SARS - UNAM

advertisement
PRGHOR PDWHPÄWLFR LQLFLDO SDUD HO
HVWXGLR GH OD HSLGHPLD GHO
VÐQGURPH UHVSLUDWRULR DJXGR \
VHYHUR +VDUV, HQ PÌ[LFR1
ER\HY E Y4 / JÖPH]5 D J
39039036
Lqvwlwxwr gh Lqyhvwljdflrqhv Flhqwðfdv hq Hslghplrorjðd | Plfurelrorjðd %Jdpd0
oh|%/ gh od Dfdghpld Uxvd gh Flhqfldv Pìglfdv1 Prvfý/ Uxvld1
5
Xqlyhuvlgdg Qdflrqdo Dxwöqrpd gh Pì{lfr +XQDP, Pì{lfr1
4
Frqwhqwv
4 LQWURGXFFLÖQ1
5
6 PRGHOR PDWHPÄWLFR gh od HSLGHPLD gho VDUV1
9
5 PRGHODFLÖQ gh od HSLGHPLD gho VDUV1
514 Dvshfwrv Foðqlfrv gho VDUV1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
515 Hslghplrorjðd1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
7
7
7 PRGHOR gh od HSLGHPLD gho VDUV hq VÐ1
43
9 FRQFOXVLRQHV1
54
8 SURQÖVWLFRV gh od HSLGHPLD | vxv UHVXOWDGRV1
: Eleolrjudiðd1
47
56
4
Fkdswhu 4
LQWURGXFFLÖQ1
Ho Vðqgurph Uhvsludwrulr Djxgr | Vhyhur +VDUV, hv xqd qxhyd hqihuphgdg yl0
udo gh uhflhqwh dsdulflöq frq ruljhq hq Fklqd +hq od surylqfld gh Nzrqj Wrqj,
| txh |d kd khfkr vx dsdulflöq hq Qruwh Dpìulfd | Hxursd1 Hvwd hqihuphgdg
vh fdudfwhul}d sru vx dowd yhorflgdg gh fuhflplhqwr | vxflhqwhphqwh dowd pru0
wdolgdg1
Hq ho vlwlr gh od Rujdql}dflöq Pxqgldo gh od Vdoxg +RPV, ^4` uhjxoduphqwh
vh sxeolfd xq uhvxphq vreuh wrgrv orv fdvrv frqrflgrv gho VDUV hq ho pxqgr1
Kdvwd dkrud ho pd|ru xmr gh uhsruwhv surfhgh gh Fklqd/ Xvd/ Fdqdgä | flhuwrv
sdðvhv gho vxuhvwh dvläwlfr +Wdeod 4,1 Vhjýq orv gdwrv txh dsruwd od RPV ghvgh
qrylhpeuh gh 5335 kdvwd ho 48 gh Deulo gh 5336 vöor hq XVD ixhurq ghwhfwdgrv
dsur{lpdgdphqwh 4<6 fdvrv gh od qxhyd hqihuphgdg/ | d qlyho pxqgldo kdvwd ho
plvpr 48 gh Deulo gh 5336 vh xelfdurq dsur{lpdgdphqwh 6558/ txh oohydurq d
487 ghfhvrv hq 59 sdðvhv gh orv 6 frqwlqhqwhv phqflrqdgrv1
Sxhgh rfxuulu txh hq xqd vhulh gh sdðvhv ghyhqjd xqd vlwxdflöq sholjurvd
hqwuh hoorv hq Fklqd/ Ylhwqdp/ Pdodvld/ Xvd/ Fdqdgä/ hwf1/ grqgh od hslghpld gho
VDUV wlhqh vxv surslrv h lqwhqvrv fdqdohv gh wudqvsruwdflöq gh vxv sreodflrqhv1
\ gh hvwrv sdðvhv ho yluxv sxhgh wudqvodgduvh d rwurv sdðvhv | dvð surslfldu xq
surfhvr hslghplroöjlfr joredol}dgr1 Odv hvwlpdflrqhv qxpìulfdv frq edvh hq od
Wdeod 4 pxhvwudq txh orv fdvrv ohwdohv gho VDUV hq surphglr sxhgh hvshuduvh
txh vhdq gh xq 7 do 8 ( gh orv hqihuprv1
Wdeod 4
Glvwulexflöq gh orv fdvrv frq VDUV sru sdðvhv
+kdvwd deulo gh 5336,
5
Sdðv0Flxgdg
Fklqd
Krqj Nrqj
Xvd
Vlqjdsxuh
Fdqdgä
Ylwqdp
Wdlzdq
Lqjodwhuud
Wrwdo
474;
4565
4<6
495
433
96
56
9
Prue1
3138
3138
Vlq
313;
3146
313;
3
3
Pxhuwrv
97
89
Vlq
46
46
8
3
3
Uhfxs1
43;;
576
Vlq
;8
5:
79
:
6
Hqi1
599
<66
Vlq
97
93
45
49
6
Hq Pì{lfr hq orv ýowlprv phvhv vh kdq wrpdgr phglgdv rujdql}dwlydv px|
glyhuvdv gh wlsr suhyhqwlyr sdud hylwdu txh vhd lqwurgxflgd od lqihfflöq gh odv
uhjlrqhv gho rueh srwhqfldophqwh sholjurvdv1 Vlq hpedujr qr hvwä h{foxlgd od
srvlelolgdg gh vx lqwurgxfflöq do whuulwrulr qdflrqdo1 Sru hoor hv gh dfwxdolgdg
suhwhqghu txh vhdq frqvwuxlgrv prghorv pdwhpäwlfrv | surjudpdv frpsxwd0
flrqdohv txh whqjdq frpr q ho surqövwlfr gh odv frqvhfxhqfldv txh srguðd whqhu
od lqwurgxfflöq gh wdo lqihfflöq1
Ho remhwlyr gho suhvhqwh wudedmr hv prvwudu od hihfwlyd froderudflöq hqwuh
odv lqvwlwxflrqhv grqgh oderudq orv dxwruhv sdud prvwudu dojxqrv rwurv dvshfwrv
gh od prghodflöq pdwhpäwlfd dfwxdo gh xqd hslghpld/ vx dsolfdflöq do fdvr gho
VDUV/ dvð frpr ho surqövwlfr gh vx srvleoh ghvduuroor hq xqd judq flxgdg frpr
od gh Pì{lfr | od hvwlpdflöq gh vxv frqvhfxhqfldv1
6
Fkdswhu 5
PRGHODFLÖQ gh od
HSLGHPLD gho VDUV1
514
Dvshfwrv Foðqlfrv gho VDUV1
515
Hslghplrorjðd1
Ho VDUV lqlfld frq xqd ixhuwh heuh/ d yhfhv frq hvfdoriuðrv/ dghpäv vh revhuyd
groru gh fdeh}d | ghelolgdg1 Hq dojxqrv fdvrv vh qrwö vðqwrpdv gh dihfflöq d odv
yðdv uhvsludwruldv vxshulruhv1 Sdvdgrv gh 5 d : gðdv gho lqlflr gh od hqihuphgdg hq
orv sdflhqwhv vh revhuyd xqd wrv vhfd srfr surgxfwlyd1 Lqvxflhqwh yhqwlodflöq
gh orv sxoprqhv/ or txh sxhgh vhu dfrpsdôdgr sru xqd vxvwdqfldo glvixqflöq
gh orv öujdqrv uhvsludwrulrv1 Ho shuðrgr gh lqfxedflöq gho VDUV vxhoh wrpduvh
hq irupd glvwulexlgd hqwuh 5 | : r päv gðdv1 Or päv iuhfxhqwh kd vlgr txh ho
sulphu vðqwrpd gho lqlflr gho VDUV hv ho dxphqwr gh od whpshudwxud frusrudo d
6; F/ shur dghpäv glfkrv vðqwrpdv qr vh glvwlqjxhq hq qdgd gh orv vðqwrpdv
gh od julsh xvxdo r gho uhviuðr1 Odv phglgdv whudsìxwlfdv edmr ho VDUV lqfox|hq
orv pìwrgrv wudglflrqdohv txh vh dfrvwxpeud sdud frpedwlu odv irupdv vhyhudv
| phglr vhyhudv gh odv qhxprqðdv gh hwlrorjðd ghvfrqrflgdv1 Vh dsolfdq orv
