K
𝑉1·𝑝1
𝑇1
=0,082 atm·L/K
Si en compte d’un mol, el calculem per a una altra quantitat, ens adonem que el resultat es sempre 0,082·n
𝑉1·𝑝1
𝑇1
=0,082 ·n
I d’ací
p·V= n·R·T
A on R=0,082 atm·L/K
2. ECUACIÓ D’ESTAT DELS GASOS IDEALS
CONDICIONS ESTANDARD I VOLUM MOLAR D’UN GAS
Es considera “condicions estàndard” quan dins un sistema tenim les següents dades:
p= pressió ATMOSFÈRICA (és a dir, p=1atm)
T= 273K (0oC)
I en aquestes condicions, el volum d’un mol de qualsevol gas és V=22,4L i se li anomena volum molar del gas.
p·V= n·R·T
En condicions normals
1·22,4 = 1·0,082·273
Comprova-ho
22,4 ≈ 22,39
2. ECUACIÓ D’ESTAT DELS GASOS IDEALS
La industria automobilística està desenvolupant vehicles que utilitzen gas hidrogen com a combustible. Una
empresa ha posat en circulació un model amb un dipòsit de 171L que pot emmagatzemar fins 5Kg de gas
hidrogen, aconseguint amb això una autonomia de 460Km. Suposant que va repostar un dia que la temperatura
era de 30oC, ¿A quina pressió arribarà l’hidrogen dins el dipòsit ple? M(H2)= 1,008·2=2,016g/mol
Dades:
V=171L
m= 5Kg H2 5000g H2
p·V= n·R·T
1𝑚𝑜𝑙𝐻
 La massa em permet saber els mols  5000g H2·2,016𝑔𝐻2 = 2480 molH2 =n
2
Autonomia= 460Km
T= 30oC 303K
R=0,082
n= 2480 mol
Substituïm a la fórmula:
2480·0,082·303
171
p·171= 2480·0,082·303  p=
= 360𝑎𝑡𝑚
Ex: 21, 22, 23 i 24. pag58
2. ECUACIÓ D’ESTAT DELS GASOS IDEALS
Què és un gas real?
Es considera un gas real, un gas en el qual les seues partícules, a banda d’interaccionar
amb el recipient, interaccionen entre elles. Tots els gasos son “reals” en cara que tan
sols quan estan a p elevades o T properes a la d’ebullició, les interaccions entre
molècules deixen de ser menyspreables.
En eixe cas, la fórmula canvia, i passa a tenir en compte aquestes interaccions entre
partícules que provoquen dues coses:
1ª. Que la pressió mesurada siga menor que la que esperariem en un gas ideal
2ª. Que el volum disponible per al moviment de partícules siga menor que el volum del recipient.
p·V= n·R·T
Aquesta fórmula canvia
𝑎·𝑛2
(p+ 2 )·(V-n·b)=
𝑉
n·R·T
A on “a” i “b” son els factors de Van der Waals que
son específics de cada gas en concret.
Ex: 24. pàg 59
2. ECUACIÓ D’ESTAT DELS GASOS IDEALS
d=
DENSITAT D’UN GAS IDEAL?
Poden donar-me la densitat i la massa molar del gas en compte de n
𝑚
𝑉
p·V= n·R·T
n=
𝑚
𝑀
p·V=
𝑚
·R·T
𝑀
𝑑 · 𝑅 · 𝑇 =p·M
p·M=
𝑚
·R·T
𝑉
𝑝·𝑀
𝑑=
𝑅·𝑇
𝑝·𝑀 𝑚
=
𝑅·𝑇 𝑉
2. ECUACIÓ D’ESTAT DELS GASOS IDEALS
Poden donar-me la concentració en mols/L en compte dels n i V
p·V= n·R·T
c=
𝑛
𝑉
p=
𝑛
·R·T
𝑉
𝑝 =𝑐·𝑅·𝑇
Concentració molar: número de mols de solut partit
per volum de dissolució. Les unitats son mol/L
Ex: 26,27,28,29 i 30 pàg.58
3. MESCLA DE GASOS
Llei de las pressions parcials (Dalton)
En una mescla de gasos, la pressió total de la mescla és igual a la suma de les pressions parcials que
exerciria cadascun dels gasos individualment si es trobaren en les mateixes condicions.
pT = p1+p2+p3+...+pn
Com...
p1 ·V=n1·R·T
pT ·V=nT·R·T
R · T p1
=
V
n1
R · T pT
=
V
nT
𝑝1
𝑝𝑇
=
𝑛1
𝑛𝑇
= х1
X1=fracció molar
p·V= n·R·T
3. MESCLA DE GASOS
Llei de las pressions parcials (Dalton)
En una mescla de gasos, la pressió total de la mescla és igual a la suma de les pressions parcials que
exerciria cadascun dels gasos individualment si es trobaren en les mateixes condicions.
pT = p1+p2+p3+...+pn
𝑝1
𝑝𝑇
=
𝑛1
𝑛𝑇
= х1
p1=pT·x1
Si el volum i la
temperatura es
mantenen cte.
Exercici resolt de la pàg.61
3. MESCLA DE GASOS
Hipòtesi d’Avogadro:
“En igual condicions de pressió i temperatura, volums iguales de gasos diferents contenen el mateix
nombre partícules.” Amadeo Avogadro
Com existeix una relació entre el volum d’un gas i el nombre de partícules que conté, inclús sent aquest
una mescla de gasos, podem dir que:
Per a un component de la mescla es complix que  p·V1=n1·R·T
Per al total de la mescla de gasos es complix que  p·VT=nT·R·T
p·V1=n1·R·T
p·VT=nT·R·T
R · T V1
=
p
n1
R · T VT
=
p
nT
𝑉1
𝑉𝑇
=
𝑛1
𝑛𝑇
= х1
X1=fracció molar
aleshores...
V1=VT·x1
Si la pressió i la
temperatura es
mantenen cte.
Ex: 31, 32, 33, 34 pàg.62
Descargar