Punta, La

Anuncio
Semanario independiente, de la vida local sitgetana y sus irradiaciones
n
•
.
•r
SITGES, trimestre.
PfIflS m i l : S â l ï
. . . 1*75 pesetas
. . 8'»
. 2'50 pesos (oro)
::
REDACCIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN
ISLA DE CUBA, 2
-
TELÉFONO 79
N ú m 225
S i t g e s , 24 d e A g o s t o d e 1928
Año V
Cançó
ELS NOSTRES CASINETS
de Festa M-ajor
Festa Major sitgetana
envolcallada de sol.
Festa clara i ben galana,
tot llum, ioia i consol.
Gaudim la vida.que passa
amb un frisar enfollit:
ristiu qui té l'hora lassa
serà avui desmentit.
Sentint el crit de la gralla,
el tamborí i el flaviol,
els diables fent baralla
i els infants en llur revolt.
La cobla tocant sardanes
que conviden a dansà,
la tenora amb filigranes
teixint el delit jovençà.
Sentint el «Jazz», a la sala,
amb el seu exòtic tocar;
i en la funció de gala
sentir el tenor cantar...
Oblidarem tota pena
i fins la calor que fa,
i més si hi ha alguna nena
bella, qui'ns fa somnià.
Que l'amor i l'esperança,
si en el cor porteu ufana,
toma la festa gaubança;
Festa Major sitgetana!
XAREL-LO
Sitges, 1928
Ploma d'Agustí Ferré
VISIO D E LA FESTA MAJOR
L'Agustí Ferré, aquest infatigable i potent artista, sadolt
sempre de nobles idealitats, és un sitgetà de soca i arrel,
que sent el sitgetanism? amb tota excelsa plenitud i
y
fervorós entusiasme.
Cada any, en les diades pairals, es pot comptar amb ell,
sempre alegre i generós, radiant de joia vilatana, que
plasma avui amb el bell dibuix que publiquem i que resumeix amb el més encisador esclat tota la lluminositat
típica de la nostra incomparable Festa Major, la genuïnament vilatana, la que ens porta la tradició venerable de
l'avior. Les glorioses Banderes parroquials, els gonfalons,
tota la munió esclatant de les danses populars, úniques
de Sitges, formen una visió tan veritablement sitgetana i
de Festa de Sant Bartomeu, que fa vibrar ïentusiasme
de tot un poble. LA PUNTA agraeix amicalment a
N'Agustí Ferré aquista nota tan escaientment sitgetana.
Festa Major de Sitges
(Encara que en el número passat ja publicàrem el programa de les festes, Tinserim avui per guia del foraster.)
D I A 23
D i s t r i b u c i ó de B o n s a l e s famílies n e c e s s i t a des.—A les 2 de la t a r d a , g r a n repic de c a m p a n e s i t r o n a d a , s o r t i n t e l s b a l l s p o p u l a r s gegants,
nanos, fera-foguera,
diables,cercolets,
pastorets,
bastons ( g r a n s i x i c s ) / moixiganga. F i x a c i ó de
plaques ais carrers d e n o m i n a t s Barrabeig, M o s sèn Fèlix, Benazet, M o s s è n Joan, S a n t a Bàrba-
ra, Montaner, G e r m a n a Ràfols, Glorieta G a r c i a ,
«Avenida d e r D e l e g a d o Visiedo» i Benaprés.—
A les cinc. C o n c e r t
als j a r d i n s del
P r a d o Suburense per l'Orquestrina Mozart.
A l e s 7, c o n d u c c i ó d e l s S a n t s P a t r o n s i B a n d e r a
de S a n t B a r t o m e u a la P a r r ò q u i a , o n s'hi c a n t a r a n C o m p l e t e s i els G o i g s del S a n t . — A d o s
q u a r t s d ' o n z e , g r a n C a s t e l l de F o c s al B a l u a r d ,
i revetlla a la Ribera que, com c a d a any, e s t a r à
il·luminada a la veneciana.
D I A 24
A l e s , s e t s o r t i r à l a típica M a t i n a l , a m b b a n d a
de trompetes, obsequiant-se a m b pomells de
flors a l e s d a m e s . — A les 10, s o l e m n e Ofici, p r e d i c a n t el P. B a ñ ó , i i n t e r p r e t a n t l a C a p e l l a d e
m ú s i c a q u e d i r i g e i x el M t r e . T o r r e n t s l a M i s s a
del P. J o s e p de C a l a s a n ç , del M t r e . F e r r é s . —
S o r t i d a d'Ofici i L l e v a n t d e t a u l a . — C o n c e r t s
v e r m o u t h a E l R e t i r o i al P a v e l l ó d e M a r . — D e
4 a 6, C o n c e r t s al P r a d o S u b u r e n s e p e r l a O r questrina Excelsior, i a E l Retiro per la B a n d a
m i l i t a r d ' A l m a n s a . — A l e s 6, s o r t i d a de l a P r o cessó de S a n t Bartomeu, essent P e n d o n i s t a l'entusiasta patrici N'Agustí Mestre i C r o s i cordon i s t e s els s e n y o r s J o s e p F e r r e t i R o b e r t i J o s e p
M. R o b e r t i M e s t r e s , r e c o r r e n t l a P r o c e s s ó
el c u r s d e c o s t u m i e n g e g a n t - s e a l s e u p a s p e r
la R i b e r a i a l a s e v a e n t r a d a a l a P a r r ò q u i a ,
focs a r t i f i c i a l s . — A l e s 10 d e l a nit, g r a n s b a l l s
El CASINO PRADO SUBURENSE,
on hi
tenim disperses dins dels seus àmbits moltes de
les nostres il·lusions i un munt de records gratissims, esbarjo nostre i dels nostres
antecesors.
En aquesta fotografia hom hi vèu els dos explèndits
finestrals
oberts recentment
en els
baixos, al lloc destinat a Café.
p ú b l i c s al P r a d o i a E l R e t i r o , i de S o c i e t a t a l
P a v e l l ó de M a r .
D I A 25
A l e s 11 del m a t í , a la C a s a de l a Vila, l a S o cietat c o n s t r u c t o r a de les c a s c s b a r a t e s , F o m e n t
de l a P r o p i e t a t , f a r à l ' e n t r e g a de les c l a u s a l s
beneficiats dc les cases a c a b a d e s a la «Calle
del 13 d e S e p t i e m b r e » . — A d o s q u a r t s de t r e s ,
C o n c e r t al P r a d o p e r l ' o r q u e s t r a La Nova Har- .¡^
monia, d e L a B i s b a l , i a l e s 5 g r a n a u d i c i ó de ;^
s a r d a n e s p e r la m a t e i x a c o b l a . — A l e s c i n c , ^
p a r t i t d e foot-ball e n t r e e l s Augustos d e l C. D . ^
S i t g e s i u n e q u i p de la c o l ò n i a e s t i u e n c a , lliu- "J^
rant-se als vencedors onze medalles. — A la ^
Ribera hi h a u r à concert i s'aixecaran globus*^
a e r o s t à t i c s , i a les 6, al P a v e l l ó dd cc M
M aa rr ,, ttiinnddrràà ^
e
l
a
nit, a l T e a - . ^
l l o c u n b a l l i n f a n t i l . — A l e s 10 d e
Mart r e d e l P r a d o es r e p r e s e n t a r à La' Princesa
li
d
i
r
i
g
i
r
à
l
guerida, del M e s t r e P a h i s s a , q u i d i r i g i r à ' o r - i ^
le La-ís
La^
q u e s t r a , i n t e r p r e t a n t l ' e s m e n t a d a c o b l a de
a
n
e
B i s b a l , d u r a n t cls e n t r e a c t e s , a l g u n e s s a r d a n t s ; : ^
l'En--|S
1 al d e E l R e t i r o el d r a m a Esclavitud,
pzv 1'^
ric B o r r à s .
Q
LA
D I A 26
A les 11, exercicis acuàtics pel Club N a t a c i ó
Sitges, atorgant-se premis als vencedors.—A les
12, C o n c e r t v e r m o u t h d e s a r d a n e s , a l s j a r d i n s
del P r a d o . — A l a t a r d a , a l e s 5, p a r t i t d e footb a l l e n t r e T c q u i p l o c a l i el C. D . Júpiter, dz
Barcelona, disputant-se u n a copa de l'Ajuntament i regates de «gussis», a m b premis mctàll i c s . Mitja h o r a a b a n s ( d o s q u a r t s d e c i n c ) , t i n d r à lloc u n a g r a n c a r r e r a c i c l i s t a c o m a r c a l , e n el
circuit Pavelló de Mar, Bonaire, S a n t Josep, Carretera de Vilanova i Passeig Marítim, que serà
cobert vuit v e g a d e s (35 quilòmetres), a t o r g a n t se als vencedors v a l u o s o s premis en metàl·lic i
o b j e c t e s d ' a r t . — A T e r r a m a r c o n c u r s d e Golf,
disputant-sc la c o p a oferta p e r D. Joan K o e n i g s h a g e n . A d o s q u a r t s d e 6, a l s j a r d i n s d e l
P r a d o i d e E l R e t i r o , a u d i c i o n s d c BalleU c a t a l a n s , p e r l'Esbart Dansaire d e V i l a f r a n c a , i d e
l'Institut de Folklore d e C a í a / u n / a , a c o m p a n y a t s
p e r l e s c o b l e s d e L a B i s b a l i B a r c i n o . — A l a nit,
g r a n s b a l l s d e . S o c i e t a t al P r a d o i a E l R e t i r o , i
a u d i c i ó d e s a r d a n e s d a v a n t l a Unió
Sitgetana.