phglfdphqwrv dqwlyludohv glvsrqleohv | dglflrqdophqwh dqwlelöwlfrv frq ho q gh
hylwdu xqd vxshulqihfflöq edfwhuldqd1
Od lqihfflöq vh glixqgh gh shuvrqd d shuvrqd hq irupd gh qxehv gh shtxhôdv
jrwlwdv dìuhdv do wrvhu/ hvwruqxgdu r vlpsohphqwh frqyhuvdu/ ghelgr do dhurvro
frqwdplqdgr txh oh urghd/ grqgh wdpsrfr vh h{fox|h od srvlelolgdg gh lqihfwduvh
sru frqwdfwr frq frvdv/ remhwrv | hqvhuhv txh urghdq do hqihupr1 Kr| sru kr|
kd txhgdgr hvwdeohflgr txh od ixhqwh gh lqihfflöq hv ho hqihupr frq orv vðqwrpdv
fdudfwhuðvwlfrv ghvfulwrv1 Odv irupdv eävlfdv gho ghvduuroor gho surfhvr sdwroöjlfr
gho VDUV frqvlghudqgr ydulrv hvfhqdulrv frqwdplqdu wud|hqgr0frqwdplqdu oo0
hydqgr ho yluxv vreuh ho whuulwrulr gh xqd flxgdg txhgd uhsuhvhqwdgr hq ho
7
hvtxhpd gh od Ilj1 41
Ilj1 41 Hvtxhpd gho ghvduuroor gho Surfhvr hslghplroöjlfr gho VDUV1
Qrwdflöq= Ylq +w, yluxv lqwurgxflgr/ txh dihfwd d odv shuvrqdv vxvfhswleohv do VDUV
do wlhpsr w> Yrxw +w, yluxv/ txh hpdqdq gho rujdqlvpr gho lqihfwdgr do wlhpsr w> [ +w, qýphur gh shuvrqdv vxvfhswleohv do wlhpsr w> X +w, shuvrqdv odwhqwhv +hq lqfxedflöq,> \ +w,
shuvrqdv lqihfwdgdv +hqihuprv/ hq glihuhqwhv irupdv foðqlfdv,> ]u +w, shuvrqdv uhfxshudgdv
gh od hqihuphgdg> ]i +w, shuvrqdv pxhuwdv sru ho VDUV1
Gho hvtxhpd gh od Ilj1 4 vh sxhgh frqfoxlu txh ho lqlflr gh od hslghpld
gho VDUV sru hmhpsor hq dojxqd judq flxgdg gh od Uhsxeolfd Ph{lfdqd/ sxhgh
uhvsrqghu d ydulrv hvfhqdulrv lqwurgxflu 0 glvhplqdu gho sdwöjhqr=
41 Od dfflöq gluhfwd gho sdwöjhqr vreuh orv vxvfhswleohv/ Ylq +3, +hvfhqdulr
klsrwìwlfr,>
51 Odv shuvrqdv hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq/ X +3, @ 5 ö 6 shuvrqdv +dhursdvdmhurv,>
61 Hqihuprv/ shuvrqdv hq ho shuðrgr lqihfflrvr/ \ +3, @ 5 ö 6 shuvrqdv +sdvdmhurv
gh dxwrexvhv,>
Sru fxdotxlhud gh hvwrv hvfhqdulrv/ edmr frqwdfwrv hihfwlyrv gh odv shuvrqdv
vxvfhswleohv [+w, frq ho sdwöjhqr Yrxw +w, hqwuh od sreodflöq gh od flxgdg vh
irupd od sulphud rqgd gh frqwdjlr gh od hqihuphgdg1 Hvwd | odv vxevhfxhqwhv
rqgdv gh frqwdjlr sru ho sdwöjhqr hvwduäq uhodflrqdgdv frq ho ixqflrqdplhqwr
gh xqr r ydulrv gh orv phfdqlvprv gh wudqvplvlöq gho djhqwh sdwöjhqr gh orv lq0
ihfwdgrv \ +w, d orv vxvfhswleohv [+w, +yìdvh od Ilj1 4,1 Gh hvwh prgr do prghodu
od hslghpld gh VDUV vh vxsrqh txh orv hqihuprv lqihfwdgrv \ +w, glixqghq do
phglr txh ohv urghd xqd sreodflöq gho sdwöjhqr frq fdsdflgdg gh vreuhylyhqfld=
Yrxw +w,/ od fxdo hihfwlydphqwh dihfwd d orv lqglylgxrv vxvfhswleohv [+w,1
8
Fkdswhu 6
PRGHOR PDWHPÄWLFR
gh od HSLGHPLD gho
VDUV1
Ho prghor ihqrphqroöjlfr gho ghvduuroor gho surfhvr sdwroöjlfr gho VDUV vh
wrpd frpr xq prghor frq orv vljxlhqwhv frqmxqwrv gh lqglylgxrv wlsr= Vxvfhs0
wleohv +V,/ Odwhqwhv +H,/ Lqihfflrvrv +L,/ Uhfxshudgrv +U,/ Ihqhflgrv +I ,/ r vhd
frpr xq prghor wlsr VHLUI / frpr dsduhfh hq ho duwðfxor ^5`/ shur ghelgr do
fduäfwhu gh od phwrgrorjðd dsolfdgd ^6` | ^7` ho prghor sxhgh txhgdu uhvwuljlgr
d xqr päv vlpsoh frq uhodflrqhv fxdqwlwdwlydv gdgr sru xq prghor gh 8 hfxd0
flrqhv/ grqgh od yduldeoh hv ho wlhpsr hvshfldo wudqvfxuulgr ghvgh ho lqvwdqwh
gh od wudqvplvlöq gho djhqwh sdwöjhqr=
41 Od ud}öq gh fdpelr gho wdpdôr gh od sreodflöq gh odwhqwhv +gh shuvrqdv
hq ho shulrgr lqfxedwrulr, X + ,=
gX + ,
@ +, X + ,
g
+614,
frq od frqglflöq lqlfldo X+3, @ X3 @ 433(>
grqgh= +hq gðdv, hv ho wlhpsr/ wudqvfxuulgr ghvgh ho prphqwr hq txh orv
vxvfhswleohv vrq lqihfwdgrv sru ho sdwöjhqr do 433(> + , hv od ixqflöq gh
glvwulexflöq gho shuðrgr gh lqfxedflöq gho VDUV>
51 Od hvwlpdflöq gho qýphur gh qxhyrv fdvrv gh od hqihuphgdg hqwuh odv
shuvrqdv dihfwdgdv sru ho sdwöjhqr=
Z +, @ + , X +,
9
+615,
61 Od ud}öq gh fdpelr gho qýphur gh shuvrqdv lqihfwdgdv/ frq glvwlqwdv iru0
pdv foðqlfdv gho VDUV \ + ,=
g\ + ,
@ + , X + , + , \ + ,
g
+616,
frq od frqglflöq lqlfldo \ +3, @ \3 @ 3(>
grqgh= + , hv od ixqflöq gh glvwulexflöq gho shuðrgr gh lqihfflöq gho
VDUV>
71 Od hvwlpdflöq gho qýphur gh shuvrqdv uhfxshudgdv frq ]u + , ì{lwr gho
VDUV=
g]u + ,
@ 3=<9 +, \ + ,
+617,
g
frq od frqglflöq lqlfldo ]u +3, @ 3(>
grqgh 31<9 hv od sduwh txh h{lwövdphqwh vh uhfxshud hqwuh ho wrwdo gh
hqihuprv gho VDUV>
81 Od hvwlpdflöq gho qýphur gh qxhyrv fdvrv gho VDUV= ]i + ,=
g]i + ,
@ 3=37 +, \ + ,
g
+618,
frq od frqglflöq lqlfldo ]i +3, @ 3(=
grqgh 3137 hv od sduwh txh pxhuh hqwuh orv hqihuprv gho VDUV>
Uhvxplhqgr/ vh wlhqh txh ho prghor ihqrphqroöjlfr gho VDUV txhgd gdgr
sru odv hfxdflrqhv=
; gX+ ,
A
@ + , X + , > X+3, @ X3 @ 4
A
A
A Zg+ , @ + , X + ,
A
?
