Subido por marcial

abreviaturassiglassimboloslexico

Anuncio
?
Apéndice I
Abreviaturas, siglas,
símbolos e léxico
Manuel Bermúdez
ÍNDICE
RELACIÓN DE ABREVIATURAS DE USO FRECUENTE
7
RELACIÓN DE SIGLAS E ACRÓNIMOS DE USO FRECUENTE
9
RELACIÓN DE SÍMBOLOS DE USO FRECUENTE
10
RELACIÓN LÉXICA E DE EXPRESIÓNS DUBIDOSAS
11
Manuel Bermúdez
RELACIÓN DE ABREVIATURAS DE USO FRECUENTE
Estas son as abreviaturas que se utilizan con máis frecuencia, con esta relación pretendemos
guiar a aquelas persoas ás que se lle presenta por primeira vez a situación de ter que dar
unha abreviatura para un termo e, ademais, ofrecer certa unificación na súa utilización.
abril
agosto
agricultura
agrónomo
apéndice
aproximadamente
aproximado/a
artigo
asinado
asociación
bibliografía
boletín oficial
cantidade
capítulo
carreira
castelán
catalán
cátedra
catedrático, -ca
certificado, -da
citado, -da
coedición
colaboración
colección
columna
compilación
compilador/ra
concello
construción
construtor
convocatoria
coordinador, -ra
decembro
departamento
dereita
despacho
dirección
documento
doutor, -ra
economía
edición
editorial
eminencia
entrechán
epílogo
escola técnica superior
escola universitaria
escritura
español
ab.
ag.
agr.
agrón.
ap.
aprox.
aprox.
art.
asdo.
asoc.
bibliog.
b. o.
cant.
cap.
carr.
cast.
cat.
cát.
catedr.
cert.
cit.
coed.
colab.
col.
col.
comp.
comp.
conc.
constr.
constr.
convoc.
coord.
dec.
dpto.
dta.
desp.
dir.
doc.
Dr./Dra.
econ.
ed.
edit.
Em.
entr.
epíl.
e.t.s.
e. u.
escr.
esp.
Esquerdo/da
estatística
estudante
etcétera
éuscaro
excepción
excepto
exemplo
expediente
extensión
fábrica
facsímile
facultade
fascículo
febreiro
feminino, -na
figurado
folio
fotografía
fundación
galego
garantía
goberno
gramática
habitante
habitualmente
ilustración
imperativo
imperfecto
impersoal
importante
imprenta
índice
informática
inglés, -sa
instituto
interior
interrogación
introdución
inventario
irregular
italiano
laboratorio
lámina
licenciado, -da
licenciatura
literatura
lonxitude
manuscrito
esq.
estat.
est.
etc.
eusc.
exc.
exc.
ex.
exped.
ext.
fábr.
facs.
fac.
fasc.
feb.
fem.
fig.
f.
fotogr.
fund.
gal.
gar.
gob.
gram.
hab.
habit.
ilustr.
imper.
imperf.
impers.
imp.
impr.
índ.
inform.
ing.
inst.
int.
interr.
intr.
invent.
irr.
it.
lab.
lám.
lic.
lic.
lit.
lonx.
ms.
7
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico
martes
marzo
masculino
materia
máximo
medicina
mercado
mercadoría
mércores
mínimo
moderno
municipio
música
nacemento
nominativo
nota
nota do editor
nota do tradutor
notable
novembro
número
opus citatum
(obra citada)
orixinal
outubro
parágrafo
páxina
persoal
planta
post meridiem (despois do
mediodía)
prefacio
presente
principal
profesorado
profesor, -ra
prólogo
provincia
próximo, ma
publicación
reedición
regulamento
relativo, -va
remitente
revista
sábado
8
mt.
mz.
masc.
mat.
máx.
med.
merc.
mercad.
mc.
mín.
mod.
mun.
mús.
nac.
nom.
n.
n. do ed.
n. do
trad.
not.
nov.
núm.
op. cit.
orix.
out.
par.
páx.
pers.
pl.
p. m.
pref.
pres.
pral.
prof.
prof.
pról.
prov.
próx.
publ.
reed.
reg.
rel.
rte.
rev.
sáb.
século
seguinte
sen data
símbolo
sine die
(sen data fixada)
sine loco
(lugar de publicación
descoñecido)
sine nomine
(autor descoñecido)
singular
sobresaliente
sociedade
sociedade anónima
sociedade limitada
substantivo
subxuntivo
superficie
suplente
técnico, -ca
teléfono
testemuña
título
tradución
tradutor, -ra
transitorio
tribunal
último
unidade
universidade
universitario, -ria
úsase
valor
venres
verbi gratia
(por exemplo)
videte (véxase)
volume
vostede
xaneiro
xoves
xullo
xurídico
s.
seg.
s. d.
símb
s. d.
s. l.
s. n.
sing.
sobr.
soc.