PUNTA
r a t i v e s , c e r i m ò n i e s r e l i g i o s e s , focs d'artifici,
concerts g r a n s i petits, processó, sérénades,balls,
e n t r e g a d e c a s c s b a r a t e s , p a r t i t s de futbol, g a l a ,
l l e v a n t s de taula, ball infantil, funcions de
g a l a , c o n c u r s o s de natació, regates de b a r q u e s ,
fins c a r r e r e s c i c l i s t e s i c o m p e t i c i o n s d e G o l L . .
C a l c o n f e s s a r q u e e n el l l a r g p r o g r a m a , q u a l s
característiques sobresortints deixem enumerades,
h i h a d e t o t i m o l t . UAtracción
de Forasteros p o t a s s e g n r a r - s e q u e j a t r o b a el c a m í b e n
f r e s s a t i q u e li o c n j u m i n e n t a n e s p l è n d i d a m e n t
' a t a s c a , q u e e n té p r o u a m b p o s a r r è t o l s p e l s
camins i topants, a l'objecte dc conduir, d'orientar i de c a n a h t z a r l'afluència de concurren!s,
car dc divertir-los-hi quan els tingui a Sitges ja
s e n ' h i h a n c u i d a t a b a s i a m a n t els a l t r e s .
Les festes d'aquest any
Als temps que hem arribat,
fe
les festes n o s ó n festes.
A i x í r e s a v a , fa c o s a d ' u n s v i n t a n y s , l a com¬
p l a n t a e l e g i a c a d ' u n p o e t a , q u i c o p s a v a el s e n t i t
de l'hora q u e p a s s a v a .
I a fè q u e e r a f o r ç a e x i g e n t i p e s s i m i s t a el r i m a d o r d ' a l e s h o r e s , c a r si a r a traslladés a l s s e u s
v e r s o s el c o n c e p t e q u e d e u e n m e r è i x e r - l i e l s m o m e n t s a c t u a l s , e n r e l a c i ó a l a m e n a d e festes q u e
n u t r e i x e n el p r o g r a m a d ' e n g u a n y , i s o b r e t o t a
l ' a m b i e n t d e t o t a l a festa m a j o r , i e n c a r a m é s si
s'hi v o l c e r c a r q u a l s e v u l g a v a l o r q u e p u g u i m e .surar-se a m b els estrès a m b q u è s ' a m i d e n les
v a l o r s de c a r à c t e r e s p i r i t u a l , n o s e r i a m a s s a
falaguera l'expressió.
C e r t a m e n t que fora d'injustícia n o t ò r i a n o r e conèixer q u e els qui tenen cura dc la cosa púb h c a i h a n a r r a n j a t el p r o g r a m a d e d i v e r t i m e n t s ,
n o h a n escatim.at p a s els c l e m e n t s de q u è p o d e n
disposar, ni s ' h a n produït p a s a m b cicatería a
l ' o r d e n a r l'enfilall de n ú m e r o s q u e i n t e g r e n els
q u a t r e fulls b e n n o d r i t s , f o r ç a c o m p l e r t s i e x t r a o r d i n à r i a m e n t v a r i a t s d e l Programa
Oficial.
E m p r a n t u n a l o c u c i ó , a v u i d e t a n v u l g a r ja d e v i n g u d a i r ò n i c a , e s p o t b e n b é a f i r m a r q u e el
b o n sitgetà, tant si és de tot l'any com de temp o r a d a , el m a t e i x l ' i n d í g e n a q u e el c o l o n i a l , e n
a q u e s t s j o r n s b e n a u r a t s d e l a festa m a j o r , tind r à goig complert; n o s'haurà d'estar dc res.
B e n c l a r h o p r o c l a m a el fullet d ' a c u r a d a p r e sentació i p o r t a d a suggestiva q u e h a editat i
firma La Comisión. Permanente:
Programa
de
festejos, funciones,
nidades...
deportes
y demás
solem-
Ja fa e n d e v i n a r t o t a q u e s t d e v a s s a l l i v a r i e t a t
d'espectacles i divertiments la compendiosa i
e s p e c t a c u l a r p o r t a d a d e l p r o g r a m a . Difícilment
p o d r à t r o b a r - s e u n spéciníen m é s c o m p l e r t d ' e lements característics de Sitges, aplegats en u n a
v i s t a r e a l , e n u n cHxc f o t o g r à f i c . L a p a l m e r a e s cenogràfica, la torre m é s alta de la Ribera, La
P u n t a , l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l c o r o n a n t - l a , el B a luard, u n a b a r c a isolada, u n esquitx de m a r i
u n b o n espai blavís, a m b la ponderada blavor
d e l cel d e S i t g e s . . . ¿ Q u é h i falta?
Si de les escobertes passem als dintres, h a u r e m d e r e c o n è i x e r q u e el g r a v a t e x t e r i o r é s
força significatiu i j u s t a m e n t p r o m e t e d o r . T o t a
la rica imatgeria exterior es t r o b a c o r r e s p o s t a
a m b la pictórica e n u m e r a c i ó del multiforme p r o g r a m a . Fes/e/05, c/eporíes, funciones y
demás
solemnidades
deia l'enunciat inicial de la relació
d e f e s t e s ? D o n c s h i h a t o t cl q u e d i u i m é s e n cara... Llegiu-lo!
Caritats, danses populars, plaques commemo-
La Verge del Vinyet
Sitges i la campanya
napoleònica
E n Cristòfor Rovirosa, sitgetà entusiasta, trob à entre u n m u n í d'objectes dels seus anfccesors
f a m i h a r s u n c u r i o s í s s i m e x e m p l a r , u n fullet e d i t a t c o m a r e c o r d a n ç a d ' u n e s festes r e l i g i o s e s
c e l e b r a d e s e n l a n o s t r a vila d e s p r é s d ' a c a b a d e s
les g u e r r e s napoleòniques. La s a n t a imatge de
l a V e r g e fou p o r t a d a a l a Vila p e r a q u e e s t é s a
recés de tota escomesa enemiga dins del clos
fortificat d e S i t g e s .
V e u s a c í u n f r a g m e n t d e l t e x t d ' a q u e s t fullet,
e s c r i t d i n s d e l e s n o r m e s d ' u n s c r v i h s m e polític
del q u e , m a l g r a t t o t , e s t e m b e n l l u n y a v u i . E s ,
p e r ò , u n D o c u m e n t p r e c i ó s , t e s t i m o n i d e Taféete i v e n e r a c i ó q u e e l s s i t g e t a n s h a n t i n g u t s e m p r e a la V e r g e del Vinyet, q u i n a imatge tenim
l'honor de reproduir, mercès al gest dels s e u s
a d m i n i s t r a d o r s e n c e d i r - n o s els cHxés, p e r a
homenatjar-la.
P. M.
RELACIÓN de l a s fiestas que la Villa de Sitges
en los días 14, 15 y 16 deMayo del A ñ o 1814 dedicó
à la Santísima Virgen María, c o n motivo d e la t r a s lación de la prodigiosa Imagen del Viñet de la Iglesia Parroquial de dicha Villa a su propia Capilla.
Siendo a d m i n i s t r a d o r e s l o s S e ñ o r e s : Miguel Febrer,
y Manuel Seriol. Custodio de dicha Capilla el Reber c n d o Josef Gasacubierta, P r e s b í t e r o .
T o r n e m - h o a dir: les festes d ' e n g u a n y s ó n
nombroses, seguides i variades. Proclamem-ho
a t o t s els v e n t s : el p r o g r a m a d e l ' a c t u a l festa
m a j o r é s l l a r g , fort i c o p i ó s . ¿ Q u é h i falla d o n c s
q u e e n s p e r m e t i fer n o s t r a l ' e x c l a m a c i ó m a l i n cònica del poeta c o n s i r ó s :
Als temps que hem arribai,
l e s festes n o s ó n festes?
Res,
o g a i r e b é r e s : L a falta de l ' a m b i e n t a n i m a d o r de tot g r a n esdeveniment a casa nostra.
L a p o s t e r g a d o a b s o l u t a d e l v e r b del n o s t r e p o ble. L ' a b s è n c i a , n o p e r e x p l i c a b l e m e n y s n o t a d a
i p u n y e n t a , del s e c u l a r e s p e r i t p a i r a l .
ANTONI
SANSALVADOR
E s g u a r d - B l a u , 20 d ' A g o s t 1 9 2 8 .
E n el m e s de m a y o de 1808 viendo la Villa de Sitges invadido el Reyno de E s p a ñ a p o r l a s t r o p a s de
Napoleón, y cautivo s u Rey D. F e r n a n d o VII con
toda la Familia Real, elevó s u s votos al Trono del »
Altísimo, y su Magnífico Ayuntamiento a c o r d ó h a cer públicas rogativas, p a r a alcanzar l a s bendiciones del S e ñ o r s o b r e la Villa y toda E s p a ñ a , valiéndose de la intercesión de la Santísima Virgen; à
cuyo fin determinó t r a s l a d a r la Imagen de la Virgen
del Viñet de su Capilla á la Iglesia Parroquial.