g\ + ,
@ + , X +, + , \ + , > \ +3, @ \3 @ 3
+619,
g
A
g]u + ,
A
A
@
3=<9
+
,
\
+
,
>
]
+3,
@
3
u
A
A
= g]g
i + ,
@
3=37
+
,
\
+
,
>
]
i +3, @ 3
g
Odv lqwhuuhodflrqhv gho prghor pdwhpäwlfr gho ghvduuroor gho surfhvr frohf0
wlyr gho VDUV hqwuh ho frqmxqwr gh shuvrqdv dihfwdgdv sru ho sdwöjhqr ixh
uhdol}dgr hq irupd gh surjudpd frpsxwdflrqdo= VDUVb41H[H +frpr dsol0
fdflöq Zlqgrzv sdud SF,1 Hvwh surjudpd vxplqlvwuö od hmhfxflöq gh orv fäo0
fxorv dqdoðwlfrv qxpìulfdphqwh hq fxdqwr d od yhulfdflöq gh od glqäplfd gh
ghvduuroor gho surfhvr sdwroöjlfr gho VDUV frq edvh hq odv hvwlpdflrqhv sur0
ylvlrqdohv gh orv shuðrgrv gh lqfxedflöq h lqihfflöq gho VDUV | od hoderudflöq
gho prghor h{shulphqwdo duuled ghvfulwr gh od hslghpld gh VDUV1 Hq od Ilj1 5
dsduhfhq odv juäfdv fdofxodgdv/ odv fxdohv fdudfwhul}dq d od glqäplfd gho ghvdu0
uroor gho surfhvr sdwroöjlfr frohfwlyr gho VDUV sdud odv frqglflrqhv lqlfldohv
:
phqflrqdgdv/ frq odv ixqflrqhv gh glvwulexflöq fruuhvsrqglhqwhv gh orv shuðr0
grv gh lqfxedflöq + , @ ^+3,> +4,> +5,> = = = > +<,> +43,` h lqihfflöq + , @
^+3,> +4,> +5,> = = = > +57,> +58,` gho VDUV1
Ilj1 51 Od glqäplfd gho ghvduuroor gho surfhvr frohfwlyr gho VDUV
Qrwdflöq=
X
Hq lqfxedflöq> \ Hqihuprv +hq glvwlqwdv irupdv foðqlfdv,>
]u Uhfxshudgrv> Z Qxhyrv fdvrv1
Gld
Shu1Lqfxe1
]i
Pxhuwrv>
Shu1 Lqi1
Ilj1 61 Odv ixqflrqhv h{shulphqwdohv gh orv shuðrgrv gh lqfxedflöq h lqihfflöq/ sdud
ho prghor pdwhpäwlfr gho VDUV1
Odv juäfdv gh od Ilj1 5 uh hmdq hq hvhqfld odv uhjxodulgdghv gho ghvduuroor
gho surfhvr sdwroöjlfr gho VDUV frpr xq prghor gh hvwdglrv wlsr VHLUI/ shur
;
odv juäfdv prghodgdv gho ghvduuroor gh glfkr surfhvr sdwroöjlfr gho VDUV
hq orv frqmxqwrv gh lqihfwdgrv sru ho sdwöjhqr/ r vhd iX + ,> \ + ,> ]u +,> ]i +,j
ixhurq rewhqlgrv frpr uhvxowdgr gh orv fäofxorv vreuh ho prghor frq ixqflrqhv
h{shulphqwdohv gh orv shuðrgrv gh lqfxedflöq + , | gh lqihfflöq +,1 Yìdvh od
Ilj1 61
Od hvwuxfwxud gho prghor pdwhpäwlfr gho ghvduuroor gh od hslghpld gho VDUV
hqwuh od sreodflöq gh xqd judq flxgdg frpr od Flxgdg gh Pì{lfr/ jhqhudgd sru
od lqwurgxfflöq gh od lqihfflöq sru phglr gh yduldv shuvrqdv txh sruwhq ho
yluxv hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq X+3, vh pxhvwud hq od vljxlhqwh Ilj1 71
Ilj1 71 Hvtxhpd gh od hslghpld gho VDUV hq xqd flxgdg judqgh frq phglgdv gh dlvodplhqwr
gh orv hqihuprv +dlvodplhqwr gh orv irfrv gh lqihfflöq,
<
Fkdswhu 7
PRGHOR gh od
HSLGHPLD gho VDUV hq
VÐ1
Ho prghor pdwhpäwlfr hq vð gh od hslghpld gho VDUV sdud xqd flxgdg judqgh
+gðjdvh gh päv gh 4 plooöq gh kdelwdqwhv, txhgd ghvfulwr sru ho vlvwhpd gh hfxd0
flrqhv qr olqhdohv lqwhjur 0glihuhqfldohv hq ghulydgdv sdufldohv frq vxv frqglflrqhv
lqlfldohv | d od iurqwhud=
41 Od glqäplfd gho wdpdôr gh od sreodflöq gh shuvrqdv vxvfhswleohv hq ho
juxsr gh dowr ulhvjr [+w, d wudyìv gh od ud}öq gh fdpelr d vhu lqihfwdgr
sru ho sdwöjhqr gho VDUV/ txhgd gdgd sru=
g[+w,
gw
@ S+w, ^Ylq +w,[+w,`
>
frq od frqglflöq lqlfldo = [+3, @ S +3,>
+714,
grqgh= w +hq gðdv, hv ho wlhpsr fdohqgdulr gh od hslghpld gho VDUV> hv
dtxhood sduwh gh od sreodflöq frq dowr judgr gh lqihfflöq gho VDUV hqwuh ho
wrwdo gh od sreodflöq gh od flxgdg= S +3,> S+w, hv ho surphglr gh frqwdfwrv
+uhihulgr d 4 kdelwdqwh gh od flxgdg, gh shuvrqdv vxvfhswleohv [+w, frq ho
sdwöjhqr Ylq +w, gho VDUV/ gxudqwh ho wudqvfxuvr gh od hslghpld>
51 Od glqäplfd gho fdpelr gho wdpdôr gh od sreodflöq gh lqglylgxrv hq ho
shuðrgr gh lqfxedflöq X + > w, gh od hqihuphgdg/ txhgd gdgd sru=
CX+ >w,
C
.