S. A.
S. L,
subs.
subx.
sup.
supl.
téc.
tfno.
test.
tít.
trad.
trad.
trans.
trib.
últ.
u.
univ.
univ.
ú.
v/, v.
ven.
v. gr.
vid.
vol.
Vde.
xan.
xv.
xll.
xur.
Manuel Bermúdez
RELACIÓN DE SIGLAS E ACRÓNIMOS DE USO FRECUENTE
A sigla e o acrónimo son dúas formas de abreviación. Ofrecemos máis abaixo unha lista
dos máis frecuentes e dámos as principais características destas clases de palabras por se
se ve na necesidade de crealos.
A sigla caracterízase por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Reducir máis dunha palabra.
Substitúe as denominacións
plenas correspondentes
Só emprega a primeira letra de
cada unha das palabras das que
é abreviatura
Non levan punto nin espazo
intermedios.
Non teñen forma en plural.
Van normalmente en maiúsculas.
O acrónimo caracterízase por:
a)
b)
c)
Construírse tomando máis dunha
letra de todas ou de cada unha das
palabras que constitúen a forma
plena.
Conservar a maiúscula na primeira
letra.
Para os efectos ortográficos
(acentuación) compórtanse coma se
fosen unha palabra normal.
Asociación Española de Normalización e Certificación
Asociación Internacional de Universidades
Asociación para a Defensa da Natureza
Asociación para a Defensa da Natureza
Axudante técnico sanitario
Bacharelato unificado polivalente
Boletín Oficial da Provincia
Boletín Oficial do Estado
Boletín Oficial do Parlamento Galego
Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Confederación de Empresarios de Galicia
Confederación Española de Organizacións Empresariais
Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas
Consello Superior de Investigacións Científicas
Diario Oficial de Galicia
Empresa Nacional de Electricidade Sociedade Anónima
Financiera Maderera, Sociedad Anónima
Fondo de compensación interterritorial
Fuerzas Eléctricas del Noroeste
Fundación Empresa-Universidade Galega
Imposto de Actividades Económicas
Imposto sobre a renda das persoas físicas
Índice de prezos ó consumo
Instituto de Conservación da Natureza
Instituto de Crédito Oficial
Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia
Instituto de Reforma e Desenvolvemento Agrario
Instituto Lucense de Desenvolvemento
Instituto Nacional de Estatística
Organización Mundial da Saúde
Organización para a Agricultura e a Alimentación
Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico
Pequena e mediana empresa
Plano xeral de ordenación urbana
Produto interior bruto
Produto nacional bruto
Produto nacional neto
Rede internacional de comunicación por ordenador
Unidade Central de procesamento
Aenor
AIU
Adega
Adena
ATS
BUP
BOP
BOE
BOPG
CTT
COAG
CEG
CEOE
COTOP
CSIC
DOG
ENDESA
Finsa
FCI
Fenosa
Feuga
IAE
IRPF
IPC
Icona
ICO
Idega
IRYDA
Inludes
INE
OMS
FAO
OCDE
PEME
PXOU
PIB
PNB
PNN
Internet
CPU
9
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico
RELACIÓN DE SÍMBOLOS DE USO FRECUENTE
amperio
área
cabalo de vapor
caloría
centicentigramo
centilitro
centímetro
culombio, coulomb
decadecidecibelio
decigramo
gramo
hectárea
hectogramo
hectolitro
hectómetro
hercio
hora
leste
megamegabyte
megahercio
metro
metro por segundo
miligramo
10
A
a
CV
cal
c
cg
cl
cm
C
da
d
dB
dg
g
ha
hg
hl
hm
Hz
h
E
M
MB
MHz
m
m/s
mg
milímetro
minuto
nanonordeste
noroeste
oeste
peseta
quilogramo
quilolitro
quilómetro
quilómetro por hora
quilovatio
quilovatio por hora
quilovoltio
quiloxulio
revolucións por minuto
revolucións por segundo
segundo
sudoeste
sueste
sur
tonelada
vatio
vatio por hora
voltio
xigaxulio
mm
min
n
NE
NO, NW
O, W
PTA
kg
kl
km
km/h
kW
kW/h
kV
kJ
r/m
r/s
s
SO, SW
SE
S
t
W
W/h
V
G
J
Manuel Bermúdez
RELACIÓN LÉXICA E DE EXPRESIÓNS DUBIDOSAS
Esta relación de termos e expresións pretende recoller as dúbidas máis comúns que se nos
presentan cando nos dispoñemos a escribir. Evidentemente non pretende substituír un
dicionario senón que se conforma con ser unha axuda inmediata para aquelas dúbidas
comúns e máis recorrentes.