Se verificó esta traslación en el día 15 de dicho
mes de mayo, con u n a procesión muy solemne y
edificativa, con mucho concurso del Pueblo que c o n
fervorosas deprecaciones empeñaba á la S e ñ o r a en
su favor, e s p e r a n d o lograr por su mediación el r e medio-de tan urgente necesidad, qual havia experim e n t a d o en t o d a s l a s que de antes h a b í a n ocurrido,
y en las que siempre havia acudido á su p o d e r o s a
protección.
No fueron fallidas estas p i a d o s a s e s p e r a n z a s ; p u e s
t o d o el tiempo de la lucha con sucesos, yá prósperos,
yá a d v e r s o s , en l o s quales nunca cesaron l a s
plegarias y obsequios á la S o b e r a n a Reyna, siempre
experimentó la Villa los efectos de la divina piedad,
haviendose visto libertada de t o d o mal, a u n en
aquellas o c a s i o n e s en que l o s enemigos se establecieron en ella. Asi p a s a r o n seis a ñ o s cabales, q n a n do en el mes de m."iyo de 1814, finalizada la g u e r r a
por el destronamiento de Napoleón, y restituido el
Rey á la E s p a ñ a , trató el Magnífico Ayuntamiento
de t r a s l a d a r la Santa Imagen à su h e r m o s o Templo;
y para d a r á la Santísima Virgen un testimonio de
gratitud, determinó dedicarla u n a s solemnes fiestas,
exzcutando esta traslación con la m a y o r s u n t u o s i dad posible, qual correspondía a la g r a n d e z a de l o s
inumerablcs beneficios recibidos, d u r a n t e la permau í n c i a de la Santa Imagen en la Iglesia Parroquial.
Hacía rzcuerdo que en el a ñ o de 1809 se h a v i a n
padecido en T a r r a g o n a enfermedades c o n t a g i o s a s
que h a b í a n c a u s a d o g r a n d e m o r t a n d a d , y comunicadose á esta Vdla p o r l o s que venían infestados de
aquella Ciudad; p o r cuyo motivo havia acudido á
Id S e ñ o r a con plegarias especiales, llevando la S a n ta Imagen en procesión p o r t o d a s sus calles, y con
el mayor a s o m b r o havia visto cesar al instante
aquel a z te, y a u n mejorarse, y r e c o b r a r l a salud
los que adolecían de dicho mal epidémico.
Tenia presente q u e en el a ñ o dc 1810 una sequedad havia afligido este pueblo, de m o d o que se h a bía visto a m e n a z a d o de u n a esteriHdad e s p a n t o s a ,
y que h a b i é n d o s e repetido las plegarias y hecho
o t r a procesión, u n a copiosa lluvia había fertilizado
desde luego s u s tierras, y s e r e n a d o l o s c o r a z o n e s
de s u s vecinos. N a d a parecía p r o p o r c i o n a d o á la
grandeza de t a n t o s beneficios p a r a manifestar el d e bido agradecimiento a la Santísima Virgen; y con
t o d o en la execucion de los festejos que se p r o y e c taron, se excedieron l o s m o r a d o r e s de esta Villa á
si mismos y à s u s mismos proyectos, p r o c u r a n d o
t o d o s u n a n i m e s acreditar s u a m o r y gratitud á la
Divina Reyna. Asi, pues, d e t e r m i n a d a la t r a s l a c i ó n
p a r a el día 15 s e a d o r n ó la Iglesia P a r r o q u i a l c o n
u n a exquisita idea, se c o m p u s o el Altar m a y o r con
un a y r o s o m a n t o real, fondo a r m i ñ o s , y s o b r e u n a
excelente pirámide se colocó la S a n t a Imagen ricamente v e s t i d a . y s e í l u m i n ó el a l t a r con c o p i o s a s luces.
3
S
O
•o
m
X
X
I
m
c
OQ
<U
•a
£1 piesente númeio ha sido sometido a la pievia censura guliernativa
b
@i
LA
BART.
Al passar
SALV.
Mireu-Ia. La vella c a s a del p e s c a d o r d e l a R i TEC
bera, n o t a humil i simpàtica de la c o n c o r r e g u d a
i formosa via sitgetana, mereix nostra
admira-
SALV.
BART.
TEC.
BART.
TEC.
ció i r e s p e c t e .
Ella, m o d e s t a com la violeta en c a m p d'uberrima i v a r i a d a floració, resta mig a m a g a d a
en-
PUNTA
e n v u e l t a a l a ceja d c él,
establecí d e plantel
un barrio d e pigirigua.
Allí v e n d í a alajú,
vendía lechón asao,
galleticas, viscochao, ,
y m a j a r e t e y fufú:
v e n d í a café c e r r e r o ,
ñame, zambumbia y tabaco,
y a u n q u e m e c r i a b a flaco
g a n a b a mucho dinero,
ormé luego compañía
F c o n u n tal José Jesús.
C a m a r à a , p o r e s a cruz,
me hizo m u mala partía.
Me r o b a b a h a s t a el aliento
s i e n d o m i c o m p a d r e j el p i y o !
N o lo e r a d e papeliyo
que lo era dc sacramento i
H a s t a s e vendió, el m u y caco,
u n arenquín ensillao,
y u n neguito que, arquilao,
n o s d a b a p a r a el a g i a c o .
N a a , ni medio m e dejó,
y quiquiribú, mandinga,
que a h í viene la moringa.
Camaràa, a h íestá y o .
I com va quedar vostè
TEC.
havent perdut la ganancia?
C o m o l o s a n t o d c p-rancia
SALV,
que miran mucho y n o ve.
I v o s t è el v a m a t a r ?
Per sentir coses n o hi h a
com la tenda o n es reven.
Si s é y o d o n d e el jelcn
p u s o el h u e v o , c a m a r à a
P e n s a q u e p o c m e n'han dit
dc vostè?
Sí?
I de molt grosses.
Tu calla.
Bé.
Quatre mosses
tre les modernes i aristocràtiques construccions
u r b a n e s , c o m si, temerosa del contrast, volgués
q u e d a r abscondida i entre ombres.
Mes, resul-
ten endebades s o s desitjós.
Blanca c o m u n borralló de neu, petita
zilla, a m b u n s e s g r a o n s
i
sen-
Els amics dc Sitges
p e r la part del c a r r e r
que condueixen al pis, a m b porta i finestrals de
primitiva construcció, sense coluínnes ni abillaments de cap mena, és d'una pobresa
tònica quasi incomprensible
esplendorosos
arquitec-
en n o s t r e s
de fastuositats,
té, n o
temps
obstant,
l'atracció de les coses belles i venerables.
La m i n s a llar del m a r i n e r dc la R i b e r a és u n
símbol, representatiu de les tradicions i història
dc la població s u b u r e n c a . N o està t a n sols
for-
BART
SALV
BART
TEC.
m a d a dels elements materials, constructius: a m b
ells h i està a m a r a d a r e s p í r i t u a l i t a t
qui h a treballat
constància
sens
mesura
d'un
poble
i a m b la m a j o r
per son avenç i progressiu engran-
BART.
TEC.
MAR.
diment. E n s o s m u r s s'hi reflecta l ' a r d i d a figura
del vell p e s c a d o r , p r i m e r h a b i t a n t d ' a q u e s t a x a m o s a v i l a i e n el f o n s l a l l a r h i p l a n a s o n e s p e rit a n i m ó s i n o b l e , u n e s voltes a v e n t u r e r , en altres o c a s i o n s quiet i tranquil, i s e m p r e h o n r a t
SALV,
i
l a b o r i ó s . E n el t r a n s c u r s d e l s a a y s , i a l p a s d e
generacions
i
generacions,
les
construccions
p r i m e r e n q u e s que n o h a n sofert a l t e r a c i o n s
canvis
d e c a p m e n a , sóa d ' u n a v à l u a
ni
extraor-
d i n à r i a , d o n c s , c o m l ' o r vell, a l'escassejar^ s ó n
més preuades.
Mentre poguem contemplar
p e s c a d o r d e la Ribsra,
la v e l l a
llar
del
ens donarem compte de
BART.
TEC
SALV.
les e v o l u c i o n s d ' a q u e s t poble, de s o n origen, de
son desenrotllo, i assistirem, en esperit,
constants transformacions
fins
a ses
trobar-lo
con-
vertit en s o n p r e s e n t estat d ' e s p l e n d o r .
Aquell
aquella
incomparable
reconet
de la
a t r a c t i v a c a s e t a , é s s a p r i m e r a fita h i s -
tòrica que s'ha de r e c o r d a r sempre
devoció intensa.
Fent-ho
amb amor i
així, acomplirem
d e u r e d e s a g r a d a civilitat i p r e g o n
FRANCESC DE SALES VIDAL
Ribera,
un
patriotisme.