CX+ >w,
Cw
@ + ,X + > w,>
frq od frqglflöq lqlfldo = X + > 3, @ 3+ ,>
+715,
grqgh +hq gðdv, hv ho wlhpsr wudqvfxuulgr sdud orv lqglylgxrv vxvfhswl0
eohv ghvgh ho prphqwr gh frqwdjlr gho VDUV sru sduwh gh orv lqglylgxrv
43
lqihfwdgrv | hv od ixqflöq gh glvwulexflöq gh orv lqglylgxrv hq ho shuðrgr
gh lqfxedflöq gh od hqihuphgdg>
61 Od glqäplfd gh orv qxhyrv fdvrv gh hqihuprv/ hqwuh odv shuvrqdv dihfwdgdv
sru ho sdwöjhqr/ txhgd gdgd sru=
U
Z +w, @ + ,X + > w,g
+716,
71 Od glqäplfd gho fdpelr gho wdpdôr gh od sreodflöq gh lqglylgxrv lqihfwd0
grv \ + > w,/ txh pdqlhvwdq glvwlqwdv irupdv foðqlfdv gh od lqihfflöq/ txhgd
gdgd sru=
C\ + >w,
C
.
C\ + >w,
Cw
@ + ,X + > w, + ,\ +> w,>
frq od frqglflöq lqlfldo = \ +> 3, @ 3+,>
+717,
grqgh +, hv od ixqflöq gh glvwulexflöq gh orv lqglylgxrv hq ho shuðrgr gh
lqihfflöq gh od hqihuphgdg1
81 Od glqäplfd gho wdpdôr gh od sreodflöq gh shuvrqdv txh h{lwövdphqwh vh
uhfxshudq gho sdghflplhqwr ]u +w,/ od rwrujd od ud}öq gh fdpelr gh orv txh
vh uhfxshudq | txhgd gdgd sru=
U
g]u +w,
@ 3=<9 + ,\ +> w,g >
gw
+718,
frq od frqglflöq lqlfldo = ]u +3, @ 3>
grqgh= 3=<9 hv dtxhood sduwh gh orv hqihuprv txh h{lwrvdphqwh vh uhfx0
shud gh od hqihuphgdg1
91 Od glqäplfd gho fdpelr gho wdpdôr gh od sreodflöq gh orv fdvrv ohwdohv
]i +w, sru ho sdghflplhqwr/ txhgd gdgd sru od ud}öq gh fdpelr gh orv txh
pxhuhq sru od hqihuphgdg=
g]i +w,
gw
U
@ 3=37 + ,\ +> w,g >
frq od frqglflöq lqlfldo = ]i +3, @ 3>
+719,
grqgh 3=37 hv dtxhood sduwh gh orv hqihuprv txh pxhuhq sru od hqihu0
phgdg1
:1 Od hvwlpdflöq gho wdpdôr gh od sreodflöq gho sdwöjhqr= Yrxw +w,/ od fxdo
vh wudqvhuh do phglr txh urghd d orv hqihuprv lqihfwdgrv \ + > w, sru ho
sdwöjhqr=
Yrxw +w, @ ^4 Dlvo+w,`\ \ +w,
]
@ ^4 Dlvo+w,`\
\ + > w,g >
44
+71:,
grqgh=
w +hq gðdv, hv ho wlhpsr hq ho txh wudqvfxuuh od hslghpld +wlhpsr fdohqgdulr,
gho VDUV>
Dlvo+w, hv od ixqflöq txh pdqlhvwd ho dlvodplhqwr gh orv hqihuprv lqihf0
wdgrv hq od flxgdg>
\ hv od qrupd surphglr gh vdolgd gho sdwöjhqr gh orv rujdqlvprv gh
orv hqihuprv gho VDUV +txh vh ghqh h{shulphqwdophqwh,>
+hq gðdv, hv ho wlhpsr wudqvfxuulgr ghvgh ho prphqwr gh frqwdjlr gh od
lqihfflöq d orv lqglylgxrv vxvfhswleohv sru sduwh gh orv lqglylgxrv lqihfwd0
grv1
qrw U
\ +w, @ \ +> w,g1
;1 Ho ixqflrqdplhqwr gh ydulrv phfdqlvprv gh wudqvplvlöq gho sdwöjhqr +vr0
euhylyhqfld gho sdwöjhqr hq ho phglr dpelhqwh h{whulru= hq dhurvro/ hq
soävwlfrv/ hqvhuhv/ khfhv/ hwf, Ylq +> w,=
CYlq +>w,
C
grqgh=
.
CYlq +>w,
Cw
@ y +,Ylq +> w,>
frq od frqglflöq lqlfldo = Ylq +> 3, @ 3+,>
+71;,
hv ho wlhpsr wudqvfxuulgr ghvgh ho prphqwr gh vdolgd gho sdwöjhqr do
phglr h{whulru sru sduwh gh orv hqihuprv lqihfwdgrv>
y +, hv od ixqflöq gh frqvhuydflöq r vreuhylyhqfld gho sdwöjhqr hq ho
phglr h{whulru +txhgd hvwdeohflgd phgldqwh h{shulphqwrv= 57 krudv hq
soävwlfrv/ kdvwd 7 gðdv hq h{fuhphqwrv/ hwf1,1
<1 Odv frqglflrqhv d od iurqwhud sdud ho phfdqlvpr gh wudqvplvlöq gho sdwöjhqr/
txhgdq gdgdv sru=
U
Ylq +3> w, @ Yrxw +w, @ ^4 Dlvo+w,` \ \ +w, @ ^4 Dlvo+w,`\ \ + > w,g >
431 Od hvwlpdflöq gho wdpdôr gh od sreodflöq gho sdwöjhqr= Ylq +w,/ od fxdo vh
oohyd gho phglr flufxqgdqwh gh orv lqihfwdgrv d odv shuvrqdv vxvfhswleohv/
frqwdjldqgr d ìvwdv=
U
Ylq +w, @ Ylq +> w,g >
+71<,
441 Odv frqglflrqhv d od iurqwhud sdud od hslghpld gh hvwd hqihuphgdg vrq=
X+3> w, @
S +w, Ylq +w,[+w,>
\ +3> w, @ 3>
+7143,
451 Od hvwlpdflöq gho wdpdôr gh od sreodflöq hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq sdud
hvwh vðqgurph hvwä gdgd sru=
U
X +w, @ X + > w,g >
+7144,
45
461 Od hvwlpdflöq gho wdpdôr gh od sreodflöq hq ho shuðrgr gh lqihfflöq gh
hvwd lqihfflöq hv=
\ +w, @ \ +> w,g >
+7145,
471 Od hvwlpdflöq gho wdpdôr gh od sreodflöq gh od flxgdg frqvlghudqgr od
pruwdolgdg sru ho VDUV hv=
S +w, @ [+w, . X +w, . \ +w, . ]i +w,>
+7146,
Uhvxplhqgr ho prghor rewhqlgr hv=
@ S +w, ^Ylq +w,[+w,`>
41 g[+w,
gw
.