De todos os xeitos, desde o contorno da USC pódese acceder a un buscador
terminolóxico que dispón de máis de 125000 fichas de termos de linguaxe de
especialidade. É unha ferramenta potentísima, fácil de utilizar e que se actualiza
permanentemente. O enderezo é este:
http://www.ti.usc.es/buscatermos/inicio.asp?dedonde=usc
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
¡hola!
¡ja, ja!
a ciencia certa
a destaxo
a fecha fixa
a grandes rasgos
a partires de
a pesares de
á postre
a présa
a traveso de
abandoar
abatir
abdomen
abó, -a
abogado, -da
abono
ábside
abultar
acariótico, -ca
accésits
acebo, acebro
aceituna
aceña
acequia
acera
achacable
achádego
acné
acobardado, -da
acobardar(se)
acortar
acotar
acreedor/a
acribillar
acuciante
acuciar
¡ola!
¡ha, ha!
con certeza
ó axuste
con data fixa
con poucas palabras
a partir de
a pesar de
en definitiva
de présa
a través de
abandonar
abater
abdome
avó, -a
avogado, -da
fertilizante
ábsida
avultar
acariote
accésit
acevo, acivro
oliva
acea
canle, presa, quenlla
beirarrúa
atribuíble
achado
acne
acovardado, -da
acovardar(se)
acurtar
acoutar
acredor/a
cribar
urxente, perentorio
aguilloar, incitar,
acicatear
xustificante de
recepción
admirar
admitir
adentrarse
adeprender
adeudar
adicar
adiviñanza
adoctrinar
adoquín
adoquinado
internarse, afondar
aprender, deprender
deber
dedicar
adiviña
adoutrinar
lastro
empedrado de lastros,
lastrado
adscrición
adxectivo
achegar, xuntar
aerólito
aeróstato
efeminado, -da
asunto, cuestión
afeccionado
afección
establecerse
fóra
capacidade
afronta
africano, -na
agarradoira
agasallar
esgotar
gretado
agre
aí
illar
irado, -da
xaxún
aramado
aramar
arame
albanel
albará
sumidoiro
rede de sumidoiros
liñaxe
aldehido
aliaxe
acuse de recibo
ademirar
ademitir
adscripción
adxetivo
adxuntar
aerolito
aerostato
afeminado, -da
affaire
aficcionado
afición
afincarse
afóra
aforo
afrenta
africán, -na
agarradeira
agasaxar
agotar
agretado
agrio
ahí
aillar
airado, -da
aiuno
alambrada
alambrar
alambre
albañil
albarán
alcantarilla
alcantarillado
alcurnia
aldehído
aleación
11
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
alear
alevosía
alevoso
alexarse
alfareiro, -ra
alfarería
alfeizar
alimacha
alineación
alinear
alltavoz
almena
almendra
almexa
almíbar
almorávide
alonxar
alquilar
alquiler
alquitrán
alud
aluguer
alumado
alumbrado
público
alveolo
alxebraico, -ca
amaestrar
amalgama
amamantar
amapola
amatista
ambente
ámbeto
americán, -na
aminorar
amistade
amistar
amistoso, -sa
amojonamiento
aliar
aleivosía
aleivoso
afastarse, arredarse
alfareme, oleiro, -ra
olería
peitoril
lesma
aliñación, aliñamento
aliñar
altofalante
amea
améndoa
ameixa
xarope
almorábide
afastar, arredar
alugar
alugueiro
alcatrán
alude
alugueiro
iluminación
iluminación pública
apaixoado, da
apaixoante
apareamento
aparexador, -ra
aparte de
apenas
apendicitis
aplastar
aplazar
aportar
apaixonado, -da
apaixonante
emparellamento
aparellador, -ra
á parte de
a penas
apendicite
esmagar
aprazar
contribuír, ofrecer,
achegar
contribución , achega
apertar
arame
forestal, arbórea
arborar
arboredo
arcobotante
árbore
beiravía
arquiarquivo
arxila
esquío
areal, areeira
argon
aresta
harmonía
harmonizar
harpía
arrabalde
amaño, arranxo
arriscado, -da
acurrunchar, acantoar
arrebolar, lanzar,
guindar
ousadía
engurra
engurrar
arcebispado
arcebispo
asemblea
asasino
noxo
accesible
asasinar
asasinato
asasino
materia
así mesmo
sinatura
noxento
hasta
ata
estaleiro
estela, racha, acha,
lasca
ata
amontonar
amplio, -plia
ampolla
andacio
andiven... (vb.)
andivera... (vb.)