Fa pocs
AIMANT D E
SITGES
ciutadà
En Francesc
de Sales
Teatre Català (anterior
ritzat
d'obres
«La Malvasia
de Sitges»,
triomfal
sat al Prado per la genial
SALV.
BART.
popula-
de la qual recordem
en-
que se'n donà l'any
Maria
Morera.
de l'autor:
sitgetans
la seva memòria
pas-
Consta
autor
de
avui
computava amb moltes
cenes d'aquella
ta quasi
«La Malvasia
encara
amistats
que serà grat als nostres
publiquem
vivents
en aquesta
llegidors,
en el
com a
obra, de la primera
avui
el
de Sitges»,
reque
recorden,
puix
vila. I
creient
transcrivim
i segona part
unes
TEC.
MAR.
BART
MAR.
SALV,
BART
TEC.
MAR.
SALV
es-
(aques-
Tec.
desconeguda).
MAR.
TEC.
NO diré res
NO s é y o cn lo q u e consiste,
que miren e s o , está triste.
TEC
la se alegrarà després.
Les n o i e s q u a n v e a q u e s t c a s
n o s a b e n cl q u e e l s h i p a s s a .
(Alça cl c a p . ) E l c o r sc'ls g l a ç a
i t o t el.s h i c a u s a c m b r à s .
La p o b r e é s t a n i n n o c e n t .
SALV. P o r e s o y o l a ç s c o j í
entre todas l a s quevi,
TEC. Q u a n h a m u r m u r a t l a g e n i !
SALV. Q u é m e c u e n t a 1 s i a t o d a h o r a ,
fuácata! según esplica,
le h a e c h a o , p i c a - p i c a
a e s a villa p a r l a o r a .
Que manera dc jablà,
y q u e m o d o d e fingí!
Si s o n tamañito así,
y d i s p e n s e el s e ñ a l a .
TEC.
La envidia, d o n S a l v a d o r !
C o m n o tenen r e s q u e fcr,
parlen d c mí, d e vostè,
de la noia i del rector.
bella
s'ha
curiosa.
Per honorar
molts
*S5
i autor d'una
les quals
« L a M a l v a s i a d e S i t g e s » , lo que transcrivim
trat de l'insigne
La Marieta
siempre t a n linda y famosa.
TEC.
L i fa f a v o r . ( Q u i n a m o s s a ! )
MAR. G r à c i e s
BART.
N o estigues distreta.
TEC
TU, c a l l a .
del
pieza bilin-
nota
Déu lo guard, don Salvador.
( Q u e dormies?)
coo-fundador
H o y h e e m p e z a d o a escribir e n cl P i u l a r la
PART)
D O N SALVADOR, BARTOMEU, TECLA I MARIETA
aniverbenemèrit
16 d e 1 8 6 3 .
A C T E I, E S C E N A X V
que es conserva
i
Agosto
gue
(PRLMERA
MAR.
TEC.
Dietari
Vidal,
entre
el 50
escriptor
a En Pitarra)
teatrals,
cara la representació
La Malvasia de Sitges
a Vilanova
sari de la mort del que fou il·lustre
col·lecció
UN
dies es commemorà
SALV.
A quién?
Havia
entès...
Bestiassa !
sempre tens d'enraonar massa.
P e r què?
Calla, impertinent,
(Ja d e u p e r d r e l a p a c i è n c i a
t a n t d e t e m p s t o t s o l allà,)
Digui, acabi d'explicar,
D o n S a l v a d o r . (Tu, p r u d è n c i a . )
Después de tales s o p a n d a s
quedábanme, c n conclusión,
catorce onzas y un doblón
y p u s e u n sitio d e v i a n d a s ;
pero c o ntanta fortuna,
q u e a l o s diez a ñ o s valía
íoitico lo q u e tenía
mil o n z a s u n a p o r u n a .
Compré negros, los vendí
c o m o s e hace p o r allà
y m e p u s e a trafica
c o m o s e trafica aquí.
Vendre la c a r n cristiana!...
Calla, xerraire.
Ahí es naa:
me vino u n a bolicháa
y la cambeé c n la Habana.
Hice acopios al barrer
y al contao rabioso,
y era t a n habilidoso,
que nunca yegué a perder;
h a s t a q u e , p o r fin, g u i t a o ,
q u i s e h a c e r el h a r a g á n
y dejé allí a taita J u a n
q u e e s u n viejo m u y h o n r a o ;
y y a le tiene u s t é a q u í
a l q u e s u hija d e u s t é pide.
L o dije e n c u a n t o l a vide;
esa m e conviene a mí.
Mil g r à c i e s , D o n S a l v a d o r .
(Respon!)
(A sa fiûa).
(Marc!)
Gracies.
(Tecla li dóna un pesssic.) A i !
N o s o y joven...
Això raL
(Et mataré.)
(Tant debò.)
S o y dulce c o m o la m i é
y es de usté todo lo mío:
n o t e n g o el c o r a z ó n frío
y déjese usté querc.
P r o u e s v c u ciar q u e ell l ' e s t i m a .
(Respon.)
(No puc.)
(Ah, m u l a s s a ! )
E S C E N A XVI
Dits,
que rabien p e r marit.
I fins d i u e n q u e n o é s o r
tot cl q u e lluu; que vostè
per allà a America hi té
algun tràfec.
SALV.
NO, s e ñ o r ;
y p o r q u é p u e d a esplicá
de mi historia la alharaca,
aplique usted la guataca,
que se la voi a contá.
Yo me largué de esta tierra
c u a n d o diez a ñ o s tenía:
llegué a Cuba; al o t r o d í a
me interné jacia la sierra;
un pariente algo lejano
que me yamó, había muerto,
y aquí está y o en u n desierto
comiendo queso de mano.
Cogí m o n t e y, como nigua,
PAUET,
sortint sense ser vist, i R A F E L E T ^
mirant al foro
PAUET (Això d e la m i d a passa.)
TEC
Veurà després com s'anima,
ja veurà, D o n Salvador.
SALV. L e m e r c a r é r i c a s j o y a s .
BART. A i x ò d c c a s a , a l e s n o i e s
e l s h i fa p e r d r e c l c o l o r .
TEC
Ai, D é u m e u ! h o tinc present
com si fos avui mateix.
Em v a donà a mi u n panteixi
Allò d e veure la gent
q u e m i r e n d e fit a fit,
p r o c u r a n t ficà l a g ú b i a
a dins delc o r d e la núvia,
p e r p o d e r llegir cl s e u pit,
afecta. D o n Salvador;
li v é u n a a m b u n n o s é què...
Perquè aquí o n em veu vostè
S
•o
m
X
X
(S
c
OQ
(U
m
LA
oi-jador
he cridat molt l'atenció.
I que n o a g r a d a v a a raitge ,;
que per g u a p a i fer festiu
em v a n treure per motiu
la «Malvasia de Sitges».
SALV. Se conoce entoavía.
TEC. E s favor q u e v o s t è em fa..
Tú, què tens?
(A Bartomeu.)
N
o
h
i
p
u
c
pensà:
BART.
q u e vaig riure j o aquell dial
RAF. Pauet, q u è fem?
PAUET
NO t'espantis,
que el P a u e t p e r tu vigila.
(Surt per la porta, dei carrer sense ésser vist.)
BART. Tenen p o r que n o s'ensorri...
PAUET D o n S a l v a d o r ; corri, corri,
que té foc a casa seva.
{Surt corrents.)
SALV. ¿Qué?
TEC.
¿Qué, dius?
PAUET
De C a p de creu
se sent p e t a r l e s esteiles;
fins ai c a r r e r d'Olsinelles
tot vermell d e foc e s v e u .
SALV. Q u e d e s g r a c i a !
TEC.
S a n t Miquel!
SALV. YO m e ajogo.
Anem allà.
BARI.
SALV. Mi c a u d a l !
| a e s d e u cremar!
TEC.
SALV. Son papelcsl
BART. Déu del celi
(Molt moviment escènic.)
SALV. Jesúsl Jesús!
TEC.
Quina noval
BART. Al c a m p a n a r ; n o et detingas,
(A Pauet. Surt darrera Don Salvador.)
TEC, Ah, qui tingués les x e r i n g u e s
que tenen a Vilanova!
(Sortint darrera Bartomeu.)
PAUET Apa, minyons; quina gresca
que els h e a r m a t !
,
MAB,
Ah, q u e é s mentida?
PAUET ES clar, d o n a . D e seguida, (A Rafelet)
vcste'n a p r e n d r e la fresca.
RAF. Marieta!
MAR.
Rafelet!
PAUET N o perdeu t e m p s .
MAR.
Ai!
RAF.
«Adiós»!
PAUET Confieu a m b mi t o t s d o s ,
que jo u s faré g u a n y a r el plet.
{Surten precipitadament Rafelet i Pauet, quedant
en escena Marieta.)