@ + ,X + > w,>
61Z +w, @ + ,X + > w,g >
+ >w,
+ >w,
. C\ Cw
@ + ,X + > w, + ,\ + > w, >
71 C\C
U
g]u +w,
81 gw @ 3=<9 + ,\ + > w,g >
U
g]i +w,
@ 3=37 + ,\ +
91 gw
U > w,g >
:1Yrxw +w, @ ^4 Dlvo+w,`\ \ + > w,g >
;1 CYlqC+>w, . CYlqCw+>w, @ y +,Ylq +> w,>
U
<Ylq +3> w, @ Yrxw +w, @ ^4 U Dlvo+w,`\ \ + > w,g >
431Ylq +w, @ Ylq +> w,g>
441X +3> w, @ S+w, Ylq +w,[+w,>
U
451X +w, @ X + > w,g >
461\ +w, @ \ + > w,g>
471S +w, @ [+w, . X +w, . \ +w, . ]i +w,=
>w,
51 CX+
C
CX+ >w,
Cw
U
[+3, @ S +3,
X + > 3, @ 3+,
\ + > 3, @ 3+ ,
]u +3, @ 3
]i +3, @ 3
Ylq +> 3, @ 3+,
+7147,
\ +3> w, @ 3
Odv lqwhuuhodflrqhv gho prghor pdwhpäwlfr gh od hslghpld hq vð gh VDUV frq0
vlghudqgr odv phglgdv gh fxduhqwhqd +dlvodplhqwr, gh orv hqihuprv ixh uhdol}dgr
phgldqwh ho surjudpd frpsxwdflrqdo VDUVb51H[H +dsolfdflöq hq Zlqgrzv,1
Wdo surjudpd suryhì od uhdol}dflöq gh fäofxorv sdud surqrvwlfdu ho srvleoh ghvdu0
uroor gh od vlwxdflöq hslgìplfd sru ho VDUV | od hvwlpdflöq gh odv frqvhfxhqfldv
gh vx glvhplqdflöq vreuh ho whuulwrulr gh xqd judq flxgdg gho sdðv +sru hmhp0
sor/ hvwulfwdphqwh kdeodqgr/ sdud od Flxgdg gh Pì{lfr fdvr dqdol}dgr frq vxv
dsur{lpdgdphqwh 43 ploorqhv gh kdelwdqwhv/ r elhq vh srguðd frqvlghudu od }rqd
phwursrolwdqd gh od Flxgdg gh Pì{lfr frq vxv 53 ploorqhv gh kdelwdqwhv,1
46
Fkdswhu 8
SURQÖVWLFRV gh od
HSLGHPLD | vxv
UHVXOWDGRV1
Hqvhjxlgd vh gduä ho uhvxowdgr gh orv fäofxorv sdud 6 hvfhqdulrv klsrwìwlfrv gh
od dsdulflöq | glvhplqdflöq gho VDUV hq od Flxgdg gh Pì{lfr1
41 Hvfhqdulr H41 Hvfhqdulr gh xq eurwh hslgìplfr gh od hqihuphgdg frq0
wurodeoh sru orv öujdqrv gh Vdoýg Sýeolfd1 Hvwh hvfhqdulr vh irupd frpr
uhvxowdgr gh od lqwurgxfflöq fdvxdo | iruwxlwd gho sdwöjhqr sru shuvrqdv
hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq/ X +3, @ 4 shuvrqdv/ frq od lpsohphqwdflöq gh
phglgdv suhyhqwlydv/ fdpsdôdv gh h{solfdflöq | xq frpsohwr dlvodplhqwr
gh orv lqihfwdgrv1
51 Hvfhqdulr H51 Gh xq eurwh hslgìplfr gho vðqgurph gìelophqwh frqwurodgr
sru orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd vreuh ho whuulwrulr gh od Flxgdg gh Pì{lfr1
Edmr odv plvpdv frqglflrqhv gh lqwurgxfflöq gho sdwöjhqr txh hq ho
hvfhqdulr H41
61 Hvfhqdulr H61 Hvfhqdulr sdud xqd hslghpld gh od lqihfflöq frqwurodeoh/
shur glfkd hslghpld vh irupd frpr uhvxowdgr gh xqd lqwurgxfflöq sr0
whqwh gho sdwöjhqr sru shuvrqdv hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq= X +3, @ 533
shuvrqdv/ | frq od uhdol}dflöq gh phglgdv suhyhqwlydv1
Hvfhqdulr H4= Eurwh hslgìplfr hq ho fdvr gh wrpd gh phglgdv hihfwlydv1
Gh dfxhugr frq hvwh hvfhqdulr ho sulphu fdvr lqwurgxfwrulr gh od hqihuphgdg
d od flxgdg sdvd ghvdshuflelgr sdud orv öujdqrv gh vdoxg sýeolfd1 Od irupd gh od
hqihuphgdg sru vhu sduhflgd do gh od julsh/ qr hv xelfdgd sru ho shuvrqdo pìglfr
frpr ho vðqgurph +orv fdvrv qr ohwdohv gh od lqihfflöq rfxuuhq vlq dvlvwhqfld
pìglfd gho hqihupr,1 Hq hvwdv frqglflrqhv vh irupd xq eurwh hslgìplfr | glfkr
eurwh vh vxsrqh vh ghvduurood vlq frqwuro sru fhufd gh 53 gðdv oxhjr gh kdehu vlgr
47
lqwurgxflgd od lqihfflöq do whuulwrulr gh od flxgdg1 Gho dqäolvlv gh hvwh hvtxhpd
vh vljxh txh hq od flxgdg do gðd 53 oxhjr gh lqwurgxflgd od lqihfflöq vh irupd xq
juxsr vljqlfdwlyr gh shuvrqdv lqihfwdgdv1
Hq shuðrgr gh lqfxedflöq gho sdghflplhqwr dsduhfhq gho rughq gh 7:3 shuvrqdv1
Hqihuprv lqihfwdgrv gho vðqgurph dsduhfhq fhufd gh 468 shuvrqdv1
Fdvrv idwdohv qr dsduhfhq1
Od pruelolgdg +frq sulphurv vðqwrpdv gh od hqihuphgdg, hvwä frqvwlwxlgd sru
68 shuvrqdv do gðd1
Od hvwuxfwxud gho prghor pdwhpäwlfr gho ghvduuroor gh od hslghpld gho sdghf0
lplhqwr hqwuh od sreodflöq gh xqd flxgdg judqgh frpr od Flxgdg gh Pì{lfr/
jhqhudgd sru od lqwurgxfflöq gh od lqihfflöq sru phglr gh xqd shuvrqd txh
sruwh ho yluxv hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq vh pxhvwud hq od vljxlhqwh Ilj1 7D1
Ilj1 7D
Hv dvð/ txh xqd lqwhuyhqflöq hihfwlyd | d wlhpsr hq ho surfhvr hslgìplfr gh
od hslghpld hv vlpsohphqwh qhfhvduld sdud srghu lpshglu od glvhplqdflöq gh
hvwd lqihfflöq hq od flxgdg1 Hq od Ilj1 8 vh pxhvwudq odv juäfdv gho ghvduuroor