andivese... (vb.)
anexo
anidar
anilla
anodino
antediluviano
antifaz
antigüalla
antigüedade
antiguo
añexo
12
alvéolo
alxébrico, -ca
amestrar, adestrar
amálgama
aleitar, dar de mamar
papoula
ametista
ambiente
ámbito
americano, -na
minorar
amizade
amizar
amigable
amolloamento, derrega,
estrema
amontoar
amplo, -pla
ampola
andazo
andei
andara
andase
anello
aniñar
anel
anódino
antediluviano
antefaz, careta
antigalla
antigüidade
antigo
vello, anello
aporte
apretar
aramio
arbolada
arbolar
arboledo
arbotante
arbre
arcén
archiarchivo
arcilla
ardilla
arenal
argón
arista
armonía
armonizar
arpía
arrabal
arreglo
arriesgado, -da
arrinconar
arroxar
arroxo
arruga
arrugar
arzobispado
arzobispo
asamblea
asa siño
asco
asequible
asesinar
asesinato
asesino
asignatura
asimesmo
asinatura
asqueroso
asta
asta (prep)
asteleiro
astilla
ate/até
Manuel Bermúdez
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
aterrizar
aterrizaxe (fem.)
atmósfera
atolón
atornillar
augaceiro
automóvil
autopista
autovacuna
autovacunar
avantaxe
avelá
avelaneira
avellana
aventaxar
avería
averiar
averiguación
averiguar
azúcar
azufre
babosa
bache
bachear
bacherelato
baixorreleve
balar
baranda
barandilla
barbecho
barcia
barniz
barnizar
barxa (terreo)
basar
basura
bebedeiro
beca
becario, -ria
bermello
berza
bilis
biotopo
bípedo
blanquecino
aterrar
aterraxe (fem.)
atmosfera
atol
aparafusar
trebón
automóbil
autoestrada
autovacina
autovacinar
vantaxe
abelá
abeleira
abelá
avantaxar
avaría
avariar
pescuda, investigación
indagar
azucre
xofre
limanco, lesma
focha, fochanca
reparar as fochas
bacharelato
baixorrelevo
bear
varanda
varanda
a barbeito, á poula
varcia
verniz
vernizar
varxa
basear
lixo
bebedoiro
bolsa
bolseiro, -ra
vermello
verza
bile
biótopo
bípede
abrancazado,
esbrancuxado
brasón
blastoderme
voda
lámpada
bo
embocadura, bico
beira, marxe, bordo
bordo
caixa de urxencias
brillar
gromo, rebento,
abrocho
bulto
burbuxa
bursátil
búsqueda
buzón
cabecilla
vulto
burbulla
bolsista
busca
caixa do correo
cabeza, dirixente, xefe,
líder
estribeira
cabido
cacarexar
cacto
cadáver
cadea
cales
cabaza
caladoiro
caveira
calcario, -ria
ruela
cualificable
cualificado, -da
cualificar
calixe
calcaria
calcario
rueiro
da rúa
blasón
blastodermo
boda
bombilla
bon
boquilla
borde
bordillo
botiquín
brilar
brote
cabestrillo
cabildo
cacarear
cactus
cadavre
cadena
cais
calabaza
caladeiro
calaveira
calcáreo, -a
calexón
calificable
calificado, -da
calificar
calima
caliza
calizo
callejero (subst.)
callejero, -ra
(adx.)
calor (masc.)
calqueira
calquer
camilla
campana
campeón
campeonato
canaleta
canalón
canceler
canciller
candado
canilla
canónigo, -ga
cansancio
canxear
cañiza
cañizo
cañón
cañoto
capilla
carátula
carbonilla
carcoma
cardiaco
caries
carilla
carótida
carreteira
carretera
calor (fem)
calquera
calquera
padiola
campá
campión
campionato
quenlla
canle
chanceler
chanceler
cadeado
canela
cóengo, -ga
cansanzo
trocar
caniza
canizo
canón
canoto
capela
cuberta
feluxe, cisco
caruncho
cardíaco
carie
páxina
carótide
estrada
estrada
13
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
cartílago
cartulina
casco urbano
casco vello
casi
casilla
casquillo
castreño
cauce
cautivar
celda
celdilla
cencia
centeno
cercanía
cercano
cereixeira
cese
cetárea
chamativo, -va
charcutería
chubasco
circuito
ciruxano
ciruxía
cirrosis
clon
coengo
cofeito
cofrade
cofradía
coiuntura
colaboura
colabourar
colindante
colindar
colmillo
comillas
componente
con creces
concebir
concellal, -la
concurrir
conlevar
conmigo
conquerir
cartilaxe
cartolina
núcleo urbano
zona vella
case
cadro, compartimento
casquete
castrense
leito
cativar
cela
cela
ciencia
centeo
proximidades, arredores
próximo, achegado
cerdeira
cesamento
cetaria
rechamante
chacinería
chuvasco
circuíto
cirurxián
cirurxía
cirrose
clono
cóengo
suborno
confrade
confraría
conxuntura
colaboración
colaborar
contiguo, -gua
estremar, lindar
cabeiro, cairo, caíño
comiñas
compoñente
de sobra
concibir
concelleiro, -ra
concorrer
comportar; carrexar
comigo
conquistar, conseguir,
acadar
contradicir
(conx. = dicir)
validar
conveniente
cónxuxe
coroar
curral
corrixir
devasa
colleitadora
colleitar
cosecheiro, -ra
costar
coste
coto (de caza)
craneal
cráneo
creencia
creer
criollo, -lla
crisis
croquis
crudo, -da
cruxir
cualidade
cuantía
cuatricuidado
cuidar
cuota
currículum
cursillo
dacordo
dañino, na
dazaseis...