De la Flora de Sitges
L'ESPÍGOL
D e l a família d c l e s Llabiades,
és l'espígol
u n a dc les més interessants. E n la nostra enc o n t r a d a hi viu esplèndidament; e n tots els terrenys, en totes les altures, la veureu sempre
dreta, elegant i atractiva per s a g r a c i o s a figura,
p e r s o n delicat color i p e r la i n t e n s a olor q u e
PUNTA
Esta despertant
Tentusiasme del públic ¡a magnifica col·lecció de ferros
artístics que ai
"Salonet
Blau»
de
l'Establiment
d'antiguitats
Ramon
(Sant
Pau, 3), té exposats el gran
forjador
Gerard
Alegre,
una vertadera
notabilitai
en el gènere. El
Mestre
Russinyol
ha dedica! merescuts elogis al noble art
de rAlegre, essenl tots els
treballs de forta
inspiíació
i executats amb
vigorosa
mestria. Honorem avui les
planes de LA PUNTA inserint el retrat del gran
forjador i una mostra dels
seus treballs de més relleu.
lambé
cl gran
pintor
Vicens Rincón exposa unes
magnífiques
teles,
fetes
amb la seva peculiar
íbella vigorositat.
En Rincón
és un gran artista, i un expert en els retrats, als que
dona un caire
personalissim, d'encisadora
factura.
Ha pintat el retrat de l'a¬
mic Magí Csssanyes,
de
gran semblança,
i que ha
causat
ïadmiració
dels
amateurs:
Magnífic tretall de ferro forjat de Gerard Alegre
Cuadre de Joaquim Sunyer, l'eminent
sitgetà, plasmador de la serena llum del
paisatge i de les nostres dones.
pintor
nostre
en totes s e s parts l'aco-upanya, tant tendra com
seca.
V à r i e s e s p è c i e s del g è n e r e Lavàndala, q u e se
l e s c o n e i x a m b el n o m á'espígol, v i u e n en l a
n o s t r a e n c o n t r a d a . P o c a d i f e r è n c i a hi h a e n t r e
elles. L a m é s a b u n d a n t é s l a Lavandula
vera
D. C. (Lauandula spica var augustifolia L) q u e
c s t r o b a p e r t o t a r r e u , i l a Lavandula
latifolia
Will (Lavandula spica var latifolia L), q u e s o l s
n ' h e vist a l g u n s e x e m p l a r s al M a s R a m p i n y a .
P r o p d e l m a r , e n els c o n t o r n s d e C a s t e l l d e f e l s ,
en u n b o s c s o r r a l junt a les d u n e s , es veu m a gestuosa dc color, esplèndida de forma, viu en
terra grassa, pugen per les costes de totes les
m u n t a n y e s , en els seus p l a n s a l t e r o s o s coberts
de r o q u e s i al cim de llurs c a p s presenten la c a r a c t e r í s t i c a d ' u n a v i d a t r e b a l l a d a a m b el m a j o r
esforç, q u e a m a l g r a t de l'eixutesa del terreny,
del m o l í s o l i d e l v e n t q u e s e m p r e i e n t o t e s d i reccions es mou, es mostra placentera.
Presenta aquesta planta u n a particularitat,
filla d e l a n e c e s s i t a t d e v i u r é . S i l a l l e v o r h a
a n a t a caure a u n foradet de roca, ja hi h a arrelat; fa t o t s e l s e s f o r ç o s p e r a c o n t i n u a r el s e u
desenrotllo i la tal planta té tots els c a r à c t e r s
m é s reduïts p e r necessitat q u e la q u e té tota la
llibertat p e r viure esplèndidament; en aquest c a s
no se s a p què admirar més, la constància de la
planta o la prodigalitat dc la roca, en concedirli l o q u e li é s i n d i s p e n s a b l e p e r s o s t e n i r i c o m -
p l e t a r l a v i d a del s e r q u e t a n e s t r e t a m e n t li d o n a e s t a d a , les seves arrels s ' h a n enfortit tant,
que semblen p è t r c s .
Per al nostre objecte l'espígol l'hem d'estudiar
c o m a p l a n t a i d'ella d e p e n e n t o í s e l s u s o s a q u è
e s t é n acostu-mats a o b s e r v a r - l a .
L ' e s p í g o l é s u n petit a r b r e t , c r e i x d ' u n a tija
c u r t a , s u r t e n u n a m u n i ó de b r a n q u e s a d o s a d e s
a l a ferra o de p o c a a l ç a d a i d ' e l l e s e n s u r t e n
fulle; p r i n z s al començ, un xic peloses de color
g r i s v e r t - b l ü v ó s q u e s ? g u i n t el d e s e n r o t l l o d e l a
tija floral q a e p e r é s s e , ' H a b l a d a é s q u a d r a n g u l a r , d o n a e s t a d a a l e s fulles, q u e s ó n o p o s a d e s ,
d e c u r t peciol, s e ^ i i n ; u n o r d r e a l t e r n , q u e c o n t i n u a eo l a f l o r a c i ó fias al t e r m e n a t u r a l , q u e é s
el fruit.
T o t a l a p l a n t a ¿3 d i c h o t o m a , p e r a i x ò s ' e x p a n s o n i a n o t i a t a r e g u l a r i t a t , i el c o n j u n t é s
un3 t o i a a d m i r a b l e .
L e s fulles v a n a u g m e n t a n t de d i s t à n c i a i d i s m i n u i n t de l l a r g a d a , d o n a n t - s e el c a s , q u e é s
m o l t e x e m p l a r , q u e l a e s p i g a d e l e s flors é s d e s p u l l a d a d e fulles. E n l a f l o r a c i ó t a m b é a b i n a d a
c o m e n l e s fulles, en p l a o p o s a t , s e m p r e s e g u i n t
l ' o r d r e de la p l a n t a ; e s m a n i f e s t a u n a e s p i g a
a t a p e ï d a de petites flors que, o b s e r v a d e s a m b
deteniment, tenen l'atractiu de les coses belles i
e l e g a n t s . E l c a l z e , a m b r a t l l e s de r e l l e u a b u l t a d e s , q u e p a r t i c i p e n en t o t el c o s del c o l o r g e n e r a l de l a p l a n : a , i e n l ' e x t r e m t o c a n t a l a c e r o l la esdevé blava que, g u a r n i d a d'una borra pelos a e s t r e l l a d a li d o n a u n a t r a c t i u p e r d e m é s
i n t e r e s s a n t . C a l f i x a r - s ' h i . La c o r o l · l a q u e s u r t
p o c del c a l z e , é s d ' u n a b l a v o r c e l e s t i a l , q u e a m b
l a flaire q u e desp.-èn c o m p l e t a l a d e l i c a d e s a i el
b o n g u s t d e l a - p l a n t a . E I fruit, u n aquaní, q u e d a
r e c l ò s d i n s cl c a l z e q u e p e r d u r a . E s l a p l a n t a d e
d u r a d a i és rizocárpica per l'arrel.
E s m o l t útil, l a p l a n t a e n sí s e r v e i x p e r o b t e nir-ne l'essència, u n a de les m é s apreciades de
l e s Llabiades. P e r d e s t i l · l a c i ó , a m b a i g u a d e s t i l lada i alcohol, s'obté u n exquisit alcoholit. E n t r a e n m o l t s m e d i c a m e n t s , e n el Bàlsam
tranquil, e n l e s Espècies aromàtiques,
Alcohol de
sàlvia vulneraria, e t c , P e r l a q u a n t i t a t e x t r a o r d i n à r i a q u e té d ' u n a c á n f o r a e s p e c i a l , s e r v e i x
sobretot l'alcoholit p e r friccions, p e r enfortir
l'aparell respiratori i vàries afeccions r e u m à tiques.
E s p l a n t a q u e n o falta e n c a p c a s a , s i g u i s o l a
o a m b altres; se la destina a u s o s higiènics, ja
en les habitacions així com en la roba, com en
S
•o
X
ï_
X
I
c
OQ
(U
3
LA
PUNTA
U n a teoria
s a h u m e r i s per a r o m a t i t z a r les r o b e s dels m a lalts. A m b les tiges florals es fan u n a m u n i ó de
objectes per embellir les h a b i t a c i o n s , c o m q u a drets per a r e t r a t s , cistellets, etc. E n certes d i a des religioses esdevé planta litúrgica. Els S a n t s
més p o p u l a r s . Sant Cristòfor, Sant Jaume, S a n t a A n n a i, s o b r e t o t , l ' A s s u m p c i ó d e l a V e r g e
M a r i a , al celebrar-se llurs d i a d e s , és e s c a m p a d a .
p e r t e r r a del S a n t T e m p l e , c o m u n i c a n t - h i u n
b e n e s t a r que, c o n j u n t a m e n t a m b la solemnitat
d e l s oficis d i v i n s , c o n t r i b u e i x a l a b o n a o d o r d e
les coses s a n t e s .
DR. F R A N C E S C
FREIXAS
S i t g e s , 14 d ' A g o s t d e 1928.