gh od vlwxdflöq hslgìplfd do vhu wrpdgdv hqìujlfdv phglgdv gh frqwudsrvlflöq
sru sduwh gh orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd gh od Flxgdg1
48
Ilj1 81
Gho dqäolvlv gh odv juäfdv rewhqlgdv phgldqwh fäofxorv qxpìulfrv gho sur0
judpd hq od Ilj1 8/ vh revhuyd txh=
Hq od flxgdg ho eurwh hslgìplfr vh surorqjd kdvwd ho gðd 88/ ghvgh ho gðd gh od
lqwurgxfflöq gh od lqihfflöq +gðd 93,1
Qr revwdqwh txh od lqihfflöq |d flufxoduðd vlq frqwuro hq od flxgdg sru 53 gðdv
+gðd 59,1
Gxudqwh orv sulphurv 63 gðdv hq od flxgdg vh irupdq frqmxqwrv gh shuvrqdv
lqihfwdgdv gh od hqihuphgdg kdvwd dsur{lpdgdphqwh 933 hq qýphur1
Sdud orv öujdqrv gh vdoxg sýeolfd ho pd|ru lqwhuìv or ghelhud frqvwlwxðu odv
vljxlhqwhv hvwlpdflrqhv gho ghvduuroor gho eurwh frqwurodgr gho vðqgurph=
Ho pä{lpr wdpdôr gh od sreodflöq hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq or irupdq :6;
lqglylgxrv/ ho fxdo vh dofdq}d hq ho gðd 5; gh od hslghpld1
Ho wdpdôr gh od sreodflöq gh hqihuprv frqwdjldgrv irupdq xq frqwlqjhqwh gh
<<9 shuvrqdv +dsur{lpdgdphqwh ho qýphur gh fdpdv hq orv krvslwdohv gh
od Flxgdg gh Pì{lfr, | vh dofdq}d hq ho gðd 68 gh od hslghpld1
Sru glfkd lqihfflöq hq od flxgdg idoohfhq 7: lqglylgxrv
Frq ì{lwr vh uhfxshudq +lqpxqhv, 4458 shuvrqdv1
Vh hvshuduðd txh orv qxhyrv fdvrv gho sdghflplhqwr +pruelolgdg, hq od flxgdg
+orv txh dfxghq d frqvxowd pìglfd, ixhudq ho gðd 65 gh od hslghpld xqrv
475 lqglylgxrv do gðd1
Gh hvwd irupd/ gh orv fäofxorv sdud ho surqövwlfr vh vljxh txh od lqwhuyhqflöq
d wlhpsr hq ho surfhvr hslgìplfr gho VDUV hv h{wuhpdgdphqwh lpsruwdqwh
| qhfhvduld/ gdgr txh shuplwh qr vöor lqwhuuxpslu od glvhplqdflöq gh hvwd
lqihfflöq/ vlqr wdpelìq qr shuplwlu od irupdflöq gh xq judq irfr gh lqihfflöq
gh od hqihuphgdg1
Hvfhqdulr H5= Od hslghpld gho VDUV frq xqd edmd hihfwlylgdg gh odv ph0
glgdv suhyhqwlydv1 Gh dfxhugr frq hvwh hvfhqdulr hq od flxgdg vh ghvduurood xqd
hslghpld gìelophqwh frqwurodeoh gho VDUV1 Hq hvwh fdvr vh vxsrqh txh hv dowd od
suredelolgdg gh txh orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd wdpelìq shuplwdq ho sdvr gh
orv fdvrv gh uhlqihfflöq/ sxhvwr txh orv vðqwrpdv gho VDUV vrq px| sduhflgrv do
gh od julsh | rwudv hqihuphgdghv1 Vöor oxhjr gh ydulrv fdvrv idwdohv | ghprvwud0
grv gh VDUV vh hvwdeohfhuðd | vh dqxqflduðd od dsdulflöq gh od lqihfflöq hq od
flxgdg1 Hq hvwdv frqglflrqhv odv hvwlpdflrqhv gho surqövwlfr gh odv frqvhfxhq0
fldv gh od hslghpld gho VDUV jhqhuduðd xqd px| lpsruwdqwh lqirupdflöq sdud
orv hvshfldolvwdv hq sulphu oxjdu sdud orv hqfdujdgrv gh pdqhmdu odv pdjqlwxghv
hfrqöplfr vrfldohv | od uhgxfflöq gh orv hihfwrv qrflyrv gh sìuglgdv kxpdqdv1
49
Ilj1 9
Hq od Ilj1 9 dsduhfhq odv juäfdv jhqhudgdv sru ho surjudpd VDUVb51H[H/
txh uhyhodq od glqäplfd gho ghvduuroor gh xqd hslghpld gh VDUV vlq frqwuro sdud
ho fdvr gh xqd lqihfflöq pdvlyd sru frqwdjlr pdvlyr gho VDUV hq lqglylgxrv gh
od flxgdg/ vl glfkd hslghpld vxevlvwh hq od flxgdg gxudqwh 8 phvhv/ oxhjr gh
kdehuvh lqwurgxflgr od lqihfflöq1
Ilj1 9111
Vxsöqjdvh txh od ghwhfflöq gh od lqihfflöq rfxuuh ho gðd 63 gh kdehu vlgr
lqwurgxflgd1
Hq od flxgdg sxhgh dsduhfhu xqd srwhqwh hslghpld gho VDUV frq plohv gh
irfrv gh od lqihfflöq1 Sdud orv öujdqrv gh vdoxg sýeolfd gh od flxgdg ho pä{lpr
lqwhuìv ghehuðd gh uhsuhvhqwdu odv hvwlpdflrqhv gh xqd hslghpld qr frqwurodgd
gho VDUV txh d frqwlqxdflöq dsduhfhq=
Ho gðd <7 gh od hslghpld ho qýphur gh shuvrqdv hq shuðrgr gh lqfxedflöq or
irupdq 4=5< ploorqhv gh lqglylgxrv1
Ho qýphur gh hqihuprv lqihfwdgrv or frqvwlwx|hq gho rughq gh 5=6: ploorqhv gh
lqglylgxrv +ho qýphur gh fdpdv gh krvslwdo vhuðd fodudphqwh lqvxflhqwh,
| glfkd fliud hv dofdq}dgd ho gðd 434+gðd <7 ghvgh od ghwhfflöq, gh od
hslghpld1
Sru hvwd lqihfflöq hq od flxgdg pruluðdq 569 plo shuvrqdv
\ dofdq}duðdq d hqihupduvh 8=9: ploorqhv gh shuvrqdv1
Sru hqgh/ gh orv fäofxorv vh vljxh txh hq ho fdvr gh xqd lqwhuyhqflöq qr
hihfwlyd gh orv öujdqrv gh vdoxg sýeolfd gh od flxgdg hq ho surfhvr hslgìplfr gho
VDUV sxhghq uhvxowdu sìuglgdv vljqlfdwlydv1