debatir
decir
dehesa
derogar
desagüe
colleiteiro, -ra
custar
custo
couto
cranial, craniano, -na
cranio
crenza
crer
crioulo, -la
crise
bosquexo, esbozo
cru, crúa
renxer, rinchar
calidade
contía, importe
cuadricoidado
coidar
cota
currículo
curso
de acordo
daniño, -ña
dezaseis...
debater
dicir
devesa
derrogar
sumidoiro, augueiro,
desaugadoiro
desafiuzar
desafiuzamento
desenvolver
descrición
descritible
descritivo, -va
descubrimento
desgraza, desventura
desbotar
refugallo, restrollo
desenrolar
desenvolvement o
esfollar
desagregar
esmiuzar
espido, -da
desordenar
a modo, de vagar,
paseniño
precipicio, cavorco,
barranco
estrago
espertar
esperto, -ta
desprazar (se)
despregar
desprezar
desprezo
contradecir
convalidar
convinte
cónxuge
coronar
corral
correxir
cortafogos
cosechadora
cosechar
14
desahuciar
desahucio
desarrollar
descripción
descriptible
descriptivo, -va
descubremento
desdicha
desechar
desecho
desenrollar
desenvolvimento
desfollar
desglosar
desmiuzar
desnudo, -da
desordear
despacio
despeñadeiro
desperfecto
despertar
desperto, -ta
desplazar (se)
desplegar
despreciar
desprecio
Manuel Bermúdez
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
desván
desvantaxa
deuda
diada
dibuxar
dibuxo
dicer
dictamen
diezmo
difunto
dil (prep.+pron.)
demitir
dinosaurio
dintel
diócesis
diptongo
diputación
diputado, -da
direito, -ta
disculpa
discurrir
diseñar
diseño
disfrutar
disminución
disminuir
disparate
divinidade
donación
donar
doctorado
doctoral
doctrina
donación
donar
doña
dóping
dormir
dos correntes
dosis
doutorado
duda
dudar
dulce
ebullición
edade
efímero
eiacular
eiquí
eixo
elabourar
elexir
embudo
emplazamento
empleado, -da
empleo
en aras de
en base a
faio, faiado
desvantaxe
débeda
díade
debuxar
debuxo
dicir
ditame
dezmo, décimo
defunto
del
dimitir
dinosauro
lintel
diócese
ditongo
deputación
deputado, -da
dereito, -ta
desculpa
descorrer
deseñar
deseño
gozar
diminución
diminuír
despropósito, desatino
divindade
doazón
doar
doutoramento
doutoral
doutrina
doazón
doar
dona
dopaxe (s.f)
durmir
do ... que andamos
dose
doutoramento
dúbida
dubidar
doce
ebulición
idade
efémero
exacular
aquí
eixe
elaborar
elixir
embude, funil
emprazamento
empregado, -da
emprego
a prol de
con base en
en consideración
a
en modo algún
en orde a
enaxenación
encauzar
encauzar
encía
encrucixada
encuesta
encuesta
encuestar
endecasílabo
endeudar
endocrino, -na
enemigo, -ga
enemistade
enfermedade
enfrentamento
enfrentar
engañar
engranaxe
enmenda
enoxar
ensalzar
enseres
ensiñar
entablar
enteirarse
entendimento
entorno
tendo en conta
entresuelo
entretanto
entrometer
entrometido, -da
envenenar
envidia
enxuiciar
epidermis
escalonar
escasez
escombro
escueto, -ta
escurrir
esguince
espíritu
estadística
estensión
estranar
estudante
estudar
evaluación
evaluar
excavar
exixencia
exixir
expedente
de ningún xeito
co fin de
alleamento
canalizar, encarreirar
encamiñar
enxiva
encrucillada
enquisa, sondaxe
enquisa
enquisar, sondar
hendecasílabo
endebedar
endócrino, -na
inimigo, -ga
inimizade
enfermidade
enfrontamento