COMENTARIS D'ACTUALITAT
Elogi de la Festa Major
El temps, a q u e s t terriblement exacte rellotge de
la vida, en les seves regulars evolucions ens fa p a s s a r insensiblement, sense d o n a r - n o s compte, dc l'estiu a l'hivern, de l'hivern a l'estiu i així sempre, fins
a la mort. A voltes voldríem posar-li al d a v a n t u n
marge, u n obstacle, quelcom en fi que li b a r r é s el
pas, i que l'impedís dc seguir avançant; i de vegades també desitjaríem pogucr empènyer-lo, fcr-lo
a n a r més depressa, a fi i efecte de què la seva m a r x a
lenta i m o n ò t o n a convertint-sc en u n a boja cursa de
cavall desbocat t a r d e s menys a t r a n s c ó r r e r ; mes ell
rabfant-se d e s c a r a d a m e n t de n o s a l t r e s i dels n o s t r e s
anhels segueix imperturbable la ruta que Déu li m a r cà i ens fa a d a p t a r , vulgues o no, al seu compàs, en
lloc d ' a d a p t a r - s e ell al nostre. Doncs bé, el temps ens
h a p o r t a t enguany i com de costum a la F e s t a Major,
i és en a q u e s t s dies plens de joia i de s a n a alegria que
voldríem es deturés, e n c a r a que solament fos b r e u s
instants, els snficients per poguer s a d o l l a r - n o s encar a més en les inestimables belleses a m b què a c o s t u ma d ' a n a r a c o m p a n y a d a . Perquè així com la successiva repetició d'una c o s a a r r i b a a fer-la antipàtica i
insuportable, a m b la FestaMajor p a s s a tot cl c o n t r a ri, doncs c a d a n o v a v e g a d a q u e a r r i b a hi trobem n o u s
encisos, i hi descobrim atractius fins a l l a v o r s desconeguts. Així, doncs, n o és d ' e s t r a n y a r que la Festa
Major, s o t a l'aparièncía d'una sèrie dc festeigs i s a r a u s , sigui quelcom mès intens i més espiritual, quelcom inexplicable que vigoritza i dona nova vitalitat
als n o s t r e s esperits. I és per a i x ò que cn a t a n s a r - s e
la Festa Major tothom sent u n alegre pessigolleix
que H recorre el cos, i també és per això que tant la
gentil damisel·la com el ben plantat galant, igual q u é
l'home viril i que el vell venerable es p r e p a r e n a m b
ses millors gales a hoslatjar-la dignamant i a c s plaiar-s2 s a n t a m e n t u n s dies, de la m a n e r a més a d e q u a d a al seu respectiu estat; perquè la Festa Major
és u n a c o s a q u e i g u a l m c n t pot disfrutar-la un vell que
u n infant, un h o m e que un adolescent.
Aquest desconeixement de les formes d'abillament necessàries per introduir-se en les m a nifestacions que organitzen determinades s o cietats cn llaor de l'art de Terpsícor, s e m p r e
h e m cregut que e s t a n en relació directa a m b la
capacitat mental de l'individu.
SALVADOR MARSAL ,
La trot alia m i raculós a de 1 a
Verge del
V^injet.
Retaule esculpit en
l'Altar Major^del
Santuari
Estampes Sitgetanes
El Cau Ferrat.
Recordo que jo era u n a criatura, p a r l o ja d'anys,
acompanyat, n o s a b r i a precisar per qui. varcig visitar, per primera vegada, el Cau Ferrat.
Q\ieda sense dir que la visita aquella m'anguniejà
terriblement. Em féu l'efecte,—perdoneu mestre Rusiñol la creuesa de les meves paraules,—que e n t r a va a casa d'un d r a p a i r e que tot h o tingués curosament endraçat.
Ara, recentment, el vareig t o r n a r a visitar i queda
t a m b é sense dir que l'impTCSsió r e b u d a feu bert diferent de la que vareig experimentar la p r i m e r a
vegada.
Estic del tot cert que el Cau Ferrat, les p a r e t s del
qual ens podrien p a r l a r de la joventut plena de neguits dels n o s t r e s venerables vèl·ls d'avui, Rusiñol,
Iglesias, Apel-les Mestres i t a n t s d'altres, h a influït
p o d e r o s a m e n t en el desenvolupament de l'esperitualitat sitgetana. T a n d c b ó que a c a d a poble, vila o
ciutat de la n o s t r a terra un home,—que a Sitges fou
en Santiago Rusiñol i als demés llocs podria ésser
un altre q u a l s e v o l , - h i portés, cn forma dc ferros i
q u a d r e s i altres coses que parléssim dc vcllúria i
de tradicions i d'art, d ' e s p c r i t u a l i t a í r ^ s s i m a d'un
Cau Ferrat.
F R A N C E S C CASALS
Vilanova i Geltrú, Agost dc 1928,
sitgetanes
Recordant Maragall
E l g r a n , el líric p o e t a d e UOda infinita,
ens
p a r l a a i x í , a t r a v é s d e l s v e r s o s v i b r a n t s d e La
Sardana:
«és l a d a n s a s e n c e r a d ' u n p o b l e
que estima i a v a n ç a donant-se les m a n s » .
M a r a g a l l sigué u n g r a n a m a n t dc la H u m a n i tat, d e l s p o b r e s , d e l s h u m i l s , c o m h o é s a c t u a l -
Veus aci un treball
d'un dibuixant
inèdit,
En Jaume Montserrat,
jove sitgetà qui
aprofita
els seus lleures
d'obrer paleta
amb la seva vocació de caricaturista.
Cal alentar-lo,
car la
grapa de dibuixant
hi és ben
palesa.
m e n t riglésics.
Però Maragall s'ha estalviat l'espectacle depriment que ofereixen les ballades d e s a r d a n e s
al n o s t r e poble, q u e si b é «estima i a v a n ç a d o n a n t - s e l e s m a n s » , h o fa c a d a s c ú a g r u p a n t - s e
als de la s e v a classe social.
Els que tenim dc la H u m a n i t a t cls conceptes
q u e i r r a d i a v e n l a F r a n ç a l ' e s t i u del 1793, p r o testem d'aquest atemptat als dignes sentiments
ds sociabilitat, que deuen d'existir.
l a m a r , a l'estiu, é s l l i b e r t a t . E n s l l a n c e m a l a
c a r í c i a d e l e s s e v e s o n e s , l l i u r e d e t r a b e s el c o s ,
l'esperit s u b j u g a t per la llum dc la platja, pér la
r a d i o r del s o l , p e r l a v e r d o r d c l a m a r , p e r l a '
b l a v o r del cel... I j o p e n s o q u e els h o m e s , a l a
platja o a la mar, d e u e n p e r d r e tots els m a l s
i n s t i n t s , c o m fum d e u e n e s v a i r - s e d i n s el s e u
c o r l e s p a s s i o n s i n n o b l e s , i els r e c o r d s d e l e s
p e t i t e s m i s è r i e s d e la t e r r a d e u e n e v a p o r a r - s e a
l'acció purificant de la llibertat i de la llum de
p l a t j a . I n o es c o m p r è n q u e a m b t a n t a d e b e l l e sa, i a m b tanta d'esplendorosifat que natura
v e s s a a la platja estiuenca, hi h a g i qui servi
r a n c ú n i e s en s o n c o r — g a i r e b é e n s s e m b l a m e n t i d a q u e els h o m e s p u g u i n é s s e r t a n d e s e s p e r a dament humans.
La noble llibertat de l'estiu—perquè, o h trist e s a ! , fins h i h a n l l i b e r t a t s i n n o b l e s ! — , é s l a
d'aquell infant qui t r a c t a v a dc tu al b o n D é u .
E s u n a lliçó d e c o n f i a n ç a e n s í m a t e i x , d ' o p t i m i s m e radiant, que r o m p totes les b a r r e r e s —
é s l ' o p t i m i s m e i m m e n s del s o l , m a g n a m c n t s e g u r d e s í m a t e i x e n l'infinit d e l ' e s p a i .
I jo p e n s o com és possible que hi h a g i n h o m e s d i s s o r t a t s , que es creguin v e r a m e n t ésserh o , a m b la meravella inefable que és la n a t u r a ,
—i, m é s que més, la n a t u r a r a d i o s a d'estiu.
JOSEP PUJOL
La Donzella Sitgetana
Benvinguda sigui doncs a les n o s t r e s llars a q u e s t a
típica i democràtica Festa; benvinguda sigui perquè
ella ens farà fruir u n s m o m e n t s deliciosos i p e r q u è
infiltrarà a totes les ànimes un raig del més encoratj a d o r optimisme.
R. FONT I FARRAN
Divagacions
j u n t s a m b u n floc d e n ú v o l s d e l i c a d a m e n t b l a n c s
o a m b l'escuma b l a n q u i n o s a de la m a r .
La m a r í La m a r qui c a n t a , a q u e s t a i m m e n s i t a t v e r d o s a q u e t a n t e n s e n c i s a i t a n e n d i n s del
c o r fa a r r i b a r l a s e v a r í t m i c a r e m o r . . . L a m a r
que p o s s e e i x aquell encís qui e n s captiva fondament sense comprendre'l, i q u e és, jo penso,
l'encís de les coses g r a n s , meravelloses... D o n c s
La llibertat de Pestiu
L ' e s t i u é s el t e m p s d e l a l l i b e r t a t L a f l o n j o r
de r o b e s lleva e n c a r c a r a m e n t i n o s a al cos, i cls
m e m b r e s e s t o r n e n e l à s t i c s — p e r o b e i r l a llei d c
l l i b e r t a t d e l'estiu. E l cel i l a m a r , t a n p u r s i t a n
bells, d o n e n espai a l'esguard p e r a defugir la
elemental visió terrena de Ics c o s e s , i s o m n i a r
P o d r i e s dir-mc, donzella,
p e r q u è en ton rostre enciscr,
s'hi reflecta la g r a n d e s a
dc u n cel pur i matiner.