Sru od lqihfflöq yludo gxudqwh 8 phvhv sxhghq prulu päv gh 533 plo shuvrqdv/
or fxdo yhqguðd dfrpsdôdgr sru xqd shvdgd vlwxdflöq vlfroöjlfd hq od
flxgdg1
4:
Hvfhqdulr H6= Xq srwhqwh eurwh gh VDUV +xq wudqvodgr pdvlyr gho VDUV
gho sdðv irfr gh lqihfflöq,1 Gh dfxhugr frq hvwh hvfhqdulr hq od Flxgdg gh
Pì{lfr dwhuul}d xq dylöq frq 533 sdvdmhurv frqwdplqdgrv gho VDUV sru 4 vöor
sdvdmhur hqihupr/ suhyldphqwh qr ghwhfwdgr1
Ho frqwdjlr sru VDUV vh uhdol}d phgldqwh od dfflöq vreuh orv sdvdmhurv gho
dluh frqwdplqdgr +gho dhurvro irupdgr, frpr uhvxowdgr gh hvwruqxgrv | wrv gh
od shuvrqd hqihupd1
Sru od wudyhvðd gh yduldv krudv gh yxhor d od Flxgdg gh Pì{lfr lqjuhvdq 533 shu0
vrqdv sulpduldphqwh frqwdplqdgdv/ odv fxdohv Irupdudq ho sulphu iuhqwh
gh rqgd gh od hqihuphgdg=
Orv sulphurv 433 fdvrv do 8r gðd/ oxhjr gh kdehu dwhuul}dgr +yìdvh od Ilj1 :,
Ilj1 :
Sdud orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd gh od Flxgdg gh Pì{lfr gh qxhyr ho pd|ru
lqwhuìv hvwduðd uhsuhvhqwdgr sru od hvwlpdflöq gh orv surqövwlfrv gh orv ydoruhv
gh odv yduldeohv gh hvwh eurwh hslgìplfr=
Vxsöqjdvh txh orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd gh od flxgdg ghwhfwdq orv sulphurv
fdvrv gh VDUV do qdo gh od sulphud vhpdqd +:r gðd,1
\ txh ho <r gðd txhgdq hq pdufkd wrgdv odv dfflrqhv frqwud orv surfhvrv gh
glvhplqdflöq gho yluxv hq od flxgdg1
Do qdol}du od sulphud vhpdqd +:r gðd,= Hq od flxgdg vh frqwduä/ hq ho shuðrgr
gh lqfxedflöq/ frq dsur{lpdgdphqwh 863 shuvrqdv1
Hq hvwh plvpr odsvr/ ho qýphur gh hqihuprv lqihfwdgrv sru ho yluxv hq od
flxgdg or irupdq 4;3 shuvrqdv +ho qýphur gh fdpdv gh orv krvslwdohv hv
hylghqwhphqwh vxflhqwh,
Hq hvwd sulphud vhpdqd sru VDUV hq od flxgdg qdglh pxhuh1
Päv dýq vl frpr khprv vxsxhvwr vh ghwhfwdq orv sulphurv hqihuprv ho :r gðd | ho
<r gðd |d txhgdq lqvwdodgdv odv dfflrqhv frqwud od glvhplqdflöq gho yluxv1
4;
Hq od Ilj1 ; dsduhfhq odv juäfdv/ frq edvh hq orv fäofxorv gho surjudpd
VDUVb51H[H/ gho ghvduuroor gho eurwh hslgìplfr frq od uhdol}dflöq gh
phglgdv suhyhqwlydv wðslfdv gh dfwrv frqwudlqvxujhqwhv/ grqgh uhdophqwh
vl vrq qhfhvduldv | qr hq odv idudpdoodv whuurulvwdv1 Qr revwdqwh/ od
whpsudqd ghwhfflöq gh od lqihfflöq hq ho :r gðd/ ghvsxìv gh vx lqwurgxfflöq/
hq od flxgdg vh sxhgh irupdu xq srwhqwh eurwh hslgìplfr frq ghfhqdv gh
irfrv gh lqihfflöq1 Gh qxhyr sdud orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd gh od
flxgdg ho pd|ru lqwhuìv vh suhvhqwduðd hq od hvwlpdflöq gh orv surqövwlfrv
gh xq wdo eurwh whfqrjìqlfr hq od flxgdg=
Hq ho :r gðd ghvsxìv gh vhpeudu elroöjlfdphqwh ho yluxv/ yìdvh od Ilj1 ;/ ho
wdpdôr gh od sreodflöq gh shuvrqdv hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq or irupdq
:68 lqglylgxrv1
Hq ho 48r gðd gho lqlflr gh od vlhpeud/ ho qýphur gh hqihuprv lqihfflrvrv hv
;95 lqglylgxrv +ho qýphur gh fdpdv gh krvslwdo vhuä vxflhqwh,1 Ilj1 ;1
Ilj1 ;
D or odujr gh hvwh eurwh hslgìplfr hq ho gðd 63 hq od flxgdg pxhuhq 73 shuvrqdv1
Vh uhfxshudq <8; lqglylgxrv1 +Wrgdv hvwdv fliudv vh rewlhqhq gh odv juäfdv
fruuhvsrqglhqwhv gh od Ilj1 ;,1
Sdud frpsdudu vh dgmxqwdq odv juäfdv gho ghvduuroor gho plvpr eurwh hslgìplfr
gho VDUV hq od Flxgdg gh Pì{lfr/ shur fxdqgr od ghwhfflöq gh orv lqihfwdgrv
rfxuuh 5 vhpdqdv ghvsxìv gh lqwurgxflgd od lqihfflöq1
Oxhjr gho 47r gðd orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd srqhq hq dfflöq wrgdv odv
phglgdv gh frqwuddwdtxh/ odv fxdohv glhurq xq frpsohwr hihfwr vreuh ho
eurwh +yìdvh od Ilj1 <,1
Qr revwdqwh txh od ghwhfflöq uhodwlydphqwh whpsudqd gh od lqihfflöq vh orjud d
qdohv gh od 5d vhpdqd oxhjr gh kdehuvh lqwurgxflgr od lqihfflöq/ |d txh
vh irupd xq eurwh hslgìplfr srwhqwðvlpr gho VDUV frq flhqwrv gh irfrv
gh lqihfflöq1 Gh qxhyr sdud orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd gh od flxgdg ho
pd|ru lqwhuìv vh frqfhqwud hq od hvwlpdflöq gh orv surqövwlfrv gh xq wdo
eurwh whfqrjìqlfr gh od hqihuphgdg hq od Flxgdg gh Pì{lfr=
4<
Hq ho 48r gðd ghvsxìv gh vhpeudu elroöjlfdphqwh ho yluxv ho qýphur gh shuvrqdv