enfrontar
enganar
engrenaxe
emenda
anoxar
enxalzar
aveños, útiles, aparellos
ensinar
emprender
decatarse, informarse
entendemento
contorno, medio,
ambiente
entrechán
entre tanto
entremeter
entremetido, -da
envelenar
envexa
enxuizar
epiderme
graduar
escaseza
entullo, rebo
conciso, -sa
escorrer
escordadura
espírito
estatística
extensión
estrañar
estudante
estudar
avaliación
avaliar
escavar
esixencia
esixir
expediente
15
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
extender
extendido
extranxeiro
extrañar
extraño, -ña
faculdade
fagocitosis
falsedade
fecha
feligrés, -sa
femenino, -na
finaciación
financieiro
finca
flema
flemón
flúor
fornillo
fotografiar
fotosíntesis
frai
frenar
freno
frente
fresa
estender
estendido
estranxeiro
estrañar
estraño, -ña
facultade
fagocitose
falsidade
data
fregués, -sa
feminino, -na
financiamento
financeiro
predio, leira
flegma
flegmón
fluor
fogón, queimador
fotografar
fotosíntese
frei
frear
freo
fronte
amorodo, morote (froita)
fresa (máquina)
freixo
froita
froiteiro, -ra
fruticultura
gando
galinácea
alpendre, pendello,
alboio
gandeiro, -ra
gandería
gandería
gando
gandería
ganancia
garantir
garavanzo
garfo
carracho, carracha
gasosa
gasoso, -sa
gasóleo
xene
gladíolo
glic- (glícido, glicosa...)
gravamen
gravedade
grifo
guarismo
gubernamental
guisante
gusano
habida conta
hacia
hallazgo
hastra
heces
hematí
hepatitis
heredar
herencia
héroe
hielo
hinchar
hipérbaton
hipocresía
hombro
homóplato
hoso
ovo
huella
humán, -á
humedade
húmedo
húmero
huracán
íbero, -ra
icono
idus
ieso
il (pron.)
impacente
impago
ímpetu
incertidume
inconvinte
increíble
incurrir
indescriptible
indudable
influínte
infrarroxo
ingredente
inscripción
insertar
interés
interfaz
interrumpir
intervenir
interviniente
intervinte
inversión
(de capital)
gravame
gravidade
billa
algarismo
gobernamental
chícharo
verme, bicho
tendo en conta
cara a
achado
ata
feces
hemacia
hepatite
herdar
herdanza
heroe
xeo
inchar
hipérbato
hipocrisía
ombro, ombreiro
omoplata (s.f)
óso
ovo
pegada, pisada, marca
humano, -na
humidade
húmido
úmero
furacán
ibero, -ra
icona
idos
xeso
el
impaciente
non-pagamento
ímpeto
incerteza
inconveniente
incrible
incorrer
indescritible
indubidable
influente
infravermello
ingrediente
inscrición
inserir
interese
interface
interromper
intervir
interveniente
interveniente
investimento
fresno
fruta
frutal
fructicultura
gado
galiñácea
galpón
ganadeiro, -ra
ganadeiría
ganadería
ganado
gandeiría
gañancia
garantizar
garbanzo
garfio
garrapata
gaseosa
gaseoso, -sa
gasoil
gen
gladiolo
gluc- (glúcido,
glucosa...)
governo
grabar
grado (medida)
granizo
grao (de cereal)
grasa
graso, -sa
16
goberno
gravar
grao
sarabia, pedra
gran
graxa
graxento, -ta
Manuel Bermúdez
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
inversor
(de capital)
invertir
(da-la volta)
invertir (capital)
inxenieiro, -ra
inxeniería
inxertar
inxerto
irrevocablemente
irrumpir
iustaposición
iustapoñer
izquierdo, -da
jarcha
jota (letra)
kárstico, -ca
keroseno
kilo- (kilo,
kilocaloría,
kilómetro,
kilovoltio...)