E s que tal volta u n a F a d a
a m b sa vareta et tocà,
i et v a concedir la gràcia
d e t o s ulls i ton p a r l a r .
E s que tens cn la m i r a d a
el p o d e r dc captivar,
s e n t com ets tu sitgetana
perla del Mcditcrrà.
F i g u r i n a dolça i fina
q u e ' n m o n cor tens u n altar,
flairosa com u n a r o s a
a c a b a d a d'esclatar.
Voldria que tu cm parlessis
p e r sentir ton riure clar,
voldria que tu em miressis
p e r poder-te contemplar.
•o
^
Voldria b e s a r t o s llavis
^
q u e fan flaire de clavells,
voldria mirar t o s ulls
'
p e r poder-me veure en ells.
Dir-tc baixet que t'estimo
i esperar a n h e l a n t cl sí.
Dir-te baixet que t'estimo
i sentir ton c o r glatir.
•oo
Figurina t e n d r a i fina
perla del m a r sitgetà,
quina F a d a fou c a p a s s a
de tal bellesa crear.
SALVADOR E S T E V A '
LA
i
RTIFICIAL
CEMENTO
L
A
N
D
PUNTA
F
O
R
T
Se emplea en las obrds del Estado
APE
Pòrtland " V a l l c a r c a " - Pòrtland Claro - Cemento rápido y lento
Fábrica en Vallcarca, próximo a Sitges.
R
F R
J ©
YALPESPINO
4tm
TAXI:
mmñm
mí
mÉám
Representante - Daniel Robert - Barcelona
^
•
Despacho: Ronda de la Universidad, 31 pral, BARCELONA
Dirección telegráfica y telefónica L A N D F O R T
X X ¿ X .A. ¿ X .A .A. ¿ .A. .A.
A. A. .A. A. .A. .A. A. A. A. ^ .A. A .A .A. .A. A ^ .A .A. A. A
Cafè d'Orient
REFRESCOS, APERITIUS i BEGUDES GELADES
Servei especial per la F E S T A
MAJOR
Parellades, 9 SITGES
Colmado
i Pastisseria
Tortells i Pasta de M o n a . P a de Viena,
Aigües M O N T - A L T , F A R G A S , etc.
Cap de la Vila
Telèfon 6 0
cuineu amb gas
f e u f r e d amb gas
conforteu-vos
En el Ayuntamiento
I
Sesión de la C. P. del dia 21.
Sres. Barrabeig, Planas y Capdet.
La Presidencia dio cuenta d e la organización de
la Fiesta Mayor; de que se había c o n t r a t a d o la Banda de T r o m p e t a s de Montesa, en vista de e s t a r incompleta la de Trevlño; que r e u n i d o s los jóvenes
indicados p a r a la batalla de flores en «La Matinal»,
no h a existido posibilidad de organizar tan simpático acto.—Señalar un plazo de 20 días a los propietarios de la Avenida Alfonso XIII y del sector nuevemente organizado de la Ribera p a r a que satisfagan sus descubiertos referente a l a s mejoras, a men o s que prefieren convenir con la Alcaldía la forma
de p a g o , y p a s a d o dicho plazo se h a r á efectivo el
cobro por la vía de apremio; y que la Alcaldía gestione el anticipo de las cuotas d e mejoras a los
propietarios del restante sector del Vinyet.—Girar
9.972'20 ptas. al Banco de Crédito Local importe de
intereses y de amortización, del trimestre que venció el día 22.—Contribuir con 50 ptas. al homenaje
al G o b e r n a d o r civil Sr, Milans del Bosch, al que el
Gobierno h a concedido la G r a n Cruz del Mérito
Civil.—Conceder licencia a D. Bartolomé Carbonell
Musons, p a r a abrir un p o / t a l en la finca de la calle
. Angel Guimerà y a D. Buenaventura D u r a n Pujol
p a r a pavimentar la caso n ° 20 de la calle de San
Pablo.—Aprobar las cuentas: 1025 ptas. por jornales
semanales; 272 a l a casa Federico Ciervo por portezuelas y o t r a s m e n o r e s de un total de 41 p t a s .
Propiedad de M.
F. B e n a z e t
Servido
de lujo a predos
úe
Excursiones por carretera;
i
O'80 pta. kilómetro hasta los 5 0 km.
0 7 5 pta.
"
"
" 100 km.
f
o'7o pta.
A
"
de 100 km, en adelante
Parada Fija en el Paseo de la Ribera, frente al " Pabellón de Har "
Para encargos dirigirse;
Garage calle San José, 2 5 , o bien
Calle San Francisco, 3 5 .
Por T E L É F O N O a los núms. 2 3 - 4 8 - 5 3 .
Todos los [oches llevan en el UBRE el distintivo " TAXIS SITGES "
Joaquim Bosch Viñals
CONTRATISTA DE OBRAS
Trabajos por administración y contrato.
Casas, Chalets y terrenos para vender.
C a l l e d e J u a n T a r r i d a , 12 - b a j o s - d e r e c h a
w - • • • • v •-v ^ •
ir •'r-••• ••••-v'«r • • • • •
ir
a. a .4. .a .a • .d. A
.a. • .a • .a. .a a • .a. a a. a a .a. .a a
amb gas
EL MUNDO
Uiisiía.:.
marca
Ifl
o
O
o
O
o
o
Grandes existencias en
Batería de cocina, Latonería
Ferretería, etcétera,
Salvador Sanahuja
Calle J e s ú s , 16
XZJÎXIXTIXXIXXÎIZIIZZIXZXZIZXZZXXZXX
FÀBRICA DE MOSAICOS
D E
MAGÍN MASIP
INC OMPARABLE CALIDAD
EXISTENCIAS D E TODAS CLASES
GRAN V A R I E D A D D E DIBUJOS
PRECIOS ECONÓMICOS
P a s e o a Villanueva
Y LA VILLA
S I T G E S
LA PUNTA desea a todos sus amigos y a l o s
sitgetanes y forasteros en general una feliz Fiesta
Mayor, contribuyendo por nuestra parte a solemnizar tan bellas jornadas con l a publicación de
este extraordinario c o m o homenaje a Sitges, sintiendo que por dificultades surgidas a última hora
n o n o s haya sido posible presentarlo tal c o m o l o
h a b í a m o s proyectado de 16 páginas. Que dispensen
nuestros colaboradores por n o haber sido publicados sus trabajos, así c o m o a m u c h o s anuncian¬
tes por n o haber sido humanamente posible in-'
sertar l o s anuncios encargados.
VARIAS.— Ha r e g r e s a d o de S a n t i a g o d e Cuba
n u e s t r o querido a m i g o D, Juan Lafarga Carbonell,
Bienvenido.
— H a n contraído matrimonio el a p r e c i a d o joven
D. Juan Guzmán Martínez con la bella y simpática
sitgetana María del Vinyet Rosés P o r t a s .
—Procedente de Bruselas p a s a t e m p o r a d a en esta
villa el ilustrado ingeniero D. José Mas Vidal.
—En la P a r r o q u i a tiene lugar a l a s siete d e la
t a r d e la N o v e n a de S a n Bartolomé.
—A últimos de mes se publicará un n o t a b l e folleto titulado «La Casa de C o r r e o s d e Sitges», e n el
que c o l a b o r a n l o s principales jefes de la posta de
E s p a ñ a C o n t e n d r á bellísimas fotografías de n u e s t r o edificio postal, y será u n ejemplar de g r a n difu-
Miquel Riera i Matas
Sa í n pura seilorii!
de l a
Peluquería
Tormos
Corte d e cabello
(Martes y viernes
Ondulado M a r c e l
Lavado dc cabeza
l'OD pta.
0'60 "
1'59 «
1'5D "
Calle de Jesús, 4 7 , L° VITrcV
Junto calle del Prado) u 1 I IIL U
•o
(O
X :
X
I ;
(O
XXXXXXXXXXXXXXXXX2
ANÍS PENEDÈS
e
de
e s be e s diades
xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
^^j^^^jg
p a r a a l q u i l a r . R a z ó n : PPaa-r e l l a d a s , 2, e n t r e s u e l o '
(O
OQ
<u
•o
b
LA PUNTA
Globo
li
3
Depositario en Barcelona : Don Daniel Robert, Claris, núnn. 72
SITGES
I sión, t a n t o en E s p a ñ a como en el extranjero, c o n I tribuyendo con ello a d a r r e n o m b r e universal a e s t a
villa. Felicitamos al e n t u s i a s t a jefe dc esta AdminisI tración p o r su feliz y patriótica iniciativa.
—Hemos tenido el g u s t o de s a l u d a r estos d í a s al
I culto a b o g a d o del E s t a d o , de Lérida, y c o m p a ñ e r o
en la prensa D. Juan Rovira Roura, quien h a queI d a d o a d m i r a d o de las bellezas de n u e s t r a villa.
—El día 2 del m e s próximo, t e n d r á l u g a r la herm o s a fiesta del Niño Jesús de P r a g a , h a b i e n d o sido
confiado el P e n d ó n al jóvencito Jorge Arias Soler,
H a b r á Misa de C o m u n i ó n g e n e r a l . Oficio solemne.
