Lic15LP No.004-DGOP-EE.PP-2015603

advertisement
c
U U
。
*
*
J
.
·
D I R [ C C 1O N G [ N [ RA L D [
B RA S r u ßL [ CA S
\ I N 5 EP J
E K.
D1 t \ O
\ t 爿 I , u % リリし
二
A CT A D E R EC EP C I Ó N Y A P ER T U RA D E O FE RT A S
L I C IT A C I ÓN P R I V A D A L P N
P R O Y ECT O
C O N ST R U CC I ÓN
1
CO M U N I D A D
LAS
DE
C R U C IT A S
D EP A R T A M EN T O
D E SA N T A
C O N ST R U C C I Ó N
DE
0 0 4 D G O P EE P P
o
C EN T R O
C L Í N I CA
DE
M U N ICI P IO
B Á R B A RA
Y 2
I N FA N T I L
20 15
SA LU D
DE
LA
N A RA N J I T O
DE
LA
C O N T R A PA RT E P A RA
D EL
D EL
U R BA N O
CA SC O
M U N I C I P I O D E M A C U EL I Z O D EPA R T A M EN T O D E SA N T A B Á R BA R A
En l a C i u d a d d e C o
m es
e
l
m a {a
d e M a y o d e l a Uo d o
d ía
y
ho
ra
se
D E
I N FA N T I L
pa
D EL
r e c e n c ia
Su b D i r e c t o
Lic
O fe r ta s
DE
n e ra
l
D e p a r ta
m e n to
e n to
d e lo s d o
ra
rn a
l de
s
r
s
P ú b li c o
I N S EP
P M
d e la
co m
Pú b l i c o
s
A ba g
s
Ye
n n
ña n a
o
V e i n t i ú n ( 2 1 ) d :a s d e l
s
e n
fe r t a s
D E LA
to
de l
Se
m en
r
a
b r ió
(1 0 0 0
)en
a m
1
Pr o y e c t o
LA S
D E SA N T A
m
In g
su
do
d e In s O f e r t a s p r e s e n t a d a s q u
n
is
co
la s 1 0 3 0
e a co n
a n
n c ia
A lf a
r o
co n
re
ra
ho
ïa
A le m á n
i s i ó n d e Ev a l u a c ió n d e
Pa la c io
é D a n ie l Ba
y Le t i c ia B l a n
A u d ie
Le g a l d e l a D i r e c c i ó n G e
to
A rge
M A C U EL I Z O
la
é t 1n g W i l m
d e la Co
r
DE
i s i ó n d e Ev a l u a c i ó n I n g
sie n
n
CO M U N ID A D
M U N IC IP IO
in t e g r a d a p o
Jo
pu
D EPA R T A M EN T O
BÁ RBA RA
d e I N S E P (o b s e r v a d o r )
cu m e n to s
D EL
n
lo
a
LA C O N S T R U C C I Ó N D E C L Í N I C A
Je f e d e l D e p a r t a
do
Ed if i c i o
la s
P ú b li c a s y C o o r d i n a d o
n o s
o r d in a
d e Ed i í i c +o
S e c r e t a r :a G e n e
A u d i t o r ía I n t e
dc
s
m a
D E SA L U D
U RBA N O
O b ra
cl e
de
D E N A R A N J IT O
SA N T A
Se lv i n C a s t e l l a
De pa rta m
Re c e p c i ó n
i s i ó n d e L i c i t a c id
m
O b r a s P ú b l i c a s y Su b C o
de l
d o l a 5 d i e z d e la
C EN T R O
C A SC O
d e la C o
Ge
r
d e l D i s t r it o C e n t r a l
C O N T R A PA R T E PA RA
D EPA RT A M EN T O
co m
s ie n
la
pa ra
M U N I C IP IO
B Á R B A RA Y 2
u n i c i p io
M
il q u in c e
s m
ñ la d a
C O N ST R U C C I Ó N
C R U C IT A S
g ü e la
M
s
n a
n e ra
l de
i s és A r év
a lo
Je f e
Re p r e s e n t a
n te
o
Re p r e s e
n ta n te
de l
d e la
p r e s e n t a n t e d e 1a U n i d a d d e
a m
se
pro
ce
d ió
t i n u a c ió n s e d e t a l l a n
a
Ia
a
pe rtu ra
,
D ï R [ C C TO V G t x [ R \ L D t
0 B = A . r u ' L I CA \
, 1N t t n
6 4
P R ESU P U ES T O B A S E L 1 5 1 7 6 1 0 7 2
a n t e r io r
Lo
ba
en
Es t a d o y A r t í c u l o
pa r a
m
A b o g Jo
su
s
,
lo
3
1
fir
c o n s t a n c ia
10 4 5 a
se
A r t íc u l o
s
p M Ye n
n
s
1a : p
é D a n i e l Ba r a h c
l
y Le t ic i a B a n
38
l
y 12 3 d e l Re g a
:
6
s
c se n t e
n u m e ra
m en to
Act a
e
l 2
5 9 d e 1a L e y d e C o
d e 1a L e y d e C o
l d ía Ju
ev es
t r a t a c ión d e l
d e l Es t a d o
n t r a t a c ió n
2 1 d e M a yo d e l 2 0 15
s ie n
d o 1a s
ï
p re se n ta n t e de a
h o f ir m
R p r e s e n t a n t e d e la U n id a d d e
A . . Dït o r i a i n t e r n a d e IN S E P
co
n
d Anto
p r e s e n t a n t e Fr e y
n io
Sa b ï ll o
a
de
a c u e rdo a
U A I 2 0 1 3 En v i a d
A u d it o r i a
-
H
° :
O f ic i o 1 5 0
la U n id a d d e
D G o p
n
V a l l e c Mo
i
p re se n ta n te M o se s
M a n u e l Lo p e z
Tì r e s e n t a n t e
-
-
x
画i
. .
N ' "
.
n a . 16 La B o \ s °
·
co
-
.
Ya g i i ' "
M u c
P * g Bn ·
2
1a
Descargar