laberinto
lactancia
lamer
lámpara
langosta
langostino
lápiz
latido
látigo
laurel
lealtade
leer
leiteiría
lenguado
lexendario, -ria
lexos
libertade
libreta
liderazgo
linaxe
linterna
liquen
listado
listín
llama (do lume)
llamativo, -va
llano, -na
llanura
lobezno
lomo
lubina
lubrigante
luto
machacar
maciñeira
macira
investidor
maestría
mahometán, -á
maldecir
médula
meio
membrilleiro
membrillo
memorándum
menester
meninxitis
merluza
metrópolis
mezclador, -ra
mezclar
millor
millora
minoría de edad
mirador
mistura
mestría
mahometano, na
maldicir
(conx. = dicir)
manda
manancial
unir
comunidade
manobra
manobrar
mollo, mañuzo
manteiga
mantemento
marquesiña
martelo
marxe (fem)
mastigar
matadoiro
matagueira, matogueira
maioridade
mecanografar
mecenado
medicina (ciencia);
menciña (remedio)
medula
medio
marmeleiro
marmelo
memorando
mester
meninxite
pescada, pixota
metrópole
mesturador, -ra
mesturar
mellor
mellora
minoridade
miradoiro
mestura
misturar
mitade
mocedade
moho
mojón
moneda
montana
mostrear
mostreo
móvil
muchedumbre
mucilago
muela
muestrario
mui
musgo
nácar
mesturar
metade
mocidade
mofo
marco
moeda
montaña
tomar mostras
mostraxe
móbil
multitude
mucilaxe (fem.)
moa
catálogo, repertorio
moi
brión, carriza
nácara (s.f)
inverter
investir
enxeñeiro
enxeñería
enxertar
enxerto
irrevogablemente
irromper
xustaposición
xustapoñer
esquerdo, -da
carxa/kharxa
iota
cárstico, -ca
queroseno
quilo (quilo, quilocaloría,
quilómetro, quilovoltio...)
labirinto
lactación
lamber
lámpada
lagosta
lagostino
lapis (pl. lapis)
latexo
látego
loureiro
lealdade
ler
leitería
linguado
lendario, -ria
lonxe
liberdade
caderno
liderado
liñaxe
lanterna
lique
lista
lista
lapa, chama
rechamante
chan, chá
chaira
lobeto
lombo
robaliza
lumbrigante
loito
machucar
maceira
maceira
manada
manantial
mancomunar
mancomunidade
maniobra
maniobrar
manoxo
manteca
mantenemento
marquesina
martillo
marxen
masticar
matadeiro
matorral
mayoría de edad
mecanografiar
mecenazgo
mediciña
17
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
naranxa
nazón
neblina
laranxa
nación
neboeira, borraxeira,
borraxo,brétema, néboa
chopo negro, olmo,
umeiro
grosa
nin
ningún, -nha
pneuma
pneumat(o)pneumopneumónico, -ca
niñada
niño
neboeira, borraxeira,
borraxo,brétema, néboa
nailon
nogueira
nómade
nomear
norte
nordeste, nordés
nordeste, nordés
novelo, xato, cuxo,
pucho
coteno, cotelo,. cotobelo
nó
nailon
polo miúdo
na marxe
polo menos
por xunto
polo miúdo
como moito
bispado
bispo
obrigación, obriga
escuridade
escuro
obxectar
obxectivo, -va
obxecto
oitavo, -va
outubro, outono
ocorrer
hodometría
hodómetro
oficina
oxalá
oliveira
ollada
embigo
omoplata (s.f)
onomatopea
ordenación
ordenar
orde
ordeñadora
ordeño
orfebre
orfebrería
orgulo
orixen
otorgar
oubear
ouvinte
ouvir
oxixenar
oxíxeno
pá
pabellón
pacente
pagarei
pago
paladar
palanca
paradoxa
paradóxico, -ca
paréntesis
parexa
párrafo
pasillo
patronato
peatón
peatonal
peldaño
peligroso, -sa
pepita
pérdida
perene
persoalidade
persoarse
persoaxe
pertecer
perxudicar
perxudicial
perxuicio
pezuña
picor
pilar
pizarra
placer
plaga
plaia
plan
muxidoira
muxidura
ourive
ourivería
orgullo
orixe (s.f)
outorgar
ouvear
oínte
oír
osixenar
osíxeno
pa
pavillón
paciente
obriga de pagamento
pagamento
padal
panca
paradoxo
paradoxal
paréntese
parella
parágrafo
corredor
padroado
peón
peonil
chanzo, banzo, paso
perigoso, -sa
pebida
perda
perenne
personalidade
comparecer
personaxe
pertencer
prexudicar
prexudicial
prexuízo
pezuño
proído
piar
lousa
pracer
praga
praia
plano, proxecto,
programa
plancto
formular, presentar
formular, presentar
modelo, cadro de
persoal e sobreplanta
(do zapato)
preamar
preito
prego
negrillo (árbore)
negrita
nen
nengún, nha
neumaneumat(o)neumoneumónico, -ca
nidada
nido
niebla
nilón
nogal
nómado
nombrar
norde
noreste
norleste
novillo
nudillo
nudo
nylon
ó detalle
ó marxe
ó menos
ó por maior
ó por menor
ó sumo
obispado
obispo
obligación
obscuridade
obscuro
obxetar
obxetivo, -va
obxeto
octavo, -va
octubre
ocurrir
odometría
odómetro
oficiña
ogallá
olivo
olleada
ombligo
omóplato
onomatopeia
ordeación
ordear
orden
18
plancton
plantear
plantexar
plantilla
pleamar
pleito
pliego
Manuel Bermúdez
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
pliegue
pregamento,
dobramento
sobresoldo
poboación
vila, lugar, aldea, etc
referéndum
reflectar
reflexar
refrendar
regla
reglamento
rehusar
rellenar
rendabilidade
renta
rentabilidade
rentable
rentar
replantear
requerir
reseñar
reseñar
resume
revertir
revocar
rexir
rodilla
rodilleira
rubeola
sabiduría
sacristán
sangre (fem.)