R o s a r i t o y Procesión.
—Ha sido confiado el P e n d ó n del S a g r a d o C o r a z ó n en la Procesión de la Fiesta Mayor al joven
D. Felipe F o n t Soler, el cual h a d e s i g n a d o como
c o r d o n i s t a s a s u s amigos D. José M.^ F o n t Llopart y
D. José Ferret Bulló.
—Ha fallecido a la edad de 66 a ñ o s , la b o n d a d o s a compatricia D.^ Tecla F e r r e t CarboneU, viuda dc
José Trull Codina, D. E. P. y reciban s u s afligidos
familiares n u e s t r o pésame.
—En la fachada del taller de cerrajería que el experto industrial D. Ramón S a r d a posee en la calle
dc S a n t i a g o Rusiñol, el artista Agustín F e r r e r , h a
p i n t a d o u n magnífico fresco r e p r e s e n t a n d o a l típico
«Mestre de forja cátala» que causa excelente efecto
Única fábrica española dedicada a la elaboración de
CEMENTOS
BLANCOS
CEMENTO GRIFFI NATURAL,
especial para mosaicos hidráulicos
CEMENTO GRIFFI PORLAND BLANCO,
para piedra artificial y estrieos;
Usado en los bancos anunciadores del paseo de Terramar.
Materiales Hidráulicos Grifíi S. A.
VILLANUEVA Y GELTRÚ (Oficinas: San Gervasio, 74. Teléfonos 143 y 190)
COL-LEGI DE SANT JOAN
Ribera,
12
SITGES
PRIMERA E N S E N Y A N Ç A : Direcció Mn. Joan Lloberas
SEGONA ENSENYANÇA.
D i r e c c i ó D r . D . I g n a s i R u b i o llicenciat
I CULTURA
GENERALen Filosofia i A r x i v e r
Mètodes i material modern d'ensenyança - Professorat especialitzat - Mecanografia
Teneduría de llibres - Cursets intensius, etc.
Banco Urquijo Catalár\
Barcelor\a
Agencias en Gerona, Mataró, Reus, y Villanueva y Geltrú
Delegaciones en Bañólas, La Bisbal, Palamós y Sitges
Capital: 25.000.000 de ptas.
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s a l c o n t a d o y e j e c u c i ó n d e ó r d e n e s d e B o i s a . N e g o c i a c i ó n y c o b r o d c
c u p o n e s y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . C u s t o d i a d e v a l o r e s . C o m p r a y v e n t a d e billetes y m o n e d a s e x t r a n j e r a s . C u e n t a s c o r r i e n t e s en p e s e t a s y m o n e d a s e x t r a n j e r a s . D e s c u e n t o s . A c e p t a c i o n e s . D o m i c i l i a .
c i o n e s y c r é d i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s del m u n d o . G i r o s . O r d e n e s t e l e g r á f i c a s . C a r t a s d e
crédito. Cajas dc alquiler.
PRADO SUBURENSE
Fiesta Mayor de Sitges
Día 24. A l a s 4 tarde, g r a n concierto p o r la famosa Orquestina «Excelsior's Jazz», ejecutando un n o table p r o g r a m a . — A las 10 noche, fenomenal baile
público de Fiesta Mayor, en los j a r d i n e s de la S o ciedad, que e s t a r á n espléndidamente iluminados.
Día 25. A las 2 y media, selecto concierto por la
O r q u e s t a «Nova Harmonia» de La Bisbal.—A l a s 6,
g r a n d i o s a audición de s a r d a n a s , p o r la referida cobla.—A las 10, función de gala, estreno en esta villo
de la ó p e r a «La Princesa Marguerida», del M a e s t r o
Pahissa, que dirigirá la O r q u e s t a , c a n t a n d o a d e m á s
la tiple Sra. Callao a l g u n a s composiciones y la Orquesta i n t e r p r e t a r á u n a composición del Mtro. P a hissa. En los intermedios la Cobla de La Bisbal
interpretará varias sardanas.
Día 26. A l a s 11 y media, g r a n audición de s a r d a nas.—A las 6 t a r d e , «Festa de la D a n s a C a t a l a n a »
a c a r g o del p o p u l a r «Esbart Dansaire» de Villafranca, con s a sección infantil, interpretándose también
v a r i a s s a r d a n a s . — A l a s 10 dc la noche, lucido Baile
de Sociedad, en o b s e q u i o a los f o r a s t e r o s .
—Próximamente se p o n d r á en escena «Montmartre», por la g r a n compañía Vila-DavL
P E L U Q U E R Í A ce d A N D I^
de Francisco Esplugas
Aalle
Sale
íalon para cabañeros
Salón especial para señoritas
C o r t e de pelo - Ondulación M a r c e l
Ondulación al agua - Ondulación permanente
"Eugène"
S a n F r a n c i s c o , 32_
Corresponsal de! Banco de España en Mataró y Villanueva y Geltrú.
Hotel-Restaurant
RAIVION SARDA SITGES
Taller de Cerralleria
4 Santiago Rusiñol, 4
Milis arllElks I InioÉÉ-SolaüraaulóieiiiilLa
Vda, Magí
Pascual
Constructor d'obres
Peritatges, Pressupostos i tot lo demés
que's relacioni amb el ram de construcció
Sant Bartomeu 3 .
J: ropietaric LUIS CARBONELL
EI màs antiguo. - El que reune mejores
condiciones.- El más económico; céntrico
y cerca de la Estación
Servicio por Cubiertos y a l a Carta
Calle San Gaudccio.S tel. 5 0
SITGES
A T^f
¿•Tï>Pl\Jí^
1 IVIUil V^i^
1
Useu els a c r e d i CÏ1
tats b r a g u e r s
CLAUSOLLES
APROVATS
PER
EMINÈNCIES
LLIBERTAT, 15 I 17
DIPÒSIT:
ANTON
MEDIQUES
CASELLAS
VlLfliVIl 1 OEITIIÚ
S I T G E S
J|
TORT
Parellades, 14
Sitges
RELLOTGERIA, JOIERIA I PLATERÍA
G r a n v a r i e t a t de models en Orfebreria de
v e r d a d e r gust artístic, r e b u t s directament
de la fábrica més i m p o r t a n t
de Pforzhcim.
S
•o,
X
Obletes mm DE K eialK des úe3 pies.
X
Balneario
Gran Café Restaurant
situado en la playa
Servicio e s m e r a d o
Cubiertos y a la c a r t a
ABIERTO T O D O EL A Ñ O
Teléfono 48
SITGE
(S
,
LA P U N T A
MOSCATEL DE SITGES
DE José Robert y Mestre
Es el mejor y más lejitimo. Se vende a litros y embotellado
Calle
Bonaire,
18, SITGES
C a m i s e r í a i Corbatería
32, BOQUERIA, 32
BARCELONA
Sí
EN
i lots els anides perlanpDís al
la [iiilseria pe m mis I
Espedaiiíaí en [amises a mida
Es
rápido
científico
agradable
tomad el
acreditado
Salón Garage
Antonio Bielsa
SUS
Dos viajes diarios
Reparaciones
N e u m á t i c o s , Grasas, A c e i t e s , G a s o l i n a , P u p i l a g e s . L a v a d o de a u t o s . A c c e s o r i o s v a r i o s .
Se venden
Terrenos para
edificar,
en el P a s e o Marítimo
y
en combinación con los r e c a d e r o s de
sectores de Terramar y V i n y e t . - P r e c i o s convenien-
MADRID y PARIS
tes. — Razón: Carbonell, P a r e l l a d a s 36. — Sitges.
Se reciben encargos en Barcelona ; Centro de Recad e r o s , Valencia, 271 y Claris, 66.
AL
E n Sitges : Calle Ángel Vidal, 1.
para excursiones, matrimonios y bautizos.
Precios económicos
—
T e l é f o n o n.° 8
SITGES
Única casa que el fabrica a
SITGES
La Estrella
Sortida del fom: a les 7 del matí i a les 5 de la tarda
Bodegas J. Robert Mestre
Rapidez y economía en los encargos.
Vinos
—
[arrêtera le Barreioiía (Frente a la Estarión)
Pa de Viena
RECADERO
de mesa, tinto
y clarete. Malvasia
y
M o s c a t e l . V e n t a s al detall: calle B o n a i r e , n ú m . 1 8 .
Ú n i c a c a s a q u e els I n
ven en a q u e s t a vila
Ln
Tots els dies Pernil dolç, Galatina, Paté de foiegras. Llengua escarlata, Mortadella, Moixama, Sobresada, Pernil
andorra, Llangonisa, Outunyina i Caviar russa.
RAFE! FONT
lívDtat. PROIAILOI DEIS IIIÍALS
Cemento Grifli
ADMINISTRACIÓ D E F I N Q U E S
COBRAMENT D E CRÈDITS
Impermeable. — Representante en Sitges:
Illa de C u b a n . ° 2. - S I T G E S - Tlèfn. 79.
Carbonell, P a r e l l a d a s 36.
(O
i
S
•o
X
X
I
OQ ,
<U
•a
Descargar