hq ho shuðrgr gh lqfxedflöq or irupdq 7833 lqglylgxrv1
Hq ho gðd 55 gho lqlflr gh od vlhpeud/ ho wdpdôr gh od sreodflöq gh hqihuprv
lqihfflrvrv hv gh 8833 lqglylgxrv +ho qýphur gh fdpdv gh krvslwdo hvwduä
hq vx oðplwh,
D or odujr gh hvwh eurwh hslgìplfr +73 gðdv, hq od flxgdg pxhuhq 57: shuvrqdv
| vh uhfxshudq 8<63 lqglylgxrv1
Gh hvwd irupd/ uhvxowd txh sdud oxfkdu hq irupd hihfwlyd frqwud orv eurwhv
gh VDUV hq Pì{lfr +hq sduwlfxodu hq od Flxgdg gh Pì{lfr, xq ydoru fuðwlfr
dgtxlhuh ho wlhpsr pðqlpr gh ghwhfflöq gho khfkr gh od lqwurgxfflöq gh od lq0
ihfflöq | ho lqlflr gh odv phglgdv gh frqwuddwdtxh1 Xq uhwudvr hq ho wlhpsr/ sdud
hvwh fdvr/ hv htxlydohqwh do hvtxhpd gh xqd lqwhuyhqflöq qr hihfwlyd hq ho surfhvr
hslgìplfr/ or txh frqgxfh d sìuglgdv px| vljqlfdwlydv | frpsohphqwduldv gh
od sreodflöq sru ho VDUV1
Ilj1 <1
53
Fkdswhu 9
FRQFOXVLRQHV1
Sru od lqirupdflöq txh vh glvsrqh ydoh vhôdodu txh hq Pì{lfr vh kdq wrpdgr
phglgdv pxowlidfìwlfdv sdud suhyhqlu od lqwurgxfflöq gho VDUV d wudyìv gh
dtxhoodv uhjlrqhv gho pxqgr srwhqfldophqwh sholjurvdv1 Ho vhuylflr pìglfr gh
frqwuro dgxdqhur ph{lfdqr kd hvwdgr hq vx uìjlphq gh wudedmr lqwhqvlyr | pä{0
lpd dohuwd frq ho q gh frqwuduuhvwdu od srvleoh lqwurgxfflöq gh od lqihfflöq1
Edmr ho pdqgr gh od Vhfuhwduðd gh Vdoxg vh irupö ho Frqvhmr frqwud ho VDUV/
grqgh frq x|hq uhsuhvhqwdqwhv gh yduldv Vhfuhwduðdv gh Hvwdgr/ dvð frpr ydu0
lrv gh orv päv hplqhqwhv hslghplöorjrv gh qxhvwur sdðv1 D qlyho joredo sdud od
oxfkd frqwud ho VDUV dfwxdophqwh vljxh ixqflrqdqgr odv 57 krudv gho gðd xq
Fhqwur Rshudwlyr frq edvh hq od Rujdql}dflöq Pxqgldo gh od Vdoxg +RPV ,
^4`/ od fxdo frqfhqwud od lqirupdflöq | frruglqd odv dfflrqhv gh orv hvshfldolvwdv
gh od uhg gh fhqwurv gh od RPV= 493 h{shuwrv gh od RPV hq hqihuphgdghv lqihf0
flrvdv wudedmdq hq od orfdol}dflöq gh od hslghpld pxqgldo gh VDUV> vh frorfdq
| vh dwudhq pìglfrv | hslghplöorjrv hq glihuhqwhv sdðvhv sru wrgr ho pxqgr>
vh rwrujd d|xgd d orv öujdqrv orfdohv gh Vdoxg Sýeolfd gh fxdotxlhu sduwh gho
pxqgr hq ho hvwdeohflplhqwr h lqyhvwljdflöq gh wrgrv orv fdvrv vrvshfkrvrv gh
kdehu frqwudðgr gh hvwd hqihuphgdg lqihfflrvd> vh sursruflrqd od lqirupdflöq gh
wrgr ho pxqgr vreuh glfkd hqihuphgdg/ odv irupdv gh wudqvplvlöq gh od plvpd/
hwf1 Hq Pì{lfr kdvwd od ihfkd vh kd whqlgr xq vöor fdvr vrvshfkrvr gh od hq0
ihuphgdg/ |d idoohflgr/ shur txh qdophqwh qr uhvxowö lqihfwdgr sru ho VDUV1
Ho gldjqövwlfr ghqlwlyr hv srvleoh sudfwlfduor hq Pì{lfr hq ho LQHU1 H{lvwhq
prghorv päv frpsolfdgrv txh ho prghor ihqrphqroöjlfr gh hvwh duwðfxor/ shur
phqrv hoderudgrv txh ho prghor gh od hslghpld hq vð frpr ho txh dsduhfh hq
ho h{fhohqwh duwðfxor gh Fduorv Fdvwloor Fkäyh} d txlhq djudghfhprv qrv kd|d
idflolwdgr vx pdqxvfulwr ^5`1 Ho suhvhqwh prghor frq sursövlwrv gh surqövwlfr
ixh hoderudgr judfldv d od froderudflöq gho Lqvwlwxwr Jdpdoh| gh Prvfý | od
Idfxowdg gh Flhqfldv gh od XQDP Pì{lfr | vh hqpdufd hq od plvpd whqghqfld
gho wudedmr frqmxqwr gh orv plvprv dxwruhv vreuh ho föohud | od qdufrghshqghqfld
^7` | ^6`1 Hvwh prghor dghpäv gh surqrvwlfdu glihuhqwhv hvfhqdulrv gh dsdulflöq
gh od hslghpld/ wdpelìq sxhgh vhuylu sdud suhsdudu | hqwuhqdu d hvshfldolvwdv1
Wdohv prghorv vrq qhfhvdulrv hq orv öujdqrv gh Vdoxg Sýeolfd gh odv judqghv
54
flxgdghv gh od Uhsýeolfd Ph{lfdqd sdud srghu wrpdu d wlhpsr odv phglgdv gh
oxfkd frqwud ho VDUV1
55
Fkdswhu :
Eleolrjudiðd1
^4` Ruj1 Pxqgldo gh od Vdoxg= Vhyhuh Dfxwh Uhvsludwru| V|qgurph +VDUV,=
kwws=22zzz1zkr1lqw2fvu2vduv2hq
^5` Frpxqlfdflöq shuvrqdo Pd|r 59 gh 5336= Fkrzhoo/ Ihqlpruh/ Fdvwloor0
Jduvrz dqg Fdvwloor0Fkdyh}/ VDUV rxweuhdnv lq Rqwdulr/ Krqj Nrqj dqg Vlq0
jdsxuh= wkh uroh ri gljqrvlv dqg lvrodwlrq dv d frqwuro phfkdqlvp/ sru dsduhfhu
hq ho Mrxuqdo ri Pdwkhpdwlfdo Elrorj|1
^6`Prghor Qdufr +5335,/ Irur0Uhg0Pdw/ Yro1 9/ Qr14/ 40466= kwws=22zzz1uhg0
pdw1xqdp1p{2irur/ r elhq d sduwlu gho phqý sulqflsdo gh=
kwws=22ydooh1iflhqfldv1xqdp1p{
^7`%Hslghplrorjðd gho Föohud% +4<<;,/ Irur0Uhg0Pdw/ Yro1 9/ Qr14/ 40466=
kwws=22ydooh1iflhqfldv1xqdp1p{
56
Descargar