savia
seglar
según
semán
semen
semilleiro
septentrional
séptimo, -ma
sequia
seudosimpósium
sin
síndrome (s.m.)
sobor
soborno
soio, -ia
solar
solidaridade
sondeo
sonido
sótanos
subasta
subdesenrolo
subraiar
subsanar
suciedade
suelo
sul
suministrar
suministro
superxén
referendo
reflectir
reflectir
referendar
regra
regulamento
refusar
cubrir e encher
rendibilidade
renda
rendibilidade
rendible
render
trazar a planta
requirir
recensión
recensionar
resumo
reverter
revogar
rexer
xeonllo
xeonlleira
rubéola
sabedoría
sancristán
sangue (masc.)
zume (vexetal)
segrar
segundo
semana
seme
sementeiro, alcouve
setentrional
sétimo, -ma
seca
pseudosimposio
sen
síndrome (s.f.)
sobre
suborno
só, soa
terreo, terreo edificable
solidariedade
sondaxe
son
soto
poxa
subdesenvolvemento
subliñar
rectificar
sucidade
chan e solo
sur
subministrar
subministro
superxene
plus
población
pobo (conxunto
de casas)
polilla
ponencia
ponente
poseer
postguerra
povo
pranta
prantar
precio
preinscripción
primaveira
priorato
procedimento
proclise
profundizar
proiecto
promedio
pronosticar
prorrata
prorratear
proveer
proviniente
provinte
psicoanálise
pulpa
purín
querella
querellarse
quirúrxico, -ca
quiste
rábano
racimo
radiactividade
radiactivo, -va
rampa
rana
rastrillo
razonar
reanudar
rebaño
recabar
recargo
recaudar
rechazar
recopilar
recorrer (unha
distancia)
recorrido
rector
rectorado
recurrir
reemprazar
couza, traza, caruncho
relatorio
relator, -ra
posuír
posguerra
pobo
planta
plantar
prezo
preinscrición
primavera
priorado
procedemento
próclise
afondar
proxecto
media, termo medio
prognosticar
pro rata
ratear
prover
proveniente
proveniente
psicanálise
polpa
xurro, zurro
querela
querelarse
cirúrxico, -ca
ciste
ravo
acio
radioactividade
radioactivo, -va
rampla
ra
anciño, angazo
razoar
reemprender
rabaño
conseguir e solicitar
recarga
recadar
rexeitar
recompilar
percorrer
percorrido
reitor
reitoría, reitorado
recorrer
substituír
19
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico
É incorrecto
É correcto
É incorrecto
É correcto
suscribir
sustancia
suxerencia
tabla
tasa
tasar
termita
tesiña
tesis
testigo
testimonio
tifus
tono
traiecto
transcurrir
trozo
ubicar(se)
ultrasonido
vacío, -cía
vacuna
vacunar
vacuolo, -la
vasura
subscribir
substancia
suxestión
táboa
taxa
taxar
térmite
memoria de licenciatura
tese
testemuña
testemuño
tifo
ton
traxecto
transcorrer
anaco
situar(se)
ultrasón
baleiro, -eira
vacina
vacinar
vacúolo, -la
lixo
venta
ventana
ventanilla
ventaxa
vicerrectorado
venda
ventá, fiestra
portela
vantaxe
vicerreitoría,
vicerreitorado
Vicerreitor, -ra
vicerrei
vicerreinato
visto e prace
xarope
xeo
xemelgo, -ga
xerar
xiringa
xerme
mozo, -za
feixón
zume
xovenca
abázcaro
tsar
celeiro
20
vicerrector.-ra
virrei
virreinato
visto bo
xarabe
xelo
xemelo, -la
xenerar
xeringa
xermen
xove
xudía (legume)
xugo
xuvenca
zángano
zar
zuleiro
Descargar